Dato for udgivelse
02 Jun 2021 10:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2021 08:03
SKM-nummer
SKM2021.293.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0257228
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Trust, boafgift, arv
Resumé

Det var ønsket bekræftet, at Spørger ikke skulle betale boafgift af formuen, som Spørger arvede fra en amerikansk living trust. Den amerikanske trust blev oprettet af Spørgers forældre i 1991. Forældrene havde aldrig været skattepligtige til Danmark. Begge forældre var stiftere og trustees i trusten og modtog afkastet fra trusten, så længe de begge levede. Da den ene af forældre døde, overtog den anden alle rettighederne i trusten. Da den længstlevende af forældrene døde, skulle trustkapitalen deles i to med halvdelen til hver af sønnerne. Hvis sønnerne var under 40 år, skulle hele eller dele af kapitalen forblive i en trust for hver søn. Såfremt sønnerne var fyldt 40 år, skulle pengene udbetales. Da Spørger ved den længstlevendes død var fyldt 40 år, skulle pengene udbetales til ham. Trusten kunne anses for transparant i forhold til den længstlevende, så længe denne levede. Efter Spørges mors død kunne ejerskabet af Spørgers ejerandele ved overgangen fra levende live til død sammenlignes med den danske behandling i et dødsbo. Spørgsmålet kunne derfor bekræftes.

Hjemmel

LOV nr. 149 af 10/04/1922 - Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten (statsskatteloven)
LBK nr. 47 af 12/01/2015 - Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
LBK nr. 700 af 20/04/2021 - Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Reference(r)

Statsskattelovens §§ 4 og 5, litra b.
Boafgiftslovens § 9, stk. 2.
Fondsbeskatningslovens § 3 B. 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.2.15.2. med underpunkter

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at A ikke skal betale boafgift af formuen, som jeg arver fra en amerikansk living trust?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er amerikansk statsborger, men er gift med en dansker og har bopæl i Danmark. A står til at arve ca. x,x millioner kroner fra sine afdøde forældres living trust i USA. Pengene i trusten stammer fra deres bankkonti, amerikanske opsparingsobligationer (U.S. savings bonds) og et hus i Y. A modtog ca. halvdelen af sin arv ultimo 2020 og forventer at modtage resten i 2021, når det sidste papirarbejde er udført. A’s del af arven består af penge og opsparingsobligationer svarende til halvdelen af boets værdi.

A’s forældre boede i USA hele deres liv og havde hverken hus eller driftssted i Danmark. De etablerede trusten i 1991. En living trust er en almindelig måde, hvorpå man i USA distribuerer boet efter stifternes død. En trust bevirker nemlig, at man undgår en langvarig retsproces for at administrere og distribuere boet. A’s forældre overdrog deres hus og deres andre ejendele til trusten. Mens de var i live, kunne de selv bruge trustens formue som de ville og havde også mulighed for at overdrage midlerne tilbage til dem selv [se Article IV (A) i den vedhæftede kopi af trusten]. Efter den sidste stifters død (A’s mor), blev trustens aftalegrundlag uigenkaldeligt [Article V (D)], og trustens formål ændrede sig til at skulle distribuere boet til arvingerne (A’s bror B og A) [Article IV (C)]. Det står i Article IV (C)(1)(a)(iv) at, hvis en arving er fyldt 40 år, når den sidste stifter dør, får han hele sin andel af formuen i trusten med det samme. A er 55 år gammel, så der er intet der taler for, at A’s del skal udbetales i små portioner over mange år.

Af Declaration of Trust (fra 1991) fremgår bl.a. følgende:

“Article 1

Establishment of trust

Designation of Community and Separate Property. Husband and Wife, called the “Settlors" or the “Trustees", declare that they have set aside and hold in trust the property described in Attachment A attached to this instrument, which is the community property of the Settlors, the property described in Attachment B, which is the separate property of Husband, and the property described in Attachment C, which is the separate property of Wife.

