Her på siden kan du læse om beskatning af kompensationsordninger fra hjælpepakker ifm. COVID-19.

For at skabe større klarhed om, hvornår et kompensationsbeløb skal beskattes, har Folketinget den 21. december 2021 vedtaget en lovændring, herunder en valgordning, hvor modtageren af et kompensationsbeløb i visse tilfælde selv kan vælge beskatningstidspunktet.

Læs mere om den nye valgordning nedenfor, og se evt. lovændringen på retsinformation.dk.

Kompensationsordningerne ifm.COVID-19 er som udgangspunkt skattepligtige for modtageren og skal derfor medregnes i virksomhedens skattepligtige indkomst.

Kompensationer til en virksomhed skal indgå i virksomhedens skattepligtige indkomst på det tidspunkt, hvor der skattemæssigt er erhvervet endelig ret til kompensationen.

Hvornår den endelige ret og dermed beskatningstidspunktet indtræder er imidlertid afhængig af betingelserne for at modtage kompensationen. Betingelserne fremgår af den enkelte kompensationsordning, fx den vejledning, som virksomheden fik sammen med kompensationen, bekendtgørelsen om kompensationsordningen eller tilsvarende materiale.

Vi modtager løbende oplysninger fra tredjepart om udbetalte kompensationer, og disse vil indgå i vores kontrol af virksomhedernes skattepligtige indkomst.

Udgangspunktet i dansk skatteret er, at en indkomst skal beskattes i det indkomstår, hvor virksomheden har erhvervet endelig ret til beløbet. Ofte vil der være erhvervet endelig ret til beløbet i det indkomstår, hvor man har fået det udbetalt. Her indtræder skattepligten samtidig med udbetaling af beløbet.

I mange COVID-19-kompensationsordninger er det udbetalte beløb imidlertid et foreløbigt beløb. Det vil sige, at det først senere bliver endeligt afgjort af den udbetalende myndighed.

I disse tilfælde kan beskatningstidspunktet afvige fra udbetalingstidspunktet, fordi der ikke er erhvervet endelig ret til kompensationen, da den blev udbetalt. Typisk vil en kompensationsordning omfatte betingelser, som først senere kan blive opfyldt og dokumenteret overfor den udbetalende myndighed.

Fx kan en virksomhed have ansøgt og fået udbetalt et beløb i oktober måned til at dække faste udgifter eller lønninger for perioden fra 1. oktober til 31. januar året efter. Her vil det først kunne opgøres endeligt i det efterfølgende år, om de skønnede faste udgifter eller lønninger svarede til det beløb, der blev ansøgt om og udbetalt.

Skattepligten indtræder, når beløbet er endeligt afgjort

Derfor indtræder der tidligst endelig ret til og dermed skattepligt af beløbet, når den udbetalende myndighed har gennemgået dokumentationen og truffet en endelig afgørelse. Det kan tidligst ske ved kompensationsperiodens udløb.

Da mange virksomheder har søgt om kompensation, kan du ikke forvente, at myndigheden allerede ved udløb af kompensationsperioden er i stand til at træffe en endelig afgørelse.

Nedenfor kan du læse kort om de situationer, hvor skattepligten indtræder, eller ikke indtræder, samtidig med, at beløbet bliver udbetalt.

Se i kompensationsordningens betingelser, hvis du er i tvivl

Hvis du er usikker på, om et kompensationsbeløb er endeligt erhvervet samtidig med udbetalingen, eller om det er et foreløbigt beløb, kan du se i de betingelser, der gælder for til den enkelte kompensationsordning. Fx den vejledning, som virksomheden fik sammen med kompensationen, bekendtgørelsen om kompensationsordningen eller tilsvarende materiale.

Nogle kompensationsordninger betinger, at du allerede på det tidspunkt, hvor du ansøger om beløbet, skal dokumentere, at virksomheden er/var berettiget til at modtage et kompensationsbeløb.

På baggrund af denne dokumentation kan/kunne den udbetalende myndighed derfor træffe en afgørelse og udbetale beløbet til ansøgeren.

I de tilfælde indtræder skattepligten samtidig med myndighedens udbetaling af beløbet. Derfor skal du medregne beløbet i det konkrete års skattepligtige indkomst.

I nogle kompensationsordninger udbetales et foreløbigt beløb, hvor du først senere skal/skulle dokumentere, at virksomheden opfylder/opfyldte forskellige betingelser i kompensationsperioden.

Fx kan et forventet fald i omsætningen, eller størrelsen af de forventede faste omkostninger, afvige i den endelige opgørelse, hvorfor den udbetalende myndighed først efterfølgende kan træffe en endelig afgørelse om retten til beløbet og beløbets størrelse. 

Af den grund vil beskatningstidspunktet være udskudt. Det betyder, at du først skal medregne det kompensationsbeløb, du foreløbigt har fået udbetalt, i virksomhedens skattepligtige indkomst på det tidspunkt, hvor myndigheden har truffet den endelige afgørelse.

