Dato for udgivelse
26 May 2021 12:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 May 2021 12:41
SKM-nummer
SKM2021.286.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0006866
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgiverens særlige pligter
Emneord
Nulstilling, A-skat, hæftelse
Resumé

Sagen omhandler, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nulstillet A-skat over for hovedanpartshaveren. Landsskatteretten fandt, at hovedanpartshaveren på udbetalingstidspunktet ikke måtte være klar over, at der ikke var udsigt til, at selskabet senere ville blive i stand til at dække selskabets forpligtigelse til indbetaling af A-skat. Der blev herved henset til, at der efter udbetalingstidspunktet den 22. december 2015 og kort efter indberetningstidspunktet den 13. oktober 2016 blev indgået en betalingsaftale med SKAT, ligesom selskabet den 4. november 2016 blev genetableret. Hovedanpartshaveren måtte derfor have haft en forventning om, at selskabet ved genetableringen kunne betale restancerne. Da SKAT indvilgede i at indgå betalingsaftalen, og da det i henhold til afsnit G.A.3.1.1.2.3 i Den juridiske vejledning er en betingelse for SKATs indgåelse af betalingsaftaler, at selskabets betalingsvanskeligheder er forbigående, ses hovedanpartshaverens forventning at have været velunderbygget. Landsskatteretten fandt således, at betingelserne for nulstilling ikke var opfyldt.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 69, stk. 1 og stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1 om Nulstilling og erstatningsansvar, afsnit A.D.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1 om Afdragsordninger for igangværende virksomheder, afsnit G.A.3.1.1.2.3

Skattestyrelsen har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat for klageren i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 vedrørende selskabet H1 ApS. Skattestyrelsen har nulstillet A-skat med i alt 1.016.335 kr.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, således at nulstilling af A-skat på i alt 1.016.335 kr. for 1. januar 2015 til 31. december 2015 bortfalder.

Faktiske oplysninger
Klageren og hans ægtefælle stiftede den 8. december 2011 selskabet H1 ApS med CVR-nr. […]. Klageren var sammen med sin ægtefælle ejer af selskabet fra stiftelsen og frem til 19. august 2016. Klageren var desuden direktør i selskabet.

H1 ApS blev, efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen, taget under tvangsopløsning den 19. august 2016, men genetableret den 4. november 2016, hvor klageren blev registreret som direktør igen. Selskabet blev taget under konkurs den 12. marts 2018.

Fra 8. juni 2015 ejede H1 ApS 50 % af kapitalandelene i selskabet H2 ApS med CVR-nr. […]. H2 ApS blev taget under konkurs den 14. august 2017. Klageren var direktør i H2 ApS i perioden fra 8. juni 2015 til 3. august 2017.  

H1 ejede desuden en del af selskabet H3 ApS.

Af årsrapporten for 2015 for H1 ApS, som blev godkendt på selskabets generalforsamling den 18. august 2016, fremgår følgende af erklæring fra revisoren:

"Selskabet har ikke overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang.
Selskabets ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelsen af bogføringslovgivningen.

Selskabet har ikke afregnet moms rettidigt overfor SKAT. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.

Selskabets ledelse har ikke foretaget korrekt indberetning af moms tidligere år, og har efterfølgende ikke rettet op på denne momskorrektion. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.

Selskabet har i strid med selskabsloven § 210, stk.1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor. Udlånet indfries i forbindelse med indberetning til SKAT som løn.

Selskabet har i forbindelse med udlån til ledelse og kapitalejer i strid med selskabslovens §210., ikke overholdt pligten til at indberette løn og indeholdt kildeskat, der følger af Ligningslovens §16E, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Indberetningerne foretages i umiddelbar tilknytning til indberetning af årsrapporten, og udlånet inkl. lovpligtige renter indfries snarest.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion."

Ifølge årsrapporten for 2015 udgjorde årets resultat 1.443.942 kr., mens egenkapitalen var på 340.876 kr.

