Dato for udgivelse
20 Dec 2021 15:27
Til
Pensionsinstitutter, banker, sparekasser og forsikringsselskaber
Sagsnummer
21-1325280
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen - 72 22 18 18
Resumé

Dette er det årlige nyhedsbrev på pensionsområdet, hvor vi præciserer og orienterer om ændringer på området.  


Dette nyhedsbrev er det årlige nyhedsbrev på pensionsområdet. 

Da Skattestyrelsen og den finansielle sektor har en fælles interesse i at være i løbende dialog om implementering af ny lovgivning på pensionsområdet, er formålet med nyhedsbrevet at præcisere og orientere om de ændringer der er på området.

Spørgsmål til nyhedsbrevet kan sendes til Skattestyrelsen ved at gå på skat.dk.

Vælg Kontakt => Erhverv => Øvrige henvendelser.

Året 2022 på pensionsområdet

På pensionsområdet er der mange frister for indberetning. I kan få et et overblik over indberetninger og frister på  skat.dk/indberetpension. Fristerne opdateres årligt. 

Systemer på Pensionsområdet 

Pensionsområdet har en række systemer. I skemaet nedenunder kan I se, hvilke anvendelser, de forskellige systemer har.

Systemnavn  Forkortelse Anvendelse 
Centrale Pensions System CPS Indberetning af pensionsbidrag. Formålet med systemet er at indsamle oplysninger om borgernes indskud på privattegnede pensionsforsikringer og arbejdsgiveradministrerede ordninger. Indberetterne er pensionsinstitutter og pengeinstitutter. 
Pensionsrettigheder  PERE Formålet med PERE er at indsamle oplysninger om borgernes pensionsrettigheder til brug for opgørelse af efterløn (herunder udarbejdelse af efterlønsbeviser), delpension og flexydelse. Indberetningen sker for alle borgere et halvt år før efterløns-alderen. Skattestyrelsen videresender oplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der igen formidler dem til a-kassernes behandling.
Oplysninger om borgernes pensioner benyttes ligeledes af Udbetaling Danmark i sagsbehandlingen af ansøgninger om Tidlig Pension.
Pensiondiverse - Pensionsinstitutternes indberetningspligt af afkast og kapitalværdi af pensionsordninger, der er omfattet af PBL § 53 A og § 53. Forsikringsselskabers indberetningspligt af tilbagebetalinger ved præmiefritagelser og af bonus mv. som tilfalder arbejdsgiveren ved forbehold efter PBL § 17.
Pensionsinstitutters indberetning af tilbagebetalinger af pensionsindbetalinger efter PBL § 22 E.
Pensionsafkasts-beskatningslov PAL  PAL opkræver den årlige skat af afkast på pensionsopsparinger og forsikringsselskaber.
Pensionsafgiftsfordeling PAF PAF er et pensionsafgiftssystem, hvis formål er at modtage pensionsinstitutternes indberetning af indbetalte pensions-afgifter for ophævede pensionsordninger (PBL).
Diskvalifikationslisten DISK Diskvalifikationslisten indeholder oplysninger om personer, der de sidste fem år før folkepensionsalderen ikke kan indbetale mere end 5.500 kr. (2022-niveau) på en aldersordning uden beregning af afgift.

Orienteringspunkter fra Skattestyrelsen

Nye kontooplysninger til afregning af PAL-skat jf. PAL § 23 og PBL-afgift jf. PBL § 38

Den 21. juni 2021 har Skattestyrelsen udsendt brev vedrørende oplysning om ændring af kontooplysninger til afregning af PAL-skat jf. PAL § 23 og PBL-afgift jf. PBL § 38.

De nye kontonumre er
PAL § 23
Reg.nr.: 0216
Kontonr.: 4069 202 543
IBAN-kode: DK7302164069202543
SWIFT-BIC-kode: DABADKKK


PBL § 38
Reg.nr.: 0216
Kontonr.: 4069 229 522
IBAN: DK1302164069229522
BIC/SWIFT: DABADKKK

Efter 31.december 2021 vil det ikke længere være muligt at foretage afregning til de gamle kontonumre.

PAL - løbende korrektioner 

Institutterne kan indberette korrektioner til PAL efter §§ 21, 22, 23 og 23 A i pensionsafkastbeskatningsloven (PAL). Korrektioner kan sendes ind én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Korrektioner skal sendes ind senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det fremgår af pensionsafkastbeskatningslovens § 9 og i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Forældelsesfristen i § 9 medfører således, at indkomståret 2018 forælder den 1. maj 2022. Derfor er det vigtigt, at korrektionerne periodiseres i det rigtige indkomstår, da forældelsesfristerne skal overholdes.

