Dato for udgivelse
06 Sep 2021 14:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 May 2021 14:02
SKM-nummer
SKM2021.462.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0001553
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Fritagelse, afgifter, A-skat, AM-bidrag, indberetningspligt, tilbagevirkende kraft, eftergivelse
Resumé

Sagen drejede sig om fritagelse for betaling af afgifter for foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag i et tilfælde, hvor der var sket registrering for indeholdelse af A-skat og AM-bidrag med tilbagevirkende kraft. Landsskatteretten fandt, at der ikke kunne ske fritagelse for betaling af afgifter for foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag efter opkrævningslovens § 8, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter mv. Der blev herved bl.a. henset til, at det ikke var muligt for selskabet at indberette til de almindeligt gældende indberetningsfrister i henhold til dagældende § 4 i indkomstregisterloven, da selskabets indberetningspligt blev registreret med tilbagevirkende kraft. Ved en udvidende fortolkning af dagældende § 4 i indkomstregisterloven skulle der derfor gives selskabet en frist på 10 dage til at foretage den manglende indberetning for de omhandlede måneder. På trods heraf fandtes overskridelsen af indberetningsfristen ikke for at være en fristoverskridelse på få dage. Betingelserne for fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2, var således heller ikke opfyldt. Sagen drejede sig herefter om, hvorvidt selskabet var berettiget til at få eftergivet de pålagte krav om betaling af A-skat og AM-bidrag efter inddrivelseslovens § 13, stk. 6. Henset til, at det måtte anses for en fejl fra SKATs side, at der blev fremsendt en påmindelse til selskabet om, at afgiften kunne spares, hvis der blev indberettet med det samme, på et tidspunkt, hvor de foreløbige fastsættelser allerede var foretaget af SKAT, pålagde Landsskatteretten Skattestyrelsen at eftergive de pålagte afgifter. Der blev herved lagt vægt på, at det syntes urimeligt at fastholde afgifterne, når selskabet havde handlet i overensstemmelse med det af SKAT oplyste om, at afgifterne kunne spares, hvis der blev indberettet med det samme.

Reference(r)

Indkomstregisterlovens dagældende § 4, jf. lovens § 3
Dagældende skattekontrollovs § 7
Opkrævningslovens § 4, stk. 1 og 2, § 8, forarbejderne til § 8, forarbejderne til § 8, stk. 1
Gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6
Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v. § 4, stk. 1, § 4, stk. 1, nr. 1 og nr. 2
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 13, stk. 6, forarbejderne til bestemmelsen

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2021-2, afsnit A.B.4.6.3 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2021-2, afsnit A.D.11

SKAT (nu Skattestyrelsen) har ikke imødekommet H1 ApS’ anmodning om fritagelse for betaling af afgifter for foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag for januar, februar, marts, april og maj 2017.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Af registreringsbevis af 22. marts 2016 for H1 ApS (i det følgende benævnt selskabet) fremgår det, at selskabet i perioden fra den 30. januar 2011 til og med den 29. februar 2016 var registreret med pligt til månedlig angivelse af A-skat og AM-bidrag.

Af selskabets registreringsbevis af 13. juni 2017 fremgår det, at selskabet med virkning fra den 1. december 2016 var registreret med pligt til månedlig angivelse af A-skat og AM-bidrag.

SKAT har oplyst, at selskabet den 20. juni 2017 indberettede A-skat og AM-bidrag for december 2016.

Af selskabets registreringsbevis af 20. juni 2017 fremgår det, at selskabet med virkning fra den 1. december 2016 til og med den 31. maj 2017 var registreret med pligt til månedlig angivelse af A-skat og AM-bidrag, og at selskabet var registreret med pligt til sporadisk angivelse fra den 1. juni 2017.
SKAT foretog foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag for januar, februar, marts, april og maj 2017 den 3. juli 2017, da selskabet på dette tidspunkt ikke havde foretaget indberetning for disse måneder. Selskabet blev pålagt en afgift på 800 kr. for hver af de fem måneder, i alt 4.000 kr.