Den 5. september 2016 anmodede selskabets advokat om en betalingsaftale med SKAT (nu Skattestyrelsen). Af anmodningen fremgår:

"Som advokat for H1 ApS pt. under tvangsopløsning i forbindelse med anmodning afsendt af Erhvervsstyrelsen til Sø- og Handelsskifteret den 19. august 2016 og på vegne af den nu fratrådte direktion i dette selskab retter jeg herved henvendelse til SKAT, idet jeg samtidig vedlægger årsrapport for 2015 for H1 ApS samt bilag til selvangivelsen for 2015 ligeledes for H1 ApS.

Selskabet er ejet af den tidligere direktion A og B, og i den forbindelse skal jeg meddele, at direktionen i selskabet agter at få selskabet H1 ApS genetableret under forudsætning af, at der indgås en aftale med SKAT.

I forbindelse med selskabets aktiviteter igennem de senere år er der ikke foretaget korrekte angivelser overfor SKAT, hvilket er blevet rettet op i forbindelse med årsrapporten for 2015, i hvilken forbindelse det så må konstateres, at SKAT har et tilgodehavende i størrelsesordenen ca. kr. 2.100.000,00, og selskabet har en egenkapital på ca. kr. 340.000,00.

Som det ligeledes fremgår af den medsendte årsrapport, er selskabet H1 ApS inde i en positiv udvikling med et positivt resultat, og det er den tidligere direktions forventning, at denne udvikling vil fortsætte.

Selskabets nuværende økonomiske situation er imidlertid kendetegnet ved, at selskabet mangler likviditet, hvorfor der ikke er mulighed for straks at betale gælden til SKAT, hvilket er baggrunden for min henvendelse."

Den 13. oktober 2016 blev der indberettet løn til klageren på 2.697.351 kr., med indeholdelse af A-skat med 1.166.335 kr. og AM-bidrag med 215.788 kr. Det blev angivet, at lønnen dækkede for perioden fra 1. januar til 31. december 2015 med dispositionsdato den 22. december 2015.

Af selskabets skattekonto fremgår A-skatten og AM-bidraget som indberettet den 18. januar 2016.

Den 17. oktober 2016 indgik SKAT en betalingsaftale med H1 ApS. Ifølge aftalen skulle selskabet indbetale 50.000 kr. hver måned fra 1. november 2016 til 1. oktober 2017, i alt 12 måneder svarende til 600.000 kr. Det resterende skyldige beløb på 1.590.618 kr. tillagt renter skulle indbetales senest den 1. december 2017.

Af SKATs vedlagte restanceopgørelse for kravet på i alt 2.190.618 kr. indgik den manglende betaling af A-skat på 1.166.335 kr. og AM-bidrag på 215.788 kr.

En betingelse for indgåelsen af betalingsaftalen var, at H1 ApS rettidigt angav og betalte de løbende skatter- og afgiftskrav.

H1 ApS blev genetableret den 4. november 2016, og klageren blev registreret som direktør igen.

SKAT modtog herefter følgende indbetalinger fra H1 ApS:

Dato

Beløb

Indbetaling

01.11.2016

50.000,00

Indbetaling

01.12.2016

50.000,00

Indbetaling

01.02.2017

50.000,00

Indbetaling

02.03.2017

50.000,00

Indbetaling

03.04.2017

50.000,00

Indbetaling

01.05.2017

50.000,00

Indbetaling

01.06.2017

50.000,00

Indbetaling

01.09.2017

50.000,00

Den 5. december 2017 skrev SKAT til klageren, at selskabet ikke havde overholdt den indgået betalingsaftale af 17. oktober 2016, hvorfor selskabet ville modtage et varsel om opsigelse af aftalen.

