Dato for udgivelse
26 Aug 2021 11:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jun 2021 09:21
SKM-nummer
SKM2021.439.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
11. afdeling S-3777-18
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, dokumentfalsk
Resumé

T var tiltalt for dokumentfalsk og registreringsafgiftssvig. T havde den 10. november 2015 indleveret en falsk tilladelse til syn og registrering samt en falsk værdiansættelse til en bilforhandler, vedrørende sin personbil. Bilforhandleren benyttede umiddelbart efter de falske dokumenter i forbindelse med indregistrering af køretøjet hos told- og skatteforvaltningen. T havde endvidere vedrørende en anden bil hos Motorkontoret indleveret en falsk tilladelse til syn og registrering samt en falsk værdiansættelse. T havde derved unddraget for i alt 158.615 kr. i registreringsafgift.

T havde også via Erhvervsstyrelsens Tast-Selv urigtigt registreret og anmeldt en stamgæst i sit værtshus som administrerende direktør i sit anpartsselskab.

T forklarede, det var samme unavngivne person, der solgte ham begge biler. Da han fik oplyst prisen på bilen, tjekkede han prisen med det samme på nettet. Det var tydeligt, at der skulle foretages reparationer på bilen. Han kunne ikke se, at papirerne var falske. Det var først efterfølgende, at han fandt ud af, at stamgæsten muligvis ikke har forstået hvad det indebar at stå for bevillingen. Da han foretog registreringen, var han ikke i tvivl om, at hun havde forstået, hvad det var.                            

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Ts forklaring tilsidesattes som utroværdig, usammenhængende og modstridende. T idømtes en tillægsstraf af fængsel i 4 måneder samt en tillægsbøde på 47.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, med den ændring, at T ikke idømmes tillægsstraf. Der blev henset til det af anklagemyndigheden anførte om, at T er idømt 7 års fængsel for forhold begået i 2014 ved udenlandsk dom af 22. oktober 2019, hvilken straf ved dansk dom blev bestemt til at skulle afsones i Danmark, hvilket han p.t. er i færd med. Man har ikke ved strafudmålingen i den udenlandske dom kunnet tage hensyn til straffen i den aktuelle sag, idet byretsdommen i den aktuelle sag var anket til frifindelse. Der hensås endvidere til, at gerningstidspunkterne i den aktuelle sag ligger i 2015, og at T blev sigtet 7. december 2016, således at sagsbehandlingstiden overstiger 4½ år. Ankesagen var oprindeligt berammet til 13. september 2019, men blev udsat, idet T den 9. september 2019 blev udleveret til strafforfølgning i udlandet.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels straffelovens §23

Straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 1

Straffelovens § 296, stk. 1, nr. 2, litra d, jf. i det hele straffelovens § 89.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.2.1.10.4.

Østre Landsrets dom af 28 juni 2021, 11 Afdeling nr. S-3777-18

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T

(cpr.nr. [red. CPR fjernet])

(v/advokat Betina Hald Engmark, besk. )

Afsagt af landsdommerne

Ole Dybdahl Benedikte Holberg og Mikael Friss Rasmussen 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Byrettens dom af d. 11 december 2018, nr. 1609/2018

Parter 

Anklagemyndigheden

mod 

(cpr.nr. [red. CPR fjernet])

Der har medvirket domsmænd ved behandling af denne sag. 

Afsagt af byretsdommer 

Sanne Egekvist kst. 

Anklageskrift er modtaget den 22. marts 20 18.

T er tiltalt for overtrædelse af

l.

registreringsafgiftslovens 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens 23 — medvirken til afgivelse af urigtige oplysninger til brug for afgiftsberegning af køretøj, ved omkring den IO. november 2015 med forsæt til unddragelse af registreringsafgift, at have indleveret en falsk tilladelse til syn og registrering samt en falsk værdiansættelse til G1, cvr. nr. ...11, Y1-adresse I i Y2-by, vedrørende tiltaltes personbil af mærket Mercedes med stelnummer XXX0, med henblik på at G1 umiddelbart efter benyttede de falske dokumenter i forbindelse med indregistrering af køretøjet og dermed afgav urigtige eller vildledende oplysninger til SKAT til brug for afgiftskontrollen og hvorved det offentlige blev unddraget 30.872 kr. i registreringsafgift.

l.a

straffelovens 171, jf. 172, stk. 1 — dokumentfalsk, ved som nærmere beskrevet i forhold I — for at skuffe i retsforhold i forbindelse med indregistrering af personbil — at have gjort brug af en falsk tilladelse til syn og registrering samt en falsk værdiansættelse, idet dokumenterne ikke hidrørte fra den angivne udsteder (SKAT).