Den 4. juli 2017 sendte SKAT en påmindelse til selskabet:

"Vi kan se, at du den 3. juli 2017 kl. 23:00 endnu ikke har indberettet til eIndkomst for:

januar 2017
februar 2017
marts 2017
april 2017
maj 2017

Det er en fordel for dig at indberette oplysningerne nu. Så sparer du en afgift for, at vi fastsætter beløbet ud fra et skøn.

Hvis du ikke har udbetalt løn i den nævnte måned, skal du logge på skat.dk/tastselverhverv → Indberet til eIndkomst → Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn → Indberet nulangivelse. Her skal du vælge den måned, du ikke har udbetalt løn."

SKAT har oplyst, at indberetning af A-skat og AM-bidrag for januar, februar, marts, april og maj 2017 blev modtaget den 4. juli 2017.

Den 13. oktober 2017 anmodede selskabets revisor på selskabets vegne om fritagelse for betaling af afgifter:

"I juni 17 har vi assisteret vores kunde (H1 ApS - […]) med at foretage en lønindberetning for december 16.

I forbindelse hermed er selskabet atter blevet registreret som arbejdsgiver og for A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag - samtidig hermed er der sket registrering for sporadisk afregning af løn, pr. 01-06-2017.
Sporadisk afregning af løn kan dog KUN foretages fremadrettet i Virk's system.

Ovenstående har resulteret i, at vore kunde nu er blevet opkrævet 5 x 800 kr. = 4.000 kr. for manglende indberetninger fra januar 17 til og med maj 17.

Kan det virkelig være rigtigt - da vi ikke systemmæssigt har kunne tilvælge sporadisk indberetning pr. 01-12-2016 ?

Vi imødeser jeres svar - og gerne en tilbageførsel af de opkrævede gebyrer."

SKAT traf den 15. januar 2018 afgørelse om, at selskabet ikke kunne blive fritaget for betaling af afgifter (den påklagede afgørelse).

Selskabet skrev den 15. januar 2018 til SKAT:

"Jeg har ikke ændret lønindberetningsstatus. Jeg har den 1. marts 2016 ændret status fra løbende lønudbetaling til sporadisk. (se dokumentation under registreringer in virk.dk)
I Juni 2017 indberetter Statsautoriseret revisor R1, By Y1 en ekstraordinær lønudbetaling. (sporadisk)
Skat's IT system ændrer nu på grund af den ekstra lønindberetning fejlagtigt status på lønindberetning for hele kalenderåret tilbage til 1. januar 2017, uden nogen som helst tilbagemelding til Selskabet. Efter den sporadiske lønindberetning er status i lønindberetning forsat sat til "Sporadisk" Det er en systemfejl i Skat's indberetningssystem, som fejlagtigt og uden min tilladelse har ændret min lønindberetnings status fra 1. marts 2013. Der er ikke tale om forglemmelse eller rettidig reaktion på Skat's tilbagemelding. Check i Virksomhedsregistret, her fremgår det tydeligt, at status ikke er ændret.
Det er en tåbelig sag, som alene skyldes Skat's II system og det er helt entydigt Skat som har fejlet og ikke jeg som ansvarlig for selskabet. Bøden er derfor absurd!"

SKAT skrev den 24. januar 2018 til selskabet:

"I har den 15. januar 2018 sendt svar på min afgørelse.

Jeg har kontaktet eIndkomst inden afgørelsen, hvor jeg fik oplyst, at det ikke er muligt at indberette med tilbagevirkende kraft som sporadisk angiver.

Virksomheden har selv ændret registreringen, men ikke angivet i overensstemmelse med registreringen. Det er først den 20. juni 2017, der ifølge Erhvervsstyrelsen er modtaget anmodning om sporadisk indberetning. Den almindelige indberetning ophører den 31. maj 2017.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen."

