Dato for udgivelse
13 Apr 2021 10:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2021 08:31
SKM-nummer
SKM2021.197.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-1439301
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, Fast ejendom
Resumé

Sagen handler om hvorvidt fast ejendom, som har været anvendt til hospitalsdrift, kan sælges momsfrit efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

I overensstemmelse med Spørgers ønske, kan Skatterådet bekræfte, at overdragelsen af den faste ejendom, kan ske momsfrit.

Reference(r)

Momslovens §§ 4 og 13, stk. 1, nr. 9.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit D.A.5.9.3.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at salg af den samlede faste ejendom matr.nr. Y […], beliggende […] kan anses som momsfri levering af fast ejendom jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 ?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Denne anmodning om bindende svar omhandler salg af ejendommen beliggende på matr.nr. Y […], beliggende […]. Ejendommen ønskes solgt i 2 dele til […].

Om Ejendommen:

Ejendommen anvendes af Spørger til drift af H1, der omfatter forskellige funktioner.

Ejendommen har et tinglyst areal på XX m2, heraf vejareal XX m2, jf. tingbogsattest, der vedlægges som bilag (forelagt Skattestyrelsen).

Ejendommens bygninger må på Underskriftsdagen anvendes til erhverv og bolig med anvendelseskode hospital og sygehus, forsynings- og energidistribution, kirke eller anden trosudøvelse, parkerings- og transportanlæg og kollegium, jf. BBR-meddelelse, der vedlægges som bilag. Ejendommens samlede erhvervsareal udgør XX m2 og boligarealet udgør XX m2, jf. BBR-ejermeddelelsen.

Ejendommen er pr. […] vurderet til en offentlig ejendomsværdi på kr. XX, heraf grundværdi kr. XX, jf. ejendomsomvurdering, se bilag (forelagt Skattestyrelsen).

I henhold til Købsaftalen andrager købssummen XX kr. (ex moms).

Aktiviteter i bygningerne

De eksisterende bygninger på den samlede matrikel Y anvendes p.t. til følgende:

 • Aktiviteter gennemført i egenskab af offentlig myndighed, fx højt specialiseret eller akut behandling - udenfor momslovens anvendelsesområde.
 • Momsfrie aktiviteter, jf. momslovens § 13:
 • Hospitalsdrift […]
 • Behandling af udenlandske patienter (momsfri aktivitet)
 • Udlejning af bygninger til bolig- og erhvervsformål (momsfri aktivitet)
 • Momspligtige aktiviteter i form af bl.a. (ikke udtømmende liste):
 • Kantine- og cafedrift (momspligtig aktivitet)
 • Kioskvogn (momspligtig aktivitet)
 • Kliniske forsøg (momspligtig aktivitet)
 • Udlejning af antenneplads m.v. (momspligtig aktivitet)
 • Udlejningsaktiviteter/personaleudlejning m.v. (momspligtig aktivitet)
 • Afholdelse af diverse kurser (momspligtig og momsfri aktivitet)
 • Udstedelse af attester/erklæringer (momspligtig og momsfri aktivitet)

Den årlige fradragsprocent for år 2018 opgjort efter momslovens § 38 stk. 1, der gælder for H1 på XX%, er alene anvendt til fælles-driftsomkostninger, herunder godtgørelse af elafgift.

Spørger har derimod ikke fradraget efter momsloven i forbindelse med opførelse, renovering eller vedligeholdelse af bygningerne.

Om aftalen:

Spørger har i "[…]" planlagt at fraflytte dele af bygningerne H1 til G1 over en periode på XX år, således, at dette forventes at være gennemført med udgangen af […]. Samtidig er det i […] principielt besluttet, at andre dele af H1 skal samles på G1 under forudsætning af, at de lokalemæssige muligheder kan tilvejebringes. Tidshorisonten for denne fraflytning forventes at være XX år. Spørger forventer således at fraflytte bygningerne på H1 løbende over en længere årrække. På denne baggrund ønske Spørger, at frasælge ejendommen "H1" til […] i to etaper. Spørger har i den forbindelse antaget landinspektør VL, […] til at forestå endelig registrering af udstykningen af Del 1 og Del 2, som selvstændige faste ejendomme i Geodatastyrelsen.

