Dato for udgivelse
25 Jun 2021 08:41
Til
Virksomheder, der handler med køretøjer
Sagsnummer
21-0516312
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen orienterer i dette nyhedsbrev om reglerne om solidarisk hæftelse, som fremgår af registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7. 

Motorstyrelsen orienterer desuden om, at styrelsen vil genoptage et mindre antal sager, hvor der er truffet afgørelse om solidarisk hæftelse efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7. Der er tale om sager, hvor en virksomhed har anvendt en registreret virksomhed til at værdifastsætte og afgiftsberigtige køretøjer, der har været indregistreret i Danmark tidligere, herunder tidligere leasingkøretøjer. Motorstyrelsen genoptager disse sager, fordi vi vurderer, at retsgrundlaget ikke er tilstrækkeligt klart til at træffe afgørelse om solidarisk hæftelse.      


Hæftelse efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7

Motorstyrelsens har truffet afgørelse om solidarisk hæftelse efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7, overfor en række forhandlere, som har brugt en registreret virksomhed (selvanmelder) til at værdifastsætte og afgiftsberigtige køretøjer. Der er tale om sager, hvor selvanmelderen har afregnet et for lavt beløb i registreringsafgift, og hvor selvanmelderen ikke har betalt det yderligere beløb, som Motorstyrelsen efterfølgende har opkrævet i registreringsafgift. 

Motorstyrelsen har i disse tilfælde truffet afgørelse om solidarisk hæftelse efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7, overfor den forhandler, der har solgt køretøjet i forbindelse med afgiftspligtens indtræden.

Motorstyrelsen forsøger i første omgang at opkræve afgiften ved den virksomhed, som har angivet afgiften på sin månedsangivelse. Det er som udgangspunkt kun i de tilfælde, hvor selvanmelderen ikke betaler registreringsafgiften, at Motorstyrelsen vil gøre solidarisk hæftelse gældende. 

Retsgrundlaget

De relevante regler om hæftelse for betaling af registreringsafgift findes i registreringsafgiftslovens § 17 og § 20. I et tilfælde som beskrevet ovenfor, hvor en virksomhed, der er registreret som selvanmelder, har angivet registreringsafgift, er udgangspunktet ifølge § 17, at det er den registrerede virksomhed, der hæfter for afgiftens betaling.
 
I § 20 findes der dog en række supplerende hæftelsesregler, der giver Skatteforvaltningen mulighed for at træffe afgørelse om hæftelse i nærmere angivne situationer.

Motorstyrelsen har i den beskrevne situation anvendt registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7, til at træffe afgørelse om solidarisk hæftelse overfor forhandlere, som har brugt en selvanmelder til at værdifastsætte og afgiftsberigtige køretøjerne, og hvor der er betalt for lidt i registreringsafgift. 

I registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7, står der:

"Er et køretøj, der er indført brugt her til landet, blevet registreret
i Køretøjsregisteret, uden at afgiften er betalt, kan krav om betaling
af afgiften tillige gøres gældende mod den, der med henblik på køretøjets
første registrering i Køretøjsregisteret har afsat køretøjet til den, i
hvis navn køretøjet er registreret første gang i dette register efter indførelsen."

Det fremgår altså af bestemmelsen, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om solidarisk hæftelse for registreringsafgift overfor den, som har solgt køretøjet i forbindelse med køretøjets første registrering i Motorregisteret. Det vil typisk være en forhandler.

Kravet om solidarisk hæftelse kan gøres gældende, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 

1. Køretøjet er indført brugt her til landet

Det fremgår af bestemmelsen, at køretøjet skal være indført brugt til Danmark. Bestemmelsen kan altså ikke bruges på køretøjer, som er indført som fabriksnye.

2. Den fulde registreringsafgift er ikke blevet betalt

Det fremgår af bestemmelsen, at der kan gøres hæftelse gældende, hvis afgiften ikke er betalt. Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at der her er tale om hele afgiften, og at bestemmelsen derfor kan bruges både i tilfælde, hvor der slet ikke er betalt afgift, og i tilfælde, hvor der er betalt for lidt i afgift.  

3. Afgiftspligten er indtrådt i forbindelse med køretøjets første registrering i Motorregisteret

Det fremgår af bestemmelsen, at afgiftskravet kan gøres gældende mod den, der med henblik på køretøjets første registrering i Køretøjsregisteret har afsat køretøjet til den, i hvis navn køretøjet er registreret første gang efter indførelsen.

Det fremgår af bestemmelsen, at den kan bruges overfor den, der har solgt køretøjet i forbindelse med køretøjets første indregistrering i Køretøjsregistret, dvs. Motorregisteret. Det vil typisk være en forhandler, der har importeret et brugt køretøj og solgt det til en kunde, og hvor køretøjet bliver registreret og afgiftsberigtiget i forbindelse med salget.

Da bestemmelsen omfatter køretøjets første registrering, kan den ikke bruges, hvis køretøjet tidligere har været indregistreret i Motorregisteret. 

Objektiv bestemmelse

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7, er en objektiv bestemmelse, som kan bruges, uanset om den pågældende forhandler har været i god eller ond tro om betaling af korrekt registreringsafgift.

Det er på baggrund af ovenstående Skatteforvaltningens opfattelse, at der er grundlag for at træffe afgørelse om solidarisk hæftelse overfor forhandlerne, som har brugt en selvanmelder til at værdifastsætte og afgiftsberigtige brugte køretøjer, som forhandleren har solgt til en slutbruger i forbindelse med køretøjets første registrering i Motorregisteret, og hvor det efterfølgende konstateres, at der er blevet betalt for lidt i registreringsafgift. 

Motorstyrelsen genoptager et mindre antal sager om solidarisk hæftelse

Motorstyrelsen har truffet afgørelse om solidarisk hæftelse efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7, i en række sager. Motorstyrelsen fastholder afgørelser om solidarisk hæftelse i de sager, hvor der er tale om manglende betaling af afgift for køretøjer, der er importeret brugt og ikke tidligere har været registreret i Danmark.  Motorstyrelsen har dog også truffet afgørelse i et mindre antal sager, hvor køretøjerne tidligere har været registreret i Motorregisteret, fx tidligere leasingkøretøjer, og disse sager vil blive genoptaget.

Som nævnt ovenfor taler ordlyden af registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7, imod, at bestemmelsen kan bruges i en situation, hvor køretøjet tidligere har været indregistreret og afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 3 b eller har været omfattet af en afgiftsfritagelse og lignende. 

Skatteforvaltningen har på denne baggrund besluttet at frafalde kravet om solidarisk hæftelse i de sager, hvor der er tale om manglende betaling af registreringsafgift, men hvor afgiftskravet ikke er opstået i forbindelse med køretøjets første registrering i Motorregisteret, fordi køretøjet tidligere har været registreret. 

Motorstyrelsen genoptager af egen drift disse sager, som primært vedrører tidligere leasingkøretøjer. De berørte forhandlere vil blive kontaktet af Motorstyrelsen og vil få tilbagebetalt eventuelle indbetalte beløb med rentegodtgørelse efter de almindelige regler.