Dato for udgivelse
18 May 2021 14:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Mar 2021 13:40
SKM-nummer
SKM2021.276.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
19-0038664
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, afgiftsfritagelse, mandskabsvogn, privat personbefordring
Resumé

Motorstyrelsen havde hos et selskab opkrævet 161.438 kr. i registreringsafgift med henvisning til, at et køretøj ikke opfyldte betingelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, for fritagelse som mandskabsvogn. Efter endt arbejdsdag fredag den 8. februar 2019 var tre medarbejdere kørt til Gedser Færgehavn, hvor de parkerede køretøjet og gik ombord på færgen med henblik på at komme hjem til Tyskland på weekend. Da medarbejderne søndag den 10. februar 2019 ankom til færgehavnen i Gedser, tog de igen køretøjet i brug med henblik på at køre til en skurby på byggepladsen i By Y1 for at overnatte til mandag morgen, hvor arbejdet påbegyndtes. Køretøjet var også blevet brugt af tyske medarbejdere til kørsel på andre søndage fra Gedser Færgehavn til andre overnatningssteder på hoteller og lignende, der ikke, som i By Y1, var beliggende på de enkelte byggepladser, men i nærheden af disse, og efter endt arbejdsuge retur til Gedser Færgehavn. Landsskatteretten anførte, at ingen af de omhandlede kørsler i henhold til lovmotiverne var kørsel direkte mellem en medarbejders private bopæl og arbejdspladserne. Kørslerne var begrundet i, efter endt arbejdsuge, at transportere medarbejderne fra en byggeplads til Gedser Færgehavn, hvorfra de tog videre hjem til Tyskland for at holde weekend, og i, på søndage i forbindelse med opstart af en ny arbejdsuge, at transportere medarbejderne fra færgehavnen, hvor køretøjet var parkeret, til overnatningssteder på eller i nærheden af byggepladserne. Landsskatteretten fandt derfor, at kørslerne var privat personbefordring, der var i strid med reglen om afgiftsfritagelse i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, og stadfæstede Motorstyrelsens afgørelse.

Reference(r)

Dagældende registreringsafgiftslovs § 2, stk. 1, nr. 9, 6. pkt.
Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, § 2, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit I.A.1.3.6

Motorstyrelsen har opkrævet 161.438 kr. i registreringsafgift, idet Motorstyrelsen mener, at køretøjet ikke længere opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse som mandskabsvogn, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Landsskatteretten stadfæster Motorstyrelsen afgørelse.

Faktiske oplysninger
Sagen omhandler, hvorvidt selskabets indregistrerede mandskabsvogn er blevet anvendt til privat personbefordring i strid med reglerne om brug af mandskabsvogne, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, 6. pkt.

Søndag, den 10. februar 2019 ankom A, B og C til Gedser Færgehavn med færgen fra Rostock. Alle tre var ansatte i selskabet H1 ApS. På færgehavnen stod selskabets mandskabsvogn, en VW Transporter, parkeret. Mandskabsvognen var blevet parkeret på færgehavnen i forbindelse med, at de tre ansatte efter endt arbejdsdag kørte fra selskabets arbejdsplads beliggende Adresse Y1, By Y1, til færgehavnen fredag, den 8. februar 2019.

Køretøjet stod parkeret på Færgehavnen hele weekenden. Da de ansatte ankom med færge søndag, den 10. februar og efterfølgende tog køretøjet i brug, blev de standset af toldkontrollen.

Selskabet har virksomhedsadresse på Adresse Y2, By Y2, og beskæftiger sig med montage af betonelementer i en stor del af Danmark. Selskabets medarbejdere har derfor vekslende arbejdspladser.

Selskabets repræsentant har blandt andet fremlagt tre enslydende erklæringer vedrørende brug af firmabiler, som er underskrevet af medarbejderne, hvori de erklærer at være indforstået med, at køretøjer kun må anvendes i forbindelse med kørsel til og fra selskabets byggepladser. Videre fremgår, at køretøjet skal parkeres på selskabets adresser uden for arbejdstid, når det ikke skal anvendes til kørsel mellem arbejdsplads og bopæl. Medarbejderne erklærer, at de overholder gældende trafikregler og selv betaler eventuelle bøder. Desuden erklærer medarbejderne sig indforstået med, at de ikke medtager passagerer, der ikke er ansat hos selskabet, og at overtrædelse af punkterne i erklæringen kan resultere i afskedigelse. Det fremgår videre, at køretøjerne pr. 1. januar 2019 vil være udstyret med GPS.

Selskabet har overfor Skatteankestyrelsen oplyst, at medarbejderne optjener løn, fra de møder ind på selskabets byggeplads mandag morgen.

Selskabets repræsentant har fremlagt en underskrevet erklæring fra selskabets medarbejder A dateret den 20. januar 2021.  Erklæringen vedrører det sædvanlige kørselsmønster mellem arbejdspladsen, færgehavnen og selskabets virksomhedsadresse.

Motorstyrelsens afgørelse
Motorstyrelsen har den 7. marts 2019 konstateret, at køretøjet ikke længere opfylder betingelserne for afgiftsfrihed som mandskabsvogn, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, idet køretøjet blev anvendt til privat personbefordring den 10. februar 2019. Motorstyrelsen har som konsekvens heraf den 7. marts 2019 truffet afgørelse opkrævning af 161.438 kr. i registreringsafgift hos selskabet.

Motorstyrelsen har som begrundelse herfor anført følgende (uddrag):

Toldstyrelsen har den 10. februar 2019 på Gedser havn konstateret, at følgende køretøj […] blev anvendt til privat kørsel i strid med betingelserne for køretøjets afgiftsfritagelse som mandskabsvogn i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Køretøjet skulle derfor have været afgiftsberigtiget med fuld afgift.

Af Motorstyrelsens sagsfremstilling fremgår følgende (uddrag):

"Toldstyrelsen har den 10. januar 2019 standset køretøjet. Føreren af køretøjet var A.
Øvrige passagerer i køretøjet var: B og C. Køretøjet blev standset i Gedser Færgehavn, 4874 Gedser kl. 23.10.

Fører forklarede på forespørgsel til tolderne, at de alle havde været hjemme på weekend. De tre personer forklarede, at køretøjet havde holdt på pladsen i Gedser i weekenden, mens de havde været hjemme i Tyskland. De forklarede ydermere, at de tog turen hver weekend.

Ved opslag i Skatteforvaltningens systemer er det konstateret, at de tre personer er ansat i virksomheden H1 ApS.

Motorstyrelsen rettede den 14. februar 2019 telefonisk henvendelse til virksomhedens revisor D efter dennes anmodning. Han kunne ikke se, hvorfor der er forskel på, om de ansatte kører hjem på bopælen og samler kolleger op på vejen hjem næste morgen.

Køretøjet er afgiftsfritaget som mandskabsvogn. Efter bestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9 skal køretøjet være utvivlsomt konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel. Køretøjet må kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Køretøjet må ikke benyttes til privat personbefordring.

Motorstyrelsen anser ud fra en samlet vurdering den pågældende kørsel for privat. Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende:

·        Køretøjet er indregistreret med H1 ApS som ejer og bruger. Virksomheden har adresse på Adresse Y2, By Y2.
·        Køretøjet blev stoppet i Gedser Færgehavn, 4874 Gedser, der afviger væsentligt fra den direkte rute mellem virksomhedens arbejdspladser.
·        Der var følgende gods i køretøjet, som ikke kan anses som tilhørende virksomheden: Private effekter i form af madvarer på ladet, privat rejsegods (kufferter, poser mm) som stod i køretøjet.
·        Køretøjet har ifølge det oplyste været anvendt til transport af de tre ansatte, mens de har været weekend i Tyskland.
·        Formålet med kørslen på standsningstidspunktet anses af Motorstyrelsen som hjemtransport fra de ansattes weekend i Tyskland.
·        Ifølge de tre ansattes forklaringer anvendes køretøjet til privat kørsel hver weekend til Gedser færgehavn.

