Dato for udgivelse
21 Jun 2021 09:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2021 09:45
SKM-nummer
SKM2021.318.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0152612
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Skattepligtig, Pensionsordning, Skattefri, Forsikring, Udland
Resumé

Spørgeren ønskede at vide, hvorvidt han var skattepligtig af henholdsvis afkast og udbetalinger fra en livsforsikring tegnet i et forsikringsselskab i Luxembourg. På tidspunktet for tegningen af livsforsikringen var spørgeren hjemmehørende på Malta og ikke fuldt skattepligtig til Danmark. Spørgeren havde fremlagt en underskrevet engelsk udgave af Skattestyrelsens erklæring 07.062, hvori en advokat blandt andet erklærede, at spørgeren ikke havde haft fradrags- eller bortseelsesret i Malta for præmiebetalingen til livsforsikringen. Det var endvidere oplyst, at der heller ikke havde været fradragsret for præmieindbetalingen i Luxembourg. På denne baggrund tiltrådte Skatterådet i overensstemmelse med spørgerens opfattelse, at afkastet af livsforsikringen var skattepligtig efter pensionsbeskatningslovens PBL § 53 A, stk. 3, mens udbetalingen henholdsvis ved ejerens tilbagekøb af forsikringen og ved den længstlevende af de forsikredes død var skattefri efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Hjemmel

Pensionsbeskatningsloven

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 53 A
Pensionsbeskatningslovens § 53 B
Pensionsbeskatningslovens § 55

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.A.10.4.2.3.4.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at afkastet af spørgers pensionsordning, […] skal medregnes ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst i overensstemmelse med pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 1. pkt.?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at en udbetaling fra pensionsordningen ved helt eller delvist tilbagekøb er skattefri i medfør af § 53 A, stk. 5 modsætningsvist?
  3. Kan Skatterådet bekræfte, at en udbetaling fra pensionsordningen ved forsikringsbegivenhedens indtræden er skattefri i medfør af § 53 A, stk. 5 modsætningsvist?

 

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgerens skattepligts- og bopælsstatus

Spørgeren oprettede i 2020 en livsforsikring i et luxemburgsk forsikringsselskab.

Spørgeren, der på oprettelsestidspunktet var bosiddende på Malta, var da ikke og havde igennem en længere årrække ikke været fuldt skattepligtig til Danmark.

Spørgeren var frem til den 11. december 2020 hjemmehørende på Malta. Efter denne dato blev spørgeren hjemmehørende i Danmark.

Livsforsikringsselskabet

Det luxembourgske forsikringsselskab, som spørgeren oprettede sin livsforsikring i, er undergivet offentligt tilsyn i Luxemburg fra "Commissariat aux assurances".

I henhold til pkt. 1.5 i "General Terms and Conditions" til forsikringspolicen er livsforsikringen omfattet af klasse III i appendix II til den luxemburgske lov af 7. december 2015 om forsikringssektoren.

Klasse III omfatter “Life, death and mixed insurance, annuity insurance linked to investment funds".

Den luxemburgske lov af 7. december 2015 om forsikringssektoren bygger blandt andet på en implementering af direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Livsforsikringsaftalen

Ifølge policen udgjorde præmieindbetalingen ved forsikringsordningens oprettelse XXX kr.

Præmieindbetalingen er konverteret til "units" og investeret i en fond, der efter det oplyste giver et markedsrenteafkast.

Spørgeren er forsikringstager ("Policyholder") i henhold til policen.

Både spørgeren og dennes ægtefælle er indsat som forsikrede ("Life Assureds") i policen.

Spørgerens ægtefælle er indsat som genkaldeligt begunstiget ("Beneficiary") ved spørgerens død. Spørgerens ægtefælle er den eneste begunstigede ("Beneficiary") i henhold til policen.

Forsikringen er tegnet livsvarigt ("Duration - Whole of Life") og kommer til endelig udbetaling som en sum enten ved den længstlevende af de forsikredes død ("Termination of the Policy - The death of the last Life Assured"), eller hvis forsikringen tilbagekøbes i sin helhed, jf. pkt. 4.5 i "General Terms and Conditions".

