Dato for udgivelse
06 Jan 2022 11:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Dec 2021 11:17
SKM-nummer
SKM2022.8.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-27640/2021
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Boafgift af arv, Flere formål, Vedligeholdelse, Flidspræmie
Resumé

Sagen angik, om en mindefond havde et almenvelgørende eller almennyttigt formål, der berettigede fonden til fritagelse for boafgift af arv efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Fonden havde ifølge fondens fundats flere formål, herunder bl.a. et formål om vedligeholdelse og fornyelse af et gravsted tilhørende arveladers familie samt at uddele en flidspræmie til studenter fra et bestemt gymnasium i Danmark.

Landsrettens flertal fandt, at fonden ikke kunne fritages for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2. Fonden havde ikke godtgjort, at formålene om gravstedvedligeholdelse og uddeling af flidspræmien udgjorde en så begrænset del af fondens samlede formål, således at fonden på trods heraf udelukkende havde almenvelgørende eller andet almennyttigt formål efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom. 

Reference(r)

Boafgiftslovens § 3, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 C.A.4.3.5.10

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, jr. nr.: 19-0053780

Tidligere instans: Byretten, SKM2021.435.BR

Parter

H1

(v/advokat Henrik Benjaminsen)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Retten i Odense har den 12. juli 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS-27596/2020).

Afgørelsen er truffet af landsdommerne

Ole Dybdahl, Nikolaj Aarø-Hansen og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.) 

Påstande

Appellanten, H1, har gentaget sin påstand for byretten om, at Skatteministeriet skal anerkende, at fonden er at anse som en fond med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2, og dermed er fritaget for betaling af arveafgift af den arv der tilfalder appellanten fra boet efter MJ.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af åbningsstatus for boet efter MJ, at udgiften på 11.918,78 kr. for vedligeholdelse af gravsted er medtaget som en boudgift.

JL har ved mail af 17. maj 2021 oplyst, at han er indehaver af gravstedsretten til det pågældende gravsted, og at han ikke vil forny gravstedet efter 2058.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

H1 har dog frafaldet det tidligere anbringende om, at modtager af flidspræmien kan være alle studerende på Y1-by Gymnasium, og at det alene er uddelingen, der sker i forbindelse med afholdelse af dimission. Det er herefter ubestridt, at der alene kan ske uddeling til studerende, der faktisk dimitterer fra Y1-by Gymnasium.

Fonden har yderligere gjort gældende, at byrettens præmis om, at fonden skulle have afholdt udgifter til vedligeholdelse af gravstedet er forkert, idet omkostningerne er afholdt af dels MJ dels af hans bo. De to perioder for henholdsvis 2008-2019 og udgifterne til gravstedsvedligeholdelse, som byretten sammenlignede, er endvidere forskellige, idet der er betalt for gravstedsvedligeholdelse frem til 2058. Fonden har i øvrigt ikke ret til at vedligeholde gravstedet efter 2058, da gravstedsretten tilhører MG og MJs svigersøn JL.

Skatteministeriet har heroverfor anført, at fondens formål om gravstedsvedligeholdelse ikke er almennyttigt eller almenvelgørende, og at dette i sig selv udelukker, at fonden kan anses for almennyttig eller almenvelgørende, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2. Det er herved uden betydning, om de allerede betalte udgifter hertil er betalt af fonden eller MJ og/eller dennes bo. 

Landsrettens begrundelse og resultat

Dommerne Ole Dybdahl og Nikolaj Aarø-Hansen udtaler:

Vi tiltræder, at H1s formål om vedligeholdelse og fornyelse af familien MM urnegravsted og om uddeling af en flidspræmie til danske studenter fra Y1-by Gymnasium, jf. vedtægternes § 3, der findes ikke at komme en vis videre kreds til gode, ikke kan anses for at varetage almenvelgørende eller almennyttige formål.

Det er ikke godtgjort, at disse formål udgør en så begrænset del af fondens formål, at fonden på trods heraf praktisk talt udelukkende har almenvelgørende eller andet almennyttigt formål, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2. Det, der er anført for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat.

Vi stemmer derfor for at stadfæste byrettens dom.

Dommer Sune Dalgaard-Nielsen udtaler:

Det tiltrædes, at formålet for fonden, jf. vedtægternes § 3, andet led, om vedligeholdelse og fornyelse af familien MM urnegravsted på Y2-by Kirkegård, ikke kan betragtes som et almenvelgørende eller almennyttigt formål. Det må imidlertid efter sagens oplysninger lægges til grund, at fonden ikke hidtil har afholdt nogen udgifter hertil, at udgifterne til fornyelse og vedligeholdelse af det pågældende gravsted i sin helhed er betalt af henholdsvis MJ og dennes bo frem til år 2058, og at gravstedsrettens indehaver, JL, har meddelt, at han ikke agter at forny gravstedet efter 2058. Herefter er der ikke på baggrund af formålsbestemmelsen i vedtægterne om vedligeholdelse og fornyelse af gravstedet grundlag for at nægte afgiftsfritagelse, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Fondens formål om støtte i form af en flidspræmie til studenter fra Y1-by Gymnasium må anses for at have et uddannelsesmæssigt øjemed. Da der efter det oplyste dimitterer ca. 211 studenter årligt fra STX og HF-linjerne på gymnasiet, må flidspræmien endvidere anses for at kunne komme en vis videre kreds til gode, således at formålet efter en samlet vurdering må anses for at være almennyttigt.

Jeg stemmer derfor for at tage påstanden fra H1 til følge.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald, forløb og omfang, herunder at hovedforhandlingen for landsretten varede mindre end to timer, skal H1 i sagsomkostninger for landsretten betale 75.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand. Beløbet er inkl. moms, da Skatteministeriet ikke er momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 betale 75.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.