Den 24. januar 2018 skrev selskabet til SKAT:

"Skat har total misforstået sagsforløbet. Vort selskab har ikke ønsket at registrere Sporadisk Lønudbetaling med tilbagevirkende kraft.
Selskabet var i forvejen registreret med sporadisk lønudbetaling siden marts 2016 (se Selskabsregister)
Det er Skat's Eindkomst system som fejlagtigt tager vor ekstra lønudbetaling i juni 2017 og automatisk ændrer vor lønudbetaling fra sporadisk til løbende, dog nu helt tilbage til 1. januar 2017.
[Navn udeladt] forsøgte at rette denne fejl, men det var ikke muligt?
Konklusion:
vi har ikke glemt sporadisk lønindberetning, idet vi var korrekt registret frem til den eksta lønudbetaling. Det er Skat som ændrer status i lønindberetningen, ikke os.
Bøderne er derfor helt forkerte, og jeg har aldrig modtaget nogen form for adviserving før det var for sent.
Jeg beder venligst om et kompetent sagsbehandling, og beklager hvis Skat tror det er os, som har forsøgt at ændre noget med tilbagevirkende kraft. Det er ikke begrundelsen, men en Skat systemfejl, som vi ingen indflydelse har på."

Den 30. januar 2018 skrev SKAT til selskabet:

"I har den 24. januar 2017 sendt svar på mit orienteringsbrev.

I skriver, at selskabet har været registreret som sporadisk siden marts 2016.

Hertil kan jeg kan oplyse, at det af SKATs IT-systemer fremgår, at selskabet har været registreret således med hensyn til A-skat/AM-bidrag:
Almindelig indberetter (månedlig) 30.01.2011 - 29.02.2016.
Almindelig indberetter (månedlig) 01.12.2016 - 31.05.2017.
Sporadisk 01.06.2017 -

Selskabet har den 22. marts 2016 modtaget et registreringsbevis, hvoraf det fremgår, at pligten til at indberette A-skat/AM-bidrag (månedlig) er ophørt pr. 29.02.2016
Selskabet har den 13. juni 2017 modtaget et registreringsbevis, hvoraf det fremgår, at selskabet skal indberette A-skat/AM-bidrag (månedlig) fra og med den 01.12.2016.
Selskabet har den 20. juni 2017 modtaget et registreringsbevis, hvoraf det fremgår, at selskabets pligt til at indberette A-skat/AM-bidrag er ændret til sporadisk.

Selskabet bærer selv ansvaret for, at registreringen er korrekt, samt at indberetning foretages i henhold til registreringen.

Det fremgår af systemet, at selskabet den 20. juni 2017 har foretaget indberetning for december 2017. På dette tidspunkt kunne selskabet også have indberettet for januar - maj 2017, og på denne måde have undgået de foreløbige fastsættelser. Disse Indberetninger ses først modtaget den 4. juli 2017.

Såfremt I fortsat er uenige i afgørelsen, bedes I følge klagevejledningen som fulgte med."

Selskabet skrev den 30. januar 2018 til SKAT:

"Fejlen ligger i indberetningssystemet, idet vi med indberetningen den 20. juni automatisk bliver registreret som månedlig indberetning helt tilbage til 1. januar 2017. Selvom vi var opmærksom på dette, tillod systemet ikke at rette denne fejl med tilbagevirkende kraft til 1. januar, kun fremad fra den 20. Juni.
Så det er Jeres system, som fejlagtigt betragter en ekstra indbetaling som om hele perioden er med løbende indberetning. Bevises ses i skattekontoen, idet alle bøder først er registreret i juni 2017. Normalt vil dette ske løbende i takt med at indberetninger ikke finder sted.
Indtil juni 2017 har selskabet været korrekt registret til sporadisk lønindberetning.
Der må være kompetente folk i Skat, som kan se jeg her ret, og Skat har uret?"

