Hvis vi finder fejl, der giver mistanke om, at der kan være begået noget strafbart, sikrer vi, at sagen bliver behandlet efter en særlig procedure for at sikre skatteyderens retssikkerhed. 

Når der er truffet en afgørelse i en sag, og når klagefristen er udløbet, vurderer vores kontrolmedarbejdere, om sagen skal sendes til vurdering af et eventuelt strafansvar i en af vores straffesagsenheder. Enhederne er adskilt fra kontrolarbejdet, og den enkelte kontrolmedarbejder er ikke involveret i den strafferetlige vurdering. 

Hvis vi vurderer, at der er tale om et strafbart forhold, vil det dels kunne medføre en bøde på op til 1 til 3 gange det skyldige beløb. I tilfælde af grovere skattekriminalitet kan sagen efter en domstols vurdering føre til fængselsstraf.