H1 er placeret på et større område indenfor […] Kommune, og køber har som […] en interesse i, at området udvikles på en måde, der opfylder […] planer for området. Allerede efter underskriftsdagen kan køber begynde at udarbejde et plangrundlag/udviklingsplan for den fremtidige udvikling af området. I forbindelse med købers udvikling og frasalg af arealer inden for delområder på ejendommen kan køber udarbejde specifikke planer for de enkelte delområder. De specifikke planer skal udarbejdes indenfor rammerne af Plangrundlaget, og skal understøtte arealanvendelsen og antallet af etagekvadratmeter i Byggeprogrammet.

Der findes både på den kommende Del 1 og den kommende Del 2 af bygningen bevaringsværdige bygninger.

Det kan oplyses, at køber ikke indtræder i de boliglejeaftaler, der hviler på ejendommen (både Del 1/Del 2), idet Spørger er forpligtet til at tilsikre, at samtlige boliglejeaftaler, er udløbet og lejemål fraflyttet senest dagen før Overtagelsesdag-Del 1.

Køber indtræder heller ikke i de erhvervslejeaftaler, der hviler på ejendommen (både Del 1/Del 2), dog bortset fra lejeaftale med […] og […], der fortsat består.

Køber indtræder i alle antennelejeaftalerne, der hviler på Del 1/Del 2.

Overtagelsesdagen for Del 1 fastsættes til […]. Overtagelsesdagen for Del 2 fastsættes til det tidspunkt, hvor Spørger fraflytter bygningerne på Del 2 ("Overtagelsesdag-Del 2"), dog senest XX år efter Overtagelsesdag-Del 1.

Om købers påtænkte delvise nedrivning:

Eftersom den samlede ejendom (også efter den påtænkte udmatrikulering) består af grund med eksisterende bygninger, der ikke har været renoveret væsentligt siden […], kan ingen af bygningerne således anses for nye efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, idet der ikke er foretaget væsentlige renoveringer efter […].

Det kan endvidere oplyses, at Spørger ikke er involveret i det eventuelle efterfølgende delvise nedrivningsarbejde af visse bygninger. Dette understøtter vores opfattelse af, at der er tale om en momsfri overdragelse af grund med eksisterende gamle funktionsduelige bygninger.

Købsaftalen (indsat af Skattestyrelsen)

Af "Købsaftalen" fremgår bl.a.:

BAGGRUND

 Sælger er tinglyst ejer af Ejendommen. Ejendommen anvendes af Sælger til drift af H1.

Sælger har i Spørgers […] planlagt at fraflytte […]H1 til G1 over en periode på XX år, således at dette forventes at være gennemført med udgangen af […]. Samtidig er det i […] principielt besluttet, at […] H1 skal samles på G1 under forudsætning af, at de lokalemæssige muligheder kan tilvejebringes. Tidshorisonten for denne fraflytning forventes at være XX år. Sælger forventer således at fraflytte bygningerne på H1 løbende over en længere årrække, som nærmere beskrevet i Købsaftalen.

På baggrund af ovenstående har Sælger et ønske om at frasælge Ejendommen til Køber i to etaper,

[…]

EJENDOMMEN

 Sælger har tinglyst adkomst til Ejendommen.

Ejendommen har et tinglyst areal på XX m2, heraf vejareal XX m2, jf. tingbogsattest, der vedlægges som bilag.

Ejendommens bygninger må på Underskriftsdagen anvendes til erhverv og bolig med anvendelseskode hospital og sygehus, forsynings- og energidistribution, kirke eller anden trosudøvelse, parkerings- og transportanlæg og kollegium, jf. BBR-meddelelse, der vedlægges som bilag.

Ejendommen er pr. […] vurderet til en offentlig ejendomsværdi på kr. XX, heraf grundværdi kr. XX, jf. ejendomsomvurdering, bilag.

 Ejendommens samlede erhvervsareal udgør XX m2 og boligarealet udgør XX m2, jf. BBR-ejermeddelelse, bilag 2.3. Køber er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt forud for Overtagelsesdag-Del 1 og Overtagelsesdag-Del 2 at indhente en landinspektør-opmåling af bygningerne ved en Landinspektør udpeget af Køber. Køber afholder omkostningen hertil.