(B) Intention of Husband and Wife. It is Husband’s and Wife’s intention,            

by this instrument, to create an inter vivos revocable trust (revocable living trust) in accordance with the laws of the State of California whereby they will hold in trust their community property and their separate and manage it for their benefit during their respective lives and provide for their designated beneficiaries upon the death of the last Survivor of Husband and Wife.

Article II

Marital and family status Husband and Wife have two (2) children now living, namely, A and B. Husband and Wife have no children who died leaving issue.

Article III

(A) Community Property Considerations. (…) It is the Settlors’ intention that they as Trustees shall have no more extensive power over any community property transferred to the trust estate then they would have had under California Civil Code (…) This limitation shall terminate on the death of either Settlor.

(B) Property to Retain its Character. Any separate property transferred to the trust shall remain the separate property of the respective donor after its transfer. It is the Settlors’ intention that they as Trustees shall have no more extensive power over the respective separate property then they would have had prior to the separate property being placed in this trust. It is the Settlors’ intention to segregate any separate property transferred to the trust and each respective Settlor shall be the Trustee of the separate property they transferred into the trust.

Article IV

Distribution of income and principle

(A) During Joint Lifetime of Settlors.

(1) Community property. During the join lifetimes of the Settlors, the Trustees shall pay to the Settlors, or shall apply for the Settlors benefit, the net income of the community property estate in quarter-annual or more frequent installments. (…)

(B) At Death of First Spouse. The first Settlor to die shall be called the “Deceased Spouse" and the remaining Settlor shall be called the “Surviving Spouse". On the death of the Deceased Spouse, all of the trust estate shall continue to be held for the sole benefit of the Surviving Spouse, including any additions made to the trust by reason of his or her death (…)

(1) Income Payments to Surviving Spouse. From the time of the death of the Deceased Spouse, the Trustee shall pay to or apply for the benefit of the Surviving Spouse the net income of the trust estate in quarter-annual or more frequent installments. (…)

(b) Upon the death of the Surviving Spouse, the Trustee shall distribute the remaining balance of the Disclaimer Trust, if any, including principal and accrued or undistributed income, as set forth in the provisions of this Article regarding the death of the Surviving Spouse.

(…)

(c) At Death of Surviving Spouse. On the Surviving Spouse’s death, any of the Trust Estate not effectively disposed of as hereinabove provided, and the Disclaimer Trust, if applicable, shall be consolidated and retained, administered as provided hereinbelow.

(1) Division of Estate for Children and Issue. After the death of the Surviving Spouse, The Trustee shall divide the trust estate into as many equal shares as there are children of Husband and Wife then leaving and children of Husband and Wife then deceased leaving issue then living. The Trustee shall allocate one (1) such equal share to each living child of Husband and Wife and one (1) such equal share to each group composed of the living issue of a deceased child of Husband and Wife. Each such share shall be retained in trust and distributed as hereafter provided.

(a) Share to Each Son in Separate Trust. Each share allocated to a living child of Husband and Wife shall be retained and administered by the Trustte in a separate trust as follows:

(…)

(iii) When the child attains the forty (40), the Trustte shall distribute to the child the undistributed balance of his trust.

(IV) If the child has already attained  age thirty-five (35) or forty (40) at the time the trust estate is divided into shares pursuant to this Article, the Trustee shall, upon making the division, distribute to the child the shares due him up to his present age."

Spørgers far (Husband) døde i 2011 og Spørgers mor (Wife) døde i 2019.

Da Spørgers mor døde var både Spørger A og hans bror B fyldt 40 år. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Jeg mener, at mit spørgsmål skal besvares med “ja". Fakta ang. mine forældres trust er svarende til dem i SKM2020.231.SR, hvor spørgeren havde fået en arv fra en amerikansk living trust. Skatterådet kunne i dette spørgsmål bekræfte, at der ikke skulle betales dansk boafgift af arven. Mange andre lignende spørgsmål er citeret i SKM2020.231.SR.