I uddybende mail af 7. december 2017 skrev SKAT følgende:

"Vi kan godt aftale et møde, men selskabet har i den grad misligholdt den indgået aftale. En ny aftale vil ikke blive aktuel så længe selskabet ikke betaler de løbende forpligtigelser, her henledes opmærksomheden på at selskabet i hele 2017 ikke har hverken angivet eller betalt a-skat/ambidrag, moms eller a ´conto selskabsskat. Ligeledes mangler der indbetaling af 3 afdrag af 50.000
+ det sidste afdrag på kr. 1.830.108,02."

Den 8. januar 2018 fremsendte SKAT brev til H1 ApS om opsigelse af betalingsaftalen.

Af den indeholdte A-skat på 1.166.335 kr. er der blevet betalt 150.000 kr., mens hele det indeholdte AM-bidrag på 215.788 kr. er blevet betalt. Der resterer således en restance på A-skat på 1.016.335 kr.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat for klageren i perioden fra 1. januar til 31. december 2015 vedrørende selskabet H1 ApS med i alt 1.016.335 kr.

Som begrundelse herfor har Skattestyrelsen anført:

"5.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse
Som vi har beskrevet ovenfor, kan Skattestyrelsen nulstille A-skat og am-bidrag, hvis betingelserne under pkt. 1-5 er opfyldt.

Betingelse nr. 1
"Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab."

Selskabet H1 ApS er et anpartsselskab og dermed et selskab med begrænset ansvar. Vi anser derfor betingelse nr. 1 for opfyldt.

Betingelse nr. 2
"Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende."

Insolvens er konstateret ved konkursdekret af 12. marts 2018. Betingelse nr. 2 er således også opfyldt.

Betingelse nr. 3
"Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, am-bidrag eller udbytteskat med videre for de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb med videre for personer, som er omfattet af punkt 4. Perioderne behøver ikke at være sammenhængende."

Betingelse nr. 3 er opfyldt, da selskabet skylder A-skat og am-bidrag på i alt 1.016.335 kr. for månederne januar til december 2015.

Denne gæld vedrører A-skat, som er indberettet for dig, og som du dermed godskrives på din årsopgørelse for 2015, selv om selskabet ikke har betalt hele det indberettede beløb.

Betingelse nr. 4
"Nulstilling kan som hovedregel ske for personer, som har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender, samt for disses nærtstående."

Du var hovedanpartshaver og direktør i selskabet. Dermed er du en person, der havde væsentlig økonomisk interesse i H1 ApS, og som kunne disponere enerådende i virksomhedens anliggender. Vi anser herefter også betingelse nr. 4 for opfyldt.

Betingelse nr. 5
"Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter med videre ikke ville kunne afregnes til forfaldstid."

Vi anser betingelse nr. 5 for opfyldt. Vi lægger her vægt på, at du som direktør og hovedanpartshaver, vidste, eller i det mindste burde have vidst, at der på grund af selskabets situation ikke var den fornødne økonomiske realitet bag, så den indeholdte A-skat ikke ville kunne afregnes til Skattestyrelsen.

5. september 2016, altså umiddelbart inden indberetningen af løn til dig, anmoder H1 ApS om en betalingsaftale.

17. oktober 2016 bliver der indgået en betalingsaftale med daværende SKAT. Der skal indbetales 50.000 kr. pr. måned fra 1. november 2016 i alt 12 måneder, svarende til 600.000 kr. Sidste rate indbetales 1. oktober 2017. Restbeløbet på 1.590.618 kr. tillagt renter indbetales senest 1. december 2017.

I december 2017 er der en mailkorrespondance mellem dig og daværende SKAT omkring misligholdelse af aftalen. En ny aftale vil ikke blive aktuel, så længe selskabet ikke betaler de løbende forpligtigelser, her henledes opmærksomheden på at selskabet i hele 2017 ikke har hverken angivet eller betalt A-skat/am-bidrag, moms eller a ´conto selskabsskat. Ligeledes mangler der indbetaling af 3 afdrag af 50.000 + det sidste afdrag på kr. 1.830.108,02 kr.

