Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for restanceinddrivelsesmyndighedens mulighed for at yde rentegodtgørelse og pålægge fordringshavere at udbetale direkte til skyldnere.

Afsnittet indeholder

  • Overførte fordringer fra restanceinddrivelsesmyndighedens andre inddrivelsessystemer til PSRM og rentegodtgørelse
  • Fordringshaver kan pålægges at udbetale med rentegodtgørelse direkte til skyldneren

Overførte fordringer fra restanceinddrivelsesmyndighedens andre inddrivelsessystemer til PSRM og rentegodtgørelse

I forbindelse med at restanceinddrivelsesmyndigheden overfører fordringer fra andre inddrivelsessystemer til PSRM, kan der opstå justeringer på en fordring, som ligger før overførselstidspunktet. Det kan fx være en nedskrivning.

Hvis fordringshaver vil foretage en nedskrivning på en fordring med virkning fra før overførslen, og denne fordring har været udsat for beløbsmæssige justeringer, kan restanceinddrivelsesmyndigheden vælge at nedskrivning skal have virkning fra et andet tidspunkt. Fx den dag fordringshaver har oplyst om nedskrivningen eller en dag i umiddelbar forlængelse heraf.

Det er forudsat, at skyldneren ydes en rentegodtgørelse efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Der tilskrives en rente af nedskrivningsbeløbet, fra og med fordringshavers oplyste virkningsdato.

Dog tidligst fra den 1. i måneden efter modtagelsen af fordringen, til og med dagen før den dag, fra hvilken restanceinddrivelsesmyndigheden tillægger nedskrivningen virkning.

Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 1, 1. punktum.

Renten medregnes ikke ved opgørelsen af skyldnerens skattepligtige indkomst. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 1, 2. punktum.

En rentegodtgørelse ydes dog ikke, hvis den fordring, der nedskrives, ikke forrentes under inddrivelsen. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 1, 3. punktum.

Fordringshaver kan pålægges at udbetale med rentegodtgørelse direkte til skyldneren

Hvis der foretages en nedskrivning efter gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 1, 1. punktum med et beløb, der overstiger fordringens aktuelle størrelse i PSRM, kan restanceinddrivelsesmyndigheden vælge at fastholde dækninger på den nedskrevne fordring og pålægge fordringshaveren, at tilbagebetale et beløb svarende til differencen mellem nedskrivningsbeløbet og fordringens aktuelle størrelse til restanceinddrivelsesmyndigheden eller direkte til skyldneren. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 2, 1. punktum.

Fordringshaverens tilbagebetaling til restanceinddrivelsesmyndigheden kan gennemføres ved modregning uden modregningsmeddelelse i udbetalinger fra restanceinddrivelsesmyndigheden til fordringshaveren. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 2, 2. punktum.

Det tilbagebetalte beløb til restanceinddrivelsesmyndigheden kan som udgangspunkt overføres til korrektionspuljen efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 1 med henblik på modregning eller udbetaling til skyldner. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 2, 3. punktum.

Dog kan overskydende beløb efter gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 1, 1. punktum, som skyldes en dækning, der er foretaget ved restanceinddrivelsesmyndighedens modregning i en udbetaling fra det offentlige, udbetales beløbet til en transporthaver, såfremt transporthaveren ville have modtaget udbetalingen fra det offentlige, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden ikke havde gennemført modregningen, med den undtagelse der følger af gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 4. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 2, 4. punktum.

Hvis fordringshaver annullerer overdragelsen af en fordring, som er overført til PSRM og af restanceinddrivelsesmyndigheden er blevet dækket helt eller delvist på et tidspunkt, der ligger før overførslen, kan restanceinddrivelsesmyndigheden beslutte, at afregnede beløb til fordringshaveren skal tilbageføres til restanceinddrivelsesmyndigheden, eller at fordringshaveren udbetaler beløbet direkte til skyldneren. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 3, 1. punktum.

Fordringshaveren udbetaler sammen med beløbet efter gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 3, 1. punktum en rentegodtgørelse efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2, beregnet fra og med den dag, hvor beløbet blev anvendt til dækning af fordringen hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og til og med dagen for udbetalingen af beløbet til skyldneren. Se gældsinddrivelseslovens § 18 l, stk. 3, 2. punktum.