Motorstyrelsen finder, at køretøjet, der er afgiftsfritaget og indregistreret som mandskabsvogn, har været anvendt i Danmark i strid med betingelserne for denne afgiftsfritagelse og indregistrering.
Køretøjet er derfor omfattet af reglerne for personmotorkøretøjer, og det skulle derfor have været anmeldt til omregistrering, inden det blev taget i brug til andre formål end transport mellem virksomhedens arbejdspladser af mandskab og materiel. Ved omregistreringen skulle der endvidere have været betalt registreringsafgift.

Motorstyrelsens forslag til ændring
Køretøjet er afgiftsfritaget som mandskabsvogn efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3, fremgår det, at et køretøj, som er afgiftsfritaget efter stk. 1-2, afgiftsberigtiges efter § 4-6b, når betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere er opfyldt.
Motorstyrelsen finder, at køretøjet er registreringspligtigt i Danmark som almindeligt personmotorkøretøj med fuld afgift, idet det ikke længere opfylder betingelserne for afgiftsfritagelsen som mandskabsvogn. Motorstyrelsen har derfor fastsat registreringsafgiftsdifferencen til 161.438 kr. Beregningen af den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjet er foretaget af Motorstyrelsen.

Motorstyrelsens begrundelse for ændringen
Regler
[…]

Retspraksis
[…]
Motorstyrelsens foreløbige afgørelse
Motorstyrelsen finder, at køretøjet er anvendt i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen som mandskabsvogn i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, hvorfor køretøjet i henhold til § 2, stk. 3, skal indregistreres og afgiftsberigtiges som personbil efter § 4. Omregistrering af køretøjet skal i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 47, stk. 2 ske, inden køretøjet tages i anvendelse til andre formål end omfattet bestemmelsen for brug af mandskabsvogn.

Bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, er en undtagelsesbestemmelse. Derfor skal bestemmelsen fortolkes indskrænkende, og der må ved bedømmelsen stilles skærpede krav til anvendelsen.

Motorstyrelsen lægger vægt på, at køretøjet er anvendt til privat personbefordring, da der i køretøjet blev befordret tre personer, hvis hovedformål med rejsen var, at de havde været på weekendophold i deres hjemland.

Som ejer af køretøjet hæfter H1 ApS for registreringsafgiftskravet, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1.

Motorstyrelsen opkræver 161.438 kr. i registreringsafgift. Beløbet er fastsat af Motorstyrelsen.

H1 ApS opfattelse, begrundelse og eventuelle indsigelser
Der er ikke modtaget indsigelser til Motorstyrelsens udsendte forslag til afgørelse og sagsfremstilling dateret 15. februar 2019.

Motorstyrelsens endelige afgørelse
Motorstyrelsen træffer afgørelse i henhold til det udsendte forslag til afgørelse.

Motorstyrelsen finder, at køretøjet er anvendt i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen som mandskabsvogn i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, hvorfor køretøjet i henhold til § 2, stk. 3, skal indregistreres og afgiftsberigtiges som personbil efter § 4. Omregistrering af køretøjet skal i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 47, stk. 2 ske, inden køretøjet tages i anvendelse til andre formål end omfattet bestemmelsen for brug af mandskabsvogn.

Bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, er en undtagelsesbestemmelse. Derfor skal bestemmelsen fortolkes indskrænkende, og der må ved bedømmelsen stilles skærpede krav til anvendelsen.

Motorstyrelsen lægger vægt på, at køretøjet er anvendt til privat personbefordring, da der i køretøjet blev befordret tre personer, hvis hovedformål med rejsen var, at de havde været på weekendophold i deres hjemland.

Som ejer af køretøjet hæfter H1 ApS for registreringsafgiftskravet, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1.

Motorstyrelsen opkræver 161.438 kr. i registreringsafgift. Beløbet er fastsat af Motorstyrelsen."

Klagerens opfattelse
Der er nedlagt påstand om, at der ikke er grundlag for at opkræve selskabet 161.438 kr. i registreringsafgift for sagens køretøj. Til støtte herfor anfører selskabet følgende anbringender i sin klage af 3. maj 2019:

"[…]
SAGSFREMSTILLING
1 Nærmere om den i sagen omhandlede VW Transporter
Den i sagen omhandlede VW Transporter med stel.nr. […] ejes af selskabet H1 ApS, CVR-nr. […].

Selskabsrapport for H1 ApS fra BiQ udskrevet den 10. april 2019 fremlægges som Bilag 2. Det fremgår heraf, at selskabet er registreret på adressen Adresse Y2, By Y2 indenfor branchekoden 412000 Opførelse af bygninger.

Det i sagen omhandlede køretøj er indregistreret første gang den 29. juni 2017. Køretøjet blev i forbindelse med indregistreringen afgiftsfritaget som mandskabsvogn i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Ovennævnte indregistrering som mandskabsvogn var foranlediget af det forhold, at det i sagen omhandlede køretøj var konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel.

2 Nærmere om kørslen den 10. februar 2019
Det i sagen omhandlede køretøj blev den 10. februar 2019 standset ved Gedser Færgehavn, 4874 Gedser. Ved standsningen befandt der sig tre personer i køretøjet, hvoraf føreren var A og de to øvrige passagerer var henholdsvis B og C.

Det skal bemærkes, at de tre alle var ansat i selskabet H1 ApS. Dette fremgår tillige på side 2 i sagsfremstillingen i Motorstyrelsens afgørelse af den 7. marts 2019, jf. Bilag 1, hvoraf der fremgår følgende:

"Ved opslag i Skatteforvaltningens systemer er det konstateret, at de tre personer er ansat i virksomheden H1 ApS."

På tidspunktet for standsningen den 10. februar 2019 har de tre ansatte i H1 ApS overfor Toldstyrelsen forklaret følgende:

"Fører forklarede på forespørgsel til tolderne, at de alle havde været hjemme i weekenden. De tre personer forklarede, at køretøjet havde holdt på pladsen i Gedser i weekenden, mens de havde været hjemme i Tyskland."

Ovennævnte fremgår under sagens faktiske forhold i Motorstyrelsens afgørelse af den 7. marts 2019, jf. Bilag 1.

At det i sagen omhandlede køretøj har befundet sig på Gedser Færgehavn i weekenden den 8. februar 2019 - 10. februar 2019, fremgår tillige af Motorstyrelsens afgørelse af den 7. marts 2019, da det kan udledes af Motorstyrelsens sagsfremstillingen, at kontrolperioden har været den 8. februar 2019 - 10. februar 2019.

Der fremgår tillige af Toldstyrelsens indrapportering dateret den 11. februar 2019 følgende:

"Kl. 23:10 indrejste 3 pax fra Tyskland via landgangen i Gedser […] Gik af færgen satte de sig ind i en Hvid VW Transporter med dansk registrerings nummer […]."

Toldstyrelsens indrapportering dateret den 11. februar 2019 fremlægges som Bilag 3.

I sagen forholder det sig således, at de tre ansatte i H1 ApS - som befandt sig i køretøjet på standsningstidspunktet - fredag den 8. februar 2019 -havde befordret sig fra arbejdspladsen beliggende G1, Adresse Y1, By Y1 til Gedser Færgehavn i det i sagen omhandlede køretøj. Dette begrundet i den omstændighed, at de tre ansatte i H1 ApS - som alle er tyske - tog hjem i den pågældende weekend til deres respektive familier i Tyskland.