2.

registreringsafgiftslovens 27, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1 - afgivelse af urigtige oplysninger til brug for afgiftsberegning af køretøj, ved i perioden omkring den 10.-14. december 2015 hos Motorkontoret, Y15-adresse i Y16-by, med forsæt til unddragelse af registreringsafgift, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet

han indleverede en falsk tilladelse til syn og registrering samt en falsk værdiansættelse vedrørende en BMW med stelnummer XXX1 med henblik på indregistrering af køretøjet, hvorved det offentlige blev forsøgt unddraget kr. 127.743 kr. i registreringsafgift, hvilket imidlertid ikke lykkedes, idet SKAT fattede mistanke og afviste indregistrering.

2.a 

straffelovens 171, jf. 172, stk. 1 — dokumentfalsk, ved som nærmere beskrevet i forhold 2 — for at skuffe i retsforhold i forbindelse med forsøg på indregistrering af personbil — at have gjort brug afen falsk tilladelse til syn og registrering samt en falsk værdiansættelse, idet dokumenterne ikke hidrørte fra den angivne udsteder (SKAT).

4.

straffelovens 296, stk. 1, nr. 2, litra d — urigtig anmeldelse til registreringsmyndighed om juridisk persons forhold, ved 6. januar 2015, via Erhvervsstyrelsens Tast-Selv mulighed www.virk.dk, urigtigt at have registreret og anmeldt NL som administrerende direktør i anpartsselskabet G2 ApS, cvr. ... 12.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsels- og bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne skattemedarbejder OT, WA, NL, SK og JH.

Tiltalte har forklaret om forhold 1, at han kiggede efter en billig bil på en auktion i Y3-by. Han fik ikke nogen bil ved auktionen. Han traf en person, der havde en Mercedes på en trailer. De kom i snak om bilen. Den pågældende havde forsøgt at sælge bilen på auktionen, men den var ikke blevet solgt. Han forlangte 12.000 kr. for bilen. Tiltalte tjekkede via sin mobiltelefon tilsvarende biler på Autocom. Bilerne var i bedre stand og lå mellem 30.000 kr. til 40.000 kr. Han tænkte, at det ikke kunne gå helt galt, selvom der skulle laves noget ved bilen. De handlede på stedet. Han kendte ikke sælgeren på forhånd, men mødte ham på auktionen. Man snakker med mange, når man går rundt sådan et sted og kigger på biler. Sælgeren fortalte, at bilen var købt på en auktion. Sælgeren fremviste dokumentation for, at bilen var blevet beslaglagt af Skat og solgt på auktion. Han kan ikke huske navnet på den pågældende sælger. Han var af anden etnisk herkomst. Tiltalte fik vist dokumenter, der var i orden. Han fik den originale registreringsattest og et brev fra Skat. Det er de dokumenter, der indgår i denne sag. Han skulle bruge dokumenterne i forbindelse med registrering af bilen. Bilen var ikke indregistre-

ret i Danmark, men holdt med Y13-landske plader. Han spekulerede ikke over, at der var Y13-landske nummerplader. Han betalte 12.000 kr. kontant. Han sikrede sig ikke yderligere oplysninger på sælgeren. Det var der ikke nogen grund til. Bilen blev læsset af traileren på stedet. Han lånte et sæt prøveplader fra G1 for at køre bilen hjem. Han fik en kammerat til at køre sig tilbage til Y3-by en time efter. Kammeraten hedder PP og bor Y4-adresse i Y5-by. PP var på daværende tidspunkt ansat som chauffør hos ham.

Tiltalte kørte i sin egen bil fra auktionsstedet til Y2-by og videre til G1, hvor han lånte et sæt prøveplader. Han kørte tilbage til auktionen sammen med PP for at hente bilen.

Han kørte bilen til Y2-by og næste morgen til Y6-områdes Bilsyn. Han fik lavet et toldsyn for at få bilen ind i det danske system. Bilen blev efterfølgende synet med en mangelsliste. Der var rust ved inderskærmene og andre småting. Han udbedrede delvist selv bilen, inden den blev synet igen. Da bilen var synet, afleverede han derefter alle dokumenterne til G1. Bilen løb op i 16.000 kr. til 18.000 kr., inden den var synet. Han tænkte, at det var meget fornuftigt. G1 fungerer som motorkontor. Han havde handlet flere biler med G1 og vidste, at de havde motorkontor.

Han afleverede dokumenterne. JH sagde, at det var utroligt, at den var gået igennem. JH sendte papirerne til registrering i Y7-by. Han forstod på JH, at det primært er Y7-by, der står for indregistrering af importbiler. JH ringede efter 4 dage, at papirerne var kommet tilbage, og at han kunne komme og hente nummerpladen.