Spørgeren kan i sin egenskab af forsikringstager til enhver tid helt eller delvist tilbagekøbe forsikringen (dvs. hæve indeståendet på policen), jf. pkt. 13 i "General Terms and Conditions".

Ved spørgerens død vil spørgerens ægtefælle efter det oplyste indtræde i spørgerens ret i henhold til aftalen om livsforsikring, jf. forsikringsaftalelovens § 110.

Spørgerens ægtefælle vil herefter kunne tilbagekøbe forsikringen helt eller delvist og indsætte nye begunstigede i policen.

Det er efter det oplyste ikke muligt at indsætte nye eller yderligere forsikrede i policen.

Beskatning af præmieindbetalingen i udlandet

Spørgeren har fremlagt en underskrevet engelsk udgave af Skattestyrelsens erklæring 07.062 om ingen fradragsret for indbetaling på forsikrings-/pensionsordning.

Den pågældende erklæring er underskrevet af en maltesisk advokat.

Af erklæringen fremgår blandt andet følgende:

"I hereby declare that, in terms of the Income Tax Act, Chapter 123 of the laws of Malta, the abovenamed pension holder would not be entitled to tax relief in the form of a deduction against his taxable income derived in tax basis year 2020 and in connection with the pension contribution paid thereby in tax basis year 2020 - referred to in (b) overleaf.

It is understood/assumed, for the purposes hereof, that: (i) the above-named pension holder is, throughout the said tax basis year 2020, resident in Malta in terms and for the purposes of the Income Tax Act, Chapter 123 of the laws of Malta; and (ii) the relevant pension scheme would not represent a ‘qualifying scheme’ in terms and for the purposes of the provisions of Article 57 of the Income Tax Act, Chapter 123 of the laws of Malta, and/or the domestic Personal Retirement Scheme Rules, S.L. 123.163, and/or the domestic Voluntary Occupational Pension Scheme Rules, S.L. 123.175; (iii) the abovementioned contribution was paid in settlement of consideration for units and such like instruments relating to linked long term business of insurance and representing chargeable securities for the purposes of Malta tax on capital gains; and (iv) the above-named pension holder shall not redeem, surrender or otherwise dispose of such chargeable securities in tax basis year 2020."

Det er endvidere oplyst, at spørgeren heller ikke har haft fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingen til pensionsordningen i andre lande end Malta, hverken i indkomståret 2020 eller andre indkomstår.

I Luxembourg blev spørgeren efter det oplyste heller ikke beskattet af indbetalingen. Indbetalingen skete med beskattede midler og uden fradragsret.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Skattestyrelsen kan til brug for sin besvarelse lægge til grund, at de forudsætninger, der angives af den maltesiske advokat under "It is understood/assumed, for the purposes hereof, that…" alle er opfyldt.

Det er herefter gjort gældende, at pensionsordningen med sikkerhed ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1; og indbetalingen efter maltesisk ret hverken kunne eller blev fradraget i spørgers skattepligtige indkomst.

Spørgsmålene kan herefter besvares med "Ja", således at afkast af pensionsordningen skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 1. pkt., mens udbetaling(er) fra pensionsordningen ved forsikringsbegivenhedens indtræden eller ved helt eller delvist tilbagekøb er skattefri i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5 modsætningsvist.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at afkastet af spørgers pensionsordning, […] (forsikringsordningen) skal medregnes ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst i overensstemmelse med pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 1. pkt.

Begrundelse

I henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, finder reglerne i stk. 2-5, anvendelse på de pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 1-9.

Efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 1, finder reglerne i stk. 2-5, blandt andet anvendelse på livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1.

Det er en betingelse for, at en pensionsordning oprettet som en forsikring kan være omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, at pensionsordningen er oprettet i et forsikringsselskab, der enten er hjemmehørende i Danmark eller har et fast driftssted i Danmark, eller at pensionsordningen er godkendt efter told- og skatteforvaltningen efter reglerne i pensionsbeskatningslovens §§ 15 C eller D, jf. pensionsbeskatningslovens §§ 4, 8 og 10.

