Dato for udgivelse
07 Jul 2021 14:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 May 2021 14:04
SKM-nummer
SKM2021.368.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0987635
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, velgørende arrangement, koncert, varighed, antal
Resumé

Efter ansøgning til SKAT fik en forening i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, tilladelse til momsfritagelse for afholdelse af en koncert med en kunstner den 15. juni 2017. Foreningen søgte om endnu en tilladelse til momsfritagelse for afholdelse af koncert med anden kunstner den 27. juni 2017. SKAT imødekom ikke denne ansøgning med henvisning til, at foreningen afholdt mere end et arrangement i samme måned. Landsskatteretten henviste til momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2), 2. led, hvorefter tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer årligt gives til "2 arrangementer af op til 8 dages varighed" og bemærkede, at foreningen i 2017 alene afholdt de to arrangementer, hvoraf ingen havde en varighed på mere end 8 dage. Herefter fulgte det af bestemmelsens ordlyd, at der kunne gives tilladelse til begge arrangementer. Landsskatteretten bemærkede, at det var ikke udtrykkeligt bestemt i momsbekendtgørelsens § 1, at tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer, der - som begge foreningens koncerter i 2017 - ikke overstiger 3 dages varighed, alene kunne meddeles efter § 1, stk. 1, nr. 1. Herefter ændrede Landsskatteretten SKATs afgørelse, sådan at der meddeltes afgiftsfritagelse for koncerten den 27. juni 2017.

Reference(r)

Momslovens § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 17
Momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit D.A.5.17.3

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet foreningens anmodning om momsfritagelse for foreningens afholdelse af en koncert den 27. juni 2017, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, idet foreningen har afholdt mere end et arrangement i samme måned. 

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 (herefter benævnt foreningen) er i det centrale virksomhedsregister, CVR, registreret med CVR-nr. […] og under branchekode 949900, der omfatter andre organisationer og foreninger i.a.n.

Efter ansøgning fik foreningen den 25. oktober 2016 tilladelse til momsfritagelse af SKAT (nu Skattestyrelsen) for afholdelse af en koncert med X den 15. juni 2017.

Den 1. marts 2017 søgte foreningen om endnu en tilladelse til momsfritagelse for afholdelse af en koncert med Y den 27. juni 2017.

I forbindelse med sagens behandling ved SKAT oplyste SKAT i en e-mail af den 21. marts 2017 følgende:

"Jeg har nu undersøgt, om vi har noget materiale, der kan fortælle om baggrunden for, at vi tolker momsbekendtgørelsens § 1 om varighedskrav i forbindelse med velgørende arrangementer således, som det fremgår af forslag til afgørelse sendt til jeres klient den 13. marts 2017. 

Resultatet af mine undersøgelser er desværre, at vi ikke har noget på skrift om dette, men vores opfattelse er fortsat, at et et-dages arrangement er omfattet af første bullet og ikke kan omfattes af hverken anden eller tredje bullet. Der kan således kun afholdes en en-dages koncert i samme måned."

Repræsentanten har under sagens behandling i Landsskatteretten oplyst, at foreningen kun har afholdt de to koncerter i 2017.

SKATs afgørelse
SKAT har den 31. marts 2017 truffet afgørelse, hvorefter foreningens anmodning om momsfritagelse for foreningens afholdelse af en koncert med Y den 27. juni 2017 ikke imødekommes, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, idet foreningen har afholdt mere end et arrangement i den samme måned.

Som begrundelse herfor har SKAT blandt andet anført:

"…
Det fremgår af momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, at der kun kan gives momsfritagelse til et månedligt arrangement af op til 3 sammenhængende dages varighed omfattet af første bullet.

Der må således højest afholdes et arrangement om måneden af de korte arrangementer omfattet af først bullet.

Koncerten med Y, der nu ansøges om momsfritagelse til, og koncerten med X varer begge en dag, og er derfor begge omfattet af første bullet og ikke af anden eller tredje bullet.

