Dato for udgivelse
07 Jul 2021 11:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 May 2021 11:28
SKM-nummer
SKM2021.365.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
16-1093040
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Fradrag, moms, byggemodningsudgifter, rettidig
Resumé

Klagede drejede sig om, hvorvidt et selskab i forbindelse med momsangivelsen for perioden fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015 havde ret til at fradrage momsen af de byggemodningsudgifter mv., der var afholdt i 2011 og 2012. Landsskatteretten bemærkede, at det følger af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, at levering af en byggegrund ikke er fritaget for afgift, og at det måtte lægges til grund, at de fire ejendomme, som de af selskabet angivne fradrag vedrørte, havde karakter af byggegrunde. Retten bemærkede endvidere, at udgangspunktet er, at retten til fradrag indtræder samtidig med, at den fradragsberettigede afgift forfalder, og at afgiften som udgangspunkt forfalder, når levering af varer eller ydelser finder sted, jf. direktivets art. 63 og momslovens § 23, stk. 1, hvilket i sagen var afgiftsperioder i 2011 og 2012. Retten bemærkede, at en undtagelse hertil er gjort i § 3, stk. 4, i lov nr. 520 af 12. juni 2009, jf. momsbekendtgørelsens § 134, stk. 7, men at det efter disse bestemmelser er en forudsætning for at henføre momsfradrag for tidligere afholdte udgifter til momsangivelsen for den sidste afgiftsperiode i 2015, at de pågældende udgifter er afholdt inden den 1. januar 2011. De udgifter, som selskabet ønskede fradrag for, var afholdt i 2011 og 2012. De var dermed ikke afholdt inden den 1. januar 2011. Landsskatteretten fandt derfor, at selskabet ikke havde ret til at henføre udgifterne til momsangivelsen for perioden fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015 og stadfæstede herefter SKATs afgørelse.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, § 23, stk. 1, § 37, stk. 1, 1. pkt.
Momsbekendtgørelsens § 56, stk. 1, § 134, stk. 7
Lov nr. 520 af 12. juni 2009 § 3, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, D.A.5.9.1

Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015 med 146.117 kr., idet SKAT ikke har anset selskabets negative momsangivelse for indgivet rettidigt, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Selskabet har oplyst, at det i 2005 erhvervede en ejendom, der tidligere havde fungeret som campingplads, med henblik på udstykning til parcelhusgrunde.

Den erhvervede ejendom blev udstykket i 13 selvstændige ejendomme. De 9 af ejendommene blev solgt uden tillæg af moms, idet de blev solgt forinden salg af byggegrunde, nye bygninger og nye bygninger med jord blev gjort momspligtig.

Den 25. februar 2016 angav selskabet et negativt momstilsvar på 186.210 kr. for perioden fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015.

Den negative momsangivelse vedrører i det væsentlige 4/13 af udstykningsomkostningerne, idet de resterende 4 ejendomme endnu ikke var solgt den 31. december 2015.

Den negative momsangivelse angår følgende fakturaer:

Fakturadato

Forfaldsdato i henhold til faktura

Tekst iht. Bogføring

Beløb

Heraf moms

01.01.2011

8 dage

Arkitekt G1      

27.636 kr.

5.527 kr.

28.06.2011

8 dage

Arkitekt G1

3.152 kr.

630 kr.

31.12.2011

Løbende måned + 8 dage

G2

34.239 kr.

6.847 kr.

05.01.2012

15 dage

Arkitekt G3

50.000 kr.

10.000 kr.

08.01.2012

20.01.2012

Landinspektør G4

4.040 kr.

808 kr.

12.02.2012

15 dage

Arkitekt G3

50.000 kr.

10.000 kr.

14.02.2012

28.02.2012

Landinspektør G4

  62.562 kr.

12.512 kr.

29.02.2012

21.03.2012

G5 A/S

175.000 kr.

35.000 kr.

28.03.2012

09.04.2012

Landinspektør G4

28.893 kr.

5.778 kr.

31.03.2012

21.04.2012

G5 A/S

312.500 kr.

62.500 kr.

16.04.2012

30.04.2012

G6

270.465 kr.

54.093 kr.

01.05.2012

22.05.2012

G5 A/S

687.500 kr.

137.500 kr.

02.05.2012

16.05.2012

G7 A/S

132.467 kr.

26.494 kr.

16.05.2012

30.05.2012

G8, tilslutningsbidrag

2.025 kr.

405 kr.

25.06.2012

15 dage

Arkitekt G3

12.500 kr.

2.500 kr.

30.06.2012

27.07.2012

G5 A/S

356.435 kr.

71.287 kr.

03.02.2012

17.02.2012

G8 tilslut.afgift 4 grunde             

50.769

10.154

                                                        

SKATs afgørelse
SKAT har ved afgørelse af 30. maj 2016 forhøjet selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015 med 146.117 kr., idet SKAT ikke har anset selskabets negative momsangivelse for indgivet rettidigt, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

 Af Skattestyrelsens begrundelse fremgår bl.a. følgende:

"Der er ifølge opgørelsen fratrukket 16 fakturaer, der har fakturadatoer, der ligger mellem den 1. januar 2011 og den 30. juni 2012.

SKAT udsendte i maj 2013 en vejledning vedrørende "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde". Det oplyses i denne vejledning, at " for byggemodningsudgifter mv., der er afholdt efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2011, kan momsen heraf fradrages som indgående afgift på momsangivelsens for den periode, hvori udgiften er afholdt, dvs. tidspunktet for leveringen, der enten er fakturadatoen eller datoen for betalingen til leverandøren, hvis denne ligger før tidspunktet for leverandørens udstedelse af faktura".

