Dato for udgivelse
25 Nov 2021 14:14
Til
Virksomheder, som har anmodet om eller ønsker at anmode om at anvende overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler i lov nr. 203 af 13. februar 2021
Sagsnummer
21-1200433
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen orienterer i dette nyhedsbrev om, at Folketinget 25. november 2021 har vedtaget lovforslag L 6, som ændrer i fristerne i overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler i lov nr. 203 af 13. februar 2021. Køretøjer kan nu blive omfattet af overgangsordningen, hvis anmodning og dokumentation indsendes til Motorstyrelsen senest 31. december 2021. Motorstyrelsen orienterer også om processen for genoptagelse af de sager, som er blevet afvist, fordi de hidtidige frister ikke har været overholdt. 


Overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler

Ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 (L 203) blev der gennemført flere ændringer til registreringsafgiftsloven. De nye regler havde virkning fra 18. december 2020, hvor lovforslaget blev fremsat. Du kan læse mere om ændringerne i L 203 i Motorstyrelsens nyhedsbrev af 9. februar 2021.

I L 203 var der fastsat en overgangsordning, som gjorde det muligt at bruge reglerne, der var gældende 17. december 2020, ved afgiftsberigtigelsen af et køretøj, hvis der senest 17. december 2020 var indgået en bindende købs- eller leasingaftale om køretøjet.

Det var derudover en betingelse for at kunne bruge overgangsordningen, at køretøjet blev registreret senest 1. juli 2021, og

  • at anmodning og dokumentation for den indgåede aftale blev sendt til Motorstyrelsen senest i forbindelse med registreringen af køretøjet, hvis det var en købsaftale
  • at anmodning og dokumentation for den indgåede aftale blev sendt til Motorstyrelsen senest 15. februar 2021, eller senest i forbindelse med registreringen, hvis registreringen skete senere end 15. februar 2021, hvis det var en leasingaftale.

Ændringer af fristerne i overgangsordningen

Folketinget har 25. november 2021 vedtaget L 6 om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven.

Det medfører, at fristerne i overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler i L 203 ændres. Et køretøj kan nu være omfattet af overgangsordningen og dermed afgiftsberigtiges efter reglerne pr. 17. december 2020, hvis anmodning og dokumentation er indsendt til Motorstyrelsen senest 31. december 2021. Det gælder både købs- og leasingaftaler.

Det er fortsat en betingelse, at den bindende købs- eller leasingaftale er indgået senest 17. december 2020, og at køretøjet blev registreret senest 1. juli 2021. Det er kun fristen for indsendelse af anmodning og dokumentation, der ændres.

Genoptagelse af afviste anmodninger

Dette afsnit vedrører de sager, hvor Motorstyrelsen har truffet afgørelse om at afvise en anmodning om brug af overgangsordningen, fordi anmodning og dokumentation ikke har været indsendt til Motorstyrelsen senest i forbindelse med registreringen.

Hvis der ikke er klaget over vores afgørelse

Motorstyrelsen vil af egen drift genoptage de sager, som er blevet afvist, fordi fristerne ikke har været overholdt, og hvor virksomheden ikke har klaget over vores afgørelse.

Hvis der er klaget over vores afgørelse

Motorstyrelsen vil i forbindelse med klagesagsbehandlingen genoptage de sager, hvor en virksomhed har klaget over vores afgørelse.

De berørte parter vil modtage et forslag til afgørelse om, at sagen genoptages. Når Motorstyrelsen har truffet en endelig afgørelse om, at sagen skal genoptages, informerer vi Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen vil herefter anse klagen for at være trukket tilbage, og klagegebyret vil blive betalt tilbage til klager.

Omberegninger

Registreringsafgiften er for flere af de køretøjer, hvor anmodningen er blevet afvist, allerede blevet omberegnet. Det vil sige, at registreringsafgiften er blevet beregnet på ny ud fra de nye regler, som blev indført med L 203.

Når Motorstyrelsen endeligt har genoptaget disse afviste sager, vil vi hurtigst muligt gennemføre en ny omberegning af registreringsafgiften ud fra de regler, som var gældende 17. december 2020.

En genoptagelse forudsætter, at de øvrige betingelser for at bruge overgangsordningen er opfyldt. Motorstyrelsen vil ikke genoptage sager, hvor der er andre forhold, som medfører, at anmodningen skal afvises.