Dato for udgivelse
30 Jun 2021 12:48
Sagsnummer
21-0485980
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Fra den 1. juli 2021 er det muligt at søge Motorstyrelsen om dispensation fra kravet om, at man skal have registreret en adresse som bopæl eller fast opholdssted i CPR-registret for at kunne være registreret som ejer af et køretøj.

I nyhedsbrevet beskriver vi, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan få en dispensation, så man kan være registreret som ejer af et køretøj, selvom man ikke har en adresse i CPR-registret.


Når man anmelder sit køretøj til registrering, skal man oplyse sit fulde navn, adresse og cpr-nummer. Det står i registreringsbekendtgørelsens § 40, stk. 1.

Efter registreringsbekendtgørelsens § 40, stk. 3, skal adressen for en fysisk person angives som det sted, hvor personen har bopæl efter lov om Det Centrale Personregister. Har personen ikke en sådan bopæl, angives det sted, hvor personen har fast ophold.

Det betyder, at man kun kan få registreret sit køretøj, hvis man har registreret en adresse som bopæl eller fast opholdssted i CPR-registret. Bliver man efter indregistreringen af et køretøj registreret uden adresse i CPR-registret, kan man ikke længere stå registreret som ejer af køretøjet.

Ejeren af et køretøj skal være registreret med en adresse, fordi det tilgodeser en række praktiske hensyn. Adressen bliver fx brugt til:

  • at Motorstyrelsen kan sende den fysiske registreringsattest til ejeren af køretøjet
  • at skattemyndighederne kan opkræve og eventuelt inddrive løbende afgifter (fx vægtafgift og grøn ejerafgift)
  • at ejeren kan tegne den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet
  • at politiet kan inddrage køretøjets nummerplader, hvis det bliver afmeldt.

Hvis man ikke er registreret med en adresse i CPR-registret, kan Motorstyrelsen fra den 1. juli 2021 give dispensation fra adressekravet, hvis særlige forhold taler for det. Det står i registreringsbekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Betingelser for dispensation
Når Motorstyrelsen skal vurdere, om særlige forhold taler for at give dispensation fra adressekravet, vil det som udgangspunkt være en betingelse, at ansøgeren er tilmeldt Digital Post, og at ansøgeren har oplyst en adresse, som vedkommende kan kontaktes på.

Indehaveren af den oplyste kontaktadresse skal samtidigt give samtykke til, at ansøgeren må bruge adressen til at registrere sit køretøj, og at Motorstyrelsen og andre myndigheder må kontakte ansøgeren på adressen om forhold vedrørende køretøjet.

Ansøgeren skal også sandsynliggøre, at vedkommende jævnligt er i kontakt med indehaveren af kontaktadressen og derfor kan forventes at reagere inden for rimelig tid på henvendelser omkring køretøjet, der er sendt til adressen. På denne måde kan en del af hensynene bag adressekravet tilgodeses, selvom man ikke har registreret en adresse som bopæl eller fast opholdssted i CPR-registret.

Det afhænger af en konkret vurdering, hvor ofte man skal være i kontakt med kontaktadressens indehaver for at kunne få en dispensation. Motorstyrelsen kræver dog som udgangspunkt, at ansøgeren orienterer sig om eventuelle henvendelser fra myndighederne om køretøjet på kontaktadressen 1-2 gange om måneden.

Kontaktadressens indehaver bliver ikke selv registreret på registreringsattesten eller i Motorregistret og hæfter heller ikke for fx løbende afgifter af køretøjet.  

Bortfald af dispensation
En dispensation er tidsbegrænset og varer i den periode, som kontaktadressens indehaver har givet samtykke til, at køretøjets ejer må anvende adressen som kontaktadresse. Efter periodens udløb har man mulighed for at søge om forlængelse af dispensationen.

Kontaktadressens indehaver kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde sit samtykke til, at adressen bliver brugt i forbindelse med køretøjets registrering. Sker det, bortfalder dispensationen, og man skal derfor søge om dispensation igen, hvis man fortsat ikke har en adresse i CPR-registret og stadig ønsker at være registreret som ejer af køretøjet. I ansøgningen skal der oplyses en ny kontaktadresse, og der skal vedlægges et samtykke fra den nye kontaktadresses indehaver.

Det er i alle tilfælde en forudsætning for at få dispensation, at køretøjets registrerede ejer eller bruger i dispensationsperioden sørger for:

  • at køretøjet er lovpligtigt ansvarsforsikret
  • at køretøjet kommer til periodisk syn
  • at de løbende afgifter af køretøjet, fx vægtafgift eller grøn ejerafgift, bliver betalt.

Hvis dette ikke sker, kan Motorstyrelsen tilbagekalde dispensationen og afmelde køretøjet.