Når vi sammenfatter oplysningerne under betingelse nr. 5, er der efter vores vurdering ikke økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser af A-skat og am-bidrag til dig i lønnen fra H1 ApS for januar - december 2015. På grundlag af oplysningerne vidste eller burde du have vidst, at der var væsentlig risiko for, at beløbene ikke kunne betales til forfald.

Samlet vurdering
Vi vurderer på baggrund af ovennævnte, at alle 5 betingelser for at kunne nulstille A-skat og ambidrag er opfyldt. Du kan derfor som lønmodtager ikke modregne ikke-betalt A-skat og am-bidrag i din slutskat i henhold til kildeskattelovens § 60, stk. 1 samt arbejdsmarkedsbidragslovens § 7, og du skal derfor betale de nulstillede beløb på henholdsvis 1.016.335 kr. vedrørende A-skat og 0 kr. vedrørende am-bidrag."

Skattestyrelsen har i supplerende udtalelse af 16. december 2020 anført:

"Skatteankestyrelsen har anmodet os om at oplyse, hvorvidt vi finder, at dommen SKM2019.107.ØLR kan tillægges betydning i den aktuelle sag.

Skattestyrelsen finder ikke, at dommen SKM2019.107.ØLR kan tillægges betydning i den aktuelle sag.

Omhandlede dom vedrører nulstilling af A-skat og am-bidrag som løbende er blevet indberettet. Desuden er det anført, at der har været løbende kontakt med pengeinstitut, hvor opsigelsen af aftalen med banken først sker efter indberetning af løn for januar 2013 er foretaget.

I den konkrete tilfælde, er indberetningen af løn til A sket på engang. Indberetningen er foretaget for at nedbringe hans gæld til selskabet, som på indberetningstidspunktet i oktober 2016 var på 2.878.619 kr.

Indberetningen er sket 13. oktober 2016 og vedrører indkomståret 2015. På det tidspunkt, hvor indberetningen foretages, vidste A eller burde vide, at selskabet ikke kunne afregne de indeholdte A-skatter.

Selskabets økonomi
Selskabets regnskab for indkomståret 2015 viser et tilgodehavende hos hovedanpartshaveren på 1.382.000 kr. og en egenkapital på 340.000 kr. For indkomståret 2016 viser regnskabet en egenkapital på - 1.692.000 kr.

På tidspunktet for indberetning af A-skat og am-bidrag i oktober 2016 er selskabets gæld på 962.799 kr.

Allerede tilbage i juni 2014 blev der indgået en betalingsordning med selskabet som ikke bliver overholdt, ligesom det samme er tilfældet i 2015.

17. oktober 2016 indgås der en betalingsaftale med daværende SKAT. Selskabet skal over 12 måneder betale i alt 600.000 kr. og retskravet skal betales senest ultimo 2017. Kravet er opgjort til 2.190.618 kr., idet a conto selskabsskat for de tidligere år ikke indgår i betalingsaftalen.

Der foretages indbetalinger indtil 8. juni 2017, og så igen den 5. september 2017. Herefter er der en mailkorrespondance mellem SKAT Inddrivelse og A omkring overholdelse af aftalen.

5. december 2017 sender SKAT Inddrivelse et varsel om opsigelse af betalingsaftalen med selskabet. På det tidspunkt har man alene modtaget 9 afdrag af 50.000 kr. De manglende afdrag 3 x 50.000 kr. og restbeløbet på 1.830.000 kr. bedes indbetalt senest den 19. december 2017.

Der forsøges herefter fra selskabets side, at få en ny betalingsaftale, så der fra 1. februar 2018 betales 25.000 kr. pr. måned.

3. januar 2018 opsiges betalingsaftalen, idet aftalen er misligholdt. Det var en klar betingelse for tiltrædelsen af betalingsaften, at løbende skatte- og afgifter m.v. angives og betales rettidigt, samt af afdragene betales rettidigt.

Selskabet restance ved indgåelse af aftalen var 2.190.618 kr. og udgør ved opsigelse af aftalen 2.638.299 kr."

