Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for restanceinddrivelsesmyndighedens mulighed for at yde rentegodtgørelse og pålægge fordringshavere at udbetale direkte til skyldnere.

Afsnittet indeholder:

  • Overførte fordringer fra restanceinddrivelsesmyndighedens andre inddrivelsessystemer til PSRM og rentegodtgørelse
  • Fordringshaver kan udbetale direkte til skyldneren.

Overførte fordringer fra restanceinddrivelsesmyndighedens andre inddrivelsessystemer til PSRM og rentegodtgørelse

I forbindelse med. at restanceinddrivelsesmyndigheden overfører fordringer fra andre inddrivelsessystemer til PSRM, kan der opstå beløbsmæssige justeringer af en fordring, som ligger før overførselstidspunktet. Det kan fx være en nedskrivning.

Hvis fordringshaver foretager en nedskrivning af en fordring med virkning fra før overførslen, og har denne fordring været udsat for beløbsmæssige justeringer i det tidligere inddrivelsessystem, kan restanceinddrivelsesmyndigheden vælge, at nedskrivningen skal have virkning fra den dag restanceinddrivelsesmyndigheden modtog oplysning om nedskrivningen eller en dag i umiddelbar forlængelse heraf.

Benytter restanceinddrivelsesmyndigheden denne mulighed, skal skyldner ydes en rentegodtgørelse efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2

Rentegodtgørelsen beregnes af nedskrivningsbeløbet fra og med den af fordringshaver oplyste virkningsdato, dog tidligst fra den 1. i måneden efter modtagelsen af fordringen, til og med dagen før den dag, fra hvilken restanceinddrivelsesmyndigheden tillægger nedskrivningen virkning

Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 1, 1. punktum.

Rentegodtgørelsen medregnes ikke ved opgørelsen af skyldnerens skattepligtige indkomst. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 1, 2. punktum.

Der kan ikke ydes rentegodtgørelse, hvis den fordring, der bliver nedskrevet, ikke tilskrives rente under inddrivelsen. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 1, 3. punktum.

Fordringshaver kan udbetale direkte til skyldneren

Hvis fordringshaver ønsker at nedskrive efter gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 1, 1. punktum med et beløb, der overstiger fordringens aktuelle størrelse i PSRM, kan restanceinddrivelsesmyndigheden fastholde dækninger på den nedskrevne fordring og pålægge fordringshaveren, at tilbagebetale et beløb, som svarer til differencen mellem nedskrivningsbeløbet og fordringens aktuelle størrelse, til restanceinddrivelsesmyndigheden eller direkte til skyldneren. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 2, 1. punktum.

Fordringshaverens tilbagebetaling til restanceinddrivelsesmyndigheden kan ske ved modregning uden modregningsmeddelelse i udbetalinger fra restanceinddrivelsesmyndigheden til fordringshaveren. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 2, 2. punktum.

Det tilbagebetalte beløb til restanceinddrivelsesmyndigheden kan som udgangspunkt overføres til korrektionspuljen efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 1, med henblik på modregning eller udbetaling til skyldner. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 2, 3. punktum.

Overskydende beløb efter gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 1, 1. punktum, som skyldes en dækning, der er foretaget ved restanceinddrivelsesmyndighedens modregning i en udbetaling fra det offentlige, udbetales til en transporthaver, såfremt transporthaveren ville have modtaget udbetalingen fra det offentlige, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden ikke havde gennemført modregningen, med den undtagelse der følger af gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 4. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 2, 4. punktum.

Hvis fordringshaver annullerer overdragelsen af en fordring, som er overført til PSRM og af restanceinddrivelsesmyndigheden er blevet dækket helt eller delvist på et tidspunkt, der ligger før overførslen, kan restanceinddrivelsesmyndigheden beslutte, at afregnede beløb til fordringshaveren skal tilbageføres til restanceinddrivelsesmyndigheden, eller at fordringshaveren udbetaler beløbet direkte til skyldneren, hvis annullationen skyldes, at fordringen helt eller delvis ikke består eller af anden grund ikke skulle være overdrag til inddrivelse. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 3, 1. punktum.

Fordringshaveren udbetaler sammen med beløbet efter gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 3, 1. punktum en rentegodtgørelse efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2, beregnet fra og med den dag, hvor beløbet blev anvendt til dækning af fordringen hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og til og med dagen for udbetalingen af beløbet til skyldneren. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 3, 2. punktum.