Den relevante lovgivning inkluderer statsskattelovens § 4, statsskattelovens § 5, litra (b) og boafgiftslovens § 9. Mine forældre havde ikke hjemting her i Danmark, herunder faste ejendomme eller faste driftssteder. Derfor kan formuen, der udbetales fra trusten anses for at være udbetaling af arv fra mine forældre og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal betale boafgift af formuen, som Spørger arver fra en amerikansk living trust.

Begrundelse

Spørgsmålet vedrører de penge, som Spørger efter sin mors død i 2019 dels har fået og dels senere vil få fra trusten.

Faktiske oplysninger

Den amerikanske trust, som spørgsmålet vedrører, er en trust, som Spørgers forældre stiftede i 1991.

Begge forældre var stiftere og trustees fra stiftelsestidspunktet, og de fik afkastet fra trusten, så længe de levede. Da den ene af stifterne, Spørgers far, døde i 2011, overgik alle rettighederne til den anden stifter, Spørgers mor. Den anden stifter døde i 2019.

 Af trustens vedtægt fremgår bl.a. følgende:

“(c) At Death of Surviving Spouse. On the Surviving Spouse’s death, any of the Trust Estate not effectively disposed of as hereinabove provided, and the Disclaimer Trust, if applicable, shall be consolidated and retained, administered as provided hereinbelow.

(1) Division of Estate for Children and Issue. After the death of the Surviving Spouse, The Trustee shall divide the trust estate into as many equal shares as there are children of Husband and Wife then leaving and children of Husband and Wife then deceased leaving issue then living. The Trustee shall allocate one (1) such equal share to each living child of Husband and Wife and one (1) such equal share to each group composed of the living issue of a deceased child of Husband and Wife. Each such share shall be retained in trust and distributed as hereafter provided.

(a) Share to Each Son in Separate Trust. Each share allocated to a living child of Husband and Wife shall be retained and administered by the Trustte in a separate trust as follows:

(…) 

(iii) When the child attains the forty (40), the Trustte shall distribute to the child the undistributed balance of his trust.

(IV) If the child has already attained  age thirty-five (35) or forty (40) at the time the trust estate is divided into shares pursuant to this Article, the Trustee shall, upon making the division, distribute to the child the shares due him up to his present age."

Spørgers forældre har aldrig været skattepligtige til Danmark.

Skattemæssig vurdering

Udgangspunktet er, at al indkomst er skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4. I henhold til statsskattelovens § 5, litra b) henregnes formueforøgelse, som hidrører fra gaver og arv, dog ikke til den skattepligtige indkomst. Gaver og arv m.v. er i stedet omfattet af boafgiftslovens regler.

Når en afdød person ved dødsfaldet ikke havde hjemting i Danmark, er udgangspunktet, at den danske afgiftspligt alene omfatter faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder i Danmark, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Ved vurderingen af, hvorvidt de omhandlede udbetalinger er omfattet af skattepligten i statsskattelovens § 4, skal det først vurderes, om The Living Trust efter dansk praksis kan betragtes som et skattemæssigt selvstændigt skattesubjekt eller som en skattemæssigt transparent enhed.

For så vidt angår trusts er der en langvarig praksis, hvorefter fx udenlandske familietrusts i udgangspunktet kan tillægges skattesubjektivitet efter dansk skatteret, såfremt trustkapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifteren. Dette indebærer bl.a., at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år. Dette gælder både trustens kapital og afkastet af denne. Dvs. at midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren helt er afskåret fra at råde over disse, se Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.2.15.2.