Tiltalte forklarede om forhold 2, at sælgeren af Mercedesen, der hedder

WA eller noget i den retning, ringede til ham, fordi tiltalte var lidt ked af, at Mercedesen var for gammel og slidt. WA fortalte, at han havde en BMW, som var kørt igennem på samme måde som Mercedesen, og om tiltalte var interesseret i den. Det var den samme sælger, som fra Mercedesen. Han tog kontakt til tiltalte, fordi tiltalte var lidt ked af Mercedesen. Tiltalte havde snakket om, at den nok var for gammel og for dårlig at køre for meget videre

i. Tiltalte havde prøvet at sælge den til 15.000 kr., men det var umuligt. WA fortalte ham, at BMW'en var i kommission i Y8-by, og han kunne køre ind og kigge på den. Han kørte hen og kiggede på den efter et par dage. Det var en bil med fremtid i både standsmæssigt og kilometermæssigt. De aftalte, at det var interessant, og at han godt ville købe den i stedet for. Han lavede aftalen med personen, han havde mødt i Y3-by. Han talte ikke med bilforhandleren i Y8-by om bilen, men han hentede bilen efter et par dage. Han havde prøveplader med. Han fik dokumenterne udleveret i Y8-by. Han formoder, at det var ejeren af G3, der udleverede dokumenterne til ham. Han fik dem ikke af sælgeren. Han havde fået afvide, at alle papirer lå ved forhandleren i Y8-by, og at han kunne hente bilen der.

PP kørt ham til Y8-by med prøvepladerne. PP var ansat som chauffør på det tidspunkt. Det var meningen, at tiltalte ville have BMW'en til sig selv til privat brug. Han kørte hjem med bilen. Dagen efter kørte han bilen til syn. Han kørte ned for at få BMW'en toldsynet og derefter synet i Y2-by. Han fik bilen toldsynet ved Y6-områdes bilsyn og det efterfølgende almindelige syn. Han kørte derefter til G1 med papirerne. JH sagde, at han lige så godt selv kunne køre til Y7-by, da de alligevel skulle sende papirerne dertil. Han kørte selv til Y7-by. De sagde, at der var problemer med papirerne og beholdt dem. Han kan ikke helt huske forløbet.

Afdelingslederen var ikke til stede, og de ville have hende til at kigge på det. Han kom igen efter et par dage og fik af vide, at papirerne var gået videre til kontrol. Han fik også af vide, at der var problemer med Mercedesen. Han gav besked til ham i Y3-by om, at han ikke skulle have BMW'en, og han pillede pladerne af Mercedesen.

Sælgeren fra Y3-by sagde, at tiltalte havde alle dokumenterne, og om han ikke bare kunne indregistrere bilen til anpartsselskabet. Selskabet havde en adresse i Y3-by. Sælgeren ville have den indregistreret til sig selv. Ejeren af bilen fortalte ham, at han havde talt med en medarbejder fra Skat på Sluseholmen, og at der var sket en tastefejl eller et eller andet, og at han bare skulle komme derud med papirerne. Tiltalte kørte hen for at hente papirerne, men fik af vide, at de var sendt videre og ikke kunne udleveres.

Han skulle have en fuldmagt om, at han måtte foretage registrering til anpartsselskabet. Han aftalte med sælgeren, at de skulle mødes på tanken i Y9-by for, at han kunne få en fuldmagt. Det var for at de kunne nå det inden motorkontoret lukkede.

Tiltalte bekræftede, at han henvendte sig på motorkontoret, hvor han fik af vide, at der var problemer. Han tog kontakt til sælgeren, der sagde, at bilen så skulle indregistreres til anpartsselskabet. Tiltalte fortalte til Skat, at bilen skulle indregistreres til anpartsselskabet. Skat sagde, at han skulle bruge en fuldmagt. Tiltalte kontaktede igen sælgeren. De aftalte at mødes i Y9-by på grund af tiden. Han fik en fuldmagt med.

Forevist bilag 2-2, fuldmagt, bekræftede tiltalte, at det var den fuldmagt, som han fik af sælgeren. Han kørte tilbage til Y7-by med fuldmagten. De tog imod den og oplyste, at sagen var sendt til kontrol. Han ringede efter nogle dage og fik at vide, at der var problemer med papirerne, og at bilen ikke kunne blive indregistreret. Han slog det ud af hovedet, indtil han modtog en opkrævning på afgifter. Han havde ikke bilen.

De havde aftalt en pris på 110.000 kr. for bilen. Han nåede ikke at betale, inden der opstod problemer. Da det første problem opstod, skulle han have været oppe og hæve penge til bilen, men så sagde de, at de kørte videre og ville få den indregistreret til dem selv. Han har tabt de penge, han betalte for indregistreringen, for de var ikke interesserede i at betale ham pengene. Han ville være sikker på at have bilen, inden han betalte for den. Han fik den originale tyske registreringsattest med. Sælgeren havde tillid til ham og havde i øvrigt selv det ene sæt nøgler.

Han modtog først en opkrævning fra Skat på Mercedesen. Det var fuldstændig ude i skoven i forhold til bilens vurdering. Bilen ville stå ham i

50.000 kr. og blev handlet på nettet til omkring 25.000 kr. Det hang ikke sammen økonomisk. Han valgte derfor at afmelde bilen. Han ringede til Skat i Y10-by og sagde, at bilen ikke var det værd. Han klagede ikke over størrelsen på beregningen. Det var formålsløst at indbringe afgørelsen, når beløbet afveg så meget fra værdien på bilen. Han har ikke haft kontakt med sælgeren siden. Han forsøgte at ringe, da der kom en opkrævning på BMW'en, men der var ingen kontakt på telefonen. Han ved ikke, om telefonen var slukket, eller om nummeret var udgået.