[…]

UDSTYKNING […]

Parterne har aftalt, at overdragelsen af Ejendommen gennemføres i to etaper således, at den del af Ejendommen med bygninger, der anvendes til […] overdrages først, hvorefter den del af Ejendommen med bygninger, der anvendes til […] overdrages sidst. Forinden Underskriftsdagen iværksætter Sælger derfor udstykning af Ejendommen i følgende to parceller:

Arealet benævnt del nr. 1 af matr.nr. Y ("Del 1"), består af et areal med bygninger, der af Sælger anvendes til  […] afdelinger. Beliggenheden af Del 1 fremgår af kortbilaget og udstykningsplanen, der vedlægges som bilag 3.1.1, hvorpå bygnings-numre tillige er indtegnet. Del 1 forventes efter udstykning at have et tinglyst areal på ca. XX m2, heraf vejareal XX m2.

Arealet benævnt del nr. 2 af matr.nr. Y ("Del 2"), består af et areal med bygninger, der af Sælger anvendes til […]. Beliggenheden af Del 2 fremgår af kortbilaget og udstykningsplanen, der vedlægges som bilag 3.1.2, hvorpå bygningsnumre tillige er indtegnet. Del 2 forventes efter udstykning at have et tinglyst areal på ca. XX m2, heraf vejareal XX m2.

[…]

TILBEHØR

Ejendommen sælges, som den er og forefindes og som beset af Køber med de på grunden værende bygninger med mur-, grund- og nagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags kabler, rør, ledninger og installationer, som tilhører Sælger, hegn, træer, buske og anden beplantning samt alt Ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende.

 Alle installationer overdrages til Køber i den stand, hvori de er og forefindes, og som af denne besigtiget. Installationer overdrages til Køber fri for hæftelser af enhver art.

[…]

OVERTAGELSE, UDSKYDELSE OG RISIKOOVERGANG - DEL 1

Overtagelsesdagen for Del 1 fastsættes til […], dog tidligst den 1. i måneden efter, at samtlige betingelser i punkt 31 er opfyldt ("Overtagelsesdag-Del 1"), fra hvilken dato Del 1 står for Købers regning og risiko i enhver henseende. Risiko for brand overgår til Køber på Overtagelsesdag-Del 1. Som bilag 10.1 vedhæftes notat om status for Sælgers fraflytning af Del 1. I tilfælde af skade, der påføres Del 1 forud for Overtagelsesdag-Del 1 forholder Parterne sig som følger:

Situationen, hvor Sælger fortsat anvender bygningen, der påføres skade

Såfremt der i perioden mellem Underskriftsdagen og Overtagelsesdag-Del 1 indtræder skade, herunder brand, på bygninger på Del 1, der fortsat skal anvendes af Sælger frem til Overtagelsesdag-Del 1, skal forsikringssummen anvendes til udbedring af skaderne på de(n) brændte bygning(er). Sælger har kun pligt til udbedring af skader i det omfang den af forsikringsselskabet udbetalte forsikringssum kan dække omkostningerne ved udbedring af skaderne.

[…]

Sælger har ret til at udskyde Overtagelsesdag-Del 1, såfremt Sælgers planer for fraflytning af de [..] afdelinger forsinkes som følge af forsinkelse i byggerierne af nye […] på G1. Sælger har ret til at udskyde Overtagelsesdag-Del 1 med op til XX måneder, såfremt Sælger giver Køber meddelelse herom senest XX måneder før den jf. pkt. 10.1 fastsatte Overtagelsesdag-Del 1. Sælger har pligt til at give skriftlig meddelelse til Køber senest […] med oplysning om status for Sælgers opførelse af nyt hospital G1, herunder om tidsplanen for Overtagelsesdag-Del 1 forventes at blive overholdt. Herefter har Sælger pligt til at give Køber tilsvarende skriftlig orientering om status hver 6. måned, dvs. […], […] osv.

[…]

OVERTAGELSE, UDSKYDELSE OG RISIKOOVERGANG - DEL 2

11.1 Overtagelsesdagen for Del 2 fastsættes til det tidspunkt hvor Sælger fraflytter bygningerne på Del 2 ("Overtagelsesdag-Del 2"), dog senest XX år efter Overtagelsesdag-Del 1 med de modifikationer, der følger nedenfor. Risiko for brand overgår til Køber på Overtagelsesdag-Del 2. I tilfælde af skade, der påføres Del 2 forud for Overtagelsesdag-Del 2 forholder Parterne sig som følger:

Situationen, hvor Sælger fortsat anvender bygningen, der påføres skade

Såfremt der i perioden mellem Underskriftsdagen og Overtagelsesdag-Del 2 indtræder skade, herunder brand, på bygninger på Del 2, der fortsat skal anvendes af Sælger frem til Overtagelsesdag-Del 2, skal forsikringssummen anvendes til udbedring af skaderne på de(n) brændte bygning(er). Sælger har kun pligt til udbedring af skader i det omfang den af forsikringsselskabet udbetalte forsikringssum kan dække omkostningerne ved udbedring af skaderne.