Du kan forvente, at det beløb, der står på den endelige afgørelse, ikke stemmer overens med det beløb, du har fået foreløbigt udbetalt. Enten fordi, at virksomheden har opnået en større eller mindre kompensation end det foreløbigt udbetalte. Det kan du læse mere om længere nede på siden.

Lønkompensation er udelukkende støtte eller tilskud til virksomheden som følge af, at virksomheden har ansatte i perioder, hvor virksomheden er underlagt COVID-19-restriktioner. Lønkompensationen skal derfor indgå i den skattepligtige indkomst ligesom andre COVID-19-kompensationer.

Lønninger til ansat personale er dog upåvirket af lønkompensation til virksomheden, og du skal derfor håndtere lønningerne som sædvanligt.

For at imødegå usikkerhed om, hvornår et foreløbigt udbetalt kompensationsbeløb skal beskattes, har Folketinget den 28. december 2021 vedtaget en lov, der skaber større klarhed om, hvornår de forskellige COVID-19-ordninger skal beskattes.

Loven omfatter alene kompensationer, der udbetales som følge af COVID-19, og herunder kun de kompensationsordninger, hvor der udbetales et foreløbigt beløb, da disse ordninger vil have en senere retserhvervelse og dermed et udskudt beskatningstidspunkt.

Kompensationsordninger, hvor der allerede på udbetalingstidspunktet er erhvervet ret til kompensationsbeløbet, er dermed ikke omfattet af loven. I de tilfælde er der nemlig ikke udbetalt et foreløbigt beløb, hvor der kan være tvivl om beskatningstidspunktet.

Se i kompensationsordningens betingelser, hvis du er i tvivl

Hvis du er usikker på, om et kompensationsbeløb er endeligt erhvervet samtidig med udbetalingen eller som et foreløbigt beløb, kan du se i de betingelser, der gælder for den enkelte kompensationsordning.

Betingelserne fremgår af den vejledning, som virksomheden fik sammen med kompensationen, bekendtgørelsen om kompensationsordningen eller tilsvarende materiale.

Valgordningen omfatter den gruppe af ordninger, hvor den udbetalende myndighed på det tidspunkt, hvor det foreløbige beløb udbetales, ikke endeligt har afgjort, om modtageren er berettiget til beløbet.

Det vil sige, at modtageren ikke har erhvervet ret til det foreløbigt udbetalte beløb. Derfor er et foreløbigt udbetalt beløb ikke skattepligtigt. Skattepligten kan tidligst indtræde på det tidspunkt, hvor den myndigheden træffer en endelig afgørelse.

Den nye lov giver dig mulighed for at vælge, om en foreløbigt udbetalt kompensation skal medregnes i den skattepligtige indkomst for 

  • udbetalingsåret
  • året, hvor du har fået den endelige afgørelse fra den udbetalende myndighed
  • et hvilket som helst år derimellem.

Ønsker du at betale skat af et foreløbigt udbetalt beløb, skal et sådan valg foretages inden oplysningsfristens udløb for det pågældende indkomstår. Hvis du benytter dig af valgordningen og medregner et foreløbigt kompensationsbeløb ud fra en af de tre ovenstående muligheder, er du bundet af det valg, du tager.

Dette gælder dog ikke foreløbige beløb, der er udbetalt i 2020 og 2021, da du for disse år kan vælge om.

Se nedenfor, hvordan du gør.

Hvis du har fået udbetalt et foreløbigt beløb i 2020 eller 2021, så kan du foretage et omvalg, hvor du medregner beløbet i opgørelsen af din skattepligtige indkomst i et andet indkomstår.

Du skal dog være opmærksom på, at muligheden for omvalg kun gælder for foreløbigt udbetalte beløb for indkomstårene 2020 og 2021.

Omvalg ved allerede medregnede beløb for 2020 og 2021

Hvis du har fået udbetalt et foreløbigt beløb i indkomståret 2020 eller 2021 og allerede har medregnet det i udbetalingsåret, kan du foretage et omvalg, så beløbet ikke bliver beskattet i 2020 eller 2021.

Omvalg ved ikke medregnede beløb for 2020 eller 2021

Du kan også foretage et omvalg for et foreløbigt udbetalt beløb for indkomstårene 2020 og 2021, som du ikke har medregnet  i udbetalingsåret. Du kan dog tidligst medregne beløbet i det indkomstår, hvor det er blevet udbetalt. Et foreløbigt udbetalt beløb for indkomståret 2021 kan således ikke vælges medregnet i 2020.

Dit omvalg skal senest ske samtidig med oplysningsfristen for indkomståret 2021, hvilket for personligt erhvervsdrivende vil sige den 1. juli 2022.

For virksomheder med bagudforskudt indkomstår, hvor oplysningsfristen udløber den 31. december eller tidligere, skal et omvalg være foretaget senest den 30. juni 2022.

Et foreløbigt udbetalt kompensationsbeløb kan ikke vælges beskattet over flere indkomstår, men skal beskattes fuldt ud i samme indkomstår.

