Dato for udgivelse
22 Dec 2021 10:59
Til
Borgere og virksomheder, der anmoder om eksportgodtgørelse for køretøjer
Sagsnummer
21-1309187
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Formålet med dette nyhedsbrev er at orientere om, at Motorstyrelsen ændrer praksis for tidspunkt for udsøgning af annoncemateriale til brug for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport. Det sker på baggrund af to afgørelser fra Motorankenævnet.

Motorstyrelsen ændrer praksis fra 1. januar 2022. 

Styresignal om annoncemateriale

Motorstyrelsen forventer at udsende et styresignal i foråret 2022. Styresignalet vil fastlægge, hvilket tidspunkt Motorstyrelsen skal udsøge det annoncemateriale, som lægges til grund for værdifastsættelse af et køretøj anmeldt til eksport. I styresignalet vil der også blive taget stilling til muligheden for genoptagelse af værdifastsættelser, hvor der er truffet afgørelse om udbetaling af eksportgodtgørelse, før Motorstyrelsen har ændret praksis. 


Ny praksis for udsøgning af annoncemateriale i forbindelse med eksport af køretøjer 

Motorstyrelsen ændrer praksis for tidspunkt for udsøgning af annoncemateriale til værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport. Det sker på baggrund af afgørelser fra Motorankenævnet.

Fra og med den 1. januar 2022 vil Motorstyrelsen fastsætte handelsprisen med udgangspunkt i det annoncemateriale, som er tilgængeligt på det tidspunkt, hvor køretøjet er anmeldt til eksport.


Afgørelser fra Motorankenævnet

Motorankenævnet har på forespørgsel fra klager fastslået, at annoncemateriale, som bruges til at værdifastsætte køretøjer anmeldt til eksport, skal udsøges med udgangspunkt i den dato, køretøjet er anmeldt til eksport. Det fremgår af to afgørelser, som Motorstyrelsen har modtaget fra Motorankenævnet.

Motorstyrelsen har hidtil udsøgt annoncemateriale med udgangspunkt i den dato, hvor køretøjet er udført af Danmark, og ikke med udgangspunkt i datoen, hvor køretøjet er anmeldt til eksport. 

Det fremgår af afgørelserne fra Motorankenævnet, at værdien af et motorkøretøj fastsættes på anmeldelsestidspunktet i henhold til Motorankenævnets faste praksis. Motorankenævnet bemærker, at dette er fastslået af Landsskatteretten i to afgørelser af 11. december 2019. 

Motorankenævnet henviser også til, at der ikke ses noget i lovgivning eller retspraksis, som taler imod denne praksis, og på den baggrund vurderes handelsprisen på køretøjerne i de to sager på anmeldelsestidspunktet. 

Motorstyrelsen ændrer praksis

Motorstyrelsen ændrer praksis i alle afgørelser om værdifastsættelse af et køretøj anmeldt til eksport fra og med den 1. januar 2022. Det betyder, at Motorstyrelsen fra denne dato fastsætter handelsprisen med udgangspunkt i det annoncemateriale, som er tilgængeligt på det tidspunkt, hvor køretøjet er anmeldt til eksport.

Årsagen til, at Motorstyrelsen ændrer praksis, inden der udsendes et styresignal, er, at anmeldelsestidspunktet altid vil ligge forud for tidspunktet, hvor køretøjet føres ud af landet. Ændringen af praksis vil derfor som udgangspunkt være en fordel for eksportøren.

I praksis vil der dog i vid udstrækning være tale om samme annoncemateriale, som hvis annoncematerialet blev udsøgt med udgangspunkt i udførselstidspunktet. Dette skyldes, at der i langt de fleste eksportsager udsøges annoncemateriale for en periode, der rækker ud over både anmeldelses- og udførselstidspunktet. 

Videre proces

Motorstyrelsen forventer at udsende et styresignal i foråret 2022, som fastlægger praksis for udsøgning af annoncemateriale til brug for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport. 

Det vil desuden fremgå af styresignalet, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse af sager, hvor Motorstyrelsen har udsøgt annoncematerialet med udgangspunkt i køretøjets udførselsdato.