[…]

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ønsket/forventet svar: Ja, der er tale om momsfrit salg af fast ejendom, fordi fakta i sagen er svarende til SKM2018.19 hvor […] solgte […] til […], og fordi det følger af Styresignal SKM2020.238.SKTST, at der er tale om momsfrit salg af fast ejendom, så længe alle bygninger er funktionsduelige på overdragelsestidspunktet, uagtet køber planlægger senere at nedrive en eller flere af bygninger på grunden efter overtagelsesdagen.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at salg af den samlede faste ejendom matr.nr. Y […], beliggende […] kan anses som momsfri levering af fast ejendom jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Begrundelse

Der er tale om en påtænkt disposition.

Ifølge momslovens §§ 3 og 4, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. levering af fast ejendom, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, dog undtaget levering af nye bygninger (med tilhørende jord) samt levering af byggegrunde.

En afgiftspligtig persons levering af nye bygninger (med tilhørende jord) eller en byggegrund er derfor som udgangspunkt momspligtig jf. momslovens § 4, stk. 1.

Ifølge momsbekendtgørelsens § 55, skal en bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejde, anses for at være en ny bygning, inden første indflytning. En bygning omfattet af 1. pkt., er også ny på dagen for første levering af bygningen efter indflytning, når leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for til-/ombygningens færdiggørelse. Der er i væsentligt omfang udført til-/ombygningsarbejde på en bygning, når værdien ekskl. afgift heraf overstiger 50 pct. eller 25 pct. af beregningsgrundlaget, jf. stk. 4, ved første levering af bygningen som henholdsvis ny bygning og ny bygning med tilhørende jord jf. bestemmelsens stk. 2.

Skattestyrelsen skal bemærke, at Spørger har oplyst, at der ikke er foretaget væsentlige renoveringer af den i nærværende sag faste ejendom siden […]. Dette lægges til grund ved besvarelsen ligesom det også lægges til grund, at der ikke vil blive foretaget væsentlige renoveringer jf. momsbekendtgørelsens § 55 inden overdragelsen af den faste ejendom.

EU-domstolen har i sag C-17/18 KPC Herning udtalt, at en transaktion i form af levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning, ikke kan kvalificeres som levering af en "byggegrund", når denne transaktion er økonomisk uafhængig af de øvrige ydelser og ikke sammen med disse udgør én enkelt transaktion, selv om det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny bygning.

Skatterådet kunne i SKM2018.19.SR bekræfte, at salg af den samlede ejendom, som havde været anvendt til sygehusaktiviteter, skulle anses som momsfri levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

De af ejendommen omfattede bygninger var "gamle" jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 og visse af dem var bevaringsværdige. Disse skulle ikke nedrives. (Skattestyrelsen skal bemærke, at afgørelsen er truffet før EU-Domstolen afsagde dom i sag C-17/18 KPC Herning).

Med henvisning til EU-Domstolens dom i sag C-17/18 KPC Herning har Skatterådet i SKM 2020.171.SR bekræftet, at et almennyttigt ejendomsselskab momsfrit kunne sælge en planlagt udstykning af et delareal. Salget blev anset som salg af en gammel bygning med tilhørende jord, fordi der på overdragelsestidspunktet eksisterede en fuldt funktionsdygtig bygning på arealet. Det havde ingen betydning for afgørelsen, at køber planlagde at rive bygningen ned for herefter at opføre ny bebyggelse. Se også SKM2019.530.LSR og SKM2020.275.SR.

I lighed med Skatterådet har Skattestyrelsen i SKM2020.238.SKTST anført, at det er en betingelse for, at en ellers tilsvarende transaktion er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, at bygningen er "fuldt funktionsdygtig" på overdragelsestidspunktet.

Spørger ønsker at sælge matrikel nr. Y. Det fremgår af købsaftalen at matriklen skal udstykkes i to, da overdragelsen skal ske i to etaper.

