Dato for udgivelse
26 Aug 2021 11:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Mar 2021 10:17
SKM-nummer
SKM2021.438.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
7. afdeling S-1656-20
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig
Resumé

T var tiltalt for momssvig ved for perioden 01.01.2011-31.12.2011 at have undladt at angive sin enkeltmandsvirksomheds udgående og indgående moms. T havde derved unddraget for 551.824 kr. i moms.

T forklarede, at han havde drevet virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed, hvori der blev udført entreprenørarbejde. Revisor skulle stå for indberetningen af skat og moms. T erindrer ikke, om han kontrollerede revisors indberetninger. I sommeren 2011 stiftede T et anpartsselskab efter råd fra revisor. T ved ikke, om den personlige virksomhed blev lukket ned samtidig med stiftelsen af anpartsselskabet. T erindrer ikke om virksomheden blev lukket af revisor og ved ikke om slutregnskab blev udarbejdet, og om virksomheden blev afmeldt. Den personligt drevne virksomhed var ophørt fra 30. august 2011. Han udstedte fakturaerne i sin personligt drevne virksomhed. Han har ikke udarbejdet momsregnskaber og foretaget indberetninger af moms til myndighederne.
Ts revisor forklarede i retten, at det var tanken, at virksomhed og drift i Ts personligt drevne firma skulle overføres til et anpartsselskab, men at dette aldrig blev gennemført.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund at den personlige virksomhed ikke var ophørt på noget tidspunkt i 2011 og at der i denne var oparbejdet det skyldige momstilsvar. Der var udstedt adskillige fakturaer fra virksomheden i 2011, herunder også efter 30. august 2011. Det var T som indehaver af virksomheden, der er ansvarlig for, indberetninger foretages efter gældende bestemmelser og forsæt til unddragelse var godtgjort, idet T ikke har udarbejdet momsregnskaber og indberettet moms. T idømtes 3 måneders betinget fængsel samt en tillægsbøde på 550.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, med den ændring, at fængselsstraffen forhøjes til 5 måneder betinget. Det forhold, at Ts debitorer senere er gået konkurs, kunne ikke medføre et andet resultat.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.

Østre Landsrets dom af 23. marts 2021, 7. afdeling nr. S-1656-20

Parter                

Anklagemyndigheden

mod  

T  

(cpr.nr. [red. CPR fjernet])  

(v./ advokat Birger Lennart Hagstrøm, besk.)  

Dommen er afsagt af landsdommerne 

Finn Morten Andersen, Jacob Waage og Alex Puggaard med domsmænd 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Byrettens dom af 10. juni 2020, nr. 60-1736/2018

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

cpr-nummer [red. CPR fjernet]

Dommen er afsagt af byretsdommer

Peder Johs. Christensen

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 28. juni 2018.

Tiltalen

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt, ved i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2011 som indehaver af enkeltmandsvirksomheden G1, CVR-nr. ...11, Y1-adresse, Y2-by med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have undladt at angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift, alt hvorved det offentlige blev unddraget 551.824 kr. i moms.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet og påstået tiltalte idømt fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået tiltalte idømt en tillægsbøde på 550.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har påstået frifindelse.

Sagens oplysninger

Forklaringer

Efter retsformandens bestemmelse er forklaringerne under hovedforhandlingen ikke lydoptaget. Forklaringerne er dikteret og vedstået af tiltalte og vidnerne under forhandlingen.

Forklaringerne er gengivet således i retsbogen:

Tiltaltes forklaring

"Tiltalte forklarede, at han har drevet G1 som en enkeltmandsvirksomhed. Gennem virksomheden blev der udført entreprenørarbejde. Revisor skulle stå for indberetningen af skat og moms. Tiltalte kan ikke huske, om han kontrollerede indberetningerne fra revisor. I sommeren 2011 stiftede tiltalte G1 ApS efter råd efter revisor. Tiltalte ved ikke, hvorfor han blev rådet til det. Tiltalte ved ikke, om den personlige virksomhed blev lukket ned samtidig med stiftelsen af anpartsselskabet. Han kan ikke huske, virksomheden blev lukket af revisor. Han ved ikke, om slutregnskab blev udarbejdet, og om virksomheden blev afmeldt.