Eksemplet I henviser til i Den juridiske vejledning afsnit D.A.5.17 hvoraf det fremgår, at "Reglerne kan kombineres således, at der eksempelvis kan gives fritagelse for 2 månedlige arrangementer af 3 dages varighed og 1 årligt arrangement på 6 dage." er uklart formuleret.

Det er vores opfattelse, at eksemplet skal tjene til forståelse af, at muligheden for afholdelse af arrangementer ikke er begrænset til enten 1) et månedligt arrangement af op til 3-dages varighed eller 2) et årligt arrangement af op til 14 dages varighed eller 2 arrangementer af op til 8 dages varighed eller 3) et årligt arrangement med en samlet varighed på højst 14 dage med et ensartet sammenhængende forløb.

Reglerne kan derimod kombineres således, at der inden for et år både kan afholdes f.eks. to arrangementer omfattet af første bullet - men i hver sin måned - og et årligt arrangement på 6 dage omfattet af anden bullet.

Hvis eksemplet skulle forstås som, at man i samme måned kan afholde to arrangementer af op til 3 dages varighed, vil det ikke give nogen mening, at der af momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, først bullet direkte fremgår, at der kun kan gives tilladelse til et månedligt arrangement af op til 3 dages varighed.

Det er endvidere vores opfattelse, at misforståelse af reglerne ikke er en særlig omstændighed, der kan begrunde en dispensation fra varighedskravene.

Der kan derfor ikke gives momsfritagelse for koncerten med Y.
…".

Foreningens opfattelse
Foreningens repræsentant har nedlagt påstand om, at foreningen er berettiget til momsfritagelse for foreningens afholdelse af en koncert med Y den 27. juni 2017, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, og momsbekendtgørelsen § 1, stk. 1, 2. pkt.

Til støtte herfor har repræsentanten blandt andet anført:

"…
Det er vores opfattelse, at H1s anmodning om momsfritagelse for koncerten med Y skal imødekommes med henvisning til momsbekendtgørelsens § 1, pkt. 2.

Det er vores vurdering, at en ordlydsfortolkning af momsbekendtgørelsens § 1, pkt. 2, kun kan medføre, at endags-arrangementer også omfattes af pkt. 2. Det fremgår direkte af § 1, stk. 1, pkt. 2, at to arrangementer af "op til 8 dages varighed" kan momsfritages. Det fremgår ingen steder, hverken af bemærkninger til lovgivning eller lign., at de to arrangementer ikke må være endags-arrangementer, eller at endags-arrangementer altid "kun" kan blive omfattet af pkt. 1, og ikke kan omfattes af pkt. 2 eller 3. Der er netop i § 1 mulighed for at blive fritaget efter flere punkter, og det fremgår ikke af lovgivningen, at det enkelte punkt har forrang frem for de andre punkter, og at man netop har mulighed for at vælge mellem flere fritagelsesmuligheder.

Med formuleringen "op til 8 dages varighed" er det vores opfattelse, at de to arrangementer kan have en varighed på mellem 1-8 dage. Hvis det havde været hensigten, at alle endags-arrangementer kun skulle omfattes af pkt. 1, burde det fremgå direkte af bestemmelsen eller ved en yderligere uddybning i den juridiske vejledning, hvilket ikke er sket. Der er netop i den juridiske vejledning givet et eksempel med, at der kan momsfritages to månedlige arrangementer af tre dages varighed, og det er ikke præciseret, at disse to månedlige arrangementer ikke må ligge i samme måned.

SKAT tilkendegiver i afslaget til momsfritagelse, at eksemplet i den juridiske vejledning er uklart formuleret, og at eksemplet skal tjene til forståelse af, at muligheden for afholdelse af arrangementer ikke er begrænset til en af punkterne, og at reglerne kan kombineres.