Spørger oplyser, at den faste ejendom for nuværende anvendes til drift af H1, der omfatter såvel […]

Ejendommen har et tinglyst areal på XX m2, heraf vejareal XX m2.

Det er oplyst, at der på matriklen (på begge matrikler efter udstykningen) findes bygninger herunder bevaringsværdige bygninger.

Spørger anvender i dag ejendommen til både aktiviteter, der falder udenfor momslovens anvendelsesområde (offentlig myndighedsudøvelse), momsfrie aktiviteter og momspligtige aktiviteter.

Den offentlige myndighedsudøvelse omfatter bl.a. behandling.

De momsfrie aktiviteter omfatter bl.a. forskellige behandlinger og boligudlejning og erhvervsudlejning (også momsfri). Boligudlejningsaktiviteten overtages ikke af køber. Køber overtager derimod enkelte erhvervsudlejningsaktiviteter.

De momspligtige aktiviteter omfatter bl.a. kantinedrift, kliniske forsøg og kursusvirksomhed.

Det er oplyst at Spørger ikke har taget momsfradrag i forbindelse med opførelse, renovering eller vedligeholdelse af de i sagen omhandlede bygninger.

På baggrund af sagens faktiske forhold finder Skattestyrelsen at Spørger er en afgiftspligtig person jf. momslovens § 3.

Spørger har i "[…]" planlagt at fraflytte de […] over en periode på XX år, således, at dette forventes at være gennemført med udgangen af […]. De […] på H1 forventes derimod først fraflyttet om XX år. Spørger forventer således at fraflytte bygningerne på H1 løbende over en længere årrække. På denne baggrund ønske Spørger at frasælge den faste ejendom i to etaper, således, at de […] overdrages først og de […] overdrages sidst. Dette fremgår også af købsaftalens [….]

Som Skattestyrelsen læser købsaftalen har Spørger til hensigt at anvende hele eller dele af de på de kommende to matrikler beliggende bygninger, indtil kort tid før overdragelsesdatoerne. Bygningerne må på den baggrund anses for at være funktionsdygtige. Det lægges til grund, at dette også er tilfældet, ved den fremtidige overdragelse.

Det er oplyst, at Spørger ikke vil blive involveret i Købers eventuelle nedrivning af dele af bygningsmassen. Dette lægges til grund.

Som sagen er forelagt Skattestyrelsen finder Skattestyrelsen at Spørger ved salget af de kommende to matrikler, hvorpå der forefindes en række bygninger, leverer gamle bygninger med tilhørende jord, som er omfattet af momsfritagelsen jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 9 i lighed med SKM2018.19.SR, hvor gamle bygninger, der havde været anvendt til sygehusaktiviteter og den tilhørende jord, kunne sælges momsfrit.

Skattestyrelsen lægger vægt på, at Spørger efter det oplyste, ikke har renoveret de i sagen nærværende bygninger, siden […]. Der er derfor tale om gamle bygninger, som Sælger, efter det oplyste, ikke skal deltage i en eventuel delvis nedrivning af.

På baggrund af sagens faktum har Skattestyrelsen fundet, at de i nærværende sag omhandlede bygninger må anses for at være funktionsdygtige.

At dele af bygningsmassen eventuelt skal rives ned af køber, kan ikke føre til et andet resultat, jf. EU-Domstolen i sag C-17/18 KPC.

Med henvisning til den mulige meget lange tidshorisont for den endelige overdragelse af dele af den faste ejendom skal Skattestyrelsen afslutningsvist gøre opmærksom på, at det bindende svar kun er bindende for Skattestyrelsen i 5 år regnet fra starten af den afgiftsperiode, hvori selskabet modtager afgørelsen.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momsloven

§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere:

(…)

2) Offentlige forsyningsvirksomheder.

3) Andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

Momsbekendtgørelsen

§ 54. Ved begrebet bygning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning.

Stk. 2. En bygning, jf. stk. 1, er ny, inden første indflytning. En bygning er også ny på dagen for første levering efter indflytning, hvis leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for bygningens færdiggørelse. Ved anden og efterfølgende leveringer, der sker inden for 5 år fra bygningens færdiggørelse, er bygningen også ny, hvis leveringen sker inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år, og første levering er omfattet af momslovens § 29.