Tiltalte har forklaret om forhold 4, at han stiftede selskabet G2 ApS i 2013. Han lavede ændringen i direktørposten den 6. januar 2015. Det var hans klare opfattelse, at NL havde accepteret at blive indsat som direktør i selskabet. Hun tilbød selv at søge alkoholbevilling. På daværende tidspunkt var han i forhandlinger om at overtage et hotel i Y2-by. Han kunne ikke selv stå for bevillingen på grund af hans straffeattest. Han havde et møde med ejeren i Bodegaen. Hotellet bestod af 30 værelser, en spillecafe og en bodega. Han var primært interesseret i spillecafeen og værelserne. Han sad og talte med ejeren, om han kendte en, der var interesseret i at forpagte bodegaen. NL overhørte, at der manglede en forpagter til bodegaen. Hun var stamkunde, og hendes kæreste var tjener i bodegaen. Hun rettede selv henvendelse og sagde, at hun godt kunne stå for bevillingen. Det kan være, at hun ikke helt har forstået, hvad det indebar. Det var nødvendigt, at hun stod som direktør for selskabet. Der havde været transport aktiviteter i selskabet, som han havde afhændet til anden side. Han var blevet alene med sine to børn og kunne ikke længere køre transport i Europa. Han havde tidligere været i værtshusbranchen. Der var tale om et køb af forretningen, og han kunne ikke stå for bevillingsansøgningen. Han ville derfor bortforpagte bodegaen. NL skulle være kontakt til bevillingsnævnet. Hun skulle beholde sit arbejde. Det var en ren administrativ post. De havde aftalt, at de skulle holde et møde om løn, men det nåede de ikke, fordi forretningen blev solgt til anden side. Han indtrådte derfor selv som direktør i selskabet igen. Det kan godt passe, at det var den 19. marts 2015.

Adspurgt af forsvareren, forklarede tiltalte, at det først var efterfølgende, at han fandt ud af, at NL muligvis ikke har forstået, hvad det indebar at stå for bevillingen. Da han foretog registreringen, var han ikke i tvivl om, at NL havde forstået, hvad det var.

Det var den samme person, der solgte ham begge biler. Han kan ikke huske sælgerens navn. Han kan huske, at han var udlænding. Det lyder rigtigt, at sælgeren hed det, der fremgår af fuldmagten. Han så ikke dokumentation på hans identitet. Han virkede troværdig, og derfor var der ikke grund til at undersøge det nærmere. Han vil kunne genkende ham. Han var lidt kraftig bygget og omkring 170 cm høj. Han var nok i midten af 40'erne. Det var hans opfattelse, at han kom fra Y3-by. De snakkede om, at de have et pizzaria i byen. De stod 3 mænd og snakkede. De 2 andre gik, da tiltalte begyndte at snakke bil med ham.

Da han fik oplyst prisen på bilen, tjekkede han med det samme på nettet. Der

stod nogle biler til 30.000 kr. til 40.000 kr., men i væsentlig bedre stand og med lavere kilometertal og nyere årgang. Det var tydeligt, at der skulle foretages reparationer på bilen. Han ville have bilen som privatbil. Han kunne ikke se, at papirerne var falske. Han lagde ikke mærke til datoerne og journalnumrene. Han var mere interesseret i, at der var et Skat stempel i bunden, og at der stod, at der var 0 kr. i afgift. De oplysninger, han fik, virkede troværdige. Det var jo en ældre bil.

Da han skulle hente nummerplader, sagde JH, at det var længe siden, at han havde set en bil, der blev takseret til 0 kr. De talte om, at der var noget, der skulle laves på bilen, og at den var gammel. JH sagde ikke noget om, at der var noget mærkeligt. Han har handlet flere erhvervsbiler med G1 gennem 6 til 7 år. Han fik lavet sine erhvervsbiler på værkstedet og vidste, at de havde motorkontor. Han har haft et transportfirma siden 1973. Han har tidligere kørt eksportkørsel, men slog senere ind på små biler og kørsel i Danmark. Han havde to kassevogne. PP var ansat til at køre med en af bilerne. Han kørte selv med den anden bil.

JH talte med en fra Y7-by, mens tiltalte var til stede. De fik af vide, at dokumenterne skulle skannes og sendes til Y7-by, så han kunne ikke få nummerpladen med sig same dag. Efter nogle dage fik han afvide, at han kunne hente nummerpladerne.

Han kan ikke huske, hvornår han fik udleveret BMW'en. Han havde BMW'en i omkring en uge. Han afleverede bilen til sælgeren fra Y3-by. Han kan godt hedde WA. Det virkede troværdigt. Dokumenterne var til stede. Han fik en forklaring om, at bilen var blevet importeret til Danmark som flyttegods. Det kendte han selv til fra sit arbejde med flytninger fra Y11-land. Hvis man havde været i udlandet i en vis periode, kunne man afgiftsfrit tage en bil med hjem som flyttegods. Han gik ud fra at reglerne stadig var gældende, da sælgeren sagde sådan. Han undersøgte det ikke nærmere. Han kunne efterfølgende ikke få kontakt med sælgeren.

