Varer med dual use (dobbelt anvendelse) er varer, der er produceret til fredelige formål, men som også kan anvendes til udvikling og produktion af masseødelæggelsesvåben, herunder biologiske, kemiske og atomare våben, samt konventionelle våben og våbensystemer. Sådanne varer er underlagt dual use-eksportkontrol.

Det er Toldstyrelsen, der varetager toldkontrollen. 

Dual use-varerne fremgår af EU's kontrolliste, der er en oversigt over, hvilke varer og teknologier, der er underlagt eksportkontrol. Eksport af varer på kontrollisten kræver en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. 
 
Du kan finde og læse mere om kontrollisten på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
 
Kontrollisten er bilag I til Rådets Forordning (EU) 2021/821 af 9. september 2021 om en fællesskabsordning for kontrol med eksport, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse. 
 
Kontrollisten er opdelt i 10 hovedkategorier fra 0 - 9, der hver er opdelt i underkategorierne A-E.

Hovedkategorier i kontrollisten
Kategori Navn
0 Nukleart materiale, faciliteter og udstyr
1 Særlige materialer og udstyr, kemiske stoffer, toksiner mv.
2 Materialebehandling 
3 Elektronik 
4 Computere 
5 Telekommunikation og "informationssikkerhed" 
6 Sensorer og lasere 
7 Styring af fly og skibe
8 Skibsteknologi 
9 Fremdriftssystemer, rumfartøjer og beslægtet udstyr. 

Har din varekode en dual use fodnote?

De varer, der er opført på kontrollisten, er også opført i Toldtariffen. Her kan du på grundlag af landekode og varekode undersøge, om en konkret vare er omfattet af dual use-eksportkontrolreglerne.  

Hvis varekoden er omfattet af dual use-eksportkontrol, er den forsynet med en dual use-fodnote, som henviser til et korresponderende kategorinummer i kontrollisten.

Det, at varekoden indeholder en dual use-fodnote, betyder imidlertid ikke, at den pågældende vare nødvendigvis er omfattet af dual use-eksportkontrolreglerne. Varekoderne dækker ofte et bredere produktsortiment end de, der er opført på kontrollisten. 

Andre kritiske varer

Selvom en vare ikke er på kontrollisten, kan den godt være omfattet af eksportkontrol. Mindre kritiske varer kan også anvendes til udvikling eller produktion af masseødelæggelsesvåben. Sådanne varer kræver i visse tilfælde en eksporttilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Du kan læse mere om de såkaldte "catch-all"-bestemmelser på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Du har som eksportør fuld deklarationspligt. Det betyder, at eksportangivelsen skal indeholde alle oplysninger på samtlige varer, der skal eksporteres.

Hvis din eksportvare er omfattet af en dual use-toldordning, skal du senest på det tidspunkt, du indsender eksportangivelsen være i besiddelse af de krævede dokumenter. Dokumenterne skal desuden være til rådighed for toldmyndighederne på det tidspunkt, hvor eksportangivelsen bliver indgivet.

Som eksportør bør du jævnligt kontrollere, om dine eksportvarer er omfattet af dual use-toldordningen, og om der gælder særlige betingelser i forhold til de lande, du eksporterer til. Her kan Toldtariffen (Taric) være til stor hjælp.

Følgende eksempel viser et opslag i "Toldordninger" vedrørende en eksport til Canada af organiske kemikalier (monoalkylethere af ethylenglykol) under varekode 2909 4400.

Ved opslag fremgår det af kolonnen "Toldordningstype", at varekoden kan være omfattet af Eksporttilladelse (Dual use) (478).

(Klik på billedet for at forstørre det).

Vis billede: Sådan finder du toldordninger i Taric.png

Det fremgår også, at varekoden har tilknyttet en dual use-fodnote. Dual use fodnoter er kendetegnet ved at starte med bogstaverne "DU" (her DU068).

Bemærk, at en varekode kan have mere end en dual use-fodnote. Hvis det er tilfældet, vil de alle være listet i kolonnen "Fodnoter". 

Hvis du klikker på fodnote-linket, vises en dialogboks på skærmen. Her kan du se kategorinummeret på kontrollisten, som varen kan være omfattet af (1C111). Den specifikke varebeskrivelse til kategorinummeret (fx 1C111) finder du i kontrollisten.

Vis billede: DU fodnote DU068.png

Du finder den nyeste - og gældende - version ved at klikke på linket under kolonnen "Forordning" (i dette tilfælde R1749/20).

(Klik på billedet for at forstørre det).

Vis billede: Henvining til forordning.png

I kolonnen "Betingelser", til højre i skærmbilledet ovenfor, fremgår det med markeringen "Vis betingelser", hvilke betingelser der gælder for angivelse af en varekode under denne toldordning.  
 
Når du klikker på "Vis betingelser" vises nedenstående dialogboks på skærmen. Her er anført som betingelse, at én af koderne skal angives for pågældende varekode. Koderne X060 til X071 og Y901 kaldes også certifikatkoder.

Vis billede: Betingelser.png

X060 til X071 - Eksportlicens

Svarer din vare til produktbeskrivelsen anført i kontrollisten under det konkrete kategorinummer (fx 1C111), er eksporten betinget af, at der foreligger en eksporttilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Hvilken kode der skal angives afhænger af, hvilken type tilladelse Erhvervsstyrelsen har udstedt. I tilladelsen vil det være angivet, hvilken kode, der skal anvendes.