Spørgerens forsikringsordning er oprettet i et luxemburgsk forsikringsselskab uden tilknytning til Danmark efter de dér gældende regler, der blandt andet bygger på en implementering af "Solvens II-direktivet", og er efter det oplyste hverken godkendt efter reglerne i pensionsbeskatningslovens §§ 15 C eller D.

På denne baggrund må spørgerens forsikringsordning anses for omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 1.

På baggrund af erklæringen fra den maltesiske advokat og det øvrigt oplyste i sagen lægges det til grund for besvarelsen af dette spørgsmål, at spørgerens indbetaling på forsikringsordningen skete med beskattede midler, og at der således hverken har været fradrags- eller bortseelsesret i Malta eller i andre lande på noget tidspunkt for nogen del af indbetalingen, jf. Den juridiske vejlednings afsnit C.A.10.4.2.3.4.

Da reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 B herefter ikke finder anvendelse, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 3, skal spørgerens forsikringsordning beskattes efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 2-5, herunder reglen om afkastbeskatning i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3.

Efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 1. pkt. medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1 ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 2. pkt.

Ved forsikringens “ejer" forstås den person, som har samtlige ejerbeføjelser i henhold til forsikringsaftalen, herunder navnlig retten til at oppebære samtlige forsikringsydelser, så længe han lever, og til at bestemme, hvem der som begunstiget skal være berettiget til forsikringsydelser (overlevelsesrente) efter hans død samt til at disponere over forsikringen ved genkøb eller lignende, jf. forarbejderne til pensionsbeskatningsloven (L 26 1970/1971, 1. samling).

Indkomstskattepligten efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 2. pkt. vil herefter i første række påhvile spørgeren og ved spørgerens død derefter spørgerens ægtefælle i det omfang, hun efter forsikringsaftalelovens § 110 indtræder i spørgerens ret i henhold til aftalen.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at en udbetaling fra pensionsordningen ved helt eller delvist tilbagekøb er skattefri i medfør af § 53 A, stk. 5 modsætningsvist.

Begrundelse

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1, skal spørgerens forsikringsordning beskattes efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 2-5.

I henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, skal udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, til den personkreds, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens § 55, 1. pkt., herunder ejeren af ordningen, og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst.

I henhold til Den juridiske vejlednings afsnit C.A.10.4.2.3.4 gælder der en formodning for, at der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen, hvis pensionsopspareren har været skattepligtig til udlandet i hele eller dele af den periode, hvor der har været indbetalt på ordningen.

Dette gælder også, hvor indbetalingerne ligger langt tilbage i tid, hvor det imidlertid kan være vanskeligt for pensionsopspareren at fremskaffe dokumentationen, som fx kan være en erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder, udenlandske selvangivelser eller skatteopgørelser, revisorerklæring mv.

For at lette dokumentationskravet har Skattestyrelsen udarbejdet en blanket 07.062 eller 07.062 EN, hvorpå en kompetent person kan afgive erklæring om, at der i et givet land, ikke har kunnet foretages fradrag mv. ved indbetaling på ordningen.

På baggrund af erklæringen fra den maltesiske advokat og det øvrigt oplyste i sagen lægges det til grund for besvarelsen af dette spørgsmål, at spørgerens indbetaling på forsikringsordningen skete med beskattede midler, og at der således hverken har været fradrags- eller bortseelsesret i Malta eller i andre lande på noget tidspunkt for nogen del af indbetalingen, jf. Den juridiske vejlednings afsnit C.A.10.4.2.3.4.

Herefter vil ingen del af udbetalingen ved ejerens helt eller delvise tilbagekøb af forsikringsordningen svare til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet.

Udbetalinger hidrørende fra helt eller delvist tilbagekøb af forsikringsordningen vil derfor ikke skulle medregnes til ejerens skattepligtige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens 53 A, stk. 5.