Han kan ikke huske, hvem han talte med, da han hentede bilen ved G3, men han mener, at det var ejeren af virksomheden. De talte om han kendte nogen med autotransportere. Det var arbejdsrelateret. Han er derfor næsten sikker på, at det var ejeren. Han mener, at han vil kunne genkende ham igen. Han havde bilen i under en uge. De talte ikke om leasing af bilen. Han var ikke interesseret i at lease bilen.

Adspurgt af anklageren, forklarede tiltalte, at han ikke undrede sig over, at afgiften for BMW'en var sat til 0 kr. i afgift. Han tænkte, at BMW'en kunne være taget lovligt hjem som flyttegods.

Foreholdt bilag 1-2-6, forklarede tiltalte, at det var hans egen vurdering, at det kunne være flyttegods. Han hæftede sig ved, at dokumenterne forekom troværdige og ikke ved, at der kunne være forskel i afgiften på de to biler. Det var hans eget indtryk, at det var flyttegods. Han tog papirerne for gode varer.

Adspurgt af forsvareren, forklarede tiltalte, at der ikke direkte var nogen, der havde sagt til ham, at BMW'en var hjemtaget som flyttegods. Bilen kunne være konfiskeret af Skat på grund af en skattegæld.

OT har som vidne forklaret, at han har truffet afgørelserne om afkrævning af registreringsafgift vedrørende de to biler. De vurderede, at dokumenterne ikke var fra Skat.

Tilladelsen til syn og registrering af Mercedesen (sagens bilag 1-2-2, side I) er dateret den 30. august 2015, men det fremgår af brevet, at der er søgt om tilladelse den 26. oktober 2015. Datoerne er i forkert rækkefølge. Han har slået journalnummeret op i Skats systemer, og det det vedrører noget om kommunal tandpleje. Det har ikke noget at gøre med tilladelse til syn og registrering.

Afgørelse om Værdiansættelsen (sagens bilag 1-2-2, side 2) er dateret den 23. oktober 2015, men journalnummeret begynder med 12. 12 tallet betyder, at sagen er startet op i 2012. Det tager normalt to til 4 uger at lave en vurdering. Han har slået journalnummeret op i Skats systemer, og det vedrører noget om transport i et tilgodehavende vedrørende en anden person, der ikke har forbindelse med denne sag.

Skat har ikke udstedt dokumenterne.

Det blev ikke opdaget i forbindelse med indregistreringen af Mercedesen. Der vil typisk være en udenlandsk registreringsattest, og så har Skat ikke brug for at se tilladelsen. Skat udsteder en tilladelse, hvis Skat har beslaglagt en bil og ikke har registreringsattesten.

På tiltaltes Facebookprofil var der et foto af bilen, hvor der var monteret Y13-landske nummerplader. De vi altid blive afmonteret, inden bilen blev bortsolgt på auktion.

Man vil kunne se på stelnummeret, om bilen har været noteret i Danmark, men det blev ikke kontrolleret af motorkontoret.

Vedrørende BMW'en henvendte motorkontoret sig til Skat på baggrund af tiltaltes henvendelse. Motorkontoret havde efterprøvet dokumenterne, og bilen var ikke registreret i Skats systemer.

Dateringen af tilladelsen (sagens bilag 1-2-6, side l ) stemmer ikke overens med den dato, der er søgt om tilladelse. Det angivne journalnummer vedrører en fordring på en helt anden person. Journalnummeret angiver, at det er en sag fra 2012.

Fuldmagten tilgik vidnet efterfølgende. Skat gjorde ikke så meget ved den.

Skat vurderede, at bilen var forsøgt indregistreret på et urigtigt grundlag. Skat tog ikke kontakt til fuldmagtsgiveren. De rettede kravet mod tiltalte, da det var ham, der forsøgte at indregistrere bilen.

Beregningerne af afgiften blev ikke påklaget. De havde ikke kontakt med tiltalte. I den ene sag bad tiltalte om at få et møde med Skat, men på det tidspunkt var sagen sendt til politiet og til Skats egen ansvarsafdeling. Tiltalte blev oplyst om, at de derfor ikke kunne holde et møde med ham.

Adspurgt af forsvareren, forklarede vidnet, at det ikke er alle henvendelser, der bliver registreret. Henvendelser i motorekspeditionen bliver typisk ikke registreret. Tiltalte kan have været forbi uden, at det er blevet registreret.

Der er regler om, at man kan tage biler hjem som flyttegods. Han mener at man har 30 dage til at indregistrere køretøjet.

På daværende tidspunkt kontrollerede motorkontorerne ikke indleverede papirer. På baggrund af denne sag har de nu fået instrukser om, at de altid skal slå op i Skats system.