SKATs afgørelse
SKAT har ikke imødekommet selskabets anmodning om fritagelse for betaling af afgifter for foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag for januar, februar, marts, april og maj 2017.

SKAT har begrundet afgørelsen således:

"[…]
1.       Det siger reglerne: Jeres selskab kan få fritagelse, hvis overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som selskabet ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og selskabet straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning og/eller indbetaler tilsvaret.

Jeres situation: I opfylder ikke betingelserne, fordi I ikke har indberettet for sent på grund af en pludseligt opstået hændelse.

2.       Det siger reglerne: Jeres selskab kan få fritagelse, hvis overskridelse af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde eller der foreligger undskyldelige forhold.

Jeres situation: I opfylder ikke betingelserne, fordi vi ikke fik jeres indberetning efter få dage.

Selskabet har modtaget registreringsbevis den 13. juni 2017. Det er muligt at indberette til eIndkomst få dage efter modtagelsen af registreringsbeviset, hvilket ses af, at december 2016 er indberettet den 20. juni 2017. Af registreringsbeviset fremgår det, at selskabet skal indberette månedligt.

Der udsendes nyt registreringsbevis den 20. juni 2016. Af det nye registreringsbevis fremgår det, at selskabet er registreret som sporadisk angiver fra 1. juni 2017 og at den almindelige månedlige indberetning ophører den 31. maj 2017. Selskabet har derfor haft mulighed for at indberette før der udsendes foreløbige fastsættelser, idet det tydeligt fremgår, hvordan og for hvilken periode selskabet er registreret.

Der er udsendt foreløbige fastsættelser den 3. juli 2017 og først indberettet efter modtagelse af de foreløbige fastsættelser.

Selskabet har tidligere haft lønudbetaling. Fra januar 2011 til og med februar 2016 var selskabet registreret som indeholdelsespligtigt, hvorfor proceduren med indberetning forudsættes kendt.

Manglende kendskab til love og regler er ifølge praksis ikke et undskyldeligt forhold, som kan medføre fritagelse for afgifter.

Informationer kan findes på www.skat.dk, og det er muligt at kontakte SKAT for vejledning.

Der er efter vores opfattelse ikke tale om, at I har overtrådt fristen på grund af et undskyldeligt forhold."

Skattestyrelsen har den 11. oktober 2019 anført følgende som svar på, hvordan Skattestyrelsen fastsætter fristen for indberetning for de måneder, hvor det ikke har været muligt at indberette til de almindelige indberetningsfrister (den 10. i den efterfølgende måned), fordi registrering af indberetningspligten er sket med tilbagevirkende kraft:

"Først bliver jeg nødt til, at påpege registrering af indberetningspligten på A‐skat og am‐bidrag med tilbagevirkende kraft, ikke er tilladt jf. Kildeskattebekendtgørelse § 16. Enhver, der er indeholdelsespligtig efter kildeskattelovens afsnit V og VI, skal tilmelde sig til registrering i Erhvervssystemet inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt.

I dette tilfælde skulle virksomheden havde registreret senest 8 dage efter deres lønudbetaling for december 2017, i stedet for 6 måneder for sent.

Grunden til, at de har fået FF’ere for perioderne fra januar til maj er, at der ikke er angivet, for de åbenstående måneder. Fristerne for, at angive i disse måneder, er de almindelige indberetningsfrister, altså d. 10 i efterfølgende måned. Vi kan ikke se, hvornår registreringen er sket, hverken i eIndkomst eller i Erhvervssystemet. Vi kan kun se hvilken dag, den er gældende fra.

Så i vores systemer har virksomheden være registreret for indberetning af A‐skat og am‐bidrag fra december 2016 og frem, og har derfor også den almindelige indberetningsfrist. Derfor vil virksomheden også blive foreløbig fastsat efter sammen regler, som alle andre virksomheder.