Ifølge praksis skal følgende betingelser være opfyldte for at en trust kan anses for et selvstændigt skattesubjekt:

  • De overførte midler må aldrig kunne føres tilbage til stifteren. Dette gælder for både fondens kapital og afkastet af denne.
  • Stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år må ikke være begunstigede.
  • Midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren såvel inter vivos (i levende live) og mortis causa (ved testamente) er afskåret fra at råde over disse.
  • Der skal være en selvstændig bestyrelse som garanti for, at en ny uafhængig ejerrådighed er tilvejebragt.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at The Living Trust i denne sag ikke var et selvstændigt skattesubjekt, mens stifterne levede. Ved denne vurdering er der blandt andet lagt vægt på, at den overlevende stifter var trustee og fik afkast fra trusten, mens hun var i live.

The Living Trust skal derfor efter dansk skattepraksis betragtes som en skattemæssigt transparent enhed, mens Spørgers mor var i live. Hermed henhørte trustens midler under Spørgers mors formuesfære.

Ved Spørgers mors død blev aftalegrundlaget for The Living Trust uigenkaldeligt. Da Spørger ved morens død var over 40 år, skulle hans andel af trustens midler ikke forblive i en såkaldt subtrust, men udbetales til Spørger.

Efter Spørges mors død kan ejerskabet af Spørgers ejerandele ved overgangen fra levende live til død sammenlignes med den danske behandling i et dødsbo.

På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at udbetalingerne fra The Living Trust ikke er omfattet af skattepligten i statsskattelovens regler, men omfattet af reglerne i boafgiftsloven.

Skattestyrelsen lægger til grund, at de til trusten hørende midler ikke udgjorde fast ejendom eller fast driftssted i Danmark og finder derfor, at der ikke skal betales dansk boafgift af den omhandlede udbetaling i henhold til boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Fondsbeskatningslovens § 3 B finder ikke anvendelse, da stifterne aldrig har været skattepligtige til Danmark.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks:

(…)

5. Af rente eller udbytte af alle slags obligationer, aktier og andre inden- eller udenlandske pengeeffekter (…) 

Statsskattelovens § 5, litra b

"Til indkomsten henregnes ikke:"

"b) gaver, der falder ind under afsnit II i lov om afgift af dødsboer og gaver, samt formueforøgelse, som hidrører fra arv og forskud på falden arv eller fra indgåelse af ægteskab, udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige;"

Boafgiftslovens § 9, stk. 2

Havde afdøde ikke hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet.

Fondsbeskatningslovens § 3 B

En skattepligtig omfattet af kildeskattelovens § 1, som modtager kapital fra en udenlandsk fond eller trust, der hverken løbende eller ved modtagelsen har været afgiftsbelagt eller underlagt beskatning, skal svare en afgift af kapitalen på 20 pct. Afgiften beregnes dog kun af den del af den årligt modtagne kapital, der overstiger 10.000 kr. 1. pkt. finder alene anvendelse, hvis stifteren eller indskyderen er eller tidligere har været fuldt skattepligtig her til landet og stiftelsen af fonden eller trusten er sket inden for en periode på 5 år efter et eventuelt ophør af den fulde skattepligt her til landet. Afgiften forfalder til betaling, når kapitalen modtages. Den skattepligtige skal samtidig give meddelelse til told- og skatteforvaltningen om den modtagne kapital. Indbetalingen anses for rettidig, når den finder sted senest 1 måned efter forfaldsdagen. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales rente efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, jf. stk. 2.

Praksis

SKM2012.95.HR

Sagen handlede om, hvorvidt et beløb på 9.621.194 kr., som sagsøgte modtog i indkomståret 2002 fra England, skattemæssigt skulle anses som en gave fra sagsøgtes mor eller som en arv fra sagsøgtes morfar. Beløbet var udbetalt fra en engelsk trust stiftet af morfaderen.

Landsretten lagde til grund, at i henhold til morfaderens testamente og reglerne i engelsk trustret var beløbet til sagsøgte et forskud på sagsøgtes ret til trustkapitalen. Landsretten udtalte, at selvom det var trustee, der som administrator besluttede, om og hvornår et sådant forskud skulle udbetales, kunne udbetalingen alene gennemføres med sagsøgtes moders skriftlige samtykke.