Som tillige forklaret overfor Toldstyrelsen, tager de tre ansatte i H1 ApS hjem til Tyskland i weekenderne, hvor de i den forbindelse gør brug af færgefarten Gedser-Rostock.

Det i sagen omhandlede køretøj blev såvel den 8. februar 2019 som på standsningstidspunktet den 10. februar 2019 anvendt i erhvervsøjemed. Dette begrundet i den omstændighed, at det i sagen omhandlede køretøj blev anvendt til erhvervsmæssig transport til og fra arbejdspladsen beliggende G1, Adresse Y1, By Y1. Der var således tale om opsamling og afsætning af ansatte, der arbejdede for H1 ApS.

H1 ApS er som oplyst ovenfor registreret på adressen Adresse Y2, By Y2. [Beskrivelse af virksomhedens forretningsadresse i forhold til Gedser Færgehavn].

De ansatte i H1 ApS er alle af selskabet blevet instrueret i, at de af selskabet anvendte firmabiler, herunder det i sagen omhandlede køretøj, alene må anvendes i erhvervsøjemed, hvortil der henvises til underskrevne erklæringer fra H1 ApS’ ansatte, jf. Bilag 4.

Motorstyrelsen har - foranlediget af de tre ansattes forklaringer - i afgørelsen af den 7. marts 2019 lagt vægt på følgende:

"Motorstyrelsen anser ud fra en samlet vurdering den pågældende kørsel for privat. Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende:
·      Køretøjet er indregistreret med H1 ApS som ejer og bruger. Virksomheden har adresse på Adresse Y2, By Y2.
·      Køretøjet blev stoppet i Gedser Færgehavn, 4874 Gedser, der afviger væsentligt fra den direkte rute mellem virksomhedens arbejdspladser.
·      Der var følgende gods i køretøjet, som ikke kan anses som tilhørende virksomheden: Private effekter i form af madvarer på ladet, privat rejsegods (kufferter, poser mm) som stod i køretøjet.
·      Køretøjet har ifølge det oplyste været anvendt til transport af de tre ansatte, mens de har været weekend i Tyskland.
·      Formålet med kørslen på standsningstidspunktet anses af Motorstyrelsen som hjemtransport fra de ansattes weekend i Tyskland.
·      Ifølge de tre ansattes forklaringer anvendes køretøjet til privat kørsel hver weekend til Gedser færgehavn."

Det bemærkes for god ordens skyld, at det i sagen omhandlende køretøj også er anvendt til anden erhvervsmæssig kørsel i selskabet, herunder afhentning af materialer, værktøj mv.

Det er således ikke alene anvendt til den ovenfor beskrevne kørsel.

ANBRINGENDER
Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at det i sagen omhandlede køretøj opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, hvorefter der ikke er grundlag for at opkræve registreringsafgift med kr. 161.438, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det i forlængelse af ovennævnte videre helt overordnet gældende, at det i sagen omhandlede køretøj ikke blev anvendt privat under standsningen den 10. februar 2019.

1 Det juridiske grundlag
1.1 Lovgrundlaget
Der fremgår helt overordnet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, at der svares afgift af køretøjer, som skal registreres i Køretøjsregistreret efter lov om registrering af køretøjer. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

[…]

Der fremgår imidlertid af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9 følgende:

"§ 2. Fritaget for afgift er:
[…]
9) motorkøretøjer, som utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne). Personkabinen skal være indrettet til befordring af mindst 4 personer og med mindst ét sæde bag forsæderne. Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet. Køretøjets varelad eller varerum skal have større flademål end personkabinen. Køretøjet må kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Køretøjet må ikke benyttes til privat personbefordring. Køretøjet skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at køretøjer af samme fabriksmærke ikke markedsføres med lignende karrosseri i personvognsudførelse (stationcars o.lign.)" (min understregning)

Den nuværende formulering af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, 5. pkt. (tidligere § 2, stk. 1, nr. 8, 5. pkt.) blev indført ved lov nr. 1213 af den 27. december 1996. I lovforslag nr. 39 af den 31. oktober 1996 fremgår der af de almindelige bemærkninger herom følgende:

"A. 1. Udvidet erhvervsmæssig benyttelsesadgang af mandskabsvogne
Mandskabsvogne er biler, der er specielt konstrueret og indrettet til transport af både mandskab og materiel til arbejdspladserne. Bilens varelad eller varerum skal være større end personkabinen, der skal være indrettet med mindst 4 sæder. Bilerne, der er fritaget for registreringsafgift, må ikke anvendes til privat persontransport. Med den gældende lovtekst må bilerne kun benyttes i meget begrænset omfang til erhvervsmæssig transport af personale, hvis der ikke samtidig transporteres materiel eller materialer. Såfremt virksomhederne ønsker en videre benyttelsesadgang, skal der betales registreringsafgift efter personvognssatserne, hvilket virksomhederne finder urimeligt. Flere brancheorganisationer har anmodet om en udvidet adgang til erhvervsmæssig brug af mandskabsvognene.

Det foreslås derfor, at mandskabsvognene tillades benyttet uden begrænsninger til erhvervsmæssig transport til og fra arbejdspladserne.

[…]

B. Provenumæssige konsekvenser

Mandskabsvogne
På nuværende tidspunkt betales der ikke registreringsafgift af mandskabsvogne, som til gengæld er underlagt meget restriktive anvendelsesmuligheder. Det foreslås, at virksomhederne får lempet de restriktive anvendelsesmuligheder." (min understregning)

Af de særlige bemærkninger til bestemmelsen i 5. pkt. fremgår følgende:

"Forslaget medfører, at mandskabsvognene uden begrænsninger kan anvendes til transportopgaver mellem virksomhederne og arbejdspladserne. Privat personbefordring vil som hidtil ikke være tilladt, f.eks. vil det ikke være tilladt at bruge disse registreringsafgiftsfri biler til kørsel mellem virksomheden og den private bopæl. Kørsel mellem arbejdspladserne og den private bopæl vil normalt også være at anse som privat personbefordring og vil derfor være i strid med reglerne. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor en sådan kørsel kan anses som erhvervsmæssig. Eksempelvis, hvor køretøjerne normalt an-vendes til kørsel direkte fra en medarbejders private bopæl og til arbejdspladserne. I sådanne tilfælde forudsættes det, at der er en betydelig afstand ( en anden by/landsdel ) fra den private bopæl til virksomhedens adresse. Endvidere vil en sådan brug af køretøjerne også normalt forudsætte, at der på den private adresse er et mindre lager af materiel og/eller materialer.

Den udvidede benyttelsesadgang skal ses i sammenhæng med forslaget under § 2, nr. 1, om at mandskabsvogne, hvis tilladte totalvægt overstiger 3 tons, men ikke 4 tons, overføres til at betale vægtafgift efter personvognssatserne, ligesom de mindre gør det efter de gældende bestemmelser. Allerede registrerede mandskabsvogne vil derfor også kunne benyttes i udvidet omfang." (min understregning)

Der fremgår af Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit I.A.1.3.6 Mandskabsvogne, følgende:

"Definition af mandskabsvogne
En mandskabsvogn er et motorkøretøj, der utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel. Der er tale om en varebil med bagsædearrangement - typisk en bil med dobbeltkabine. […]
Anvendelse
[…]

Det vil ikke være tilladt at bruge en mandskabsvogn til kørsel mellem virksomheden og den private bopæl. Kørsel mellem arbejdspladsen og den private bopæl vil normalt blive betragtet som privat personbefordring og vil derfor være i strid med reglerne. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor en sådan kørsel kan anses som erhvervsmæssig. Eksempelvis, hvor køretøjerne normalt bliver brugt til kørsel direkte fra en medarbejders private bopæl og til arbejdspladserne. I sådanne tilfælde er det forudsat, at der er en betydelig afstand (fx til en anden by/landsdel) fra den privates bopæl til virksomhedens adresse. En sådan brug af køretøjerne vil normalt forudsætte, at der på den private adresse er et mindre lager af materiel og/eller materialer.