Skattestyrelsen opfordrer til, at institutterne udnytter mulighederne for korrektion op til én gang i kvartalet og korrigerer indkomstårene løbende.

Skattestyrelsen skal gøre institutterne opmærksom på, at det er en omgåelse af forældelsesreglerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, hvis et forældet indkomstår forsøges rettet indenfor et åbent indkomstår. I sådant et tilfælde henviser vi til, at der anmodes om ekstraordinær genoptagelse af det indkomstår, som korrektionen vedrører efter skatteforvaltningslovens § 27. 

Frister for indsendelse af revisor- og ledelseserklæringer

Pensionsudbydere, der er registreret med pligten Pensionsafkastbeskatning, PAL, skal hvert år indsende en PAL-revisorerklæring til Skattestyrelsen. Derudover skal pensionsudbydere, der er registreret med pligten beskatning af pensionsordninger mv., PBL, hvert år indsende en ekstern revisorerklæring og en intern ledelseserklæring.

Frister for indsendelse af erklæringer

Institut Frist PAL Revisorerklæring  Frist PBL Revisorerklæring og PBL Ledelseserklæring
Pensionsinstitut, fonde og afviklingskasser  1. juni 2022

Sammen med selvangivelsen og det skattemæssige årsregnskab 

Pengeinstitutter  1. maj 2022

Sammen med selvangivelsen og det skattemæssige årsregnskab 

Skattestyrelsen opfordrer institutterne til at sende revisor- og ledelseserklæringer ind via TastSelv Erhverv. Log på TastSelv Erhverv. Skriv til Skat. Brug emnet Revisorerklæring eller Ledelseserklæring.

Afgiftsfrie udbetalinger

Pensionsbeskatningslovens (PBL) § 32, stk. 2, er i lov nr. 2197 af 29. december 2020 ændret således, at der skal indberettes afgiftsfrie deludbetalinger. PAF systemet er klart til at modtage indberetninger om afgiftsfrie udbetalinger pr. 3. januar 2022. 

Skattestyrelsen har i tidligere nyhedsbrev den 26. juni 2021 meddelt, at indberetning om afgiftsfrie deludbetalinger blev udskudt, indtil den bagvedliggende bekendtgørelse var på plads.

Det fremgik endvidere, at der i perioden fra den 1. juli 2021 og indtil bekendtgørelsen for indberetninger var på plads, ikke måtte indberettes afgiftsfrie deludbetalinger. 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (BEK 2216 af 29.november 2021) træder i kraft den 1. januar 2022. Det betyder, at institutterne fra den 3. januar 2022 kan indberette afgiftsfrie udbetalinger. 

Det betyder, at alle afgiftsfrie udbetalinger skal indberettes til Skattestyrelsen. Hvis en udbetaling består af et beløb, som både er afgiftspligtigtig og et andet beløb, der er afgiftsfrit, skal anmeldelsen omfatte oplysninger om den afgiftspligtige del og den afgiftsfrie del. Er udbetalingen helt afgiftsfri, skal instituttet sende en anmeldelse til Skattestyrelsen af det afgiftsfrie beløb inden 3 hverdage (bankdage) efter udbetalingen.

Har et institut foretaget helt afgiftsfri udbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 32, stk. 1, i perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021, skal instituttet sende en anmeldelse af det afgiftsfrie beløb til Skattestyrelsen senest den 20. januar 2022.

Afgiftsberigtigelse af udlodning til ægtefælle ved skilsmisse og separation

I forbindelse med skilsmisse eller separation og ved skifte af fælles bo, bliver en pensionsordning i nogle tilfælde udloddet til en ægtefælle. 

Skattestyrelsen ønsker derfor at præcisere, at i disse tilfælde bliver den modtagende ægtefælle selvstændig afgiftspligtig af den udloddede del. Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 2. 

Ejerægtefællen vil dog fortsat være ejer af ordningen, når der sker udlodning efter pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 3, nr. 1. I dette tilfælde vil den udloddede del forblive i ejerægtefællens ordning som en særlig bestanddel, hvortil der ikke kan foretages fradragsberettigede indbetalinger. 

Ved afgiftsberigtigelsen er det den modtagende ægtefælles cpr-nummer, navn og adresse, der skal fremgå af blanketten. Dog skal ejerægtefællens police-/medlems-/kontonr, hvorfra der sker udlodning, ligeledes påføres blanketten.

Hvis der er tale om udbetaling til en ægtefælle af en udloddet del fra en kapitalpension, skal Rubrik 10 - tilfælde 8 udfyldes på blanket 07.049 (P30).

I Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.10.2.1.6.2 kan I læse mere om de forskellige former for udlodning.

I afsnit C.A.10.2.5.6 kan I læse mere om udlodning til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller besondring for kapitalpensionsordninger.