Det er som sagt vores holdning, at eksemplet netop tilkendegiver, at man kan vælge, hvilket punkt man skal omfattes af, og at pkt. 1 ikke har "forrang" frem for pkt. 2. Ved at have pkt. 2 har man netop mulighed for at kunne afholde to arrangementer af op til otte dages varighed, uden at være begrænset af, at det skal være i hver sin måned, hvilket vi også tolker er tilkendegivet i eksemplet i den juridiske vejledning. Vi er derfor ikke enige i SKATs tolkning af, at momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, første bullet, ikke vil have et selvstændigt anvendelsesområde, hvis det er muligt at afholde to arrangementer af op til otte dages varighed i samme måned, da § 1, stk. 1, 1. pkt., netop giver tilladelse til at kunne afholde op til 12 1-3-dags-arrangementer.

Med SKATs fortolkning af rækkevidden af momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, pkt. 1, vil det betyde, at alle arrangementer af op til tre dages varighed (da pkt. 1 omfatter arrangementer mellem 1-3 dage) skulle omfattes af pkt. 1, og derved vil momsbekendtgørelsens § 1, pkt. 2 og pkt. 3, "kun" skulle anvendes ved arrangementer på mellem 4-8/14 dage, hvilket vi må formode ikke har været hensigten fra lovgivers side.

SKATs fortolkning vil endvidere medføre, at hvis en forening holder to endags-koncerter med en uge eller 14 dages mellemrum, så vil disse kun kunne momsfritages, hvis de ligger i slut/ start af måneden, og der derfor sker månedsskifte mellem koncerterne, idet SKAT har oplyst, at de fortolker måned som kalendermåned. Det betyder også, at SKAT ikke accepterer momsfritagelse i dette tilfælde, hvor koncerterne ligger den 15. og 27. juni. Havde koncerterne derimod ligget 20. juni og 1. juli, ville SKAT have givet tilladelse til momsfritagelse.

Der er samme antal dage mellem koncerterne, ligesom der er tale om forhold, der i øvrigt er ens. Den eneste forskel er, at der mellem koncerterne er et månedsskifte. En sådan fortolkning af begrænsningen i anvendelsen af momsfritagelsen synes ikke at være i overensstemmelse med formålet bag bestemmelsen, idet begrænsningen, jf. momssystemdirektivet, er indført bl.a. for ikke at føre til konkurrenceforvridning. Afvikling af koncerterne som gennemført af H1 vil hverken medføre mere eller mindre konkurrenceforvridning i forhold til afvikling af to tilsvarende koncerter med samme antal dage imellem, men hvor der også sker månedsskifte mellem arrangementerne.

H1 ønsker ikke at kombinere reglerne. Foreningen ønsker tilladelse til to arrangementer, jf. momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2. pkt. Det er vores opfattelse, at arrangementerne kun skal adskille sig i form og indhold, hvis man vil begynde at kombinere mulighederne, hvilket vi ikke ønsker.

Det er vores vurdering, at SKATs fortolkning af sammenspillet mellem pkt. 1-3 medfører en unødvendig begrænsning i muligheden for anvendelse af momsfritagelsen, samt at anvendelsesområdet for 1. pkt. ikke begrænser anvendelsesområdet for 2. pkt. Anvendelsesområdet for de enkelte punkter skal vurderes uafhængigt af, hvilke arrangementer der omfattes af de øvrige punkter. I og med, at H1s afvikling af to koncerter af en dags varighed omfattes af ordlyden i momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2. pkt., bør SKAT anerkende, at begge arrangementer kan omfattes af momsfritagelsen. Der er hverken i ordlyden eller i formålet bag bestemmelsen holdepunkter for, at SKATs fortolkning af fritagelsesbestemmelsen bør følges.

SKAT tilkendegiver endvidere, at misforståelse af reglerne ikke er en særlig omstændighed, der kan begrunde en dispensation fra varighedsbegrebet. Det er vores klare overbevisning, at vi ikke har misforstået reglerne, da fritagelsen fremgår direkte af momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2. pkt., samt af eksemplet i den juridiske vejledning. Vi har som følge heraf ikke anmodet om en dispensation fra varighedsbegrebet, idet vi netop anser begge arrangementer for omfattet af ordlyden i momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1.
…".

Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Skatteankestyrelsens indstilling af 26. januar 2021 om ændring af SKATs afgørelse har været til udtalelse hos Skattestyrelsen. Den 9. februar 2021 har Skattestyrelsen udtalt blandt andet følgende:

"…
Skattestyrelsen er ikke enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, hvorefter Skatteankestyrelsen indstiller tilladelse til momsfritagelse for afholdelse af Y koncert, som i givet fald vil være klagers andet momsfritagne endagsarrangement i juni 2017.

Skattestyrelsens praksis for indrømmelse af tilladelser til velgørende arrangementer fremgår af Den juridiske vejledning (DJV) afsnit D.A.17.5.3 og vejledning E nr. 39.

I vejledningerne er indsat bestemmelsen om varighed fra bekendtgørelsens § 1, stk. 1. Derudover fremgår det, at varighedsreglerne kan kombineres, og der gives i den forbindelse følgende eksempler:

·         DJV; der kan gives fritagelse for 2 månedlige arrangementer af 3 dages varighed og 1 årligt arrangement på 6 dage. Der kan dog højst gives fritagelse for i alt 12 arrangementer om året.
·         E nr. 39; der kan holdes ét 14-dages arrangement og højst elleve 3-dages arrangementer om året. Det gælder dog kun, hvis 14-dages arrangementet i form og indhold klart adskiller sig fra 3-dages arrangementerne. Der kan højest gives momsfritagelse for 12 arrangementer om året.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at arrangementer i form af endagskoncerter ud fra den tidsmæssige udstrækning hører under reglerne fastsat i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 for afholdelse af et månedligt arrangement af op til 3 dages varighed.

Da den omtvistede endagskoncert ligger inden for anvendelsesområdet af § 1, stk. 1, nr. 1, og klager allerede er indrømmet fritagelse for et andet arrangement i juni 2017, der har en varighed omfattet af samme regler, kan der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke gives en yderigere tilladelse til andet arrangement i samme måned.

Skattestyrelsen er i den forbindelse uenig med Skatteankestyrelsen og klager i, at reglerne for tilladelse af arrangementer under § 1, stk. 1, nr. 2 kan anvendes uafhængigt af reglerne under nr. 1, når de konkrete arrangementer er af en varighed, hvorefter de også falder under  1, stk. 1, nr. 1. Skattestyrelsen er således af den opfattelse, at reglen om kun et månedligt arrangement gælder alle arrangementer af op til 3 dages varighed uanset om klager ansøger tilladelse efter bestemmelsens § 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2.
…".

Repræsentantens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Skatteankestyrelsens indstilling af 26. januar 2021, bilagt Skattestyrelsens bemærkninger, blev ved brev af 10. februar 2021 sendt til udtalelse hos repræsentanten.

Ved brev af 22. februar 2021 har repræsentanten blandt andet bemærket følgende:

"…
Det er vores opfattelse, at Skattestyrelsen anvender bekendtgørelsens § 1 forkert. Det er afgørende om der afholdes månedlige eller årlige arrangementer - hvis månedlige arrangementer, kan det enkelte arrangement være op til 3 dage - hvis årlige arrangementer, kan der afholdes 2 arrangementer af op til 8 dages varighed.

Vi finder, at H1 afholder årlige arrangementer, når der er tale om enkeltstående koncerter, der ikke gennemføres som månedlige arrangementer. I 2017 var der tale om 2 årlige arrangementer, begge af under 8 dages varighed. Det er i denne sammenhæng uden betydning om de to årlige arrangementer afvikles i samme måned, som tilfældet var for H1 eller om arrangementerne afvikles i to forskellige måneder. Skattestyrelsen kan ikke indfortolke en begrænsning i 2. pkt., således, at de to arrangementer ikke må gennemføres i samme måned.