Jeg kender ikke umiddelbart til, at man ændre eller udsætter indberetningsfristerne på A‐skat og am‐bidrag for virksomheder, som ikke registrere sig efter gældende regler."

I forlængelse heraf har Skattestyrelsen den 7. november 2019 anført:

"Jeg har kigget på forløbet og er blevet lidt klogere på problematikken. Det er sådan, at der udsendes påmindelser omkring d. 1. og d. 11 i måneden. Da virksomheden registrere sig d. 13. juni, når de derfor ikke, at få en påmindelse. Derfor er første påmindelse først udsendt d. 1. juli. På det tidspunkt er FF’erne allerede dannet og det er derfor misvisende, hvad der står i brevet.

Men det er endnu engang fordi, at kørslerne ikke er sat op til, at kunne håndtere registreringer med tilbagevirkende kraft. Det vil dog blive indsat en ny måde, at beregne FF’ere, fra ultimo november, som fremover skulle forhindre lignende situationer.
På et mere teknisk plan, vil det være opsat sådan, at registreringer der ligger mellem påmindelsestidpunktet og dannelsen af FF’erne, vil være fritaget for en FF. Grunden til dette er, at det ikke vil være muligt, at påminde virksomheden i den periode."

Skattestyrelsen har i supplerende udtalelse af 22. november 2019 anført følgende som svar på, hvilken frist Skattestyrelsen har lagt til grund i forbindelse med foretagelsen af de i sagen foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag, jf. opkrævningslovens § 4, for månederne januar, februar, marts, april og maj 2017:

"Som det ses af vedhæftede, er der systemmæssigt indsat ordinære frister, men da virksomheden blev registreret med tilbagevirkende kraft og fik registreringsbeviset tilsendt den 13. juni 2017, er der taget hensyn til dette. Det er muligt at indberette få dage efter modtagelse af registreringsbevis, hvilket ses af indberetningen for december 2016, som er foretaget den 20. juni 2017. Fristen for øvrige måneder fra januar til maj 2017 er derfor også sat til 20. juni 2017, men der er først indberettet den 3. juli 2017. Den sene indberetning er muligvis sket, fordi virksomheden ønskede sporadisk indberetning og det var ikke muligt med tilbagevirkende kraft.

Sagen er afgjort efter Opkrævningslovens § 8 og § 4 og ville ikke have fået et andet udfald, hvis den var behandlet efter reglerne i § 13, stk. 6 [i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige], idet der ikke er tale om myndighedsfejl eller urimelighed."

Skattestyrelsen har fremsendt følgende erklæringssvar til Skatteankestyrelsen:

"Skatteankestyrelsen har til brug for behandlingen af klagen anmodet Skattestyrelsen om en udtalelse. Skattestyrelsen har ingen bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling."

Klagerens opfattelse
Det er selskabets repræsentants opfattelse, at selskabet ikke skal betale de pålagte afgifter for de foreløbige fastsættelser.

Til støtte herfor har selskabets repræsentant anført:

"Under henvisning til SKATs afgørelse af 15. januar 2018 skal vi på vores kundes vegne påklage den trufne afgørelse.

Vi påklager afgørelsen, idet det er vores opfattelse at afgørelsen er truffet på fejlagtigt grundlag.

Det faktisk forløb i sagen har været således:

1.       I forbindelse med undertegnedes revision af årsregnskabet for ovennævnte selskab for 2016 konstaterer vi at der ved en fejl er udbetalt en løn på 20.000 kr. i december 2016, som ikke er lønangivet.

2.       Vi henleder selskabets ledelse på dette forhold, hvorefter ledelsen straks vælger at få berigtiget fejlen ved at indberette dette i e-indkomst.

3.       Selskabet har siden 1. marts 2016 været registreret som sporadisk redegørende, hvorfor der kun indberettes løn, når der rent faktisk udbetales løn. Ultimo 2016 afmeldes selskabet helt som arbejdsgiver.