For ansatte omfattet af en vagtordning er det dog tilladt, at bilen bliver taget med til privatadressen. Det er en forudsætning, at vagtordningen er af en sådan karakter, at den også medfører/kan medføre brug af mandskabsvognen.

Opsamling/afsætning af personer, der arbejder i virksomheden på vej til/fra arbejdspladsen vil være tilladt, også selv om der er tale om lidt større afvigelser fra ruten. Egentlig afhentning/afsætning på personens bopæl beliggende langt fra ruten, bliver derimod anset for privat personbefordring. Det vil således være i strid med betingelserne for køretøjets benyttelse, hvis der bliver foretaget væsentlige afvigelser fra den direkte rute, fx for at hente virksomhedens medarbejdere ved deres bopæl." (min understregning)

1.2 Praksis
Det følger af såvel retspraksis som administrativ praksis, at det påhviler skattemyndighederne at godtgøre, at en mandskabsvogn anvendes til privatkørsel.

Fra retspraksis skal der henvises til Retten i Glostrup dom af den 30. maj 2013 offentliggjort som SKM2013.505.BR. I sagen forholdt det sig således, at en skatteyder var blevet standset af SKAT under en kontrolaktion. På ladet af skatteyderens mandskabsvogn var der 12 stole. Skatteyderen oplyste overfor SKAT ved kontrolaktionen, at stolene var lånt og skulle anvendes ved en studenterfest for skatteyderens søn fjorten dage senere.

Skatteyderen skiftede efterfølgende forklaring, idet skatteyderen senere oplyste, at han i forbindelse med bortskaffelse af byggeaffald afledt af en byggeopgave for en kunde havde indvilliget i ligeledes at bortskaffe de 12 stole.

Det var i sagen ubestridt, at stolene først blev bortskaffet efter, at disse havde været anvendt til skatteyderens søns studenterfest.

Det var SKATs opfattelse, at skatteyderens mandskabsvogn ved kontrolaktionen blev anvendt i strid med betingelserne for registreringsafgiftsfritagelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, idet mandskabsvognen - efter SKATs opfattelse - blev anvendt til privatkørsel. SKAT henviste i den forbindelse til, at skatteyderen havde oplyst, at de medbragte stole skulle anvendes ved en studenterfest, således at der - efter SKATs opfattelse - var tale om transport af private effekter.

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse med den begrundelse, at Landsskatteretten fandt, at det var dokumenteret, at mandskabsvognen blev anvendt delvist privat i strid med betingelserne for afgiftsfritagelse på tidspunktet for kontrolaktionen.

Retten i Glostrup gav derimod skatteyderen medhold i, at SKAT ikke havde godtgjort, at den omhandlede mandskabsvogn var anvendt privat.

Retten i Glostrup begrundede dette med følgende:
"Det kan ved sagens afgørelse lægges til grund, at S den pågældende mandag havde udført en byggeopgave med pudsning af sokkel for en kunde, K og at der ved Skats kontrolaktion på ladet af sagsøgers mandskabsvogn blev fundet en del byggeaffald, samt de omhandlede stole.

Efter de afgivne forklaringer kan det endvidere lægges til grund, at K havde spurgte S, om denne ville bortskaffe nogle stole, hvilket denne havde indvilliget i, da denne alligevel skulle på genbrugspladsen med byggeaffald fra byggeopgaven. Efter S' forklaring er det sædvanligt, at han som en del af sin kundepleje hjælper kunder af med forskelligt affald.

Det kan efter det fremkomne endelig lægges til grund, at genbrugspladsen […] havde lukket om mandagen.

S har i sin forklaring erkendt, at stolene efterfølgende blev brugt til sin søns studenterfest og først derefter blev bortskaffet.

Efter en samlet vurdering findes det på denne baggrund overvejende betænkeligt, at anse det for godtgjort, at den omhandlede mandskabsvogn er anvendt i strid med betingelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8. Der findes derfor at burde gives sagsøger medhold i den nedlagte påstand, som nedenfor anført."

Fra administrativ praksis skal der henvises til henholdsvis Landsskatterettens afgørelse af den 25. juli 2011 (LSR’s j.nr. 10-00186) og Landsskatterettens afgørelse af den 8. februar 2012 (LSR’s j.nr. 10-01382).

I Landsskatterettens afgørelse af den 25. juli 2011 (LSR’s j.nr. 10-00186) var skatteyderen under en kørsel sent om aftenen i en mandskabsvogn blevet standset af politiet. Under standsningen oplyste skatteyderen, at han kørte mellem arbejde og sommerhus og var på vej til en kiosk for at købe aftensmad.

SKAT traf efterfølgende afgørelse om afkrævning af registreringsafgift af den omhandlede mandskabsvogn, idet mandskabsvognen - efter SKATs opfattelse - blev anvendt til privatkørsel på standsningstidspunktet.

Skatteyderen påklagede efterfølgende SKATs afgørelse, og under klagesagen oplyste skatteyderen, at han på standsningstidspunktet var på vej til en kundes - og ikke sit eget - sommerhus.

Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse med følgende begrundelse:

"Spørgsmålet i sagen ses alene at være, om omstændighederne ved brugen af mandskabsvognen på standsningstidspunktet den 3. juli 2009, kl. 21:30, i [by1], gør, at bilen kan anses for anvendt i strid med betingelserne for afgiftsfritagelse i § 2, stk. 1, nr. 8, 5. og 6. pkt.

Landsskatterettens finder efter en samlet vurdering ikke, at det fremlagte materiale godtgør eller har skabt en konkret formodning om, at mandskabsvognen blev anvendt i strid med betingelserne for afgiftsfritagelse ved kontrollen i [by1] den 3. juli 2009.

Retten har ved vurderingen bl.a. lagt vægt på, at det må anses for normalt for en […] at udnytte muligheden for at arbejde længst muligt om sommeren, mens der er godt vejr, at der primo juli vil være lyst så længe, at det ikke er utænkeligt, at en besigtigelsesopgave vil blive udført ca. kl. 21:30 efter afslutningen af andet arbejde samt at der er fremlagt en tredjemands-erklæring, hvoraf det fremgår, at [person1] var blevet anmodet om at besigtige sommerhuset beliggende [adresse2] i [by1], og at dette også tidligere var sket efter normal arbejdstid. Endelig ses stedet for standsningen ikke i sig selv at sandsynliggøre, at føreren var på vej mod sit eget sommerhus, men mere at han var på vej til eller fra det sommerhus, der efter det oplyste skulle besigtiges.
På denne baggrund finder retten, at det må pålægges SKAT at godtgøre, at den omhandlede mandskabsvogn blev anvendt til private formål i strid med betingelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8. SKAT ses imidlertid ikke at have foretaget skridt, der kan dokumentere dette, herunder ved at sikre sig en utvetydig forklaring fra føreren og en godkendelse heraf på stedet, kontrolleret påstanden om, at der skulle foretages en besigtigelse af sommerhuset beliggende [adresse2] i [by1] eller fulgt op i forhold til førerens faktiske brug af sit eget sommerhus beliggende [adresse3]."

I Landsskatterettens afgørelse af den 8. februar 2012 (LSR’s j.nr. 10-01382) var skatteyderens mandskabsvogn blevet observeret parkeret på en adresse, hvor skatteyderen var ved at bygge sin private bolig. Det var SKATs opfattelse, at den omhandlede mandskabsvogn herefter måtte anses for anvendt til privatkørsel.