Klagerens opfattelse
Det er klagerens repræsentants opfattelse, at klagerens årsopgørelse for indkomståret 2015 skal godskrives A-skat på 1.016.335 kr.

Til støtte herfor har klagerens repræsentant anført:

"2.4.3 Klagers bemærkninger

Der var intet, der på tidspunktet, hvor den omhandlede A-skat blev indeholdt, der antydede, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og at den bogførte A-skat dermed ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.

H1 hovedaktiver var kapitalandele i henholdsvis H2 og selskabet H3 ApS. Kapitalandelen var i H1s sidste årsrapport for 2016 optaget til DKK 0,-, men selskaberne havde en væsentligt højere værdi på dette tidspunkt. Uanset at kapitalandele var optaget uden værdi i H1s regnskab (hvilket følger af det valgte regnskabsprincip om indre værdi) udgjorde disse aktiver en betydelig værdi på tidspunktet for indeholdelsen af A-skatten i efteråret 2016.

H3 ApS, som H1 ejede 42,5% af, var et udviklingsselskab, der havde udviklet et særligt add-on program til G1, der er en stor […] producent af CRMsoftware (kundestyringsprogrammer). H3 havde indgået en aftale med G1 om distribution. I forbindelse med konkursbehandlingen i H1 blev H3 ApS solgt af konkursboet for DKK 750.000. Det forventes, at H3 i regnskabsåret 2019 vil have et overskud på DKK 7 millioner og i regnskabsåret 2020 et overskud på DKK 14 millioner, og en forsigtig værdiansættelse af selskabet i dag er på denne baggrund DKK 25 millioner.

Kapitalandele i H2 udgjorde desuden en betydelig værdi i efteråret 2018. Siden overtagelsen i 2015 har selskabet genereret betydelig indtjening for kapitalejerne i form af løn og konsulentindtægter i H1. 2016 var et forsøg på at øge salgsaktiviteterne og derved omsætningen, hvorfor der blev ansat væsentlige salgsressourcer, som dog ikke medførte en tilsvarende kortsigtet indtjening, men omsætningen steg dog til ca. DKK 20 mio.

Op til sommeren 2017 opstod en tvist mellem Klager og den anden 50% reelle ejer af H2 C, som medførte, at C indkaldte til en generalforsamling til afholdelse den 4. august 2017 om valg af direktør, som hidtil havde været varetaget af Klager. C. C blev valgt som direktør i H2 på baggrund af lodtrækning og indgav umiddelbart herefter egen konkursbegæring vedrørende H2, som i overensstemmelse med konkursbegæringen blev taget under konkursbegæring den 14. august 2017 med en kurator fra det kontor, der havde repræsenteret C i forbindelse med lodtrækningen.

Et af C kontrolleret selskab, G2 AB, købte aktiviteterne ud af konkursboet for DKK 85.000,-, men videresolgte selskabet, med - i al væsentlighed - uændrede aktiviteter for et ubekræftet tocifret millionbeløb. Som følge af forløbet har Klager indgivet politianmeldelse mod C og har udtaget stævning med påstand om betaling af DKK 10,1 mio., hvoraf DKK 8,6 mio. kan henføres direkte til de nævnte aktiver i H1.

Der var således en betydelig værdi af disse kapitalandele, hvilket tillige understøttes af, at kapitalejerne i H2, herunder H1, modtog et tilbud på køb af selskabet kort forinden konkursen, der lød på EUR 1,5 mio. Til dokumentation for modtagelse af det nævnte købstilbud vedlægges Bilag 8 og Bilag 9 (på engelsk).

Det er således Klagers opfattelse, at betingelse nr. 5 i afsnit 2.4.2 ovenfor ikke er opfyldt, idet Klager hverken vidste eller burde vide, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter m.v. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid. H1 rådede på dette tidspunkt over betydelige aktiver, og det vurderes alene at være Cs handlinger, som kan beskrives som værende et "kup" af H2, der medførte, at A-skatten i H1 ikke kunne betales. Klager havde ingen mulighed for at forudse dette.

