På eksportområdet er der en række kontrolforanstaltninger, du som eksportør bør være opmærksom på. Der er f.eks. kontrol med eksport af affald eller kontrol med eksport til bestemte lande, hvor der er indført særlige restriktive foranstaltninger (Nordkorea, Syrien, Iran m.fl.). 

Nedenfor finder du en vejledning til, hvordan du ser, om en vare er omfattet af eksportkontrol samt en vejledning til, hvordan du angiver en sådan vare i eksportsystemet (e-Export). 

Betingelserne for at eksportere en vare, der er omfattet af en eksportkontrol-toldordning, kan du bl.a. finde i EU’s elektroniske toldtarif TARIC under de enkelte varekoder. På mange af betingelserne er der krav om at angive en certifikatkode, der angiver f.eks. en tilladelse, attest eller licens, som eksportøren skal være i besiddelse af.

Nedenfor kan du se en liste over de toldordninger, der findes.

EU-toldordninger
Toldordning Toldordningstype
467 Eksporttilladelse (forudgående overvågning)
473 Eksporttilladelse 
476      Eksporttilladelse (restriktion)
478 Eksporttilladelse (Dual use) 
479 Eksportkontrol af farlige kemikalier
680 Eksportrestitution
681 Eksportrestitution (indhold - oplysning) 
706 Varer til tortur og tvangsforanstaltninger, eksportforbud 
708 Varer til tortur og tvangsforanstaltninger, eksportrestriktion 
709 Sanktioner mod Iran
715 Kontrol med udførsel - CITES
716 Kontrolforanstaltning ved eksport af fisk
717 Kontrol med eksport af varer og teknologier, der er underlagt restriktioner
718 Kontrol med eksport af luksusvarer
719 Kontrol med ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
725 Kontrolforanstaltning ved udførsel for stoffer der nedbryder ozonlaget
735 Kontrol med udførsel af kulturgoder
740 Kontrol med udførslen af skind fra katte og hunde
749 Kontrol med eksporten af kviksølv
751 Kontrol med udførsel - affald
Nationale toldordninger
Toldordning Toldordning
EXI VAB  I - Våben og sprængstoffer

Du har som eksportør fuld deklarationspligt. Det betyder, at eksportangivelsen skal indeholde alle oplysninger på samtlige varer, der skal eksporteres. 
 
Hvis din eksportvare er omfattet af en eksportkontrol-toldordning, skal du senest på det tidspunkt, du indsender eksportangivelsen være i besiddelse af de krævede dokumenter. Dokumenterne skal desuden være til rådighed for toldmyndighederne på det tidspunkt, hvor eksportangivelsen bliver indgivet.  
 
Som eksportør bør du jævnligt kontrollere, om dine eksportvarer er omfattet af en toldordning, og om der gælder særlige betingelser i forhold til de lande, som du eksporterer til. Her kan Toldtariffen (Taric) være til stor hjælp.  

Følgende eksempel viser et opslag i "Toldordninger" vedrørende en eksport til Canada af organiske kemikalier (monoalkylethere af ethylenglykol) under varekode 2909 4400.

Den måde, du skal bruge Toldtariffen (TARIC) på, er den samme uanset, hvilken toldordning det drejer sig om. Det er blot andre forordninger, fodnoter og betingelser, der skal undersøges.

Ved opslag fremgår det af kolonnen "Toldordningstype", at varekoden kan være omfattet af Eksporttilladelse (Dual use) (478).

(Klik på billedet for at forstørre det.)

Vis billede: Forespørgsel på toldordninger med varekode.png

Det fremgår også, at varekoden har tilknyttet en dual use-fodnote. Dual-use fodnoter er kendetegnet ved at starte med bogstaverne "DU" (her DU068).

Bemærk, at en varekode kan have mere end én fodnote tilknyttet. Hvis det er tilfældet, vil de alle være listet i kolonnen "Fodnoter".

Hvis du klikker på fodnote-linket, vises en dialogboks på skærmen. Her får du mere information. (I dette eksempel er varen opført på listen over produkter med dobbelt anvendelse (dual use) under kategorinummer 1C111). Den specifikke varebeskrivelse til kategorinummeret (fx 1C111) finder du i kontrollisten. 

Vis billede: DU fodnote DU068.png

Du finder den nyeste, og gældende, version ved at klikke på linket under kolonnen Forordning

(Klik på billedet for at forstørre det.)

Vis billede: Henvining til forordning.png

Du skal nu undersøge om den vare, du vil eksportere, svarer til beskrivelsen i kontrollisten for det kategorinummer, som dual use-fodnoten henviser til.    