Efter den 30. august 2011 har tiltalte ikke drevet personlig virksomhed i G1. Fra den dato blev entreprenørvirksomheden udelukkende drevet i anpartsselskabet, G1 ApS. Tiltalte kan ikke huske, om han sagde til SKAT, at den personlige virksomhed var ophørt, da SKAT henvendte sig for at få regnskabsmaterialet.

Forevist bilag 2-14, SKATS forslag til ændring af moms og skat af 3. juni 2013, oplyste tiltalte, at han ikke kan huske om han har modtaget dette brev.

Forevist bilag 2-15, SKATS anmodning af 17. april 2013 om oplysninger fra tiltalte, oplyste tiltalte, at han ikke kan huske, hvornår han reagerede overfor SKAT.

Forevist bilag 2-1, SKATS afgørelse af 25. juni 2013 om ændring af tiltaltes moms, oplyste tiltalte, at han ikke på det tidspunkt havde kontakt til sin revisor. Han ved ikke, hvorfor han ikke bad revisor om at indsende regnskabsmaterialet. På et tidspunkt afleverede tiltalte flere regnskabsbilag til SKAT. Bilagene lå i nogle flyttekasser. Efter at tiltalte var blevet indkaldt for at afgive forklaring til politiet, kontaktede han sin forsvarer.

Forevist bilag 9, SKATS afgørelse af 26. februar 2018 om ændring af tiltaltes moms og skat, oplyste tiltalte, at han ikke ved, hvorfor han ikke sagde til SKAT, at den personlige virksomhed var opløst.

Forevist bilag 9 A og 9 B, årsrapporten for perioden fra den 1. januar - 31. december 2011 for tiltaltes personligt drevne virksomhed, G1, oplyste tiltalte, at rapporten er udarbejdet af revisor, som har indsendt rapporten og de underliggende bilag til SKAT.

Tiltalte ved ikke, hvorfor der er udvist aktivitet fra den 11. september 2011 til den 9. november 2011 gennem fakturaudstedelser i bilag 9 B. Tiltalte holdt julefrokost for sit personale i 2011 i G2. Tiltalte kan ikke huske, om det foregik i den personlige virksomheds regi.

Firmaet G3 A/S var en stor samarbejdspartner.

Forevist bilag 10 A, kopi af fakturaer, oplyste tiltalte, at bankkontonummer X1, der er anført på fakturaerne, var kontoen for den personlig drevne virksomhed.

Tiltalte ved ikke, om han drev virksomhed i sit personlige firma, samtidig med at han drev virksomhed i anpartsselskabet.

Tiltalte er kleinsmed af uddannelse. Han har drevet personlig virksomhed siden 2001. Han fik sine kunder gennem bekendte og gennem annoncering i G4. Hans personligt drevne virksomhed blev begyndt med arbejder vedrørende belægning og haveanlæg og arbejder vedrørende etablering af indkørsler. Gennem en bekendt fik tiltalte kontakt til firmaet, G3 A/S. I de første år udarbejdede en bekendt regnskaberne for tiltaltes virksomhed. Tiltalte tror ikke, at han selv har indberettet moms. Tiltalte er middelgod til regning. Tiltalte udstedte fakturaerne i sin personlige virksomhed. Det er ikke revisor, der har udstedt fakturaerne. Revisor udarbejdede lønsedler. Tiltalte ansatte folk, da han begyndte at arbejde for firmaet G5 A/S.