På denne baggrund er det Klagers opfattelse, at Skattestyrelsen ikke kan foretage en nulstilling af A-skat i H1 med den konsekvens, at Klager personligt skal indbetale det nulstillede beløb.

3. OPSAMLENDE ANBRINGENDER

[…]

3.5 Klager hverken vidste eller burde vide, at den bogførte A-skat i H1 i 2016 ikke ville kunne afregnes til forfaldstid og der skal derfor ikke foretages en nulstilling af A-skat hos H1 med den konsekvens, at Klager personligt skal betale det beløb, som A-skatten nulstilles med."

Landsskatterettens afgørelse
Af kildeskattelovens § 69, stk. 1 og stk. 2, fremgår følgende:

"Den som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med for lavt beløb, er over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov.
Stk. 2. Den, som har indeholdt skat efter denne lov, hæfter over for det offentlige for betaling af det indeholdte beløb."

Efter kildeskatteloven er det således alene arbejdsgiveren, der hæfter for betalingen af A-skat, der er indeholdt i den ansattes løn.

I praksis er det imidlertid anerkendt, at personer under visse betingelser kan pålægges nulstilling af indeholdt, men ikke indbetalt A-skat mv.

Praksis vedrørende nulstilling af A-skat er dannet på grundlag af Højesterets dom af 26. maj 1981, refereret i UfR 1981.473.

I Skattestyrelsens juridiske vejledning 2021-1 om Nulstilling og erstatningsansvar, afsnit A.D.6, er praksis og følgende betingelser for nulstilling gengivet:

"[…]

a.      Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab.
b.      Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.
c.      Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for personer, som er omfattet af punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende.
d.      Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående.
e.      Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid, og at der heller ikke er udsigt til at der senere vil kunne ske betaling. 

[…]"

Det fremgår af Skattestyrelsens juridiske vejledning 2021-1 om Afdragsordninger for igangværende virksomheder, afsnit G.A.3.1.1.2.3, at:

"En igangværende virksomhed kan få tilladelse til en afdragsordning, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden skønner, at

·        virksomheden ikke kan skaffe de fornødne likvide midler til betaling af det skyldige skatte- og afgiftsbeløb mv., og
·        likviditetsproblemerne må anses for at være midlertidige og forbigående, og
·        en afdragsordning er den eneste mulighed for at opnå betaling af restancen, idet der ikke findes andre hensigtsmæssige inddrivelsesmuligheder."

Betingelserne i pkt. a - c

Selskabet H1 ApS var et anpartsselskab, hvor konkursdekret blev afsagt den 12. marts 2018. Ved konkursdekretets afsigelse havde selskabet restance af A-skat på 1.016.335 kr. vedrørende januar til december 2015. Denne restance vedrørte A-skat, som var blevet indberettet for klageren, og som klageren er blevet godskrevet på sin årsopgørelse for indkomståret 2015, selv om selskabet ikke har betalt beløbet.

Betingelsen i pkt. d

Klageren var hovedanpartshaver og direktør i H1 ApS. Han må derfor anses for at have haft en væsentlig økonomisk interesse i selskabet. Klageren må endvidere anses for at have kunnet disponere vedrørende selskabets anliggender, da han som direktør kunne tegne selskabet. Klageren er derfor omfattet af den personkreds for hvem, der kan ske nulstilling af indeholdt A-skat.

Betingelsen i pkt. e

Ifølge H1 ApS’ årsrapport for 2015 udgjorde årets resultat 1.443.942 kr., mens egenkapitalen var på 340.876 kr. Årsrapporten blev godkendt på selskabets generalforsamling den 18. august 2016.

H1 ApS blev imidlertid den 19. august 2016 taget under tvangsopløsning som følge af anmodning fra Erhvervsstyrelsen. I forbindelse hermed blev det konstateret, at selskabet i de forudgående år ikke havde foretaget korrekte angivelser overfor SKAT, ligesom det blev konstateret, at SKAT havde et større tilgodehavende hos selskabet.