Under den efterfølgende klagesag ved Landsskatteretten oplyste skatteyderen, at den adresse, hvor mandskabsvognen havde været parkeret, også fungerede som lagerplads, samt at skatteyderen på observationstidspunktet endnu ikke var flyttet ind på adressen.

Landsskatteretten fandt ikke, at SKAT havde godtgjort, at den omhandlede mandskabsvogn var anvendt til privat kørsel.

Af Landsskatterettens begrundelse fremgår følgende:

"SKATs afgørelse er baseret på en observation den 12. november 2007 af virksomhedens mandskabsvogn på adressen, [adresse2], der er en ejendom ejet af klageren. Ud over at nævne dato og sted for observationen, så fremgår der ikke andre objektive oplysninger om forholdene på observationstids-punktet/-stedet af det fremlagte materiale. Endvidere har SKAT henvist til, at virksomhedens revisor har erkendt, at mandskabsvognen har været anvendt privat i et mindre omfang, svarende til hvad der kan tillades i en momsfritaget gulpladebil. Disse oplysninger fra virksomhedens revisor ses imidlertid ikke at fremgå i nogen skrivelse fra revisoren eller i øvrigt være dokumenteret ved noget mødenotat.

Heroverfor står klagerens forklaring om, at ejendommen var ubebygget på observationstidspunktet, og at den fra overtagelsen i februar 2007 og frem til indflytningen sidst i 2009 fungerede som lagerplads for virksomhedens materiel og maskiner, samt at mandskabsvognen kan have været på ejendommen på observationstidspunktet for at afhente materialer.
Retten lægger til grund, at ejendommen beliggende [adresse2], [by1], har fungeret som oplagsplads for klagerens virksomhed fra februar 2007 og frem til indflytningen på ejendommen ultimo 2009.
Retten finder herefter, at ejendommen må anses for en arbejdsplads, som der efter omstændighederne kan køres til inden for rammerne af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8, uanset grundens formelle status i øvrigt."

1.3 Den konkrete sag

Motorstyrelsen har ved afgørelsen af den 7. marts 2019 opkrævet H1 ApS registreringsafgift vedrørende det i sagen omhandlede køretøj med stel.nr. […], jf. Bilag 1.

Motorstyrelsens opkrævning af registreringsafgift er foretaget med henvisning til, at det i sagen omhandlede køretøj, der er indregistreret som mandskabsvogn, efter Motorstyrelsens opfattelse er anvendt til privat kørsel.

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at det i sagen omhandlede køretøj er anvendt til privatkørsel, da der - ifølge Motorstyrelsen - blev befordret tre personer, hvis hovedformål med transporten - ifølge Motorstyrelsen - var, at de havde været på weekendophold i deres hjemland.
Det gøres heroverfor gældende, at det i sagen omhandlede køretøj, der ubestridt er indrettet som mandskabsvogn, på intet tidspunkt er blevet anvendt til privat kørsel i strid med betingelserne for afgiftsfritagelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, herunder at den i sagen omhandlede mandskabsvogn ikke blev anvendt til privatkørsel på standsningstidspunktet den 10. februar 2019.

Til støtte herfor skal følgende forhold fremhæves:

For det første at det i sagen omhandlede køretøj er anskaffet som led i driften af H1 ApS.

For det andet at direktionen i H1 ApS har instrueret selskabets ansatte om de bestemmelser, der gælder for selskabets køretøjers anvendelse, samt at det derfor er den enkelte ansattes ansvar, at bestemmelserne om køretøjernes anvendelse efterleves, jf. Bilag 4.

Henset til formålet med erhvervelsen af det i sagen omhandlede køretøj, og at H1 ApS allerede forud for anvendelsen af det i sagen omhandlede køretøj havde instruereret sine ansatte om køretøjets anvendelse, gøres det gældende, at det i sagen omhandlede køretøj er fritaget for registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 9.

For det tredje at befordringen ved Gedser Færgehavn den 10. februar 2019 var opsamling af ansatte på vej til H1 ApS’ arbejdsplads beliggende G1, Adresse Y1, By Y1.

De tre ansatte forklarede overfor Toldstyrelsen den 10. februar 2019 følgende:

"Fører forklarede på forespørgsel til tolderne, at de alle havde været hjemme i weekenden. De tre personer forklarede, at køretøjet havde holdt på pladsen i Gedser i weekenden, mens de havde været hjemme i Tyskland. De forklarede ydermere at de tog turen hver weekend." (min understregning)

Det er således en fejl, når Motorstyrelsen har lagt til grund, at kørslen i det i sagen omhandlede køretøj på standsningstidspunktet den 10. februar 2019 - ifølge Motorstyrelsen - var hjemtransport fra de ansattes weekend i Tyskland.

De ansatte er tyske statsborgere og bosat i Tyskland, hvorfor der således ikke er tale om hjemtransport. Det i sagen omhandlede køretøj har således ikke befundet sig på de ansattes bopæl, hvorfor der ikke er tale om privatkørsel.

Det er således tillige en fejl, når Motorstyrelsen i forlængelse af ovenstående har lagt til grund, at det i sagen omhandlede køretøj - ifølge Motorstyrelsen - anvendes til privatkørsel hver weekend til Gedser Færgehavn. Dette med henvisning til de tre ansattes forklaringer.

Som anført ovenfor var transporten på standsningstidspunktet opsamling af personer, der arbejdede for H1 ApS på vej til selskabets arbejdsplads.

For det fjerde er det således - sammenholdt med ovenstående - tillige en fejl, når Motorstyrelsen har lagt til grund, at det i sagen omhandlede køretøj - ifølge Motorstyrelsen - efter det oplyste har været anvendt til transport af de tre ansatte, mens de har været på weekend i Tyskland.

For det femte at befordringen til Gedser Færgehavn ikke afviger væsentligt fra den direkte rute, der ville være fra H1 ApS’ adresse og arbejdspladsen beliggende G1, Adresse Y1, By Y1.

Som det fremgår under sagsfremstillingen, er H1 ApS beliggende på adressen Adresse Y2, By Y2, [beskrivelse af virksomhedens forretningsadresse i forhold til Gedser Færgehavn].

Det er således en fejl, når Motorstyrelsen har lagt til grund, at det i sagen omhandlede køretøjs placering på Gedser Færgehavn - ifølge Motorstyrelsen - afviger væsentlig fra den direkte rute mellem H1 ApS’ arbejdspladser.

Der fremgår af Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit I.A.1.3.6 Mandskabsvogne, følgende:

"Opsamling/afsætning af personer, der arbejder i virksomheden på vej til/fra arbejdspladsen vil være tilladt, også selv om der er tale om lidt større afvigelser fra ruten. Egentlig afhentning/afsætning på personens bopæl beliggende langt fra ruten, bliver derimod anset for privat personbefordring. Det vil således være i strid med betingelserne for køretøjets benyttelse, hvis der bliver foretaget væsentlige afvigelser fra den direkte rute, fx for at hente virksomhedens medarbejdere ved deres bopæl." (min understregning)

Der er i sagen ikke tale om egentlig opsamling/afsætning af H1 ApS’ ansatte på deres respektive bopæle. Der er alene tale om opsamling/afsætning af de ansatte på Gedser Færgehavn, hvilken rute ikke afviger væsentligt fra den direkte rute.

For det sjette skal det til Motorstyrelsens henvisning til Østre Landsrets dom offentliggjort som SKM2015.456.ØLR fremhæves, at denne dom ikke kan være afgørende for denne sag.