Dit omvalg er bindende

Vær opmærksom på, at dit omvalg er bindende og ikke siden kan omgøres.

Når den udbetalende myndighed har afgjort, hvor meget du kan få i kompensation, kan det beløb, du har erhvervet endelig ret til, afvige fra det foreløbigt udbetalte beløb.

Hvis det foreløbigt udbetalte beløb er højere end den kompensation, du er berettiget til, skal du betale det overskydende beløb tilbage, og skattemæssigt skal du enten:

  • fratrække beløbet i det indkomstår, hvor den endelige afgørelse træffes, og hvor du skal betale det overskydende beløb tilbage
  • fratrække beløbet i det indkomstår, hvor et foreløbigt udbetalt beløb er medregnet i din indkomst (denne mulighed forudsætter, at du har valgt at medregne det foreløbige beløb i et tidligere indkomstår). 

Hvis du vælger den sidste mulighed, skal du desuden anmode om en genoptagelse af det pågældende indkomstår. Læs mere i Skatteforvaltningslovens § 26 og § 27.

Hvis det foreløbige beløb er for lavt i forhold til den kompensation, du er berettiget til, vil du få tilbudt at få udbetalt et ekstra beløb. Hvis du tager imod tilbuddet om en ekstra udbetaling, skal dette beløb medregnes i virksomhedens indkomst i det samme år, hvor du accepterer beløbet.

Et foreløbigt beløb skal senest medregnes i det år, hvor du har erhvervet ret til det

Hvis du endnu ikke har medregnet et foreløbigt udbetalt beløb i din indkomst, kan du altid medregne beløbet i et senere indkomstår, dog senest det år, hvor den endelige afgørelse træffes.

Hvis den endelige afgørelse træffes i 2023, kan du vælge at medregne beløbet i enten 2022 eller 2023. Hvis du medregner beløbet i 2022, er valget bindende. Hvis du medregner beløbet i 2023, bliver beløbet medregnet sammen med konsekvenserne af den endelige afgørelse, hvilket indebærer, at det endeligt afgjorte kompensationsbeløb bliver beskattet fuldt ud i 2023.

Læs mere om beløb, der er blevet fortrykt på Årsopgørelsen i afsnittet Beskatning af B-indkomstmodtagere og freelancere længere nede på siden.

Eksempler på kompensationsordninger, hvor der kan udbetales et foreløbigt beløb

I kompensationsordninger, der ikke er omfattet af den nye valgordning, skal modtageren allerede på ansøgningstidspunktet dokumentere, at vedkommende opfylder betingelserne til det beløb, der ansøges om. Modtagere i denne gruppe skal derfor som udgangspunkt ikke dokumentere efterfølgende, at betingelserne var opfyldt.

Et udbetalt beløb er derfor endeligt godkendt.

Ordninger i denne gruppe beskattes på udbetalingstidspunktet, dvs. i det indkomstår, hvor pengene udbetales til modtager. Er beløbet udbetalt i indkomståret 2021, skal beløbet derfor medregnes i indkomstopgørelsen for 2021.

Eksempler på ordninger, hvor et beløb er godkendt ved udbetaling 

Hvis du modtager B-indkomst, skal du medregne kompensationen til din personlige indkomst. Du skal betale AM-bidrag af kompensationsbeløbet. 

Læs mere om B-indkomst.

Hvis du er freelancer, bliver du beskattet på samme måde som B-indkomstmodtagere.

Driver du selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, bliver du beskattet som personligt ejet virksomhed. Derfor skal du forholde dig til foranstående.

Hvis du vil foretage et omvalg for beløb modtaget i 2020, som er medregnet på årsopgørelsen for 2020, skal du senest gøre dette inden den 30. juni 2022. Dette gælder dog kun for foreløbigt udbetalte beløb. 

Nogle modtagere af kompensationsbeløb - fx freelancere og selvstændige med omsætningsfald - har fået beløbet udbetalt ud fra deres cpr-nummer. Hvis du er i denne gruppe, kan din kompensation være blevet indberettet og i så fald er den fortrykt på din årsopgørelse for 2021.

Disse fortrykte beløb kan både være endelige og foreløbige. Derfor skal du følge de regler, der er beskrevet ovenfor om sondringen mellem endeligt skattepligtige beløb og foreløbigt udbetalte beløb.

Dit valg er bindende

Hvis du ikke ændrer den fortrykte oplysning på årsopgørelsen 2021, bliver det sidestillet med, at du har foretaget et valg af beskatningstidspunkt. Dette valg kan ikke sidenhen laves om. Læs mere om valgordningen for beskatning af visse beløb længere oppe på siden.

Hvis du har modtaget B-indkomst, som ikke er fortrykt på årsopgørelsen

Har du modtaget en kompensation i form af en B-indkomst, hvor beløbet ikke er fortrykt, så skal du medregne beløbet i rubrik 15 på årsopgørelsen.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.