Selskabets advokat anmodede derfor den 5. september 2016 om en betalingsaftale med SKAT, da direktionen i selskabet ønskede at genetablere selskabet, som var inde i en positiv udvikling.

Den 13. oktober 2016 blev der indberettet løn til klageren på 2.697.351 kr., med indeholdelse af A-skat med 1.166.335 kr. og AM-bidrag med 215.788 kr. Det blev angivet, at lønnen dækkede for perioden fra 1. januar til 31. december 2015 med dispositionsdato den 22. december 2015.

Den 17. oktober 2016 blev der indgået en betalingsaftale mellem SKAT og H1 ApS om, at selskabet skulle betale 50.000 kr. pr. måned i 12 måneder, i alt 600.000 kr. Det resterende skyldige beløb på 1.590.618 kr. tillagt renter skulle være indbetalt senest 1. december 2017. Det var desuden en betingelse for aftalen, at selskabet rettidigt angav og betalte de løbende skatter- og afgiftskrav. Af restanceopgørelsen for kravet på i alt 2.190.618 kr. indgik den manglende betaling af A-skat og AM-bidrag.

H1 ApS blev genetableret den 4. november 2016, og selskabet indbetalte otte afdrag á 50.000 kr. i perioden fra 1. november 2016 til 1. september 2017.

SKAT meddelte i december 2017, at selskabet havde misligholdt den indgåede betalingsaftale, idet selskabet ikke havde betalt de løbende forpligtigelser, ligesom der manglede indbetaling af tre afdrag á 50.000 kr. samt det sidste afdrag på 1.830.108,02 kr. Den 8. januar 2018 opsagde SKAT betalingsaftalen.

Ved konkursdekretets afsigelse den 12. marts 2018 havde selskabet restance af A-skat på 1.016.335 kr. vedrørende januar til december 2015.

På baggrund af de ovenfor nævnte omstændigheder finder Landsskatteretten, at klagerens forventning om, at selskabet ville kunne dække forpligtigelsen vedrørende A-skat, må anses for bestyrket af flere momenter. Der er herved henset til, at der efter udbetalingstidspunktet den 22. december 2015 og kort efter indberetningstidspunktet den 13. oktober 2016 blev indgået en betalingsaftale med SKAT, ligesom selskabet den 4. november 2016 blev genetableret. Klageren måtte derfor have haft en forventning om, at selskabet ved genetableringen kunne betale restancerne. Da SKAT indvilgede i at indgå betalingsaftalen, og da det i henhold til afsnit G.A.3.1.1.2.3 i Den juridiske vejledning er en betingelse for SKATs indgåelse af betalingsaftaler, at selskabets betalingsvanskeligheder er forbigående, ses klagerens forventning at have været velunderbygget. Der er desuden henset til, at det fremgår af H1 ApS’ årsrapport for 2015, at selskabet havde et positivt resultat på 1.443.942 kr. samt en positiv egenkapital på ca. 340.000 kr., hvorfor selskabet måtte anses for at have været inde i en god økonomisk udvikling, hvilket også understøttes af advokatens brev af 5. september 2016.

I UfR 1981.473 har Højesteret i præmisserne blandt andet anført, at direktøren i selskabet: "….måtte være klar over, at der heller ikke var udsigt til, at selskabet senere kunne dække disse forpligtelser."

Som følge af ovennævnte finder Landsskatteretten det ikke godtgjort, at klageren på udbetalingstidspunktet den 22. december 2015 måtte være klar over, at der ikke var udsigt til, at selskabet senere ville blive i stand til at dække selskabets forpligtigelse til indbetaling af A-skat.

Landsskatteretten ændrer derfor Skattestyrelsens afgørelse således, at nulstilling af A-skat på i alt 1.016.335 kr. for januar til december 2015 bortfalder.