Der fremgår af Østre Landsret begrundelse og resultat følgende:

"Efter B's forklaring og oplysningerne i toldrapporten af 8. januar 2012 og i den supplerende udtalelse af 8. juni 2012 lægger landsretten til grund, at de fire medarbejdere hos C, der befandt sig i mandskabsvognen, da den blev standset ved kontrolaktionen den 7. januar 2012, havde benyttet vognen til deres transport til og fra juleferie i Litauen. Da mandskabsvognen således er anvendt til privat personbefordring af personer, der ikke arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed, er betingelserne for afgiftsfritagelse - uanset om der måtte være sket samtidig transport af materialer - ikke længere opfyldt, og mandskabsvognen skal derfor afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3." (min understregning)

Det fremgår af Østre Landsrets begrundelse og resultat, at retten lagde særlig vægt på det forhold, at de personer - som befandt sig i mandskabsvognen ved skattemyndighedernes kontrol - ikke var ansatte i det selskab, som ejede den pågældende mandskabsvogn. Dette var ikke situationen i denne sag.

Sammenfattende gøres det således gældende, at der ikke er grundlag for den af Motorstyrelsen opkrævede registreringsafgift, idet køretøjet blev anvendt erhvervsmæssigt på standsningstidspunktet den 10. februar 2019.

Som følge heraf skal den af Motorstyrelsen gennemførte afgiftsopkrævning bortfalde."

Motorstyrelsens indledende høringssvar
Motorstyrelsen har den 20. maj 2019 i forbindelse med Skatteankestyrelsens behandling af klagen indsendt høringssvar hvoraf det fremgår, at afgørelsen fastholdes. Videre fremgår følgende:

"Sagen omhandler en afgiftsfri mandskabsvogn, der søndag den 10. februar 2019 kl. 23.10 af Toldstyrelsen blev standset på havneområdet i Gedser. I køretøjet befandt fører A og 2 passagerer B og C. Fører forklarede på forespørgsel til tolderne, at de alle havde været hjemme på weekend. De tre personer forklarede, at køretøjet havde holdt på pladsen i Gedser i weekenden, mens de havde været hjemme i Tyskland. De forklarede ydermere, at de tog turen hver weekend. De er alle ansatte i H1 ApS.

Køretøjet er derfor anvendt til privat formål, hvorfor betingelserne for afgiftsberigtigelse som mandskabsvogn ikke længere anses for at være opfyldt. Der skal derfor svares afgift efter reglerne i registreringsafgiftslovens §§ 4-6b.

H1 ApS´s opfattelse
R1, v/ advokat E har i sin klage til Skatteankestyrelsen anført, at der nedlægges påstand om, at Motorstyrelsen skal anerkende, at der ikke er grundlag for at opkræve H1 ApS registreringsafgift med i alt kr. 161.438 i relation til VW Transporter 2,0 TDI dobbeltkabine med stel.nr. […], idet man er af den opfattelse at mandskabsvognen ikke har været anvendt til privat kørsel, da der i sagen ikke er tale om egentlig opsamling/afsætning af H1 ApS´ ansatte på deres respektive bopæle. Der er alene tale om opsamling/afsætning af de ansatte på Gedser Færgehavn, hvilken rute ikke afviger væsentligt fra den direkte rute.

Motorstyrelsen kommentarer
Det er ubestridt, at fører A og 2 passagerer B og C var i køretøjet på kontroltidspunktet den 10. februar 2019 kl. 23.10.

Kontrolperioden er den 8. februar 2019 til 10. februar 2019. De 3 personer er kørt til Gedser færgehavn, fredag den 8. februar 2019, hvor køretøjet er parkeret på havneområdet.

Søndag aften den 10. februar 2019 indrejste de 3 personer fra Tyskland via landgangen fra færgen i Gedser. Køretøjet blev af Toldstyrelsen truffet da de kører ud fra havneområdet.

Fører forklarede på forespørgsel til tolderne, at de alle havde været hjemme på weekend. De tre personer forklarede, at køretøjet havde holdt på pladsen i Gedser i weekenden, mens de havde været hjemme i Tyskland. De forklarede ydermere, at de tog turen hver weekend. De er alle ansatte i H1 ApS.

Der var tillige en del private effekter i køretøjet, som ikke kan anses som tilhørende virksomheden. De private effekter var fordelt på vareladet og i kabinen (bagerst) i form af madvarer på ladet, privat rejsegods (kufferter med tøj mm, poser mm). De tre personer var på kontroltidspunktet iført privat beklædning. Se vedhæftede fotodokumentation fra Toldstyrelsen.

Da reglerne om mandskabsvogne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, er en undtagelsesbestemmelse fra den almindelige pligt til at betale fuld registreringsafgift, skal bestemmelsen som udgangspunkt fortolkes indskrænkende, jf. SKM2015.456.ØLR, der må derfor stilles skærpede krav til anvendelsen.

En mandskabsvogn er et køretøj, som utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel. Køretøjet må dog kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Bilen må ikke benyttes til privat personbefordring. Bilen må som udgangspunkt ikke køre mellem de ansattes privatadresse og virksomhedens arbejdssteder.

Motorstyrelsen finder, at det er i overensstemmelse med loven og med gældende praksis, at privat kørsel ikke må finde sted i en afgiftsfri mandskabsvogn.

En mandskabsvogn er ikke en gulpladebil og må ikke bruges som en gulpladebil, lige som det ikke er et specialindrettet køretøj.

Det følger også heraf at man ikke kan købe dagsbeviser, der giver lov til at køre privat i en vare- og lastbil (gulpladebil) med en totalvægt på op til 4 ton, selvom bilen er registreret til "erhvervsmæssig godstransport".  Det fremgår af Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit I.A.4.6 for dagsbeviser for varebiler.

I den Juridiske vejledning 2019-1 afsnit I.A.1.3.6 fremgår (i uddrag):
"Mandskabsvogne må kun bruges til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer, og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed.

Der er ikke krav om samtidig transport af mandskab og materiel. Det betyder eksempelvis, at det er muligt for virksomheder uden ansatte at anskaffe og benytte mandskabsvogne. Mandskabsvognen kan anvendes til transportopgaver på samme måde som andre last- og varebiler forudsat, at der udelukkende er tale om erhvervsmæssig anvendelse. Mandskabsvognen må dog ikke benyttes til egentlig vognmandsvirksomhed, idet der ikke er tale om en sådan transport til og fra virksomhedens arbejdspladser, som forudsat i fritagelsesbestemmelsen.
Privat personbefordring er ikke tilladt.

Hvis betingelserne for afgiftsberigtigelse som mandskabsvogn ikke længere er opfyldt, skal bilen betale afgift efter reglerne for personbiler eller varebiler. Se REGAL § 4-5 e.
Eksempler på anvendelse af mandskabsvogn
Det vil ikke være tilladt at bruge en mandskabsvogn til kørsel mellem virksomheden og den private bopæl. Kørsel mellem arbejdspladsen og den private bopæl vil normalt blive betragtet som privat personbefordring og vil derfor være i strid med reglerne. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor en sådan kørsel kan anses som erhvervsmæssig. Eksempelvis, hvor køretøjerne normalt bliver brugt til kørsel direkte fra en medarbejders private bopæl og til arbejdspladserne. I sådanne tilfælde er det forudsat, at der er en betydelig afstand (fx til en anden by/landsdel) fra den privates bopæl til virksomhedens adresse. En sådan brug af køretøjerne vil normalt forudsætte, at der på den private adresse er et mindre lager af materiel og/eller materialer.

For ansatte omfattet af en vagtordning er det dog tilladt, at bilen bliver taget med til privatadressen. Det er en forudsætning, at vagtordningen er af en sådan karakter, at den også medfører/kan medføre brug af mandskabsvognen.

