Dato for udgivelse
13 Nov 2021 19:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Oct 2021 18:32
SKM-nummer
SKM2021.603.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-437-20
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, smugleri, cigaretter
Resumé

T var tiltalt for ved indrejse i dansk lufthavn at have indført 60.320 cigaretter, udover den told- og afgiftsfri ration, og undladt at angive dette til told- og skatteforvaltningen i lufthavnen. T havde derved unddraget for 108.844 kr. i told- og afgifter.

T erkendte, at han den pågældende dag havde indført 60.320 cigaretter i Danmark, men forklarede, at han ikke kendte reglerne og således ikke vidste, at han skulle fortolde disse.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund, at T rejste uden anden bagage end fire tasker fyldt med cigaretter, og at T i perioden op til gerningstidspunktet havde haft betydelig rejseaktivitet. T har afgivet en usammenhængende og utroværdig forklaring omkring sin rejse, som tilsidesattes. Det må have stået T klart, at de pågældende cigaretter skulle være fortoldet ved ankomsten i den danske lufthavn. T idømtes 50 dages fængsel samt 6 års indrejseforbud, betaling af sagens omkostninger og 108.844 kr. til told- og skatteforvaltningen.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.2.1.11.

Østre Landsrets dom af 19 oktober 2021, 8. afdeling S-437-20

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

(advokat Peter Giersing, besk.)

Afsagt af landsdommerne 

Mohammad Ahsan, Bo Østergaard og Ellen Skodborggaard (kst.)

________________________________________________________________________________________

Byrettens dom af 25 november 2019, nr. 4-4095/2019

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T

(Red.fjernet) 

Sagens baggrund og parternes påstande

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 7. februar 2019.

T er tiltalt for overtrædelse af

toldlovens 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 , jf. 23, stk. 2,

ved den 26. juni 2018 ca. kl. 21 .OO i forbindelse med indrejse fra Y1-by via Y2-by til Københavns Lufthavn i Kastrup med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, at have indført 60.320 cigaretter, udover den told- og afgiftsfri ration, og undladt at angive dette til told- og skatteforvaltningen i Københavns Lufthavn, hvorved tiltalte unddrog statskassen et told- og afgiftsbeløb på 108.844 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af udlændingelovens 49, stk. l,jf. 24, nr. 2, og 32, stk. 3, udvises med indrejseforbud i 6 år, subsidiært at der sker betinget udvisning, jf. 24 b.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Tiltalte har påstået frifindelse for udvisningspåstanden.

SKAT har påstået, at tiltalte skal betale 108.844 kr. i told- og afgift.

Tiltalte har anerkendt betalingsforpligtelsen.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet SD.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at han indrejste fra Y1-by. Han havde været på tur med sine venner. De boede på hotel i Y1-by. Tiltalte husker ikke hotellets navn. Tiltaltes venner læser i Y1-by. Han var på besøg hos dem i 4-5 dage, han husker det ikke nærmere. Han havde både ting og tøj med. Det var skiftetøj, han havde med. Han efterlod tøjet i Y1-by, da han nok ville vende tilbage. Han var rejst til Y1-by fra Göteborg.

På rejsen havde han medbragt en rejsetaske. Han havde cigaretter i 1-2-3 tasker på hjemrejsen. Han har glemt det præcise antal. Det var omkring 200 kartoner. Han havde købt cigaretterne i Y1-by. De blev købt til tiltalte selv og hans familie.

Forevist foto, side 1 8, forklarede tiltalte, at han mener, at han havde denne taske med sig. Han havde købt tasken i Y1-by. Forevist foto, side 26, forklarede tiltalte, at han ikke husker denne taske. Han havde en ven til at hjælpe sig med at pakke. Denne ven var en af de studerende, han besøgte. Vennen hedder SM. Det er en ven, han kender via sine søskende. SM er nu rejst til Palæstina. Han læste til ingeniør eller medicin.

Forevist foro, side 31, forklarede tiltalte, at han havde denne taske med sig. Han husker ikke farven. Forevist foto, side 43, forklarede tiltalte, at han ikke husker taskernes farve. Han havde 3 eller 4 kufferter med sig. Han husker det ikke.

Han blev stoppet i tolden i Københavns Lufthavn. Han var på vej ud af lufthavnen. Han var gået igennem den første dør, da han blev stoppet.

Han var ikke bekendt med, at han skulle fortolde de pågældende cigaretter. Han vidste ikke, at det var forbudt. Han havde spurgt sig for, men havde fået at vide, at når det bare var cigaretter, var der intet problem. Han havde spurgt i tolden i Y1-by, nogle vagter der stod der. Han ved ikke nærmere, hvad deres funktion var. Det var en slags informationskontor.

Hans plan var at rejse videre til Sverige, da han landede. Det er første gang, at han er blevet stoppet i tolden. Han havde ikke lagt mærke til, at der i lufthavnen stod, at man skulle gå igennem en anden sluse, hvis man havde ting at fortolde.

