Dato for udgivelse
06 Nov 2021 16:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Jun 2021 15:53
SKM-nummer
SKM2021.578.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
13-3157/2021
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bøde, prisfastsættelse, dokumentation
Resumé

Aktieselskabet var tiltalt for groft uagtsomt at undlade at fremsende fyldestgørende dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerende transaktioner for skatteårene 2016-17, inden udløbet af fristen på 60 dage som var fastsat i told- og skatteforvaltningens brev. Det vedrørte det opløste selskab, som indeværende selskab var blevet fusioneret med.

Aktieselskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 250.000 kr. Retten henviste til bemærkningerne til lovforslag nr. 173 af 25. april 2012, pkt. 3.3.2., vedrørende dagældende skattekontrollovs § 17, stk. 3, som nugældende § 84, nr. 5, er en videreførelse af. Bødebeløbet er fastsat ud fra, at minimumsomkostninger til udarbejdelse af relevant dokumentation skønnes at være 125.000 kr., og at bøden skal afspejle, at det ikke skal kunne betale sig at lade være med at udarbejde dokumentationen.

Reference(r)

Skattekontrollovens § 84, nr. 5, jf. § 39, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 85, jf. den tidligere skattekontrollovs § 17, stk. 3, jf. § 3B, stk. 5, jf. § 18, jf. § 2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 om dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner, jf. nu § 2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018, jf. herved fusionsskattelovens § 7, stk. 2.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.3.6.

Byrettens dom af d. 10 juni 2020, nr. 13-3157/2021

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T

cvr-nummer (Red.fjernet)

Anklageskrift er modtaget den 13. april 2021.

T er tiltalt for overtrædelse af

skattekontrollovens § 84 nr. 5, jf. § 39 stk. 3, jf. stk.1, jf. § 85, jf. den tidligere skattekontrollovs § 17, stk. 3, jf. § 3B, stk. 5, jf. § 18, jf. § 2 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 om dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner, jf. nu § 2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018, jf. herved fusionsskattelovens § 7 stk. 2, ved i anledningen af den pr. 3. januar 2019 vedtagne fusion med virkning fra 1. januar 2018, hvor det opløste selskab G1 A/S, CVR-nr. ...Q, Y1-adresse i Y2-by, blev fusioneret med T (Red.fjernet) og hvorefter T hæfter for ethvert bødeansvar, der efter skattelovgivningens almindelige bestemmelser vil kunne rettes imod det indskydende selskab G1 A/S., herunder at G1 A/S ved grov uagtsomhed undlod at fremsende fyldestgørende dokumentation for G1 A/S prisfastsættelse af kontrollerende transaktioner for skatteårene 2016-2017, inden udløbet af fristen på 60 dage (12. november 2018) som var fastsat i SKATs brev af 7. september 2018.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 250.000 kr.

Sagens oplysninger

Sagen er fremmet efter retsplejelovens § 897.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da tiltalte er udeblevet fra retsmødet uden oplyst lovligt forfald, anses selskabet for skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. retsplejelovens § 897.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. 173 af 25. april 2012, pkt. 3.3.2., vedrørende dagældende skattekontrollovs § 17, stk. 3, som nugældende skattekontrollovs § 84, nr. 5, er en videreførelse af, at sager af denne karakter skal afgøres med et fast bødebeløb på 250.000 kr., hvilket beløb er fastsat ud fra, at minimumsomkostninger til udarbejdelse af relevant dokumentation skønnes at være 125.000 kr., og at bøden skal afspejle, at det ikke skal kunne betale sig at lade være med at udarbejde dokumentationen.

Straffen fastsættes herefter til en bøde på 250.000 kr., jf. skattekontrollovens § 84 nr. 5, jf. § 39 stk. 3, jf. stk.1, jf. § 85, jf. den tidligere skattekontrollovs § 17, stk. 3, jf. § 3B, stk. 5, jf. § 18, jf. § 2 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 om dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner, jf. nu § 2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018, jf. herved fusionsskattelovens § 7 stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal betale en bøde på 250.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.