Indhold

Afsnittet handler om fysiske personers og enkeltmandsvirksomheders ansøgning om eftergivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Ansøgning om eftergivelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ansøgning om eftergivelse

Ansøger skal i forbindelse med ansøgningen

 • udfylde alle relevante felter i blanketten, og
 • dokumentere at ansøger ikke er i stand til at betale sin gæld, og
 • udfylde blanketten på tro og love.

I blanketten skal ansøger oplyse om:

 • Ansøgers personlige oplysninger såsom navn, CPR-nr., adresse, stilling m.v.
 • Ansøgers ægtefælles, partners eller samlevers navn, CPR-nr., adresse, stilling m.v.
 • Ansøgers begrundelse for at søge om hel eller delvis eftergivelse.
 • Husstandens månedlige indtægter for de sidste tre måneder.
 • Husstandens gennemsnitlige månedlige udgifter.
 • Husstandens gennemsnitlige indtægter og udgifter til hjemmeboende børn under 18 år.
 • Husstandens formue og gæld.
 • Eventuelle sager vedrørende konkurs, tvangsakkord og gældssanering for både ansøger og dennes ægtefælle, partner eller samlever.
 • Eventuelle sager om arv, herunder om der er udsigt til arv eller arveforskud eller om ansøger har givet afkald på arv.

Nærmere vejledning om udfyldelse fremgår af blanketten.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen, er restanceinddrivelsesmyndigheden kun forpligtet til at lægge vægt på de oplysninger i ansøgningen, som vurderes at være reelle for skyldneren. Se SKM2007.228.HR.

Bemærk

Hvis en skyldner anmoder om fritagelse for fuldbyrdelse af bødeforvandlingsstraf, anses denne anmodning som en ansøgning om eftergivelse af bøden. Se bødebekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Se nærmere om forvandlingsstraf i afsnit G.A.3.5.1 forvandlingsstraf for bøder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Højesteret
SKM2007.228.HR

Sagen handlede om, hvorvidt skattemyndighederne under klagebehandlingen af en ansøgning om gældseftergivelse kunne undlade at medtage en udgift til bolig, når skatteyderen under førsteinstansbehandlingen havde oplyst, at vedkommende boede gratis og først under klagesagen oplyste, at vedkommende betalte for at leje et værelse hos sin datter.

Retten udtalte, at det var tvivlsomt, om skatteyderen reelt beboede værelset og betalte leje og lagde i øvrigt vægt på det tidsmæssige sammenfald mellem skattemyndighedernes afslag på eftergivelse af gælden i første instans og skatteyderens oprettelse af en lejekontrakt. Skattemyndighederne blev derfor frifundet.

Højesterets dom var en stadfæstelse af Østre Landsrets dom. Se SKM2006.452.ØLR

Under sagen for Højesteret frafaldt skatteyderen dog et anbringende om, at der var begået sagsbehandlingsmæssige fejl.