I forbindelse med stiftelsen af anpartsselskabet blev alle tiltaltes ansatte i den personligt drevne virksomhed opsagt, og de blev pr. 31. august 2011 ansat i anpartsselskabet. Efter den dato havde tiltalte ingen ansatte i sin personlige virksomhed. Tiltalte gik personligt konkurs, men han kan ikke huske, hvornår dette skete. Tiltalte mener, at han gik konkurs, fordi der manglede udbetalinger af feriepenge. Der blev anvendt en lønseddel med et forkert cvr.nummer, og derfor blev han personligt erklæret konkurs og ikke anpartsselskabet, som det rettelig skulle have været. Da den første lønseddel blev udarbejdet af R1, der var revisor for anpartsselskabet, gjorde tiltalte opmærksom på, at der var anført et forkert cvr.nummer. Tiltalte kan ikke huske, om han blev bedt om at få registreret sin personlige virksomhed i 2011. Tiltalte ved ikke, hvornår kurator fik genåbnet den personlige virksomhed. På et tidspunkt blev den personligt drevne virksomhed lukket. Tiltalte indbetalte på et tidspunkt 146.816 kr. til SKAT, for at få den personligt drevne virksomhed åbnet.

Landsskatteretten traf afgørelse om, at SKAT skulle omgøre tiltaltes skatteansættelse. Han kan ikke huske, om der i Landsskatteretten blev talt om moms. Tiltalte kender ikke fristerne for indberetning af moms og skat, og han har ikke foretaget indberetninger af moms og skat. Revisor har ikke sagt noget om dette til tiltalte. Tiltalte kan ikke huske, om han havde en momskonto.

Det var advokat JK, der var kurator i konkursboet efter den personligt drevne virksomhed. Kurator og tiltalte har ikke talt om moms. Tiltalte og revisor var uenige i grundlaget for SKATS ansættelser både med hensyn til skat og til moms. Arbejdet for firmaet G3 A/S blev efter den 30. august 2011 udført af samtlige ansatte i anpartsselskabet. Tiltalte fik ikke noget at vide om, hvad voldgiftssagerne vedrørende konkursboerne drejede sig om, eller hvornår de blev afsluttet. Sagerne vedrørte nogle fakturaer, der var udstedt i 2011.

Tiltalte ved ikke, om momsgælden er eftergivet. Tiltalte mener, at han har penge til gode hos firmaerne G3 A/S og G5 A/S. Der er ikke foretaget anmeldelse i de konkursboer, der nu er etableret efter de pågældende firmaer.

Forevist e-mails og kopi af registrering af G1, underskrevet af tiltalte ved digital signatur den 26. september 2011, bilag 11 S oplyste tiltalte, at han ikke kan huske, hvorfor han i september 2011 ansøgte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at få registreret og genåbnet den personligt drevne virksomhed, G1."

Vidneforklaringer

PA

"Vidnet forklarede, at hun er ansat i SKAT. Hun er skatterevisor og cand.merc.jur. Vidnet har modtaget tiltaltes sag fra kontrolafdelingen, og vidnet har vurderet, om sagen gav grundlag for en straffesag. Sagen blev efter Landsskatterettens afgørelse genoptaget for så vidt angår skattedelen. Der var tale om en ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. I forbindelse med genoptagelsen af skattesagen foretog SKAT også en vurdering af tiltaltes momsangivelser, der blev påvirket ved ændringer af sagen vedrørende skattedelen. Momsangivelserne blev vurderet i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Der er ikke nogen retningslinjer for, at man ikke skal indstille til en straffesag efter en hjemvisning. Vidnet har arbejdet med momssager siden 2008. Vidnet kan ikke udtale sig om, hvorvidt der er begået fejl i den underliggende kontrolsag.

Forevist bilag 12, oplyste vidnet, at det er et en del af et notat, der er udarbejdet af vidnet. Notatet er i maj 2019 sendt til Politiet. Tiltaltes personlige virksomhed blev åbnet for så vidt angår skat og moms fra den 1. november 2001 til den 30. august 2011. I den periode var virksomheden registreret for halvårlige perioder vedrørende moms. For perioden fra den 1. september 2011 til den 17. april 2012 var tiltaltes personlige virksomhed registreret for moms i kvartalsvise perioder. Vidnet har ikke kendskab til, hvornår logoplysningerne er ført vedrørende de halvårlige og kvartalsvise perioder for afregningen af moms for tiltaltes personlig drevne virksomhed."