Landsretten statuerede, at da sagsøgtes mor ved morfaderens testamente var tillagt en ret til i eget testamente at kunne bestemme, hvem af hendes børn eller disses efterkommere, der ved hendes død endeligt skulle erhverve ret til trustkapitalen, og derved var tillagt ret til at testere over trustkapitalen, og da sagsøgtes mor, som følge af kravet om hendes skriftlige samtykke til udbetaling af forskud, havde rådighed over kapitalen, mens hun var i live, måtte sagsøgtes mor i dansk afgiftsmæssig henseende anses for at være ejer af trustkapitalen. Det forhold, at sagsøgtes mor i 2009 erklærede, at hun afstod fra at udnytte sin ret til at bestemme, hvordan trustkapitalen skulle fordeles ved hendes død, kunne ikke føre til et andet resultat.

Højesteret stadfæstede dommen med de af landsretten anførte grunde. Højesteret tilføjede, at moderen i levende live havde en vis adgang til at råde over trustkapitalen dels ved testamente, dels i form af vetoret. Højesteret tiltrådte, at moderen på denne baggrund måtte anses for ejer af trustkapitalen i dansk afgiftsmæssig henseende. Det af sagsøgte modtagne beløb måtte herefter karakteriseres som en gave fra moderen, og der skulle betales gaveafgift.

SKM2020.478.SR

Skatterådet bekræftede, at trusten var skattemæssig transparent. Stifteren havde i levende live bevaret rådigheden over trustkapitalen. Ved stifterens død indtrådte bl.a. den herboende datter i stifterens rettigheder i et omfang, således at hun opnåede rådighed over trustkapitalen. Skatterådet bekræftede desuden, at den herboende datter ikke ville blive hverken skatte- eller afgiftspligtig af arven af sin andel af trustkapitalen, men at hun ville være skattepligtig af det løbende afkast af den arvede kapital.

SKM2020.231.SR

Spørger havde modtaget ca. 2 mio. kr. fra en trust i USA. Den amerikanske trust var oprettet i 2018 af spørgers kusine, der var enke og ikke havde nogen børn. Kusinen overdrog ved oprettelsen af trusten sin ejendom i USA til trusten. Kusinen oprettede tillige testamente i 2018, hvori det blev bestemt, at kusinens formue ved død overgik til trusten. Kusinen kunne i levende live frit ændre og tilbagekalde alt vedr. trusten. Ved død blev aftalegrundlaget i trusten uigenkaldeligt. Ved død var trustens formål at uddele formuen med tilhørende indtægter til de i trustaftalegrundlaget nævnte begunstigede. Kusinen døde senere i 2018. Spørger modtog de ca. 2 mio.kr. i 2019.

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle betales dansk boafgift af de ca. 2 mio.kr. 

SKM2020.190.SR

Skatterådet bekræftede, at en uddeling af midler - i stifterens levende live - fra en udenlandsk trust, til Spørgerne, der var begunstigede i trusten, ansås som en gave ydet af trustens stifter.

Desuden bekræftede Skatterådet, at Spørgerne ved stifterens død i skattemæssig henseende skulle anses for at have arvet en andel af trustens aktiver svarende til deres forholdsmæssige arveandel fra stifteren, og at Spørgerne herefter ville være skattepligtige af afkastet heraf. Det var ved afgørelsen tillagt vægt, at trusten - ved stifterens død - skulle kvalificeres som en skattetransparent enhed efter dansk skatteret i forhold til Spørgerne, idet Spørgerne måtte anses for at have en sådan rådighed over Fondens formue, at denne måtte anses for ejet af dem.

SKM2019.595.SR

Sagen omhandlede en trust, hvor midlerne i trusten ved stifters død overgik til at blive en båndlagt kapital med kapitalejere.

