►Efter gældende ret er der ikke momsfritagelse ved levering af varer eller ydelser eller indførslen af varer til brug for de væbnede styrker, når disse deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP).◄

►Den 1. juli 2022 bliver der som et nyt ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra d), indsat ved § 5, nr. 10, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021, indført en momsfritagelse for levering af varer eller ydelser, der enten er bestemt til brug for et EU-lands væbnede styrker eller det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats udført med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), når aktiviteten udføres uden for deres medlemsstat. Når levering af varer og ydelser til de væbnede styrker sker på EU-landets eget område, vil leveringen ikke blive omfattet af momsfritagelsen. Fx vil der efter bestemmelsen kunne ske momsfritagne leveringer til franske styrker i Tyskland og til tyske styrker i Frankrig, men ikke til franske styrker i Frankrig eller til tyske styrker i Tyskland.◄

►Fritagelsen vil finde anvendelse på leveringer til andre EU-lande. Hvis leveringerne sker til væbnede styrker, der befinder sig i Danmark, vil der i stedet blive givet momsgodtgørelse. Se det kommende stk. 4 i § ML § 45, indsat ved § 5, nr. 14 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.◄

►Den 1. juli 2022 bliver der ligeledes en indført en fritagelse for importmoms, når varer, der indføres af et EU-lands væbnede styrker, er beregnet til brug for disse styrker eller ledsagende civilt personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når de deltager i en fælles forsvarsindsats udført med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under FSFP uden for deres medlemsstat. Se det kommende stk. 4 i ML § 36, indsat ved § 5, nr. 11, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.◄

►Det er hensigten med de nye fritagelses- og godtgørelsesbestemmelser, at der skal ske fritagelse for moms og punktafgifter i samme omfang, som der sker afgiftsfritagelse og -godtgørelse for NATO-landes væbnede styrker. Formålet med den foreslåede ordning er at sidestille muligheden for moms- og punktafgiftsfritagelse for henholdsvis forsvarsindsatser under NATO og under FSFP. Fritagelsen/godtgørelsen vil således alene gælde for varer leveret til officielt brug for de væbnede styrker eller det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats udført med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Den personlige brug af varer og ydelser for den enkelte soldat eller civilt ansatte vil ikke være omfattet af fritagelsen. Se forarbejderne (almindelige bemærkninger, afsnit 2.2.2.2) til lov nr. 1240 af 11. juni 2021.◄

►Det skal bemærkes, at Danmark har forsvarsforbehold i EU. Det er derfor ikke forventningen, at der vil blive udført nævneværdigt mange aktiviteter under FSFP i Danmark. Reglerne forventes derfor at have begrænset betydning, så længe Danmark har forsvarsforbehold.◄

►Den 1. juli 2022 foretages der visse tekniske ændringer for momsfritagelsen for og adgangen til momsgodtgørelse for NATO-styrker, der har til hensigt at bringe reglerne tættere på det bagvedliggende momssystemdirektivs systematik. Se ML § 11, stk. 5, ML § 36, stk. 5, og ML § 45, som ændret/indsat ved § 5, nr. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17 og 18, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.◄