WA blev forevist fuldmagt, sagens bilag 2-2, og har som vidne forklaret, at det ikke er hans underskrift. Det var hans selskab. Han har ikke set fuldmagten før. Han har hverken solgt en BMW eller en Mercedes til tiltalte. Han kender ham ikke og har aldrig set ham før.

Han kender ikke en virksomhed i Y8-by der hedder G3. Han har aldrig forsøgt at sælge et køretøj på Y3-by Bilauktioner.

Adspurgt af forsvareren, forklarede vidnet, at hans virksomhed var en spillehal virksomhed. Han driver ikke pizzaria.

Han har ikke før oplevet, at nogen har udgivet sig for at være ham.

NL har som vidne forklaret om forhold 4, at hun rettede henvendelse til Erhvervsstyrelsen, fordi hun blev bekendt med, at hun var registreret som direktør i G5 ApS. Hun kender tiltalte.

Hun havde ikke drøftet indsættelsen som direktør med tiltalte. Tiltalte spurgte hende, om hun ville hjælpe ham med et værtshus, som han ville åbne. Det var i slutningen af 2014 eller i begyndelsen af 2015. Tiltalte kom i hendes hjem, og de mødtes også på den lokale bodega. Tiltalte ringede til hende og sagde, at han skulle bruge hendes cpr.nr. Hun ville ikke udlevere det. Hun spurgte tiltalte om, hvad han skulle bruge det til. Han sagde, at det skulle bruges til hans revisor. Hun sagde, at hun selv ville snakke med revisoren. Tiltalte sagde, at han ville finde ud af noget. Hun hørte ikke mere til det.

Tiltalte ringede og spurgte, om de skulle mødes på bodegaen til en fyraftensbajer. De sad og snakkede sammen på værtshuset. Hun gik på toilettet. Da hun kom tilbage, sagde tiltalte, at han skulle gå, for hans søn havde ringet. Hun tænkte ikke over noget, før hun blev bombarderet med stævninger. Hun mener, at tiltalte må have taget et fotografi af hendes

sygesikringskort, mens hun var på toilettet. Det kan ikke være sket på andet tidspunkt. Tiltaltes daværende kæreste fortalte hende, at det var sådan, at det var sket.

I november eller december spurgte tiltalte, om hun kunne være behjælpelig. Hun sagde, at det kunne hun, hvis det ikke kostede hende noget. Hun troede, at hun skulle gøre rent for ham. Tiltalte har nok tænkt på bevilling, men hun stod i Ribers, og har ikke selv tænkt på det. De har ikke talt om alkoholbevilling.

Foreholdt sin forklaring til afhøringsrapport af 19. marts 2015, sagens bilag 5-3, side 2, forklarede vidnet, at hun ikke kan huske, om hun læste forklaringen igennem, men det vil hun normalt gøre. Det skal nok passe, at hun har forklaret sådan til politiet. Hun mener, at det var en anden dag, hvor tiltalte spurgte om alkoholbevilling, og hun sagde, at hun ikke var interesseret i det. Hun har aldrig sagt ja til at stå for en alkoholbevilling, for det vidste hun godt, at hun ikke kunne. De har ikke talt om løn. Hun vidste ikke, at hun var indsat som direktør. Hun modtog en række stævninger og kunne se, at hun stod som direktør. Hun gik ind på virk og kunne se, at hun var registreret som direktør i et selskab. Hun var meget rystet.

Hun tog hen til tiltalte og sagde, at han skulle gå med hende på politistationen, fordi hun ville anmelde ham for identitetstyveri. Tiltalte tog med på politistationen, hvor hun anmeldte ham.

Adspurgt af forsvareren, forklarede vidnet, at det var rigtigt, at hun har kendt hele familien igennem en årrække. De mødtes ikke så tit. De mødtes tilfældigt på værtshuset, eller hvis tiltalte ringede og spurgte, om de skulle mødes til en fyraftensbajer. Det må have været i den forbindelse, at de har talt om det. Tiltalte sagde, at han altid har været en finansmand. Det var tiltalte, der henvendte sig til hende. Hun sagde, at hun gerne ville være behjælpelig, hvis det ikke kostede hende noget. Hun mener ikke, at de har talt forbi hinanden. Hun har ikke misforstået tiltalte. Hun var ikke indforstået med at skulle stå for alkoholbevillingen. Hun har ikke skrevet under på noget. Hun har ikke indvilliget i noget.

SK har som vidne forklaret om forhold 2, at han er i direktør i selskabet G3. Forretningen havde en BMW sat til salg til 259.000 kr. Bilen havde kørt 148.000 km.

Bilen blev købt i Y17-land til firmaet. Den stod i deres udstilling. Den blev annonceret som alle biler. Der kom en interesseret kunde, der ville lave leasing på den. Det gør de ikke. Kunden vil købe bilen uden afgift. Kunden ville måske give en gammel Mercedes i bytte, men han kan ikke huske det nærmere. De fik oplysninger om bilen.

