Dato for udgivelse
16 Sep 2021 08:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Aug 2021 13:26
SKM-nummer
SKM2021.475.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0653266
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der efter Skattekontrollovens § 62 gives Skattestyrelsens tilladelse til at indhente oplysninger hos en deleøkonomiplatform om ikke-identificerede, fysiske og juridiske personers anvendelse af platformen.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62

Reference(r)

Skattekontrollovens § 62

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.C.2.1.3.2.7.

Formål og baggrund

Som led i udmøntningen af den politiske aftale om Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien forestår Skattestyrelsen løbende vejlednings- og kontrolinitiativer rettet mod digitale platforme til deleøkonomi.

I forlængelse heraf ansøger Skattestyrelsen i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61 om Skatterådets tilladelse til at indhente identifikationsoplysninger om unavngivne personer og deres indtægt på en digital platform. Platformen er udvalgt ud fra en betragtning om væsentlighed og risiko.

Oplysningerne ønskes indhentet med henblik på at få bekræftet, at platformens brugere har angivet korrekt indkomst og moms af deres indtægter.

Hvilke oplysninger indhentes

Skattestyrelsen ønsker følgende oplysninger vedrørende personer, som i 2020 har haft indtægter fra platformen:

  • Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse, CPR-nummer og evt. CVR-nummer
  • Samlet indtægt i 2020
  • Oplysninger om de konti, indtægterne er sat ind på
  • Gebyrer betalt til platformen

For hvilken periode indhentes oplysninger

Skattestyrelsen ønsker at indhente oplysninger for kalenderåret 2020.

Begrundelse for at oplysningerne er nødvendige

De oplysninger, der ønskes indhentet fra platformen, vedrører indkomståret 2020, hvor Skattestyrelsen ikke har data om aktiviteterne på platformen, og hvor brugerne selv har skullet oplyse deres indtægter til Skattestyrelsen.

Det er derfor afgørende, at Skattestyrelsen modtager oplysningerne direkte fra platformen, idet de nødvendige oplysninger til brug for efterprøvelser og undersøgelse af regelefterlevelsen i indkomståret 2020 ikke kan indhentes på andre måder.

Hvornår vil Skatterådet blive orienteret om resultatet af undersøgelsen

Skattestyrelsen forventer at kunne orientere om resultatet af efterprøvelserne medio 2022.

Offentliggørelse af Skatterådets beslutning

Det fremgår af skattekontrollovens § 62, stk. 5, at Skatterådets godkendelse skal offentliggøres, medmindre særlige hensyn taler imod.

Der foreligger ikke særlige hensyn, der taler imod en offentliggørelse i denne sag, hvorfor Skattestyrelsen vil offentliggøre Skatterådets eventuelle godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61, giver Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger hos en deleøkonomiplatform om ikke-identificerede fysiske og juridiske personers identifikationsoplysninger og indtægter fra virksomhedens platform.

Skatterådets beslutning

Skatterådet har den 24. august 2021 i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger som anført i indstillingen.