Opsamling/afsætning af personer, der arbejder i virksomheden på vej til/fra arbejdspladsen vil være tilladt, også selv om der er tale om lidt større afvigelser fra ruten. Egentlig afhentning/afsætning på personens bopæl beliggende langt fra ruten, bliver derimod anset for privat personbefordring. Det vil således være i strid med betingelserne for køretøjets benyttelse, hvis der bliver foretaget væsentlige afvigelser fra den direkte rute, fx for at hente virksomhedens medarbejdere ved deres bopæl."

Advokat E har i sin klage forklaret, at de tre ansatte fredag den 8. februar 2019 havde befordret sig fra arbejdspladsen G1, Adresse Y1, By Y1 til Gedser Færgehavn i omhandlede køretøj. Dette begrundet i den omstændighed, at de tre ansatte - som alle er tyske - tog hjem i den pågældende weekend til deres respektive familier i Tyskland. Som tillige forklaret overfor Toldstyrelsen, tager de tre ansatte hjem til Tyskland i weekenderne, hvor de i den forbindelse gør brug af færgefarten Gedser-Rostock.

Ved søgning på Google Maps er der 138 km. fra den anførte arbejdsplads på Adresse Y1, By Y1 til Gedser Færgehavn. På denne rute passerer køretøjet lige forbi virksomheden H1, Adresse Y2, By Y2.

Ved søgning på Google Maps er der 119 km. fra arbejdspladsen på Adresse Y1, By Y1 til Adresse Y2, By Y2.

Ved søgning på Google Maps er der 22 km fra H1 ApS, Adresse Y2, By Y2 til Gedser Færgehavn.

De tre ansatte passerede således fredag den 8. februar 2019 direkte forbi firmaets adresse på vejen til Gedser Færgehavn.

Kørslen skal derfor under et hele anses for at være privat kørsel.

Motorstyrelsen finder ikke de afgørelser, som advokaten har henvist til, for relevante i denne sag, idet disse sager generelt, ifølge byretten eller Landsskatteretten, manglede beviser for den private anvendelse. I denne sag er det bevist ved kontrollen den 10. februar 2019 og forklaret af advokat E, at de tre ansatte havde været hjemme på weekend og at de generelt gjorde det i weekenderne på den beskrevne måde.

Der er ikke tale om opsamling/afsætning af personer på den direkte vej til/fra arbejdspladsen.

Landsskatteretten har i en række tidligere sager taget stilling til, at det udløser afgift, hvis et klausulkøretøj ikke opfylder alle betingelserne knyttet til den pågældende afgiftsnedsættelse.

Landsskatteretten har ligeledes i flere af disse sager udtalt, at det er uden betydning, om det kun er ved en enkelt kørsel eller flere kørsler, at køretøjet ikke opfylder kravene til afgiftsnedsættelse.
Henset til at de tre personer, der de facto havde været hjemme på weekend i Tyskland, og kørslen ikke var omfattet af de i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9 tilladte, anses betingelserne for afgiftsberigtigelse som mandskabsvogn ikke længere for at være opfyldt. Der skal derfor svares afgift efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 4.

Motorstyrelsen fastholder afgørelsen om afkrævning af registreringsafgift på 161.438 kr. over for H1 ApS.

Der er således ikke argumenter i den fremsendte klage, som ændrer ved Motorstyrelsens vurdering af sagen.

[…].

Motorstyrelsen indstiller derfor, at vores afgørelse af 7. marts 2019 stadfæstes. […]"

Motorstyrelsens høringssvar til Skatteankestyrelsens indstilling
Motorstyrelsen har den 5. januar i forbindelse med sagens behandling for Skatteankestyrelsen afgivet en udtalelse, hvoraf fremgår, at Motorstyrelsen kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling i sagen.

Selskabets bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling og Motorstyrelsens høringssvar
Selskabets repræsentant har den 26. januar 2021 fremsendt sine bemærkninger samt tilhørende bilag til Skatteankestyrelsens indstilling og Motorstyrelsens høringssvar, hvoraf følgende fremgår:

"[…] Idet der henvises til det anførte i klagen af den 3. maj 2019 til Skatteankestyrelsens, fastholdes det, at der ikke er grundlag for den af Motorstyrelsen opkrævede registreringsafgift, idet det i sagen omhandlede køretøj blev anvendt erhvervsmæssigt på standsningstidspunktet den 10. februar 2019.

Skattestyrelsen har side 2, 2. sidste afsnit i den foreløbige vurdering af den 12. januar 2021 anført følgende:

"A, B og C var alle tre ansatte i selskabet. Efter endt arbejdsdag fredag den 8. februar 2019 kørte medarbejderne til Gedser Færgehavn, hvor de parkerede køretøjet og gik ombord på færgen med henblik på at komme hjem på weekend. Kørslen i bilen fredag den 8. februar 2019 var således udelukkende begrundet i befordring af medarbejderne mellem arbejdspladsen i By Y1 og parkeringspladsen ved Gedser Færgehavn. Skatteankestyrelsen bemærker, at der ikke blev samlet andre medarbejdere op på ruten mellem arbejdspladsen og færgehavnen, og parkering på færgehavnen kan ikke sidestilles med et afsætningssted på en rute til og fra en af selskabets arbejdspladser."

I relation til det af Skatteankestyrelsen anførte fremlægges en underskrevet erklæring af den 20. januar 2021 fra A, jf. Bilag 5. Af erklæringen fremgår følgende:

"Der er kørt til byggepladsen G1, By Y1, 18 gange indtil uge 5 2019.

Forløb: Normalt kører sjak hjem fra byggepladsen torsdag aften og op igen søndag aften.

213 af gangene har de hentet/afleveret en trailer eller læsset Materialer på ladet feks. færdigbukket armering, skruer, støtter, opklodsning til elementer mm til brug på byggepladsen.
(det bliver gjort om fredagen af pladsmanden)

Bekræfte/se: A"

Det fremgår af den fremlagte erklæring, at de i sagen omhandlede ansatte og det i sagen omhandlede køretøj 2/3 af gangene - dvs. 12 ud af 18 gange - har været forbi selskabets adresse enten torsdag eftermiddag/aften eller søndag aften for at aflevere eller afhente en trailer.

Befordringen i det i sagen omhandlede køretøjer afviger - som anført i klagen af den 3. maj 2019 til Skatteankestyrelsen - ikke væsentligt fra den direkte rute, der ville være fra H1 ApS' adresse og arbejdspladsen beliggende G1, Adresse Y1, By Y1.

Som det fremgår af klagen, er H1 ApS beliggende på adressen Adresse Y2, By Y2, [beskrivelse af virksomhedens forretningsadresse i forhold til Gedser Færgehavn].

På baggrund af den fremlagte erklæring er det således ikke korrekt, når Skatteankestyrelsen i sin foreløbige vurdering af sagen af den 12. januar 2021 har anført, at der ikke - ifølge Skatteankestyrelsen - blev samlet andet personale eller materiale op på ruten mellem arbejdspladsen og færgehavnen.

Det er således videre ikke korrekt, når Skatteankestyrelsen i sin foreløbige vurdering har lagt til grund, at de ansatte søndag den 10. februar 2019 - ifølge Skatteankestyrelsen - alene tog det i sagen omhandlede køretøj i brug for at befordre sig fra færgehavnen til et overnatningssted med henblik på at møde ind på selskabets arbejdsplads i By Y1 mandag morgen.

Til støtte herfor skal der henvises til, at det med den fremlagte erklæring ikke kan udelukkes, at de ansatte søndag aften den 10. februar 2019 skulle have været forbi H1 ApS' adresse for at afhente en trailer med materiale til brug for den kommende uge arbejde på byggepladsen beliggende G1, Adresse Y1, By Y1.

