Til
Virksomheder, der er registreret for øl, vin, spiritus, og mineralolieprodukter. Virksomheder, der er registreret til at anvende EMCS.
Sagsnummer
20-0967157
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Fra 1. januar 2022 sker der følgende ændringer, som kan få betydning for dig, der handler med alkoholholdige drikkevarer, og anvender EMCS:

 • Afgiftsfritagelser for alkoholholdige drikkevarer præciseres
 • Selvcertificering i EMCS for uafhængige små producenter ændres
 • KN-koder i EMCS opdateres årligt

Fra 1. januar 2022 sker der følgende ændringer, som kan få betydning for dig, der handler med alkoholholdige drikkevarer, samt anvender EMCS.

Præcisering af afgiftsfritagelser for alkoholholdige drikkevarer

Fra 1. januar 2022 er der følgende afgiftsfritagelser af varer, der er denaturerede i øl- og vinafgiftsloven og spiritusafgiftsloven:

Varer, der:

 • er fuldstændig denaturerede
 • er denaturerede og anvendes til fremstilling af produkter, der ikke er bestemt til konsum, når den denaturerede alkohol enten er blevet tilsat et produkt, der ikke er bestemt til konsum, eller
 • anvendes til vedligeholdelse og rengøring af fremstillingsudstyr, som anvendes til denne særlige fremstillingsproces
 • anvendes til fremstilling af eddike, der henhører under position 2209 i EU’s kombinerede nomenklatur
 • anvendes til fremstilling af sådanne lægemidler, som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF
 • anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikkealkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.
 • direkte eller som ingrediens i halvfabrikata anvendes til fremstilling af levnedsmidler, også fyldte, forudsat at alkoholindholdet i det enkelte tilfælde ikke overstiger 8,5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår chokolade, og 5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår andre produkter
 • anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende
 • anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven
 • leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer eller
 • leveres til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.

Ændring af selvcertificering i EMCS for uafhængige små producenter

Danmark fortsætter med selvcertificeringsordning direkte ved oprettelse af forsendelse i EMCS. Det betyder, at du fortsat kan selvcertificere i EMCS. Du kan også fortsat anvende moderationsordningen i TastSelv Erhverv.

Der findes også en ny EU-punktafgiftsattest for uafhængige små producenter. Her er det de respektive nationale myndigheder, der certificerer. For langt de fleste vil det dog være nemmest at selvcertificere.

Er jeg en lille, uafhængig producent?

Hvis du er i tvivl, så listes her grænserne for, hvornår du kan blive beregnet som lille, uafhængig producent af alkoholholdige drikkevarer (øl, vin, og spiritus), og om du kan anvende moderationsordning og dermed få afgiftslettelse:

 • Øl: Afgiftslettelsen er betinget af, at den fremstillede mængde øl på over 0,5 procent volumen ikke overstiger 200.000 hektoliter i det foregående kalenderår.
 • Vin: Bemærk, at du som lille fremstiller af vin (højest 1000 hektoliter) i Danmark ikke kan få moderation i Danmark, men oplysninger i forbindelse med selvcertificering i EMCS er nødvendige, da der er mulighed for, at virksomheden i modtagerlandet kan søge nedsat punktafgiftssats.
 • Andre gærede drikkevarer: Bemærk, at du som lille fremstiller af andre gærede drikkevarer (højest 15.000 hektoliter) i Danmark ikke kan få moderation i Danmark, men oplysninger i forbindelse med selvcertificering i EMCS er nødvendige, da der er mulighed for, at virksomheden i modtagerlandet kan søge nedsat punktafgiftssats. 
 • Bemærk, at du som lille fremstiller af hedvin (højest 250 hektoliter) i Danmark ikke kan få moderation i Danmark, men oplysninger i forbindelse med selvcertificering i EMCS er nødvendigt, da der er mulighed for, at virksomheden i modtagerlandet kan søge nedsat punktafgiftssats.
 • Spiritus: Små destillerier, der højst fremstiller 10 hektoliter ren alkohol om året.

For at den lille producent kan anses som uafhængig skal den være juridisk og økonomisk uafhængigt af andre producenter og må ikke drives på licens. Nærmere definition fremgår af den juridiske vejledning afsnit E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Hvordan selvcertificerer jeg?

I EMCS kan du selvcertificere ved oprettelse af en forsendelse. Såfremt du ønsker at gøre dette, kan du følge denne guide.

I feltet oprindelsesbetegnelse (rubrik 17.l) skal du bemærke følgende:

Det attesteres hermed, at det beskrevne produkt er fremstillet af " efterfulgt af en af følgende angivelser, alt efter hvad der er relevant:

 • "et lille uafhængigt bryggeri"
 • "en lille uafhængig vinproducent"
 • "en lille uafhængig producent af andre gærede drikkevarer end vin og øl"
 • "en lille uafhængig producent af mellemklasseprodukter"
 • "et lille uafhængigt destilleri".