I kolonnen "Betingelser",  til højre i skærmbilledet, fremgår det med markeringen Vis betingelser, hvilke betingelser der gælder for angivelse af en varekode under denne toldordning.  

Når du klikker på "Vis betingelser" vises nedenstående dialogboks på skærmen. Her er anført som betingelse, at én af koderne skal angives for pågældende varekode. Koderne X060 til X071 og Y901 kaldes også certifikatkoder.

Vis billede: Andre betingelser.png

X060 til X071 - Eksportlicens

Svarer din vare til produktbeskrivelsen anført i kontrollisten under det konkrete kategorinummer (fx 1C111), er eksporten betinget af, at der foreligger en eksporttilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Hvilken kode der skal angives afhænger af, hvilken type tilladelse Erhvervsstyrelsen har udstedt. I tilladelsen vil det være angivet, hvilken kode, der skal anvendes.

Y901 - Særlige betingelser

Svarer din vare ikke til produktbeskrivelsen i kontrollisten, kan eksporten ske uden eksporttilladelse.  

Du skal aktivt erklære det ved at angive koden Y901 i eksportangivelsen.

Dokumenter, som skal frembydes for Toldstyrelsen før frigivelse til eksport

Hvis certifikatkoden  vedrører  et dokument (certifikat, tilladelse, licens, attest), som skal forevises en toldekspedition, før eksporten må frigives, skal du angive certifikatkode og certifikatnummer i  eksportangivelsens rubrik 44.2 ("Certifikater (type/nr.)").

I rubrik 44.3 ("Varebestemmelser") skal du angive den varebestemmelseskode, som passer til certifikatkoden. Sammenhængen mellem de to koder finder du i den Fælles stamdataliste - i bilag 21. Vælg Koder vedr. angivelse, certifikat, procedurer, transport mv. hvorefter det er oplistet under Eksport.

Eksport af disse varer må kun ske efter den almindelige eksportprocedure. 

Vis billede: Certifikat 44.3.png

Dokumenter, som ikke skal frembydes for Toldstyrelsen før frigivelse til eksport      

Hvis certifikatkoden vedrører et dokument (erklæring, certifikat, tilladelse, licens, attest), som ikke skal forevises en toldekspedition, før eksporten frigives, skal du angive dokumentkode og nummer i eksportangivelsens rubrik 44.5 ("Andre dokumenter").

Eksport af disse varer kan ske såvel efter den almindelige eksportprocedure som efter proceduren for godkendt frembydelsessted.

Nedenfor kan du se et eksempel på angivelse af generel EU-eksporttilladelse - varen er opført på dual use-kontrollisten:

Vis billede: Eksempel på angivelse af generel EU-eksporttilladelse.png

Nedenfor kan du se et eksempel på angivelse af Y901-erklæring - varen er ikke opført på dual use-kontrollisten. 

Vis billede: Eksempel på angivelse af Y901-erklæring.jpg

I den Fælles stamdataliste, bilag 21, finder du oversigten "Certifikatkoder 44.2 og 44.5". Her kan du se i hvilken af de to rubrikker, de enkelte dokumenter findes/angives. Vælg Koder vedr. angivelse, certifikat, procedurer, transport mv. hvorefter det er oplistet under Eksport. 

Varebeskrivelsen

Varebeskrivelsen skal på eksportangivelsen angives med varens normale handelsbetegnelse, så tilstrækkeligt præcist beskrevet, at den muliggør en øjeblikkelig og sikker identifikation og tarifering af varen.

Hvis CUS -koden for kemiske stoffer og præparater er angivet, kan toldmyndigheder fravige kravet om en præcis beskrivelse af varerne. CUS-koden er et nummer i EU's toldfortegnelse over kemiske stoffer og forbindelser. Det forbinder kemikaliets CAS# med KNkoden.

Du kan finde en række hjælpefiler og lister, som kan være nyttige i arbejdet med varer omfattet af eksportkontrol, på Europa-Kommissionens hjemmeside CIRCABC.

Specielt fremhæves tabellen "Duties export 01-99.xlsx", som du finder i mapperummet "Duties & related files":

Vis billede: Europa-Kommissionens hjemmeside CIRCABC.png

Vælg "Gennemse kategorier".

Vis billede: Kategorien European Commission.png

Vælg "Taxation and Customs Union" under kategorien “European Commission". 

Vælg “TARIC and Quota data and information" under kategorien “Taxation and Customs Union". 

Vis billede: Kategorien Taxation and Customs Union.png

Klik på "Bibliotek".

Vis billede: Klik på bibliotek.png

Her finder du fx mappen "Duties & related files", som indeholder en rækker TARIC-relaterede datafiler. 

Vis billede: Mapper.png