Indeksordning og indekskontrakter - Præcisering

Der har været tvivlsspørgsmål om, hvordan en indeksordning eller indekskontrakt skal nedrundes til nærmeste 100, når den bliver udbetalt. 

En indeksordning indeholder ofte flere og op til seks indekskontrakter. For at kunden skal betale den korrekte afgift, er det vigtigt, at ordningen bliver korrekt nedrundet inden afgiften bliver beregnet.  

Skattestyrelsen ønsker derfor at præcisere, at når en indeksordning ophæves og udbetales, og indeksordningen indeholder flere indekskontrakter, skal det afgiftspligtige beløb nedrundes til nærmeste 100 for hver indekskontrakt. 

Det er i overensstemmelse med PBL § 36 og indberetningsvejledningen for blanket 07.050 (P31) og den måde, PAF systemet er programmeret til. Afgiften skal efterfølgende afregnes af det nedrundede afgiftspligtige beløb for hver indekskontrakt. 

Indberetninger i PAF systemet - Er indberetningen gået igennem? 

Når en ordning udbetales som en sum, og der skal betales afgift af udbetalingen, skal den indberettes i PAF systemet. 

PAF systemet sender en kvittering, hvoraf det fremgår, at indberetningen er gået igennem. Hvis en indberetning, af en eller anden årsag, ikke er gået igennem eller har fejlet, vil det også fremgå af kvitteringen.

En opfordring fra Skattestyrelsen er derfor, at kvitteringen bliver gennemgået, inden afgiften bliver afregnet, således at indberetningen og den afgift, der afregnes, stemmer overens. Skattestyrelsen kan ikke identificere den afregnede afgift, hvis indberetningen ikke er gået korrekt igennem i PAF Systemet.   

Negative angivelser - Er det sket en fejludbetaling?

Når institutterne har indberettet, at en ordning er udbetalt som sum, skal institutterne senest 3 hverdage (bankdage) efter indberetningen indbetale afgiften til Skattestyrelsen. Som udgangspunkt kan afgiften ikke tilbagebetales. 

Er der sket en fejludbetaling, fx at en ordning ikke skulle være udbetalt som sum, eller at der er afregnet for meget i afgift, og det kan dokumenteres, at der er sket en fejl, kan instituttet søge om at få hele afgiften eller en del af afgiften tilbage. 

Det kan institutterne gøre, ved at gå på skat.dk. Skriv til Skat, Persondata 10. Der skal altid vedlægges dokumentation for, hvorfor afgiften skal tilbagebetales. Hvis der ikke kan vedlægges dokumentation for fejlen, kan afgiften ikke tilbagebetales. 

Derfor skal Skattestyrelsen præcisere og opfordre institutterne til, at der altid vedlægges dokumentation for fejlen, sammen med en beskrivelse af, hvilke fejl, der er tale om, og hvorfor afgiften skal tilbagebetales. 

Udvidede korrektionsmuligheder (PBL § 22 E)

Folketinget vedtog i december 2020 en ændring til pensionsbeskatningsloven, der giver mulighed for at korrigere pensionsindbetalinger inden for 30 dage fra indbetalingsdagen, dog ikke senere end den 19. januar i det efterfølgende kalenderår. Korrektionen kan ske uden godkendelse fra Skattestyrelsen.

Tilbagebetalinger i 2022, der hidrører fra indbetalinger foretaget i 2021, skal indgå i borgerens formueopgørelse og indberettes til Skattestyrelsen i Pensiondiverse med kontotype 5.

Det tilbagebetalte beløb skal I også indberette til CPS med negativt beløb og rettekode 1 senest den 20. januar 2022, hvis I eller jeres datacentral har dannet/trukket jeres pensionsdata ultimo året.

Hvis det tilbagebetalte beløb indbetales på en anden ordning, skal der også indberettes om denne indbetaling med rettekode 1.

For arbejdsgiveradministrerede ordninger gælder, at pensionsindbetalingen skal tilbagebetales til arbejdsgiver.

Pensionsinstituttet skal med arbejdsgiverens hjælp forsøge at udrede det nettobeløb, som pensionsinstituttet skal indberette om på kontotype 5 på arbejdstageren. Nettobeløbet skal være udtryk for det beløb, som arbejdstageren kunne have fået udbetalt inden årsskiftet. Indberetningen opskriver kunders formue/indestående. Hvis tilbagebetalingen hen over årsskiftet bliver indbetalt på en anden pensionsordning, skal tilbagebetalingen ikke indberettes på kontotype 5.