MK

"Vidnet forklarede, at han er statsautoriseret revisor. Han talte første gang med tiltalte i 2015. Tiltalte bad vidnet som regnskabskyndig om at retablere regnskaberne for tiltaltes personlige virksomhed for 2011. Regnskaberne blev etableret i samarbejde med vidnet, tiltalte og tiltaltes stedfar, NB. De holdt møder om grundlaget for udarbejdelsen, og der blev overgivet et materiale som grundlag fra tiltalte og NB til vidnet. Der var flere drøftelser om dette grundlag. Vidnet var ikke inde i SKATS systemer. Vidnet har set nogle af de bilag, der ligger til grund for årsrapporten. Der var rigtig mange bilag og flere fakturaer. Der blev udfoldet en stor indsats fra tiltalte og NB for at få alt relevant regnskabsmateriale frem. Vidnet har fået kopi af samtlige bilag, der ligger til grund for regnskabsmaterialet. Vidnet har tjekket indberetningerne til SKAT vedrørende lønudbetalinger. Det er et lønbureau, der har foretaget indberetningerne. Vidnet har ikke set de udarbejdede lønsedler. De lønudbetalinger, der har været i 2011, er indberettet på cvr.nummeret for tiltaltes personlige virksomhed. Det var tanken, at virksomheden og driften i det personlige drevne firma skulle overføres til et anpartsselskab. Dette blev imidlertid aldrig gennemført. Den personligt drevne virksomhed blev ført videre. Det er vidnets opfattelse, at selskabskapitalen skal være indbetalt, forinden stiftelsen af et selskab bliver registreret.

Forevist ansættelseskontrakten i bilag 11 S, oplyste vidnet, at han ikke har set denne kontrakt. Under vidnets samtaler med tiltalte har tiltalte fortalt, at der var en kommunikationsbrist mellem tiltalte og hans revisor, og som drejede sig om, at virksomheden i det personligt drevne firma aldrig blev overført til anpartsselskabet. Alle lønninger er bogført ved anvendelse af cvr.nummeret for den personligt drevne virksomhed. G3 A/ S og G5 A/S var to at tiltaltes store kunder. Vidnet har ikke stor erfaring i ordinære og ekstraordinære genoptagelser af skattesager."

Andre oplysninger

Der er fremlagt en årsrapport for tiltaltes personligt drevne virksomhed, G1 v/T, for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2011 Rapporten indeholder en erklæring fra statsautoriseret revisor MK og er forsynet med en påtegning fra tiltalte. Det er vedrørende skyldig moms for 2011 anført, at tilsvaret i alt udgør 609.824 kr.

Der er endvidere fremlagt en række kontoudskrifter blandt andet med angivelser af fakturaer udstedt af G1 i 2011, herunder for perioden fra den 11. september 2011 til den 31. december 2011, og der er også fremlagt kopi af fakturaer udstedt af G1 til firmaet G3 A/S i den nævnte periode med angivelse af kontoen for tiltalte personligt drevne virksomhed med F1-bank.

Det fremgår af en udskrift af 7. februar 2019 fra Erhvervsstyrelsen, at G1 v/T er registreret med startdato den 1. november 2001 og ophørsdato den 30. august 2011. Virksomheden er herefter registreret med startdato den 1. september 2011 og med ophørsdato den 17. april 2012. Det er i øvrigt anført i udskriften, at virksomhedens startdato var den 1. november 2001 med ophørsdato den 17. april 2012.

Anklagemyndigheden har oplyst, at det i tiltalen anførte beløb på 551.824 kr. fremkommer ved at fratrække skattemyndighedernes foreløbige ansættelse af momstilsvaret på 67.000 kr. for den personligt drevne virksomhed fra beløbet på 609.824 kr., der er angivet som skyldig moms i årsrapporten for virksomheden for 2011.

Der er i medfør af retsplejelovens § 808 gennemført en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold, og Kriminalforsorgen har udtalt, at tiltalte er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen. Såfremt sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, bør der alene fastsættes en prøvetid.