Spørger, som skulle modtage penge fra en trust i USA, som blev stiftet af hans bror, ønskede bekræftet, at han hverken skulle betale skat eller afgift af de penge, han modtog fra trusten. Stifteren var død, og fordi stifterens søn døde før stifteren og ikke havde børn eller andre livsarvinger, skulle spørger og de andre af stifterens søskende, som overlevede stifteren, dele trustens formue ligeligt. Trusten overgik ved stifterens død til at blive en båndlagt kapital med kapitalejere. Benificienterne skulle derfor beskattes af deres forholdsmæssige andel af trustens indtægter fra det tidspunkt, hvor stifteren døde. Spørgsmålet kunne derfor ikke besvares bekræftende.

SKM2019.513.SR

Sagen omhandlede løbende udbetalinger til personer bosiddende i Danmark fra en trust, der var oprettet i USA.

Spørger, som modtog penge fra en trust i USA, som blev stiftet af hendes mors veninde, ønskede bekræftet, at hun hverken skulle betale skat eller afgift af de penge hun modtog fra trusten, idet pengene skulle anses for arv.

Stifteren var død, og spørger og hendes søster og mor var indsat som benificienter. Trustee var uafhængig og kunne vælge fx kun at give penge til en begunstiget eller at akkumulere pengene. Hvis der stadig var trustmidler, når de tre benificienter var døde, skulle midlerne tilgå de to søstres livsarvinger.

Skatterådet fandt, at trusten skulle anses for en fondslignende trust, og de modtagne beløb skulle beskattes som personlig indkomst. Da trusten havde fradrag for uddelingerne, fandt ligningslovens § 7 V, stk. 2, 2. pkt. ikke anvendelse, og hele det modtagne beløb skulle derfor beskattes.

SKM2014.680.SR

B, bosiddende i England og far til spørger A, oprettede den 4. april 2002 "The xx Family Trust".

B afgik ved døden i England den 16. juli 2013, hvorfor boet blev skiftet der.

Skatterådet fandt, at der efter danske regler ikke forelå en definitiv og effektiv udskillelse af trustens midler i forhold til afdøde.

Derfor var det opfattelsen, at trusten skattemæssigt ansås for at være transparent, og trustens midler måtte efter dansk ret anses for at henhøre under afdødes formuesfære.

Skatterådet bekræftede, at spørgers modtagelse af aktiver ansås som arv og derfor afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2.

SKM2014.679.SR

The xx Family Trust, blev stiftet af B og A den 2. november 1988. Enken A var bosat i USA fra 1971 indtil sin død den 11. november 2012.

Skatterådet fandt, at der efter danske regler ikke forelå en endelig og effektiv udskillelse af trustens midler i forhold til de afdøde stiftere.

Der blev lagt vægt på, at stifterne kunne ændre og opløse trusten, mens de var i live, at der ikke var en selvstændig bestyrelse/administration, og at stifterne i levende live var trustens begunstigede.

Derfor var opfattelsen, at trusten skattemæssigt ansås for at være transparent, og trustens midler efter dansk ret måtte anses for at henhøre under længstlevendes formuesfære.

Repræsentantens oplysning blev lagt til grund om, at trusten skulle ophøre, og hele trustformuen skulle udbetales til arvingerne, hvorfor det ikke var nødvendigt, at kvalificerer trusten i forhold spørgerne/arvingerne.

Skatterådet bekræftede, at spørgerne arvede deres del af trustkapitalen ved længstlevende As død. Da boet blev skiftet i USA, hvor afdøde var hjemmehørende, og der ikke indgik aktiver i boet i form af fast ejendom eller virksomhed med fast driftssted i Danmark, skulle der ikke betales boafgift til Danmark i forbindelse med arveerhvervelsen.