4.       I juni 2017 registreres selskabet atter som arbejdsgiver, som sporadisk redegørende. Den 20. juni 2017 foretages indberetningen af den i december 2016 udbetalte løn, hvorefter selskabet ikke foretager sig yderligere, idet selskabet jo var sporadisk redegørende inden indberetningen den 20. juni 2017, og stadig er sporadisk redegørende efter denne indberetning.

5.       Den 3. juli 2017 modtager selskabet højest overraskende meddelelse om at SKAT skønsmæssigt har ansat 5 månedlige lønindberetninger for perioden 1. januar til 31. maj 2017 uagtet at selskabet har været sporadisk redegørende i denne periode.

Som det fremgår af ovenstående forløb, har selskabet været sporadisk redegørende uafbrudt siden 1. marts 2016, og er stadig sporadisk redegørende. Selskabet har derfor aldrig været pligtigt til at lønangive for perioden 1. januar til 31. maj 2017, hvorfor de opkrævede bøder er uberettigede.

Det er således vores opfattelse at opkrævningen skyldes en systemfejl, og derfor bør suspenderes.

Systemfejlen består i, at når man på e-indkomst skal lønindberette til en tidligere periode, ændrer systemet automatisk alle tidligere indstillinger, som om man nu er forpligtet til månedlig indberetning, endda med tilbagevirkende kraft. Systemfejlen gør, at systemet nu udskriver afgifter for hele den forudgående periode

Såfremt SKAT måtte være uenig i ovennævnte skal vi venligst anmode om at få tilsendt det lovgrundlag, der beskriver korrektheden af denne opkrævning.

[…]"

Selskabets repræsentant har den 30. december 2019 fremsendt supplerende bemærkninger:

"Indledningsvist skal vi henvise til vores oprindelige klage af 7. marts 2018. Fra denne skal vi specifikt fremhæve følgende:

1.       Selskabet har siden 1. marts 2016 været registreret som sporadisk redegørende, hvorfor der kun indberettes løn, når der rent faktisk udbetales løn.

2.       Den 20. juni 2017 foretages indberetningen af den i december 2016 udbetalte løn, hvorefter selskabet ikke foretager sig yderligere, idet selskabet jo var sporadisk redegørende inden indberetningen den 20. juni 2017, og stadig er sporadisk redegørende efter denne indberetning.

3.       Den 3. juli 2017 modtager selskabet højest overraskende meddelelse om at SKAT skønsmæssigt har ansat 5 månedlige lønindberetninger for perioden 1. januar til 31. maj 2017 uagtet at selskabet har været sporadisk redegørende i denne periode.

Som det fremgår af ovenstående forløb, har selskabet været sporadisk redegørende siden 1. marts 2016, (reg.bevis vedlagt) og er stadig sporadisk redegørende. Selskabet har derfor aldrig været pligtigt til at lønangive for perioden 1. januar til 31. maj 2017, hvorfor de opkrævede bøder er uberettigede.

Det er således vores opfattelse, at opkrævningen skyldes en systemfejl, og derfor bør suspenderes.

Systemfejlen består i, at når man på e-indkomst skal lønindberette til en tidligere periode, ændrer systemet automatisk alle tidligere indstillinger, som om man nu er forpligtet til månedlig indberetning, endda med tilbagevirkende kraft. Systemfejlen gør, at systemet nu udskriver afgifter for hele den forudgående periode På baggrund af den interne mailkorrespondance mellem Skatteankestyrelsen og Skattestyrelsen er det tillige vores opfattelse at der i Skattestyrelsen hersker en del tvivl om berettigelsen af de opkrævede beløb. Vi skal derfor venligst anmode om at få tilsendt det lovgrundlag, der beskriver korrektheden af denne opkrævning."