Stk. 3. Hvis en del af en ny bygning har været i brug ved indflytning og en del ikke har været i brug, jf. stk. 2, skal salgsprisen for bygningen med eventuel tilhørende jord fordeles mellem den del af ejendommen, der er momspligtig og den del, der er momsfritaget. Det samme gælder en bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejde, jf. § 55.

(…)

§ 55. En bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejde, anses for at være en ny bygning, inden første indflytning. En bygning omfattet af 1. pkt., er også ny på dagen for første levering af bygningen efter indflytning, når leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for til-/ombygningens færdiggørelse. Ved anden og efterfølgende leveringer, der sker inden for 5 år fra bygningens færdiggørelse, er bygningen også ny, hvis leveringen sker inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år, og første levering er omfattet af momslovens § 29.

Stk. 2. Der er i væsentligt omfang udført til-/ombygningsarbejde på en bygning, når værdien ekskl. afgift heraf overstiger 50 pct. eller 25 pct. af beregningsgrundlaget, jf. stk. 4, ved første levering af bygningen som henholdsvis ny bygning og ny bygning med tilhørende jord.

§ 56. Ved en byggegrund i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 54 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved særskilt levering af en bebygget grund i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, 2. led, forstås levering af ethvert grundareal med grundfaste konstruktioner som omhandlet i § 54, stk. 1, i denne bekendtgørelse, hvor der ikke samtidig med leveringen af grundarealet sker levering af de på grunden opførte grundfaste konstruktioner.

(…)

Praksis

EU-Domstolens sag C-71/18, KPC Herning

Sagen omhandler salg af en grund, hvorpå der lå en bygning som skulle nedrives. Den faste ejendom blev overdraget to gange, men ingen af sælgerne deltog ikke i nedrivningen. I forbindelse med sagen udtalte Domstolen bla. :

61. Som det i øvrigt følger af dom af 19. november 2009, Don Bosco Onroerend Goed (C-461/08, EU:C:2009:722), og af 17. januar 2013, Woningstichting Maasdriel (C-543/11, EU:C:2013:20), anses salget af en fast ejendom, der består af en grund og en bygning, hvis nedrivning er påtænkt, kun for at udgøre én enkelt transaktion, hvis formål er levering af en ubebygget grund, og ikke levering af en bygning med tilhørende jord, såfremt visse objektive omstændigheder foreligger, såsom navnlig de i nærværende doms præmis 42 og 43 anførte, der godtgør, at salget er så nært forbundet med nedrivningen af bygningen, at det ville være kunstigt at opdele dem.

62. En transaktion, der består i levering af en grund, hvorpå der allerede er opført en fuldt funktionsdygtig bygning, såsom dels salget af den pågældende faste ejendom fra Odense Havn til KPC Herning, dels videresalget af denne ejendom af KPC Herning til Boligforeningen Kristiansdal, der er økonomisk uafhængige, og ikke sammen med de øvrige ydelser udgør én enkelt transaktion, kan følgelig med forbehold af den efterprøvelse, som det tilkommer den forelæggende ret at foretage, ikke kvalificeres som salg af en byggegrund.

63. Det følger af samtlige ovenstående betragtninger, at det forelagte spørgsmål skal besvares med, at artikel 12, stk. 1, litra a) og b), og artikel 12, stk. 2 og 3, samt artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at en transaktion i form af levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning, ikke kan kvalificeres som levering af en »byggegrund«, når denne transaktion er økonomisk uafhængig af de øvrige ydelser og ikke sammen med disse udgør én enkelt transaktion, selv om det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny bygning.

EU-domstolens dom i sag C-543/11, Woningstichting Maasdriel

Sagen omhandler hvorvidt salg af en grund, hvorpå der allerede lå en bygning var momspligtigt. I forbindelse med sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

32. Det skal for det andet bemærkes, at parternes erklærede hensigt vedrørende pligten til at betale moms af en transaktion skal tages i betragtning i forbindelse med en samlet vurdering af en sådan transaktions omstændigheder, under forudsætning af, at de understøttes ved objektive beviselementer (dommen i sagen J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).

33. Som allerede fastslået af Domstolen, kan et sådant element bl.a. være, hvor langt det ombygningsarbejde, som sælger har udført, er fremskredet på tidspunktet for leveringen (dommen i sagen J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard, præmis 34), hvorfor sælgerens fuldførelse af nedrivningsarbejdet med henblik på nybebyggelse forud for dette tidspunkt, eller sælgerens forpligtelse til at foretage en nedrivning med henblik på nybebyggelse, også kan udgøre et sådant element.