Kunden skulle finde ud af, om det kunne lade sig gøre med leasing et andet

sted. Han lånte derfor bilen, men han ville ikke give ham de originale papirerne. De gav ham en kopi af registreringsattesten. Han plejer at skrive på kopien, at det er en kopi. Kunden kørte med bilen for at se, om han kunne få den leaset. Han kom tilbage efter nogle timer og afleverede bilen. Vidnet hørte ikke mere fra ham.

Han solgte senere bilen til en helt anden kunde. Da de kørte til toldsyn med bilen, fik de besked på at ringe til politiet. De kontaktede politiet. Politiet og Skat kom til stede, og han afgav forklaring. Han fortalte, at han havde haft bilen længe og også inden den dag, hvor den blev forsøgt indregistreret. Han forklarede, at han havde lånt bilen ud på den pågældende dato.

Foreholdt sin forklaring til afhøringsrapport af 23. august 2016, sagens bilag 1-5, forklarede vidnet, at han havde gjort nogle undersøgelser omkring Mercedesen. Han kunne ikke huske navnet på kunden, men der var noget med, at han havde oplysninger om nummerpladen på Mercedesen. Der var noget, der var mærkeligt ved Mercedesen, men han kan i dag ikke huske, hvad det var. Han ringede til synshallen for at undersøge Mercedesen, inden han tog den i bytte.

Han kan ikke huske, hvordan han sikrede sig mandens identitet, men normalt tager de en kopi af kørekortet. Kopien bliver smidt ud efter et par dage. Hvis en kunde stiller sin egen bil, tager de ikke kopi af kørekortet, for så har de en sikkerhed.

Det var ham selv, der havde kontakten til den pågældende kunde. Han udleverede kun kopi af registreringsattesten. Han udleverede ikke andre dokumenter.

Forevist bilag 1-2-6, tilladelse til syn og registrering og afgørelse om værdiansættelse, forklarede vidnet, at han ikke har udleveret dokumenterne. Det er ikke noget, de bruger i firmaet.

Han blev først klar over, at der var et problem, da han tog bilen til toldsyn.

Adspurgt af forsvareren, forklarede vidnet, at han ikke kan huske, hvornår han købte bilen, men han havde den længe. Det var inden udlånet. Han havde bilen før december måned. Han kan ikke sige, om han havde den i nogle uger eller måneder før, han lånte den ud. Politiet fortalte, at bilen var til toldsyn i december måned. Han har måske købt den i oktober måned.

Han har ansat 6 til 7 personer ansat i salgsafdelingen. Han er selv på arbejde hver dag. Han har meget sjældent fri. Der har været andre inde at kigge på bilen. Han mener kun, at bilen var ude at køre en gang i december måned, men han kan i dag ikke huske det præcist.

Adspurgt af anklageren, forklarede vidnet, at han ringede til en synshal i

Y12-by eller i Y2-by. Han kan ikke huske det i dag, men han fortalte det til politiet. Det kan godt passe, at det var synshallen i Y2-by.

JH har som vidne forklaret, at han i 2015 var ansat i G1 som sælger. Han havde administrative opgaver. G1 havde et motorkontor og kunne derfor selv fastsætte registreringsafgifter på importerede køretøjer og også ved eksport. Han kender tiltalte som en jævnlig kunde. I november 2015 var tiltalte forbi med en Y13-landske registreringsattest og et papir fra skat, hvor der stod, at bilen kunne indregistreres uden afgift. Han havde ikke set det før. Det undrede ham, at bilen skulle registreres uden afgift. Han sendte derfor sagen ind til Skat, og lod dem foretage vurderingen. Han faldt over, at der stod nul. Han mener ikke, at han studsede over andet. Han kan i dag ikke huske, hvordan bilen så ud. Bilen har været til syn for at kunne indregistreres i Danmark. Ud fra papirerne har bilen været i normal stand, da der ellers ville have stået i synsrapporten, at bilen var over eller under almindelig stand. G1 gemmer altid registeringssagerne, og han har derfor set på papirerne inden retsmødet. Han tror, at han sagde til tiltalte, at de ikke selv kunne lave registreringen, men blev nødt til at få Skat til at gøre det. Det var ikke i overensstemmelse med sandheden. Han kan ikke huske, at han sagde andet.

Han kan ikke huske, om tiltalte forinden havde fået udleveret prøveplader ved dem. Normalt låner man ikke sine prøveplader ud, men hvis det er til og fra butikken, kan det være sket.

Tiltalte er straffet, senest

ved dom af 20. december 201 1, ændret ved ankedom af 2. maj 2012 efter

straffelovens 191, stk. 2,jf. stk. l, I pkt.,jf. lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, jf. l , stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. 2,jf. 2, stk. 3,jf. bilag liste A, nr. 1, med fængsel i 5 år. Løsladt den 3. marts 2014. Prøvetid 2 år. Reststraf 607 dage. Anklagemyndigheden har oplyst, at der ikke er foretaget rettergangsskridt inden prøvetidens udløb.

ved udeblivelsesdom af 18. februar 2016 efter færdselslovens 80, stk. 4, med

bødestraf.

ved udeblivelses dom af 23. marts 2016 efter færdselslovens 1 18,jf. 4,

stk. l , med bødestraf.

ved udeblivelsesdom af 6. februar 2018 efter færdselslovens 1 18, jf. 4,

stk. I med bødestraf og betinget frakendelse af førerretten.