Der er således overordnet ikke grundlag for Skatteankestyrelsens betragtning om, at befordringen i det i sagen omhandlede køretøj den 10. februar 2019 udelukkede var begrundet i befordring af de ansatte mellem parkeringspladsen ved Gedser Færgehavn og de ansattes overnatningssted.

Befordringen den 10. februar 2019 kan med den nu fremlagte erklæring således ikke betragtes som privat personbefordring.
På baggrund af ovenstående fastholdes det således, at der ikke er grundlag for den af Motorstyrelsen opkrævede registreringsafgift, idet det i sagen omhandlede køretøj blev anvendt erhvervsmæssigt på standsningstidspunktet den 10. februar 2019.

Som følge heraf skal den af Motorstyrelsen gennemførte afgiftsopkrævning bortfalde.

Retsmødet
Under retsmødet gennemgik og uddybede repræsentanten sine synspunkter. Repræsentanten fastholdt, at køretøjet ikke er blevet brugt til privat personbefordring og derfor opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.

På forespørgsel fra rettens medlemmer oplyste selskabets ejer, at medarbejderne overnattede i en skurby, der var beliggende på selve byggepladsen i By Y1. Selskabets mandskabsvogn er ifølge ejeren også blevet brugt af tyske medarbejdere til kørsel på andre søndage fra Gedser Færgehavn til andre overnatningssteder på hoteller og lignende, der ikke, som i By Y1, var beliggende på de enkelte byggepladser, men i nærheden af disse, og efter endt arbejdsuge, til kørsel retur til Gedser Færgehavn.

Motorstyrelsen gennemgik og uddybede sine synspunkter og fastholdt med henvisning til de skriftlige indlæg, at køretøjet ikke opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten skal tage stilling til, om det er med rette, at Motorstyrelsen har opkrævet 161.438 kr. i registreringsafgift, fordi mandskabsvognen ikke længere opfyldte betingelserne for afgiftsfritagelse som mandskabsvogn, jf. dagældende registreringsafgiftslovs § 2, stk. 1, nr. 9, 6. pkt., lovbekendtgørelse, nr. 1062 af 7. september 2017 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. med senere ændringer.

Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, har følgende ordlyd:

"Fritaget for afgift er:
[…]

motorkøretøjer, som utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne). Personkabinen skal være indrettet til befordring af mindst 4 personer og med mindst ét sæde bag forsæderne. Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet. Køretøjets varelad eller varerum skal have større flademål end personkabinen. Køretøjet må kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Køretøjet må ikke benyttes til privat personbefordring. […]"

Det fremgår videre af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3:

"Et køretøj, som er fritaget for afgift efter stk. 1-2, afgiftsberigtiges efter §§ 4-6 b, når betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere er opfyldt."

Af lovforslaget til lov nr. 1213 af 27. december 1996, om bl.a. udvidet brug af mandskabsvogne fremgår:

"Med den gældende lovtekst må bilerne kun benyttes i meget begrænset omfang til erhvervsmæssig transport af personale, hvis der ikke samtidig transporteres materiel eller materialer. Såfremt virksomhederne ønsker en videre benyttelsesadgang, skal der betales registreringsafgift efter personvognssatserne, hvilket virksomhederne finder urimeligt. Flere brancheorganisationer har anmodet om en udvidet adgang til erhvervsmæssig brug af mandskabsvognene. Det foreslås derfor, at mandskabsvognene tillades benyttet uden begrænsninger til erhvervsmæssig transport til og fra arbejdspladserne."

Videre fremgår:

"[...] Privat personbefordring vil som hidtil ikke være tilladt, f.eks. vil det ikke være tilladt at bruge disse registreringsafgiftsfri biler til kørsel mellem virksomheden og den private bopæl. Kørsel mellem arbejdspladserne og den private bopæl vil normalt også være at anse som privat personbefordring og vil derfor være i strid med reglerne. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor en sådan kørsel kan anses som erhvervsmæssig. Eksempelvis, hvor køretøjerne normalt anvendes til kørsel direkte fra en medarbejders private bopæl og til arbejdspladserne. I sådanne tilfælde forudsættes det, at der er en betydelig afstand (en anden by/landsdel) fra den private bopæl til virksomhedens adresse. Endvidere vil en sådan brug af køretøjerne også normalt forudsætte, at der på den private adresse er et mindre lager af materiel og/eller materialer."

Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, bemærker:
Efter lovens ordlyd må køretøjet ikke bruges til privat personbefordring.

Som anført fremgår det af lovmotiverne, at kørsel mellem arbejdspladserne og den private bopæl normalt også vil være at anse som privat personbefordring og derfor vil være i strid med reglerne, men at der dog kan forekomme tilfælde, hvor en sådan kørsel kan anses som erhvervsmæssig. Motiverne nævner som eksempel herpå, at køretøjerne normalt anvendes til kørsel direkte fra en medarbejders private bopæl og til arbejdspladserne, og at sådan brug af køretøjerne bl.a. også normalt forudsætter, at der på den private adresse er et mindre lager af materiel og/eller materialer.

A, B og C var alle tre ansatte i selskabet. Efter endt arbejdsdag fredag, den 8. februar 2019 kørte de tre medarbejderne til Gedser Færgehavn, hvor de parkerede køretøjet og gik ombord på færgen med henblik på at komme hjem til Tyskland på weekend.

Da medarbejderne søndag, den 10. februar 2019 ankom til færgehavnen i Gedser, tog de igen køretøjet i brug med henblik på at køre til skurbyen på byggepladsen i By Y1, hvor de skulle overnatte til mandag morgen, hvor arbejdet påbegyndtes.

På retsmødet har selskabets ejer oplyst, at køretøjet også er blevet brugt af tyske medarbejdere til kørsel på andre søndage fra Gedser Færgehavn til andre overnatningssteder på hoteller og lignende, der ikke, som i By Y1, var beliggende på de enkelte byggepladser, men i nærheden af disse, og efter endt arbejdsuge, retur til Gedser Færgehavn.

Ingen af de omhandlede kørsler var således i henhold til lovmotiverne kørsel direkte mellem en medarbejders private bopæl og arbejdspladserne. Kørslerne var begrundet i, efter endt arbejdsuge, at transportere medarbejderne fra en byggeplads til Gedser Færgehavn, hvorfra de tog videre hjem til Tyskland for at holde weekend, og i, på søndage i forbindelse med opstart af en ny arbejdsuge, at transportere medarbejderne fra færgehavnen, hvor køretøjet var parkeret, til overnatningssteder på eller i nærheden af byggepladserne. Landsskatteretten finder derfor, at kørslerne er privat personbefordring, der er i strid med reglen om afgiftsfritagelse i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.

De erklæringer, medarbejderne har underskrevet, ændrer ikke ved, at de omhandlede kørsler af de anførte grunde var privat personbefordring.

Den omstændighed, at medarbejderne i forbindelse med nogle af kørslerne, enten torsdag eftermiddag eller aften eller søndag aften, også måtte have kørt til selskabets adresse i By Y2 for at aflevere eller hente en trailer med materialer ændrer ikke ved, at også disse kørsler af de anførte grunde også indeholdt privat personbefordring. Herunder bliver kørslerne ikke omfattet af praksis om opsamling af medarbejdere på vej til en arbejdsplads, jf. SKM2011.748.LSR og Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit I.A.1.3.5.

Et retsmedlem bemærker
Jeg er enig i flertallets resultat og begrundelse, dog finder jeg, at kørsel en søndag aften til et overnatningssted på en byggeplads ikke i sig selv indebærer, at kørslen er privat personbefordring i henhold til registreringsafgiftsloven.

Landsskatteretten stadfæster Motorstyrelsens afgørelse.