34. Det skal i det foreliggende tilfælde bemærkes, at som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, er det i hovedsagen ubestridt, at nedrivningsarbejder af bygningen på leveringstidspunktet var foretaget, eller, hvad angår parkeringspladsen, ville blive foretaget med henblik på opførelse af nye bygninger.

35. Det tilkommer under alle omstændigheder den forelæggende ret at foretage en samlet vurdering af den i hovedsagen omhandlede transaktions omstændigheder på leveringstidspunktet, herunder parternes hensigter, under forudsætning af, at de understøttes ved objektive beviselementer, med henblik på at afgøre, om den i hovedsagen omhandlede transaktion vedrører en byggegrund.

36. Henset til ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra k), sammenholdt med direktivets artikel 12, stk. 1 og 3, skal fortolkes således, at momsfritagelsen efter den førstnævnte bestemmelse ikke omfatter en transaktion som den i hovedsagen omhandlede, der består i levering af en ubebygget grund, der er opstået ved nedrivning af en på grunden eksisterende bygning, selv når der på tidspunktet for denne levering ud over nedrivningen ikke var foretaget nogen byggemodning af grunden, såfremt det på baggrund af en samlet vurdering af denne transaktions omstændigheder på leveringstidspunktet, herunder parternes hensigter, forudsat at de kan understøttes ved objektive beviselementer, fremgår, at den omhandlede grund på dette tidspunkt faktisk var beregnet til at blive bebygget, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

EU-domstolens dom i sag C-461/08, Don Bosco

Sagen omhandler, hvorvidt salg af en grund med to "gamle" bygninger var momspligtigt. I forbindelse med sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

40. Følgelig skal leveringen af en byggegrund, hvor der endnu står en gammel bygning, som skal rives ned, for at der i dens sted kan opføres en ny bebyggelse, og hvis nedrivning, ligesom nedrivningen af denne bygning, allerede er påbegyndt før denne levering, under omstændigheder som de af den forelæggende ret beskrevne anses for at udgøre én enkelt transaktion i momsmæssig henseende, der som helhed betragtet har levering af en ubebygget grund, og ikke af den eksisterende bygning, som genstand.

41. En sådan transaktion er dermed som helhed betragtet - uafhængigt af, hvor langt arbejdet med nedrivningen af den gamle bygning er fremskredet på tidspunktet for den faktiske levering af grunden - ikke omfattet af momsfritagelsen i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra g).

42. På denne baggrund tilkommer det den forelæggende ret at efterprøve, om den omhandlede grund er omfattet af begrebet »byggegrund« som omhandlet i sjette direktivs artikel 4, stk. 3, litra b), og artikel 13, punkt B, litra h).

43. I denne henseende skal der henvises til, at henset til, at sjette direktivs artikel 4, stk. 3, litra b), udtrykkeligt henviser til medlemsstaternes definitioner af byggegrunde, tilkommer det medlemsstaterne at definere, hvilke grunde der skal betragtes som byggegrunde, med henblik på anvendelsen af såvel denne bestemmelse som dette direktivs artikel 13, punkt B, litra h), under iagttagelse af formålet med den sidstnævnte af disse bestemmelser, der er udelukkende at momsfritage leveringer af ubebyggede grunde, der ikke er bestemt til at tjene til opførelse af en bygning (jf. i denne retning Gemeente Emmen- dommen, præmis 20 og 25).

44. På ovenstående baggrund skal de forelagte spørgsmål besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra g), sammenholdt med dette direktivs artikel 4, stk. 3, litra a), skal fortolkes således, at levering af en grund, hvor der endnu står en gammel bygning, som skal rives ned, for at der i dens sted kan opføres en ny bebyggelse, og hvis nedrivning med henblik herpå, som sælgeren har påtaget sig at udføre, allerede er påbegyndt før nævnte levering, ikke er omfattet af momsfritagelsen i henhold til den førstnævnte af disse bestemmelser. I henseende til momsen udgør en sådan levering og en sådan nedrivning én enkelt transaktion, der som helhed betragtet har levering af en ubebygget grund, og ikke af den eksisterende bygning med tilhørende jord som genstand, uafhængigt af, hvor langt arbejdet med nedrivningen af den gamle bygning er fremskredet på tidspunktet for den faktiske levering af grunden.