Hvis afsenderen af de alkoholholdige drikkevarer ikke er den selvcertificerede, lille, uafhængige producent, anføres producentens SEED-nummer i stedet. Hvis SEED-nr. ikke haves, så anføres producentens momsregistreringsnummer.

I feltet "Producentens" størrelse angives den årlige produktion (rubrik 17.n).

 • For bryggerier angives det foregående års produktion af øl i hektoliter øl.
 • For destillerier angives det foregående års produktion af ethanol i hektoliter ren alkohol.
 • For fremstiller af vin, andre gærede drikkevarer, og hedvin angives det foregående års produktion i hektoliter.
 • Nystartede virksomheder kan angive en prognose for indeværende års forventede produktion.

Årlig opdatering af KN-koder i EMCS

I EMCS vil du se at KN-koder (kombinerede nomenklatur) er opdateret pr. 1. januar 2022, og at de er oversat til dansk.

Den kombinerede nomenklatur, eller populært varekoder, er oprettet for at opfylde kravene i den fælles toldtarif og til udenrigshandelsstatistik for Den Europæiske Union. På engelsk CN-codes (combined nomenclature).  

Nedenfor kan du læse, hvad der gælder pr. 1. januar 2022. 

Følgende KN-koder fjernes:

15091080     Virgin olive oil other than lampante and extra virgin, but not chemically modified 
15091020  Extra virgin olive oil
15091010     Virgin lampante olive oil, not chemically modified
15100010     Other oils, crude, obtained solely from olives,
whether or not refined, but not chemically modified
15100090     Oils, other than crude oils, obtained solely from
olives, whether or not refined, but not chemically modified


Følgende KN-koder tilføjes:

15092000     Extra virgin olive oil
15093000     Virgin olive oil, not chemically modified
15094000     Virgin olive oil other than extra virgin, but not chemically modified 
15101000     Other oils, Crude olive pomace oil, obtained solely from olives,
whether or not refined, but not chemically modified
15109000     Oils, other than Crude olive pomace oil, obtained solely from
olives, whether or not refined, but not chemically
15156011     Microbial fats and oils and their fractions, crude, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption
15156060     Microbial fats and oils and their fractions, not crude, whether or not refined, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption
15163091     Microbial fats and oils and their fractions in immediate packings of a net content not exceeding 1kg
38248900     Goods specified in subheading note 3 of chapter 38, containing short-chain chlorinated paraffins
38249200     Polyglycol esters of methylphosphonic acid other than goods specified in subheading note 3 of chapter 38

Følgende KN-koder opdateres:

15180095    

Inedible mixtures or preparations of animal or of animal, vegetable or microbial fats and oils and their fractions

15159040    

Fixed vegetables or microbial fats and oils, crude, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

15159060    

Fixed vegetables or microbial fats and oils and their fractions, not crude, whether or not refined, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

Punktafgiftsproduktkoden (Excise Product Code) E920 får tilføjet denne fede markering:

“Products falling within CN codes 3824 99 86, 3824 99 92 (excluding anti-rust preparations containing amines as active constituents and inorganic composite solvents and thinners for varnishes and similar products), 3824 99 93, 3824 99 96 (excluding anti-rust preparations containing amines as active constituents and inorganic composite solvents and thinners for varnishes and similar products), 3826 00 90, if these are intended for use as heating fuel or motor fuel (Article 20(1)(h) of Directive 2003/96/EC) and 3824 89 00, 3824 92 00."

Følgende links mellem KN-kode og Punktafgiftsproduktkode opdateres:

E200 15092000
E200 15093000
E200 15094000
E200 15091020
E200 15091080
E200 15100010
E200 15100090
E200 15091010
E200 15101000
E200 15109000
E200 15156011
E200 15156060
E200 15163091
E920     38248900
E920     38249200

Hvis du vil vide mere

Præcisering af afgiftsfritagelser

Du kan læse mere om lovændringen - se §§ 2 og 4 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning for info om afgiftsfritagelser på henholdsvis spiritus, øl, og vin.

Ændring af selvcertificering i EMCS for uafhængige små producenter

Du kan tilgå EMCS brugervejledning her på skat.dk for mere information om oprettelse af forsendelse med mere.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om moderationsordning, se henholdsvis afsnit om øl, og afsnit om spiritus på skat.dk.

Læs mere om mulige nedsatte punktafgiftssatser på tværs af EU på EU´s hjemmeside.

Årlig opdatering af KN-koder

Du kan finde opdateret Appendix B - List of codes på skat.dk/omEMCS - se FESS-dokumenter. 
For uddybende og fyldestgørende juridisk information om opdateringerne af KN-koderne og punktafgiftsproduktkoderne, se Official Journal L 385 of the European Union.