SKM2013.764.SR

Skatterådet bekræftede, at udbetalinger fra trusten til beneficianter med bopæl i Danmark ved stifterens død skulle behandles som arv fra et bo, der ikke behandles i Danmark, og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2, bortset fra afgiftspligt vedrørende faste ejendomme samt faste driftssteder i Danmark.

Hertil lagde Skatterådet vægt på, at der efter danske regler ikke forelå en endelig og effektiv udskillelse af trustens midler, idet stifteren kunne få midler tilbage fra trusten, og stifteren kunne ændre og ophæve den.

Dermed ansås trusten skattemæssigt for at være transparent, og trustens midler måtte efter dansk ret således fortsat anses for at henhøre under stifterens formuesfære.

SKM2011.739.SR

Skatterådet bekræftede, at aktiverne både i A Irrevocable Family Trust og F Trust i forbindelse med person As død skulle anses for at tilgå person D og person E som arv, hvorfor det var undtaget dansk afgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Skatterådet lagde vægt på, at de begunstigedes endelige ret til trustformuen først indtrådte i henhold til stiftelsesvedtægterne ved person As død. Derfor ansås trustformuen på dette tidspunkt for at være arv efter person A, givet gennem truststiftelsen, som først endeligt tilkom trustens begunstigede i forbindelse med stifterens død.

Formuen udbetalt fra trusten kunne anses for at være udbetaling af arv fra person A og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens§ 9, stk. 2.

SKM2009.748.SR

Sagen drejede sig om udbetalinger til personer bosiddende i Danmark fra en trust, der var oprettet efter californisk ret af en person bosiddende i Californien. Midlerne der blev udbetalt fra trusten, stammede fra den afdøde stifters aktiver, der dels var overdraget til trusten i levende live og dels via testamente var overdraget til trusten i forbindelse med stifterens død.

Skatterådet bekræftede, at de udbetalinger, som spørgerne modtog fra den i sagen omtalte trust, kunne anses som arv fra afdøde til spørgerne.

Den juridiske vejledning 2021-1 C.B.2.15.2 Beskatning af udenlandske trusts (fonde)

(…)

For at en udenlandsk trust kan tillægges betydning for en dansk skattepligtig, er det Skattestyrelsens opfattelse, at kapitalen både skal være

  • definitivt og
  • effektivt udskilt fra stifterens/indskyderens formuesfære.

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital. Hvis stifteren eller den person, som har "arvet" trustkapitalen, fx kan få trustee til at træde tilbage som trustee, antages det at kapitalen ikke er effektivt udskilt.  

Bemærk

Hvis stifteren er død, skal vurderingen af om trusten er definitivt og effektivt udskilt ikke foretages i forhold til stifteren, men i forhold til den person, som eventuelt må anses at have "arvet" rådigheden over trustkapitalen. Se SKM2012.95.HR og SKM2015.9.HR.

Hvis stifteren allerede fra stiftelse af trusten har givet rådigheden til andre, skal vurderingen foretages i forhold til dem. Se SKM2014.314.SR

I SKM2015.9.HR fremgår det af Højesterets flertals begrundelse, at spørgsmålet om beskatning af fondens indtægter hos A måtte bero på en selvstændig vurdering af, hvorvidt fonden i forhold til ham (som ikke var stifter) måtte anses for et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret. Vurderingen af fondens selvstændighed i forhold til As økonomi måtte tage udgangspunkt i de seneste vedtægter. Højesteret fandt, at der ikke var noget i vedtægterne, der førte til, at A i realiteten havde en sådan rådighed over fondens formue, at denne måtte anses for ejet af ham. Højesteret fandt endvidere, at det ikke var godtgjort, at formuen var overgået ved arv fra stifteren til A.  

(…)

Bemærk

I nogle lande oprette arvelader en trust, hvor trustees opgave er at realisere aktiverne bedst muligt ved stifterens død og derefter udbetale midlerne til arvingerne. I disse tilfælde kan udbetalinger eventuelt anses for udbetaling af arv. Se SKM2009.748.SR

(…)