Rettens begrundelse og afgørelse

Statsautoriseret revisor MK har som vidne forklaret, at det var tanken, at virksomhed og drift i tiltaltes personligt drevne firma skulle overføres til et anpartsselskab, men at dette aldrig blev gennemført. Den personligt drevne virksomhed blev videreført, og vidnet har udarbejdet en årsrapport for 2011 for virksomheden på grundlag af regnskabsmateriale, som blev indleveret af tiltalte og hans stedfar.

Erhvervsstyrelsen har registreret tiltaltes personligt drevne virksomhed for hele 2011, og der er udstedt adskillige fakturaer fra virksomheden i 2011, herunder også efter den 30. august 2011, på hvilket tidspunkt virksomheden efter tiltaltes forklaring ophørte. Tiltalte har i øvrigt forklaret, at han udstedte fakturaerne i sin personligt drevne virksomhed.

På denne baggrund finder retten, at det kan lægges til grund, at virksomheden i tiltaltes personligt drevne virksomhed ikke er ophørt på noget tidspunkt i 2011, og at der i virksomheden er oparbejdet et skyldigt og ikke afregnet momstilsvar på 551.824 kr. i overensstemmelse med den foreliggende opgørelse af beløbet.

Efter tiltaltes forklaring om, at han ikke har udarbejdet momsregnskaber og foretaget indberetninger af moms til myndighederne er det godtgjort, at han har haft forsæt til at unddrage det offentlige det omhandlede momsbeløb, idet der blandt andet henvises til, at tiltalte som indehaver af virksomheden har været ansvarlig for, at indberetninger blev foretaget efter gældende bestemmelser.

Tiltalte er herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 2, jf. § 57, stk. 1.

Ved straffastsættelsen er der henset til sagens karakter og størrelsen af det beløb, der er unddraget myndighederne. Med henvisning til at overtrædelsen er begået for flere år siden er der anledning til at gøre frihedsstraffen betinget.

Fængselsstraffen skal derfor ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 550.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Østre Landsrets dom af 23. marts 2021, 7. afdeling nr. S-1656-20

Parter        

Anklagemyndigheden

mod

T

(cpr.nr. [red. CPR fjernet])

(v./ advokat Birger Lennart Hagstrøm, besk.)

Dommen er afsagt af landsdommerne

Finn Morten Andersen, Jacob Waage og Alex Puggaard med domsmænd

Byrettens dom af 10. juni 2020 (60-1736/2018) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at den idømte fængselsstraf ikke gøres betinget..

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet MK.

Den i byretten af vidnet PA afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han lod sin revisor stå for at indberette moms. Han mener ikke, at han selv holdt øje med, om nu også revisoren rent faktisk indberettede. Han ved heller ikke, hvor tit firmaet betalte moms. Det var ikke noget, han gik op i. Han er selv håndværker og er ikke så meget inde i det administrative. Han holdt dog øje med, hvor mange likvide midler der var på kontoen.

Når der skulle overføres moms til statens konto, var det nok ham selv, der overførte pengene, efter at hans revisor havde sagt, hvad der skulle betales. Han lagde ikke mærke til, at han slet ikke betalte moms i 2011. Det sidste halvår af 2011 var han meget økonomisk presset. Det var ved at gå galt med firmaet, og han havde ikke overblikket. Han har derfor heller ikke spekuleret over, at der ikke blev indberettet eller betalt moms. Han afleverede bare sine bilag til revisoren, og når der blev kørt løn, var det hans kæreste og revisorens bogholder, som stod for dette sammen. Det var også revisoren, som normalt lavede årsrapporten. Han mener ikke, at han tidligere har haft problemer med at indberette moms. Han har ingen forklaring på, at der kom problemer i 2011.

Vedrørende årsrapporten for 2011 dateret den 11. august 2016 forklarede han, at han har brugt en masse penge på at skabe et overblik og indberette korrekt moms. Han ville gerne lave så korrekt et regnskab som muligt. Han begyndte at indsamle alle de bilag, han kunne finde frem til, så hans nye revisor kunne lave et retvisende regnskab.