H1 A/S har først på momsangivelsen for perioden 1. juli 2015 til 31. december 2015 fratrukket byggemodningsudgifter som vedrører perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2012.

Udgifterne til byggemodning skulle være afholdt i de perioder, hvori udgiften er afholdt. Anmodningen om tilbagebetaling af byggemodningsudgifterne for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2012 er forældet.

Reglerne fremgår af Skatteforvaltningsloven § 31 stk. 2."

Selskabets opfattelse
Selskabet har nedlagt påstand om, at forhøjelsen skal bortfalde.

Til støtte herfor har selskabet den 8. august 2016 bl.a. anført følgende:

"I forbindelse med ny lovgivning vedr. momspligt ved erhvervsmæssigt salg af ubebyggede grunde har [selskabet] i 2005/06 erhvervet en tidligere campingplads med henblik på udstykning til parcelhusgrunde.

Den erhvervede ejendom endte med at blive udstykket i 13 grunde. De 9 af grundene var solgt på betingede aftaler inden den nye lovs ikrafttræden, hvorfor salgssummen for de grunde ikke skulle tillægges moms.

[Selskabet] har for 2. halvår 2015 indsendt en negativ momsangivelse på kr. 186.210 der vedrører 4/13 af udstykningsomkostningerne, idet grundene stadig ikke er solgt. Den negative momsangivelse er foretaget i henhold til bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven, hvor der i stk. 6 står:

Den i § 3 stk. 4 i lov nr. 520 af 12. juni 2009 omhandlede godtgørelse af afgift gives ved fradrag som indgående afgift(købsmoms) på momsangivelsen for den afgiftsperiode, hvori afgiften af salget af byggegrunden m.v. skal medregnes som udgående afgift (salgsmoms).
For byggegrunde, der ikke er solgt, inden udgangen af 2015 gives godtgørelse ved fradrag som indgående afgift(købsmoms) på momsangivelsen for den sidste periode i 2015.

Vi er derfor af den faste overbevisning at momsangivelsen er korrekt foretaget under hensynstagen til teksten i bekendtgørelsen, og vi kan derfor ikke acceptere at udgifterne anses for forældede."

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015 med 146.117 kr., idet SKAT ikke har anset selskabets negative momsangivelse for indgivet rettidigt, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Spørgsmålet er nærmere, om selskabet i forbindelse med momsangivelsen for perioden fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015 har ret til at fradrage momsen af de byggemodningsudgifter mv., der er afholdt i 2011 og 2012.

Efter momslovens § 37, stk. 1, 1. pkt., kan virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret fradrage afgiften for virksomhedens indkøb mv., af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13.

Det følger af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, at levering af en byggegrund ikke er fritaget for afgift. Landsskatteretten lægger til grund, at de fire ejendomme, som de af selskabet angivne fradrag vedrører, har karakter af byggegrunde, jf. momsbekendtgørelsens § 56, stk. 1.

Udgangspunktet er, at retten til fradrag indtræder samtidig med, at den fradragsberettigede afgift forfalder, jf. momssystemdirektivets art. 167. Afgiften forfalder som udgangspunkt, når levering af varer eller ydelser finder sted, jf. direktivets art. 63 og momslovens § 23, stk. 1, hvilket i denne sag vil sige i de relevante afgiftsperioder i 2011 og 2012.

En undtagelse hertil er gjort i § 3, stk. 4, i lov nr. 520 af 12. juni 2009, hvoraf fremgår:

"Virksomheder omfattet af afgiftspligten i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, kan anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af afgift på udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. afholdt inden den 1. januar 2011, når leveringen af byggegrunden eller den særskilte levering af en bebygget grund sker med afgift efter den 1. januar 2011. Godtgørelsen omfatter fradragsberettigede byggemodningsudgifter m.v., der ikke tidligere er fradraget, og gives i forbindelse med det afgiftspligtige salg. Anmodningen om godtgørelse skal indsendes samtidig med angivelsen af afgift vedrørende salget. For grunde, der ikke er solgt 5 år efter den 1. januar 2011, kan godtgørelse gives ved udgangen af 2015. Udgifterne skal kunne dokumenteres på anmodning af told- og skatteforvaltningen, og dokumentationen skal opbevares i 5 år efter anmodningstidspunktet."

Af momsbekendtgørelsens § 134, stk. 7, fremgår:

"Den i § 3, stk. 4, i lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.) omhandlede godtgørelse af afgift gives ved fradrag som indgående afgift (købsmoms) på momsangivelsen for den afgiftsperiode, hvori afgiften af salget af byggegrunden m.v. skal medregnes som udgående afgift (salgsmoms). For byggegrunde, der ikke er solgt inden udgangen af 2015, gives godtgørelse ved fradrag som indgående afgift (købsmoms) på momsangivelsen for den sidste afgiftsperiode i 2015."

Det er efter disse bestemmelser en forudsætning for at henføre momsfradrag for tidligere afholdte udgifter til momsangivelsen for den sidste afgiftsperiode i 2015, at de pågældende udgifter er afholdt inden den 1. januar 2011.

De udgifter, som selskabet ønsker fradrag for, er afholdt i 2011 og 2012. De er dermed ikke afholdt inden den 1. januar 2011. Selskabet har derfor ikke ret til at henføre udgifterne til momsangivelsen for perioden fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.