Vi finder ikke, at Skattestyrelsen kan indfortolke en begrænsning i anvendelsesområdet for 2. pkt., således at 2. pkt. kun gælder for arrangementer af 4-8 dages varighed/ 4-14 dages varighed afhængig af om der afholdes et eller to årlige arrangementer, når det i bestemmelsen er anført, at der ved årlige arrangementer kan opnås tilladelse til 2 arrangementer af op til 8 dages varighed.

Det er på baggrund heraf vores opfattelse, at der maksimalt kan opnås tilladelse til 2 årlige arrangementer, når varigheden er mindre end 8 dage, hvilket er tilfældet for endagsarrangementer. Da H1 i 2017 alene har afholdt koncert med X d. 15. juni 2017 og koncert med Y d. 27. juni 2017, er det vores opfattelse at Skattestyrelsen burde have imødekommet anmodning om momsfritagelse for begge koncerter.
…".

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT ikke har imødekommet foreningens anmodning om momsfritagelse af en koncert med Y den 27. juni 2017, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Af momslovens § 3, stk. 1, følger:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed".

Af momslovens § 4, stk. 1, følger:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, fritager følgende varer og ydelser for afgift:

"Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til SKAT. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. Indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages ligeledes for afgiften efter forudgående ansøgning til SKAT. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver virksomhed, der er registreringspligtig efter § 47, og at salget udelukkende sker til virksomheder, der er registrerede efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af fritagelse."

Bemyndigelsen er udnyttet i momsbekendtgørelsens § 1, hvoraf der fremgår af stk. 1:

"Tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, kan gives til følgende arrangementer:
1)       Et månedligt arrangement af op til 3 dages varighed.
2)       Et årligt arrangement af op til 14 dages varighed, eller 2 arrangementer af op til 8 dages varighed.
3)       Ensartede, sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende uger eller måneder, med en samlet varighed på ikke over 14 dage."

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, implementerer artikel 132, stk. 1, litra o) i momssystemdirektivet:

"Stk. 1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n), i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning."

Landsskatteretten bemærker indledningsvis, at ifølge EU-Domstolens praksis skal momsfritagelserne fortolkes strengt, da de er undtagelser fra det almindelige afgiftspligtige princip, jf. fx i sag C-287/00 (Kommissionen mod Tyskland), præmis 43.

SKATs afgørelse og repræsentantens påstand omhandler alene varigheden og antallet af foreningens arrangementer i juni 2017, hvorfor Landsskatteretten lægger det uprøvet til grund for vurderingen, at foreningen i øvrigt opfylder betingelserne for momsfritagelse, som fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Det er således alene betydningen af varigheden af foreningens to koncerter i juni 2017, der er til prøvelse.

Ifølge bestemmelsen i momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2), 2. led, kan tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer årligt gives til "2 arrangementer af op til 8 dages varighed".

I 2017 afholdt foreningen 2 arrangementer, en koncert med X den 15. juni 2017 og en koncert med Y den 27. juni 2017. Da foreningen i 2017 alene afholdt disse 2 arrangementer, hvoraf ingen havde en varighed på mere end 8 dage, følger det således af bestemmelsens ordlyd, at der kan gives tilladelse til afgiftsfritagelse til begge arrangementer og dermed også til koncerten med Y.
Det er ikke udtrykkeligt bestemt i momsbekendtgørelsens § 1, at tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer, der - som begge foreningens koncerter i 2017 - ikke overstiger 3 dages varighed, alene kan meddeles efter § 1, stk. 1, nr. 1. Almindelige fortolkningsprincipper kan heller ikke føre til dette resultat. 

Landsskatteretten finder herefter, at det er med urette, at SKAT har afslået foreningens anmodning om momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, jf. momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2. pkt.

Landsskatteretten ændrer herefter SKATs afgørelse, sådan at der meddeles afgiftsfritagelse for koncerten med Y den 27. juni 2017.