De tilgodehavender, han havde hos de to hovedentreprenører, lå samlet på omkring 4.500.000 kr. på konkurstidspunktet. Han har ikke hørt, at der på den baggrund er trukket noget fra i momsen.

Han ved ikke, hvorfor selskabet i 2011 i erhvervsattesten står som afmeldt og anmeldt igen. Han ringede på et tidspunkt til SKAT og fik at vide, at han skyldte 146.000 kr. Det er muligvis derfor, at selskabet blev afmeldt. Han spurgte, om selskabet kunne åbnes igen, hvis han indbetalte beløbet. Det kunne det, og derfor indbetalte han beløbet.

Det er rigtigt, at han den 31. oktober 2011 stiftede anpartsselskabet. Det var efter råd fra hans revisor. Det begyndte at blive vanskeligere for ham at få pengene hjem, og oprettelsen af anpartsselskabet skulle sikre, at han ikke fik et personligt ansvar.

Han har ikke været i kontakt med R1 i forbindelse med straffesagen, og han har heller ikke klaget over selskabet til Revisornævnet. Det var noget, han overvejede sammen med sin tidligere advokat, men det blev aldrig til noget.

Vidnet MK har supplerende forklaret blandt andet, at det er rigtigt, han kom ind i sagen i 2015. Tiltalte bad ham om at reetablere regnskabet tilbage fra 2011. Der lå et udkast til regnskab for 2010, der var udarbejdet af tiltalte og den tidligere revisor. Det, han selv havde fokus på, var regnskabsåret 2011. Han husker ikke, om der var en igangværende bogføring. De startede i hvert fald forfra. Han var ikke i dialog med den tidligere revisor. Det forekom ikke relevant. Det var ikke hans opfattelse, at der var en revisor, der var i besiddelse af materiale vedrørende den løbende drift for 2011.

Da bogføringsmaterialet ikke var til stede i selskabet i 2011, kan der heller ikke have været indbetalt korrekt moms. Tiltalte sagde da også til ham, at han havde arbejdet for en stor kunde, som ikke betalte ham, og at han havde mistet overblikket over sin økonomi.

Tiltalte havde måske også i 2011 samarbejde med en revisor, men han ved ikke, hvad samarbejdet gik ud på. Når der i sagens akter er anført en skatteindbetaling på 146.816 kr., må der vel være sket en betaling af skyldig skat. Det ser dog ud til, at der er tale om indbetalinger, som hidrører restance fra et andet år, og at det også angår indbetaling af andet end moms.

Ofte betales moms kvartalvis. Indberetning og indbetaling af moms sker normalt samtidig.
I 2011 må SKAT have lidt et tab, fordi der ikke er indbetalt moms for det pågældende år.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han i dag er projektleder i G6 i Y3-by. Han har ingen planer om at skifte job. I øvrigt er hans forhold som det fremgår af § 808-undersøgelsen af 1. juni 2018.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet. Det for landsretten anførte om, at flere af tiltaltes debitorer senere er gået konkurs, kan ikke føre til, at tiltalte har haft en berettiget forventning om, at han ikke skulle indberette eller betale skyldig moms.

Straffen forhøjes til fængsel i 5 måneder.

Henset til den lange periode, der er gået, siden momsunddragelsen fandt sted, tiltaltes gode personlige forhold, og at han ikke tidligere er straffet, gøres straffen betinget, idet landsretten dog finder grundlag for, at tiltalte som betingelse herfor ud over det af byretten anførte skal udføre samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

T h i k e n d e s f o r r e t :  

Byrettens dom i sagen mod T ændres således, at fængselsstraffen fastsættes til fængsel i 5 måneder. Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden,
at tiltalte undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden, og
at tiltalte inden for en længstetid på 8 måneder skal udføre samfundstjeneste i 100 timer.

Dommens bestemmelse om en tillægsbøde stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.