Landsskatterettens afgørelse
Ifølge dagældende § 4 i indkomstregisterloven (lov nr. 403 af 8. maj 2006 med efterfølgende ændringer), jf. lovens § 3, jf. dagældende skattekontrollovs § 7 (lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med efterfølgende ændringer), skulle indberetning af oplysninger om indeholdt A-skat og AM-bidrag foretages senest den 10. i måneden efter udløbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrørte. I januar måned skulle indberetning dog foretages senest den 17. januar.

Opkrævningslovens § 4, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

"Stk. 1. Har told- og skatteforvaltningen efter afleveringsfristens udløb ikke modtaget angivelse for en afregningsperiode, kan de fastsætte virksomhedens tilsvar af skatter og afgifter m.v. foreløbigt til et skønsmæssigt beløb. Tilsvarende gælder, hvis indkomstregisteret eller told- og skatteforvaltningen efter udløbet af fristen for indberetning for en afregningsperiode ikke har modtaget indberetning af indeholdte beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt. Tilsvaret betales senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Virksomheden skal betale en afgift på 800 kr. for en foreløbig fastsættelse. Foretages der en foreløbig fastsættelse for både A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, betales dog kun én afgift pr. afregningsperiode."

Af selskabets seneste registreringsbevis fra den 20. juni 2017 fremgår det, at selskabet havde pligt til månedlig indeholdelse af A-skat og AM-bidrag i perioden fra den 1. december 2016 til den 31. maj 2017. Af selskabets forrige registreringsbevis fra den 13. juni 2017 fremgår det, at selskabet var registreret med månedlig indeholdelse fra den 1. december 2016.

Eftersom registreringen af indberetningspligten skete den 13. juni 2017, var det ikke muligt for selskabet at indberette til de almindeligt gældende indberetningsfrister i den dagældende § 4 i indkomstregisterloven.

Efter det oplyste indberettede selskabet den 20. juni 2017 A-skat og AM-bidrag for december 2016.

SKAT foretog den 3. juli 2017 foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag for de manglende måneder januar, februar, marts, april og maj 2017. De foreløbige fastsættelser blev foretaget på én gang, idet indeholdelsespligten var registreret med tilbagevirkende kraft tilbage til og med december 2016.

Ifølge opkrævningslovens § 8 kan told- og skatteforvaltningen, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, meddele fritagelse for betaling af afgift for foreløbig fastsættelse af tilsvar efter § 4, stk. 2.

Af forarbejderne til opkrævningslovens § 8 fremgår følgende:

"Bestemmelsen, der skal administreres restriktivt, anvendes til at fritage virksomheder, der hidtil har betalt rettidigt, for betaling af renter og afgifter ved for sen betaling, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt. Fritagelse kan ske i de situationer, hvor der er tale om pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse. Herudover er det en betingelse, at fristoverskridelsen er kortvarig"

I § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v. er der fastsat nærmere regler om anvendelsen af opkrævningslovens § 8.

Bestemmelsen lyder således:

"§ 4. SKAT kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

1)       overskridelse af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning eller indbetaling, eller

2)      overskridelser af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde eller der foreligger undskyldelige forhold."

Selskabet har ikke godtgjort, at der ikke er sket indberetning rettidigt på grund af en pludseligt opstået hændelse, som selskabet ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse.

Det er selskabets ansvar, at der indberettes korrekt. Selskabet var registreret med indeholdelsespligt af A-skat og AM-bidrag i perioden fra den 1. december 2016 til og med den 31. maj 2017 og havde derfor pligt til at indberette A-skat og AM-bidrag til SKAT for hele denne periode.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at indeholdelsespligten kun opstod, fordi selskabet havde udbetalt løn i december 2016, som selskabet i juni 2017 ønskede at indberette.

Der kan derfor ikke ske fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1.

