Fradrag efter rejsereglerne
Ansatte, som opfylder betingelserne for at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse, men som enten ikke har fået udbetalt nogen godtgørelse eller har fået udbetalt mindre end standardsatserne, kan få fradrag for deres rejseudgifter i den skattepligtige indkomst.

Fradrag for eksportmedarbejdere
Eksportmedarbejdere er ansatte, der udfører arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver. Arbejdet skal have til formål at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller at opfylde sådanne aftaler.

Lønmodtagere, der transporterer varer, anses ikke for at være eksportmedarbejdere.

Er du eksportmedarbejder kan du tage et særligt fradrag på 55 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde i Vesteuropa og 140 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde uden for Vesteuropa. Ved Vesteuropa forstås Finland, Tyskland, Østrig, Italien og landene vest herfor, samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island.

Det er en betingelse for at få fradraget, at du har opholdt dig i udlandet i 2 måneder uafbrudt eller i mindst 100 døgn sammenlagt inden for et indkomstår. Kun ophold, som har varet i mindst 24 timer, kan regnes med, men efterfølgende påbegyndte døgn medregnes som hele døgn.

Det er også en betingelse, at din arbejdsgiver sender en erklæring til Skattestyrelsen om karakteren af udlandsarbejdet, opholdenes varighed og lønindkomsten under udlandsopholdene. Erklæringen skal sendes inden oplysningsfristens udløb.

Eksportfradraget er omfattet af reglerne om bundfradrag, som er 6.600 kr. i 2022 (6.500 kr. i 2021), og kan - sammen med andre eventuelle fradrag vedrørende lønindkomsten - ikke overstige den udenlandske løn, der skal beskattes i Danmark.

Befordringsfradrag
Hvis betingelserne er opfyldt, kan du benytte det almindelige befordringsfradrag ved arbejde i udlandet. Der gælder særlige regler, hvis du bruger færge, fly eller lignende mellem bopæl og arbejdssted. Udgifterne til færge, fly mv. kan trækkes fra mod dokumentation.

Benytter du dit eget transportmiddel til erhvervsmæssig kørsel i udlandet, og udbetaler din arbejdsgiver ikke skattefri godtgørelse, kan du få et fradrag for de erhvervsmæssige befordringsudgifter. Fradraget fastsættes efter de satser, der gælder for befordring mellem hjem og arbejde. 

Fagligt kontingent, arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag
Du kan få fradrag for fagligt kontingent, arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag. Ved lempelsesberegningen skal den udenlandske indkomst nedsættes med relevant fagligt kontingent, mens udgiften til arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag ikke reducerer den udenlandske indkomst. Læs mere i afsnittet Beregning af skatten.