Indhold

Dette afsnit omfatter udbetalinger fra det offentlige og rentetilskrivning samt betydningen af frister for udbetalinger fra det offentlige.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetalinger fra det offentlige og rentetilskrivning
  • Udbetalinger med frister

Udbetalinger fra det offentlige og rentetilskrivning

Udbetalinger fra det offentlige, der er overført til restanceinddrivelsesmyndigheden i henhold til § 4 a, stk. 2, i lov om offentlige betalinger m.v. med henblik på modregning med fordringer under opkrævning eller inddrivelse, forrentes med en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 1. punktum.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 2. punktum vælge at beregne renter af det samlede udbetalingsbeløb, selv om dette beløb måtte være overført uden særskilt angivelse af hovedstol og renter.

Udgangspunkter er, at renten tilskrives fra den 1. i måneden efter restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af udbetalingsbeløbet. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 3. punktum.

En undtagelse er, at udbetalinger i henhold til kildeskattelovens § 62 og § 62 A tidligst tilskrives rente fra den 1. september i året efter det indkomstår, som skatten udspringer af. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 4. punktum.

En anden undtagelse er, at krav på kompensation i medfør af ejendomsvurderingslovens § 75, stk. 1, tilskrives rente efter reglerne i ejendomsvurderingslovens § 75, stk. 4. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 5. punktum.

Der tilskrives ikke rente, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden senest 5 bankdage efter modtagelse af beløbet træffer beslutning om at udbetale eller anvende beløbet til modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, 6. punktum.

Beløb efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, tilskrives rente frem til det tidspunkt, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden træffer beslutning om at udbetale eller anvende beløbet til modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 2, 1. punktum.

Dog gælder for overskydende beløb efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 6, 1. punktum og § 18 j, stk. 1, at der tilskrives rente frem til det tidspunkt, der følger af § 4, stk. 7, og § 18 j, stk. 4. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 2, 2. punktum.

Fx er der efter gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 4, følgende tidspunkter for tilskrivning af rente:

1)     Modtagelsestidspunkt efter § 8 b, stk. 1.

2)     Betalingstidspunkt efter § 4, stk. 4, 2. punktum.

3)     Sidste anvendelsestidspunkt, dvs. det tidspunkt, hvor beløb i korrektionspuljen blev anvendt til modregning.

Bemærk

Renten medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 2, 3. punktum.

Udbetalinger med frister

Udbetalinger fra det offentlige, der er overført til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på modregning, og som er undergivet en udbetalingsfrist efter anden lovgivning, kan restanceinddrivelsesmyndigheden undlade at udbetale beløbet, indtil der er taget stilling til, om beløbet kan anvendes til modregning. Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 3.

Bemærk afskæring af konneks modregning

For udbetalingsbeløb, der er overført til restanceinddrivelsesmyndigheden efter § 4 a, stk. 2, i lov om offentlige betalinger m.v., kan skyldneren ikke påberåbe sig ret til modregning.

Se gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 4.

Reglen er en fravigelse af de almindelige formueretlige principper om modregning, og gælder for alle former for modregning, dvs. både modregning i almindelighed (med ikke konnekse krav) og også den særlige konnekse modregning og eventuelle andre krav på modregning med bestemte fordringer, herunder både fordringer under opkrævning og under inddrivelse.

Se mere om konneks modregning i A D.13.3.3.