Indhold

Afsnittet indeholder:

  • It-tilsynets organisering og formål
  • It-tilsynets opgaver og beføjelser
  • Whistleblowerordning.

It-tilsynets organisering og formål

For at styrke tilsynet og styringen med Skatteforvaltningens it-portefølje er der ved lov nr. 2187 af 29. december 2020 om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område oprettet et It-tilsyn.

Lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område trådte i kraft den 1. januar 2021.

Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Se lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 1, stk. 2.

It-tilsynet skal understøtte det tilsyn, der allerede foregår i Skatteministeriet, og supplere den rådgivning, der ydes af Statens It-råd. It-tilsynet skal yde rådgivning i forhold til Skatteforvaltningens it-område med særligt fokus på Skatteforvaltningens væsentligste udfordringer, herunder håndteringen af legacy-udfordringen og implementeringen af store lovkomplekser som f.eks. boligskatteforliget og nye EU-regler på toldområdet.

Det uafhængige it-tilsyn skal understøtte en styrket parlamentarisk kontrol af Skatteministeriets it-drift og it-udvikling. Med et særskilt it-tilsyn får regeringen og Folketinget uafhængige eksperter at læne sig op ad, når budgetter og tidsplaner for Skatteministeriets omfattende og komplekse it-drift og it-udvikling skal fastlægges.

It-tilsynets opgaver og beføjelser

It-tilsynet har en række beføjelser til at kontrollere og udtale sig om driften, vedligeholdelsen og udviklingen af Skatteforvaltningens it-område. Det kan ske enten på baggrund af en anmodning eller af egen drift. Skatteforvaltningen forpligtes til at overdrage de oplysninger, som It-tilsynet måtte efterspørge, sammen med de relevante dokumenter mv.

For at understøtte den parlamentariske kontrol skal Skatteforvaltningen underrette It-tilsynet og forelægge sagen for skatteministeren, hvis Skatteforvaltningen undtagelsesvist beslutter ikke at følge en anbefaling i en udtalelse fra It-tilsynet. Skatteministeren underretter Folketingets Skatteudvalg, hvis en anbefaling fra It-tilsynet ikke følges.

It-tilsynet afgiver årlige redegørelser for sit arbejde, som offentliggøres. Se lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 9.

Tavshedspligt

Skatteforvaltningslovens § 17 om tavshedspligt finder tilsvarende anvendelse for tilsynet. Se lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 11.

Inhabilitet

Forvaltningslovens §§ 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse ved tilsynets medlemmers og ansatte i sekretariatets behandling af en sag. Se lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 10.

Se også 

For yderligere oplysninger om It-tilsynet henvises til It-tilsynets hjemmeside www.itti.dk og lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.

Whistleblowerordning

It-tilsynet behandler indberetninger om alvorlige fejl i eller uregelmæssigheder forbundet med it-driften og udviklingen af Skatteforvaltningens it-systemer. Dette skal medvirke til at sikre, at eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder vedrørende både drift og udvikling af Skatteforvaltningens it-systemer bringes frem i lyset.

Se lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 4, stk. 1, nr. 4.

It-tilsynet modtager indberetninger fra Skatteministeriets whistleblowerordning. Denne ordning skal sikre, at ansatte, tidligere ansatte og samarbejdspartnere i Skatteministeriet får mulighed for at ytre sig - også anonymt - om fejl eller uhensigtsmæssigheder i både it-driften og it-udviklingen, så der kan handles i tide, og problemer kan blive løst.

Indberetninger skal sendes til Skatteministeriets whistleblowerordning. Det uafhængige It-tilsyn på Skatteforvaltningens område vil blive underrettet om henvendelsen. It-tilsynet vurderer, om en henvendelse giver tilsynet anledning til at foretage yderligere behandling.

Se også 

Link til Skatteministeriets whistleblowerordning

https://www.skm.dk/whistleblowerordning/