Der er ved nærværende besvarelse alene taget stilling til beskatningen efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5. Der er således ikke taget stilling til eventuel boafgift efter boafgiftsloven.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at en udbetaling fra pensionsordningen ved forsikringsbegivenhedens indtræden er skattefri i medfør af § 53 A, stk. 5 modsætningsvist.

Begrundelse

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1, skal spørgerens forsikringsordning beskattes efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 2-5.

I henhold til pkt. 4.5 i "General Terms and Conditions" kommer forsikringsordningen senest til endelig udbetaling på tidspunktet for den længstlevendes død af enten spørgeren eller spørgerens ægtefælle.

I det omfang spørgerens ægtefælle på dette tidspunkt er indtrådt i spørgerens ret i henhold til policen og har indsat en ny begunstiget, vil den endelige udbetaling fra forsikringsordningen ved spørgerens ægtefælles død tilfalde denne begunstigede, jf. pkt. 1.16 og 2.2 i "General Terms and Conditions".

I henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, skal udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, til den personkreds, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens § 55, 1. pkt., herunder den begunstigede i henhold til bestemmelserne i policen m.v., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst.

I henhold til Den juridiske vejlednings afsnit C.A.10.4.2.3.4 gælder der en formodning for, at der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen, hvis pensionsopspareren har været skattepligtig til udlandet i hele eller dele af den periode, hvor der har været indbetalt på ordningen.

Dette gælder også, hvor indbetalingerne ligger langt tilbage i tid, hvor det imidlertid kan være vanskeligt for pensionsopspareren at fremskaffe dokumentationen, som fx kan være en erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder, udenlandske selvangivelser eller skatteopgørelser, revisorerklæring mv.

For at lette dokumentationskravet har Skattestyrelsen udarbejdet en blanket 07.062 eller 07.062 EN, hvorpå en kompetent person kan afgive erklæring om, at der i et givet land, ikke har kunnet foretages fradrag mv. ved indbetaling på ordningen.

På baggrund af erklæringen fra den maltesiske advokat og det øvrigt oplyste i sagen lægges det til grund for besvarelsen af dette spørgsmål, at spørgerens indbetaling på forsikringsordningen skete med beskattede midler, og at der således hverken har været fradrags- eller bortseelsesret i Malta eller i andre lande på noget tidspunkt for nogen del af indbetalingen, jf. Den juridiske vejlednings afsnit C.A.10.4.2.3.4.

Herefter vil ingen del af udbetalingen fra forsikringsordningen ved den længstlevendes død af enten spørgeren eller spørgerens ægtefælle svare til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet.

Den endelige udbetaling fra forsikringsordningen ved den længstlevendes død af enten spørgeren eller spørgerens ægtefælle vil derfor ikke skulle medregnes til den skattepligtige indkomst for den, der efter ejerens død i henhold til bestemmelserne i policen m.v. er berettiget til de pågældende udbetalinger, jf. pensionsbeskatningslovens 53 A, stk. 5.

Der er ved nærværende besvarelse alene taget stilling til beskatningen efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5. Der er således ikke taget stilling til eventuel boafgift efter boafgiftsloven.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1 - 3

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 53 A

Reglerne i stk. 2-5 gælder for

1) livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2) livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

3) pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,

4) pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

5) syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede,

6) livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring el. lign., som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension,

7) pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,

8) pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og

9) pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

Stk. 2. (…)

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.

Stk. 4. (…)

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.

Stk. 6. (…)

Pensionsbeskatningslovens § 53 B

Uanset § 53 A gælder reglerne i stk. 4-6 for livsforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 1, pensionskasseordninger som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 3, og syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 5, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Tilsvarende gælder udenlandske pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter.

Stk. 2. Pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller mens den pågældende var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3. Samtlige indbetalinger til pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1, som er foretaget i den periode, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, skal være fradraget i positiv skattepligtig indkomst i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet eller skal være foretaget af en arbejdsgiver, således at indbetalingerne i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet, ikke er medregnet ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst.