Kriminalforsorgen har i en personundersøgelse af I l . april 2018 oplyst, at tiltalte er egnet til at modtage en hel eller delvist betinget dom med vilkår om

samfundstjeneste.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han er eneforsørger for sin søn. Han har to voksne døtre. Han er i beskæftigelse i G4 timer om ugen hos sin datter. Han kom for ca. to måneder siden i medicinsk behandling for KOL. Han har været indlagt på sygehuset på grund af KOL. Han er psykisk belastet på grund af straffesagen og en skilsmisse. Han går til psykolog og er i dag blevet henvist til en psykiater.

Rettens begrundelse og afgørelse

forhold I - 2a:

Retten lægger efter bevisførelsen, herunder særligt forklaringen fra skattemedarbejder OT og indholdet af de omhandlede tilladelser og værdifastsættelser, til grund, at dokumenter er falske.

Retten finder det ubetænkeligt at tilsidesætter tiltaltes forklaring som værende utroværdig, usammenhængende og modstridende.

Herefter, og da tiltalte har anvendt de falske dokumenter i forbindelse med indregistrering af bilerne, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

forhold 4:

Efter tiltaltes forklaring lægger retten til grund, at det er ham, der har registreret NL som direktør i anpartsselskabet.

Efter vidnet NLs forklaring lægger retten til grund, at NL ikke har givet samtykke til at indtræde som direktør i anpartsselskabet G2 ApS, og at hun ikke har udleveret sit personnummer til tiltalte. Herefter anser retten det for bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til en tillægsstraf af fængsel i 4 måneder, jf. registreringsafgiftslovens 27, stk. 3, jf. stk. l , nr. l , jf. til dels straffelovens 23, straffelovens 171 , jf. 172, stk. l , og straffelovens 296, stk. 1, nr. 2, litra d, jf. i det hele straffelovens 89.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 47.000 kr., jf. straffelovens 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Straffen omfatter ikke reststraffen ved prøveløsladelsen den 3. februar 2014, jf. straffelovens 40, stk. I , jf. 61, stk. 2, nr. l .

Retten har ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på forholdenes karakter og de unddragne beløbs størrelse. Henset til tiltaltes tidligere straffe har retten ikke fundet, at der er grundlag for at gøre straffen betinget.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med en tillægsstraf af fængsel i 4 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 47.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

______________________________________________________________________________

Østre Landsret dom af 28 juni 2021, 11 afdeling nr. S-3777-18

Parter 

Anklagemyndigheden 

mod 

T

(cpr.nr. [red. CPR fjernet])

(v/ advokat Betina Hald Engmark, besk.) 

Afsagt af landsdommerne

Ole Dybdahl, Bennedikte Holberg og Mikael Friis Rasmussen

Retten i Y12-bys dom af I I . december 2018 (1609/2018) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har oprindeligt påstået skærpelse.

Tiltalte og anklagemyndigheden har nu samstemmende påstået dommen ændret, således at der ikke fastsættes tillægsstraf,jf. straffelovens 89.

Anklagemyndigheden har i den forbindelse i en e-mail af 24. juni 2021 oplyst bl.a.:

"Der henses herved til, at tiltalte er idømt 7 års fængsel for forhold begået i 2014 ved fransk dom af 22. oktober 2019, hvilken fængselsstraf det ved dansk dom af 30. september 2020 er bestemt, at han skal afsone i Danmark, hvilket han er i færd med pt. Man har ikke ved strafudmålingen i den Y14-landske dom kunnet tage hensyn til straffen i den aktuelle sag, idet byretsdommen i den aktuelle sag var anket tit frifindelse. Der henses endvidere til, at gerningstidspunkterne i den aktuelle sag ligger i 2015, og at tiltalte blev sigtet 7. december 2016, således at sagsbehandlingstiden overstiger             år.

Ankesagen var oprindeligt berammet til 13. september 2019. Den blev udsat, idet tiltalte den 9. september 2019 blev udleveret til strafforfølgning i Y14-land

."

Parterne har nedlagt samstemmende påstande, herunder om strafudmålingen, og er enige om, at anken kan afgøres på skriftligt grundlag, hvorfor har retten bestemt, at ankesagen kan afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 930 a, l . pkt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten tiltræder på baggrund af parternes samstemmende påstande og det af anklagemyndigheden anførte, at byrettens dom ændres, så der ikke fastsættes tillægsstraf, herunder ikke tillægsbøde.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Th i ke n d e s fo r r e t :

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte ikke idømmes tillægsstraf.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.