Y901 - Særlige betingelser

Svarer din vare ikke til produktbeskrivelsen i kontrollisten, kan eksporten ske uden eksporttilladelse. Du skal aktivt erklære det ved at angive koden Y901 i eksportangivelsen. 

Hvis din vare findes på dual use-kontrollisten, er udførslen betinget af en eksporttilladelse. Der findes tre typer eksporttilladelser:

 1. Individuelle tilladelser (Erhvervsstyrelsens hjemmeside)
 2. Globale tilladelser (Erhvervsstyrelsens hjemmeside)
 3. Generelle EU-tilladelser (Erhvervsstyrelsens hjemmeside)

Eksport af varer omfattet af krav om eksporttilladelse kan ske såvel efter den almindelige eksportprocedure som efter proceduren for godkendt frembydelsessted.  

Eksporttilladelsen bliver udstedt digitalt og skal derfor ikke frembydes for Toldstyrelsen, når du eksporterer varen. Toldstyrelsen kan dog altid kræve at få forevist dokumentation for, at du har en tilladelse. 

Angivelse i eksportsystemet (e-Export)

Den måde, du angiver varen på i e-Export, afhænger af eksporttilladelsen.

Individuel eksporttilladelse

 • Gå ind under Dokumenter - Transportdokumenter (rubrik 44.5) på eksportangivelsens varepost.
 • I feltets venstre del Kode vælger eller taster du dokumentkode X060. Type X060 angiver, at der er tale om en individuel dual use-eksporttilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen.
 • I feltets højre del "Nummer" indtastes eksporttilladelsens sagsnummer (f.eks. 2021-1234).

Vis billede: Sådan indsætter du kode X060 individuel.png

Globale eksporttilladelser

 • Gå ind under "Dokumenter - Transportdokumenter" (rubrik 44.5) på eksportangivelsens varepost.
 • I feltets venstre del Kode vælger eller taster du dokumentkode X070. Type X070 angiver, at der er tale om en global dual use-eksporttilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen.
 • I feltets højre del Nummer indtastes eksporttilladelsestype (DK001, DK002, DK003, DK004 eller DK005) efterfulgt af tilladelsens sagsnummer (f.eks. type DK001 sagsnr. 9999: DK001 2021-9999). Der skal være mellemrum mellem type og sagsnummer.  

Vis billede: Sådan indsætter du kode X070 global.png

Generelle EU-eksporttilladelser  

 • Gå ind under Dokumenter - Transportdokumenter (rubrik 44.5) på eksportangivelsens varepost.
 • I feltet "Kode" vælger eller taster du en af dokumentkoderne X061 til X068 alt efter, hvilken generel EU-eksporttilladelse der er tale om. Koderne X061 til X068 angiver, at der er tale om en generel EU-eksporttilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen.
 • I feltet "Nummer indtaster du eksporttilladelsestype (EU001, EU002, EU003, EU004, EU005, EU006, EU007 eller EU008) efterfulgt af tilladelsens sagsnummer (fx type EU003 sagsnr. 2021-1234: EU003 2021-1234). Der skal være mellemrum mellem type og sagsnummer.

Vis billede: Sådan indsætter du kode for generel EU-eksporttilladelse.png

Dual use-varer, der ikke er på kontrollisten (Y901)

Hvis varekoden er omfattet af dual use-eksportkontrolordningen, men varen ikke er opført på kontrollisten, skal du give erklæring herom i e-Export.

 • Gå ind under Dokumenter - Transportdokumenter (rubrik 44.5) på eksportangivelsens varepost.
 • I feltets venstre del Kode vælger eller taster du type dokumentkode "Y901". Ved angivelse af koden Y901 erklærer du, at den udførte vare ikke er opført på kontrollisten, selvom varekoden har en dual use-fodnote.
 • Udfyldelse af feltets højre del (Nummer) er obligatorisk. Det betyder, at du skal indtaste en værdi. Af hensyn til indholdet på det printede ledsagerdokument anbefales det, at du indsætter en tekst som f.eks. "Ikke på kontrollisten" eller "Not Dual Use". 

Vis billede: Indsæt Y901.jpg

Varebeskrivelsen  

Varebeskrivelsen skal på eksportangivelsen angives med varens normale handelsbetegnelse, så tilstrækkeligt præcist beskrevet, at den muliggør en øjeblikkelig og sikker identifikation og tarifering af varen.

Hvis CUS-koden for kemiske stoffer og præparater er angivet, kan toldmyndigheder fravige kravet om en præcis beskrivelse af varerne. CUS-koden er et nummer i EU's toldfortegnelse over kemiske stoffer og forbindelser. Det forbinder kemikaliets CAS# med KNkoden.

Europa-Kommissionens hjemmeside CIRCABC kan du finde tabellen "Duties export 01-99.xlsx", som du finder i mapperummet "Duties & related files".

Vis billede: Europa-Kommissionens hjemmeside CIRCABC.png

Vælg "Gennemse kategorier".

Vis billede: Kategorien European Commission.png

Vælg "Taxation and Customs Union" under kategorien “European Commission". 

Vælg “TARIC and Quota data and information" under kategorien “Taxation and Customs Union". 

Vis billede: Kategorien Taxation and Customs Union.png

Klik på "Bibliotek".

Vis billede: Klik på bibliotek.png

Her finder du fx mappen "Duties & related files", som indeholder en rækker TARIC-relaterede datafiler. 

Vis billede: Mapper.png