Stk. 4. (…)

Stk. 5. (…)

Stk. 6. (…)

Pensionsbeskatningslovens § 55

Indkomstskattepligten i henhold til § 20, § 46, stk. 1, § 49, stk. 2, § 53, § 53 A, stk. 2, 3 og 5, og § 53 B, stk. 6, påhviler ejeren, den pensionsberettigede, den, der efter ejerens eller den pensionsberettigedes død i henhold til bestemmelserne i policen m.v. er berettiget til de pågældende udbetalinger, den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Indkomstskattepligten i henhold til § 20, stk. 1, nr. 4, og § 46, stk. 1, påhviler dog ejerens, eller den pensionsberettigedes fraskilte eller fraseparerede ægtefælle, når ydelserne tilfalder ægtefællen i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo eller den, der efter ægtefællens død i henhold til policen m.v. er berettiget til pension, jf. § 30, stk. 2.

Forarbejder

Forslag til lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (L 26 af 7. oktober 1970, 1970/71 1. samling)

Ved forsikringens “ejer" må forstås den person, som har samtlige ejerbeføjelser i henhold til forsikringsaftalen, herunder navnlig retten til at oppebære samtlige forsikringsydelser, så længe han lever, og til at bestemme, hvem der som begunstiget skal være berettiget til forsikringsydelser (overlevelsesrente) efter hans død samt til at disponere over forsikringen ved genkøb eller lignende ‐ i det omfang sådan disposition efter forsikringsaftalens indhold måtte være mulig. Ejervilkåret vil dog ikke være til hinder for, at den pågældende ved aftale med tredjemand forpligter sig til i et nærmere angivet omfang at undlade ændringer i en bestående forsikringskontrakt. En sådan båndlæggelsesaftale vil næppe være praktisk forekommende i selvpensioneringsordninger. I aftalen vedrørende en pensionsordning i ansættelsesforhold, der hviler på forsikring, vil der derimod normalt være optaget sådanne båndlæggelsesvilkår, at arbejdstageren ikke uden arbejdsgiverens samtykke kan foretage nogen disposition vedrørende forsikringen, så længe denne løber. I henhold til renteforsikringslovens § 3, stk. 1, er det et skattemæssigt krav, at der mellem arbejdsgiver og arbejdstager er aftalt sådan båndlæggelse, og der vil ikke efter forslaget være noget til hinder for, at der fremtidig træffes tilsvarende båndlæggelsesaftale.

Praksis

Den juridiske vejlednings afsnit C.A.10.4.2.3.4 Beskatning af udbetalinger

"(…)

Har pensionsopspareren haft hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne ved opgørelse af sin skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, skal den del af udbetalingerne, der svarer til indbetalinger, som pensionsopspareren har haft hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, dog beskattes. Se PBL § 53 A, stk. 5.

Den skattepligtige del af udbetalingerne medregnes til den skattepligtige indkomst, når udbetalingen sker til den personkreds, der er nævnt i PBL § 55, 1. pkt. Personkredsen omfatter:

  • Ejeren
  • Den pensionsberettigede
  • Den person, der efter ejerens eller den pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalingen.

(…)

Formodningsreglen

Har pensionsopspareren været skattepligtig til udlandet i hele eller dele af den periode, hvor der har været indbetalt på ordningen, er der en formodning for, at der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen. Det er derfor op til den, der er berettiget til udbetalingerne fra pensionsordningen at dokumentere eller sandsynliggøre, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne.

Dette gælder også, hvor indbetalingerne ligger langt tilbage i tid, hvor det imidlertid kan være vanskeligt for indehaveren at fremskaffe dokumentationen, som fx kan være en erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder, udenlandske selvangivelser eller skatteopgørelser, revisorerklæring mv. Se hertil SKM2020.258.SR

For at lette dokumentationskravet har Skattestyrelsen udarbejdet en blanket 07.062 eller 07.062 EN, hvorpå en kompetent person kan afgive erklæring om, at der i et givet land, ikke har kunnet foretages fradrag mv. ved indbetaling på ordningen. Det fremgår af blanketten, hvem der bliver anset for en kompetent person. Se hertil PBL § 48 og BEK nr. 155 af 18. december 2013

(…)"