Udvidet korrektionsmuligheder (PBL § 22 F)

Folketinget har den 14. december 2021 vedtaget en ændring til pensionsbeskatningsloven, der giver mulighed for at korrigere pensionsindbetalinger under særlige omstændigheder uden Skattestyrelsens godkendelse. I forslaget til lovændringen er ikrafttrædelsesdatoen 1. januar 2022.

Bærende i korrektionsmuligheden efter PBL § 22 F er bl.a., at pensionsindbetalingen skal være i uoverensstemmelse med aftalegrundlaget og ikke være ældre end 3 år.

Normalt vil en fejlagtig indbetaling i 2022 ikke blive indberettet allerede i 2022, og i dette tilfælde vil pensionsinstituttet kunne rette fejlen uden indberetning af korrektionen til Skatteforvaltningen.

Skattestyrelsen vil efter den forventede vedtagelse igangsætte implementeringen af nye rettekoder til brug for indberetningen af korrektioner efter den nye korrektionsmulighed, og hvor den oprindelige indberetning har fundet sted. Rettekoderne vil i givet fald først være i drift fra og med den 1. januar 2023. 

Produktionskørsel og testperiode i CPS

Ugerne 47-50 er der brugertest på CPS. Alt materiale/filer, der modtages i denne periode, anses som værende brugertestmateriale i 2021 format og sendes ikke i produktion.

I Gatewayen åbnes for indsendelse af filer til produktionskørsel i "2021 format" mandag den 20. december 2021 kl. 00.01 (uge 51). Alt materiale som modtages herefter, betragtes som værende produktionsmateriale i "2021 format". Som noget nyt vil første produktionskørsel imidlertid først ske tirsdag den 4. januar 2022 (uge 1). Filer, der er indsendt i perioden fra mandag den 20. december til tirsdag den 4. januar, vil ligge i venteposition, og statusfil 3 vil derfor først modtages efter 4. januar 2022.

Der åbnes for FS-tele onsdag den 5. januar 2022 kl. 08.00.

Der åbnes for TastSelv Erhverv (fil-upload og enkeltindberetning) igen mandag d. 3. januar 2022 kl. 08.00.

Indberetning i forlængelse af afgørelser fra Skattestyrelsen

Når Skattestyrelsen træffer afgørelser, ledsages de ofte af en frist for indsendelse af rettelsesindberetninger. Skattestyrelsen vil henstille til, at den pålagte frist for indberetning overholdes. Vi oplever desværre ofte, at der går lang tid, før rettelsen indberettes.

Indberetning til DISK

Fristen for indberetninger til det diskvalificerende register (DISK) er den 20. januar året efter det indkomstår, indberetningen vedrører. I opfordres imidlertid til løbende at indberette til DISK om diskvalificerende udbetalinger, så de diskvalificerende udbetalinger bliver registreret på forespørgselsregisteret og registeret dermed er opdateret.

Eventuelt sletning af diskvalificerende udbetalinger

Med vedtagelsen af L 75 ændres pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 7 nr. 1 til også at omfatte alderspension og ratepension, der påbegyndes efter sidste udbetaling af en invalidepension, dog senest 70 dage efter denne sidste udbetaling.

Ændringen har virkning for udbetalinger, der er sket fra den 1. april 2018 eller senere. Det betyder i praksis, at borgere, der er blevet diskvalificeret med baggrund i de tidligere gældende regler, og som omfattes af den nye regel, skal slettes fra det diskvalificerende register. 

Forespørgeadgang til DISK via DUPLA

Forespørgeadgangen til det diskvalificerende register (DISK) skal ske via DUPLA, der er Skatteforvaltningens udstillingsplatform. Forespørgeadgangen har været tilgængelig siden 2020, men det er ikke alle institutter, der har tilsluttet sig forespørgeadgangen. Benyttelse af DUPLA kræver, at man er tilmeldt. Tilmeldingen skal ske ved henvendelse til Udviklings- og forenklingsstyrelsen (UFST) på mail dataudstilling@ufst.dk.

Relevante links vedrørende tilmelding til DUPLA
Link til Driftsloggen med information om Forespørgeadgang til DISK er sat i produktion fra december 2020. 

Link til Driftsloggen med information om Forespørgeadgang til det diskvalificerende register fra juni 2020.

Oplysninger på skat.dk

skat.dk/indberetpension kan I læse mere om, hvordan I indberetter til diverse systemer omfattet af pension, finde oversigt over mulige PAF fejlnumre for indberettede pensioner, Skattestyrelsens årlige nyhedsbrev mm.

I kan også abonnere på driftsloggen for pension, hvor I kan holde jer opdateret, hvis der er driftforstyrrelser eller få oplysninger om, hvis der i en periode ikke kan indberettes eller hentes oplysninger, eller få relevant information og oplysninger om udgivelse af nye vejledninger.