Indhold

Dette afsnit handler om udbetalinger fra det offentlige, rentetilskrivning samt betydningen af udbetalingsfrister for udbetalinger fra det offentlige.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetalinger fra det offentlige og rentetilskrivning
  • Udbetalinger med udbetalingsfrister.

Udbetalinger fra det offentlige og rentetilskrivning

Udbetalinger fra det offentlige, der er overført til restanceinddrivelsesmyndigheden i henhold til § 4 a, stk. 2, i lov om offentlige betalinger m.v. med henblik på modregning med fordringer under opkrævning eller inddrivelse, får tilskrevet en årlig rente, som svarer til renten i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 1. pkt.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 2. punktum vælge at beregne renter af det samlede udbetalingsbeløb, selv om dette beløb måtte være overført uden særskilt angivelse af hovedstol og renter.

Udgangspunktet er, at renten tilskrives fra den 1. i måneden efter restanceinddrivelsesmyndighedens har modtaget udbetalingsbeløbet. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 3. pkt.

En undtagelse er, at udbetalinger i henhold til kildeskattelovens § 62 og § 62 A tidligst kan få tilskrevet rente fra den 1. september i året efter det indkomstår, som restskatten udspringer af. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 4. pkt.

En anden undtagelse er, at krav på kompensation efter ejendomsvurderingslovens § 75, stk. 1, får tilskrevet rente efter reglerne i ejendomsvurderingslovens § 75, stk. 4. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 5. pkt.

Der tilskrives ikke rente, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden senest 5 bankdage efter at have modtaget beløbet træffer beslutning om at udbetale eller anvende beløbet til modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 6. pkt.

Beløb efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, får tilskrevet rente frem til det tidspunkt, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden træffer beslutning om at udbetale eller anvende beløbet til modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 2, 1. pkt.

For overskydende beløb efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 6, 1. pkt. og § 18 j, stk. 1 gælder, at der bliver tilskrevet rente frem til det tidspunkt, der følger af § 4, stk. 7, og § 18 j, stk. 4. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 2, 2. pkt.

►Overskydende beløb efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 6, 1. pkt. forrentes efter reglerne i gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1 og 2, dog således at tidspunktet, hvorfra renten tilskrives, fastsættes til at være tidspunktet for registreringen af beløbet i modtagelsessystemet. Beløbet er placeret i en korrektionspulje. Beløbet forrentes frem til tidspunktet for opgørelsen af korrektionspuljen. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 1 og 2.

Overskydende beløb efter gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 1, er placeret i en korrektionspulje. Beløbene i korrektionspuljen forrentes forskelligt alt efter, hvordan de er opstået.

1)    Beløb, der hidrører fra en udbetaling, der tidligere er anvendt til modregning, forrentes efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1. De forrentes fra dagen efter seneste anvendelse af beløbet.

2)    Beløb, der er inddrevet fra skyldner på anden vis end gennem modregning, eller som er modtaget ved en frivillig betaling, forrentes med renten efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Beløbene forrentes fra og med dagen for betaling.

For begge gælder, at beløbene forrentes til og med den dag, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden beslutter at gennemføre modregning i beløbet fra korrektionspuljen eller beslutter at udbetale beløbet til skyldneren.

Se gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 4.◄

Bemærk

Renten medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 2, 3. pkt.

Udbetalinger med udbetalingsfrister

Uanset om udbetalinger fra det offentlige, der er overført til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på modregning, er undergivet en udbetalingsfrist i medfør af anden lovgivning, kan restanceinddrivelsesmyndigheden undlade at udbetale beløbet, indtil der er taget stilling til, om beløbet kan anvendes til modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 3.

Bemærk afskæring af konneks modregning

For udbetalingsbeløb, der er overført til restanceinddrivelsesmyndigheden efter § 4 a, stk. 2, i lov om offentlige betalinger m.v., kan skyldneren ikke påberåbe sig ret til modregning.

Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 4.

Reglen er en fravigelse af de almindelige formueretlige principper om modregning, og gælder for alle former for modregning, dvs. både modregning i almindelighed (med ikkekonnekse krav) og også den særlige konnekse modregning og eventuelle andre krav på modregning med bestemte fordringer, herunder både fordringer under opkrævning og under inddrivelse.

Se mere om konneks modregning i A.D.13.3.3.