SKM2016.82.LSR

Landsskatteretten (herefter LSR) ændrede i denne sag Skatterådets (herefter SR) bindende svar, SKM2014.554.SR. LSR fastslog, at salg af en ejendom med bygninger kan ske uden moms uafhængigt af købers påtænkte hensigt.

Kendelsen ændrede ved Skatteforvaltningens praksis og resulterede i en klage til Landsretten. Vestre Landsret foretog en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen af problematikken (sag C-71/18, KPC Herning ovenfor).

SKM2019.530.LSR

Denne kendelse fra Landsskatteretten er afsagt efter EU-Domstolens afgørelse i sagen C-71/18, KPC Herning. På linje med EU-Domstolens praksis fandt Landsskatteretten, at en spørger kunne sælge to ejendomme med bygninger momsfrit. Landsskatteretten fandt ikke, at det forhold, at flere af de overdragne bygninger forventedes nedrevet, kunne føre til et andet resultat. Ejendommene kunne derfor sælges momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Skattestyrelsen erklærede sig enig i kendelsen, med henvisning til EU-Domstolens afgørelse.

SKM2020.399.SR

Skatterådet bekræfter, at Ejendom X kan sælges uden moms. Ejendommen består af et areal på ca. 13.000 m2, hvorpå der ligger to bygninger - et klubhus på ca. 100 m2 (murstensbygning) og et udhus på ca. 40 m2 (træbeklædning).

Skatterådet bekræfter, at Ejendom Y kan sælges uden moms. Ejendommen består af et areal på ca. 700 m2, hvorpå der ligger et parcelhus på ca. 130 m2.

Bygningerne på de to arealer skal rives ned med henblik på opførelse af ca. 110 boliger på arealet i form af etageboliger og rækkehuse.

SKM2020.275.SR

Skatterådet bekræfter, at kommunen ikke skal betale moms ved salg af en ejendom, som skal rives ned af køber med henblik på at opføre et plejehjem på grunden. Bygningen anses for en funktionsdygtig bygning.

SKM2020.171.SR

Skatterådet bekræfter, at et almennyttigt ejendomsselskab momsfrit kunne sælge en planlagt udstykning af et delareal.

Salget blev anset som salg af en gammel bygning med tilhørende jord, fordi der på overdragelsestidspunktet eksisterede en fuldt funktionsdygtig bygning på arealet.

Det havde ingen betydning for afgørelsen, at køber planlagde at rive bygningen ned for herefter at opføre ny bebyggelse, jf. EU-Domstolens dom, sag C-71/18, KPC Herning.

SKM2018.19.SR

Sagen omhandler momsfritagelsen for "levering af fast ejendom" i henhold til momslovens § 13, stk.1, nr. 9.

Spørger har indgået aftale om salg af en grund, hvorpå findes en række eksisterende bygninger.

Skatterådet kan bekræfte, at salg af den samlede ejendom - matrikel XB - skal anses som momsfri levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Den faste ejendom har været anvendt til sygehusaktivitet. På grunden står bla. en række bevaringsværdige bygninger. Disse skal/kan ikke rives ned.

SKM2020.238.SKTST

Skattestyrelsen har den 10. juni 2020 offentliggjort styresignalet "Styresignal - praksisændring - moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning. Styresignalet fastslår bl.a. følgende:

"Levering af en grund, hvorpå der er opført en bygning på leveringstidspunktet, vil som udgangspunkt omfattes af momsfritagelsen for fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Det gælder uanset, at det er parternes hensigt, at bygningen skal rives ned - helt eller delvist - for at gøre plads til en ny bygning. Momshåndteringen skal således foretages på baggrund af objektive kriterier og ikke parternes subjektive hensigt.

Det er forudsat, at der ikke er tale om en ny bygning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, samt at bygningen er fuldt funktionsdygtig."

"Har bygningen på lovlig vis været anvendt som bygning frem til leveringen, må bygningen anses for at have været fuldt funktionsdygtig på leveringstidspunktet. Dette gælder uanset, at bygningen i forbindelse med salget kan have stået ubenyttet umiddelbart inden leveringen, fx fordi udlejer ikke har fornyet erhvervslejemål på grund af det forestående salg.