På baggrund af formuleringen af forarbejderne til opkrævningslovens § 8, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der kan ske fritagelse, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, og at det herudover er en betingelse, at fristoverskridelsen er kortvarig, må bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2, forstås således, at der alene kan gives fritagelse i førstegangstilfælde, eller hvis der foreligger undskyldelige forhold, når betingelsen om kortvarig overskridelse er opfyldt.

Da selskabets indberetningspligt blev registreret med tilbagevirkende kraft, var det ikke muligt for selskabet at indberette til de almindeligt gældende indberetningsfrister i henhold til dagældende § 4 i indkomstregisterloven.

Ved en udvidende fortolkning af dagældende § 4 i indkomstregisterloven skal der gives selskabet en frist på 10 dage til at foretage den manglende indberetning for månederne januar, februar, marts, april og maj 2017.

Da selskabet den 13. juni 2017 modtog registreringsbeviset, hvoraf det fremgik, at selskabet havde pligt til månedlig indeholdelse af A-skat og AM-bidrag fra 1. december 2016, burde indberetningen have været foretaget senest den 23. juni 2017.

Det ses da også, at selskabet den 20. juni 2017 indberettede for december 2016, hvorfor det var muligt for selskabet på dette tidspunkt ligeledes at indberette for månederne januar, februar, marts, april og maj 2017.

Ifølge SKAT indberettede selskabet den 4. juli 2017 nulangivelser af A-skat og AM-bidrag for de pågældende måneder. Overskridelsen af indberetningsfristen kan derfor ikke anses for at være en fristoverskridelse på få dage.

Betingelserne for fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2, er således heller ikke opfyldt.

SKAT fremsendte imidlertid den 4. juli 2017 en påmindelse til selskabet om, at der ikke var indberettet til eIndkomst for januar, februar, marts, april og maj 2017. Det fremgik af påmindelsen, at afgift for foreløbig fastsættelse kunne spares, hvis indberetningerne blev foretaget med det samme.

Selskabet indberettede samme dag (den 4. juli 2017) nulangivelser for de pågældende måneder.

På dette tidspunkt havde SKAT dog allerede foretaget foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag for de manglende måneder.

Skattestyrelsen (daværende SKAT) har efterfølgende erkendt, at det var misvisende, hvad der stod i påmindelsen. I forlængelse heraf har Skattestyrelsen oplyst, at kørslerne på daværende tidspunkt ikke var sat op til at kunne håndtere registreringer med tilbagevirkende kraft, hvorfor der fremadrettet vil blive indsat en ny måde at beregne foreløbige fastsættelser på, som skal forhindre lignende situationer. Registreringer, der ligger mellem påmindelsestidspunktet og fastsættelsen af de foreløbige fastsættelser vil være fritaget for en foreløbig fastsættelse.

§ 13, stk. 6, i lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige giver mulighed for eftergivelse, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor.

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende:

"Den nuværende adgang til eftergivelse i tilfælde af myndighedsfejl, force majeure og force majeure lignende forhold foreslås opretholdt. Herudover kan særlige forhold f.eks. også være situationer, hvor det, selvom der ikke foreligger økonomisk trang på grund af sociale forhold eller andre særlige forhold, vil være urimeligt at give afslag på en ansøgning om eftergivelse og dermed opretholde skyldforholdet."

Det må anses for en fejl fra SKATs side, at der den 4. juli 2017 blev fremsendt en påmindelse til selskabet om, at afgiften kunne spares, hvis der blev indberettet med det samme, når de foreløbige fastsættelser på dette tidspunkt allerede var foretaget af SKAT.

Landsskatteretten pålægger derfor Skattestyrelsen at eftergive de pålagte afgifter på i alt 4.000 kr., idet betingelserne for eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, anses at være opfyldt. Der er herved lagt vægt på, at det synes urimeligt at fastholde afgifterne, når selskabet har handlet i overensstemmelse med det af SKAT oplyste om, at afgifterne kunne spares, hvis der blev indberettet med det samme.

Landsskatteretten ændrer således SKATs afgørelse.