... "

Vidnet SD har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han på pågældende tidspunkt arbejdede som toldkontrolmedarbejder. Han stoppede tiltalte den pågældende dag. Tiltalte kom gående igennem det, der kaldes grøn kanal. Tiltalte var i besiddelse af fire stk. bagage. Bagagen blev scannet på en x-ray, og det fremgik, at bagagen indeholdt cigaretter. Vidnet husker ikke, om der var andet i bagagen. Fokus var rettet mod denne bagage, da en toldhund havde markeret ved taskerne på bagagebåndet, og da bagagens udseende og hårdhed tiltrak sig vidnets opmærksomhed. Da taskerne var blevet udpeget, trak vidnet sig fra bagageområdet, da der der herfra fortsat er mulighed for at fortolde. Først da tiltalte havde passeret denne mulighed, blev han standet. Vidnet kan genkende den pågældende tag på taskerne.

Da tiltalte var blevet stoppet, blev der taget billeder af kufferterne, der herefter blev åbnet. Indholdet blev herefter talt op og skrevet ned. Han har udfærdiget rapporten, fremlagt som bilag 12.

..."

Oplysningerne i sagen

Der er dokumenteret fra rapport af 26. juni 2018 vedrørende Toldlovsovertrædelse.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er gift og har tre børn.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har erkendt, at han den pågældende dag indførte 60.320 cigaretter i Danmark, men har forklaret, at han ikke kendte til reglerne og således ikke vidste, at han skulle fortolde disse.

Domsmandsretten lægger til grund, at tiltalte rejste uden anden bagage end fire tasker fyldt med cigaretter, og at tiltalte i perioden op til gerningstidspunktet havde haft betydelig rejseaktivitet. Tiltalte har afgivet en usammenhængende og utroværdig forklaring omkring sin rejse til Y1-by, hvorfor denne tilsidesættes. Domsmandsretten finder herefter, at det må have stået tiltalte klart, at de pågældende cigaretter skulle være fortoldet ved ankomsten til Kastrup. Tiltalte er således skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til 50 dage, jf. toldlovens 73, stk. 2,jf. stk. 1 , nr. 1 , jf. 23, stk. 2.

Betingelserne i udlændingelovens 24, nr. 2, jf. 26, stk. 2, for at udvise tiltalte er opfyldt.

Retten finder, at den udøvede kriminalitet må anses at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundliggende samfundsinteresse, jf. artikel 27, stk. 2, 2. led, i direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 (opholdsdirektivet).

Efter de foreliggende oplysninger om tiltaltes opholds varighed, alder, helbred, familiemæssig og økonomisk situation samt social og kulturel integration finder retten endvidere, at tiltalte ikke har en sådan tilknytning til Danmark, at udvisning kan anses for at stride mod proportionalitetsprincippet i direktivets artikel 27, stk. 2, 1. led, sammenholdt med artikel 28, stk. 1.

Opholdsdirektivet kan derfor ikke antages at være til hinder for, at der sker udvisning, jf. herved direktivets artikel 33, stk. 1, og udlændingelovens 2, stk. 3, og 26b. På den baggrund tages påstanden om udvisning i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

Den nedlagte erstatningspåstand tages til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 50 dage.

Tiltalte udvises af Danmark.

Tiltalte pålægges indrejseforbud i 6 år. Indrejseforbuddet regnes fra udrejsen eller udsendelsen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 4.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, Peter Giersing.

Tiltalte skal endvidere inden 14 dage til SKAT betale 108.844 kr.

________________________________________________________________________________________

Østre Landsrets dom af 19 oktober 2021, 8. afdeling S-437-20

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

(advokat Peter Giersing, besk.)

Afsagt af landsdommerne 

Mohammad Ahsan, Bo Østergaard og Ellen Skodborggaard (kst.)

Københavns Byrets dom af 25. november 2019 (SS 4-4095/2019) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse af straffen.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte.

Den i byretten af vidnet SD afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke husker så meget om forholdet, der ligger tre år tilbage. Han havde tøj i en lille taske. De tasker, der har en bagagetag med navnet KJ, er ikke hans. Han mødte KJ, som han kender, i lufthavnen. KJ er ikke en ven. Tiltalte må have taget taskerne fra bagagebåndet ved en fejl, eller også tog han dem med, fordi han tænkte, at KJ havde glemt dem. 

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret blandt andet, at han bor med sin familie i Y3-by. Han har sammen med sin kone og børn været på udflugter til Danmark flere gange om året, og de benytter også Københavns Lufthavn. Han er for tiden uden beskæftigelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Straffen findes passende udmålt.

Det tiltrædes af de af byretten anførte grunde, at tiltalte skal udvises med indrejseforbud i 6 år, jf. udlændingelovens nugældende § 24, nr. 2, jf. § 32, stk. 4, nr. 5, jf. dagældende § 32, stk. 3.

De juridiske dommere tiltræder dommens bestemmelse om erstatning.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

 

Byrettens dom i sagen mod tiltalte, T, stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.