Dato for udgivelse
10 Jan 2022 09:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2021 08:59
SKM-nummer
SKM2022.16.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0726703
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
BoligJobordningen, håndværkerfradrag, fradrag for udgifter, genanvendelse, vand, minirensningsanlæg, fradrag
Resumé

Skatterådet tiltrådte Spørgers opfattelse af, at udgifter til arbejdsløn til installation af et anlæg, som renser brusevandet og genanvender det til toiletskyl, kunne fradrages efter BoligJobordningen, jf. ligningslovens § 8 V, jf. også bilag 1 hertil, forudsat, at alle øvrige betingelser i ligningslovens § 8 V og bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 var opfyldt.

Hjemmel

LBK nr. 1735 af 17/08/2021 - Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
BEK nr. 419 af 02/05/2018 - Bekendtgørelse om BoligJobordningen i 2018 og frem

Reference(r)

Ligningsloven § 8 V
Bekendtgørelse om BoligJobordningen i 2018 og frem §§ 3 og 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.A.4.3.6

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at udgifter til arbejdsløn til installation af et anlæg, som genanvender brusevand til toiletskyl, er fradragsberettigede efter BoligJobordningen, jf. ligningslovens § 8 V?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har udviklet et anlæg, som genanvender brusevandet til toiletskyl.

Når man går i bad, pumpes den rene del af vandet over i en beholder, hvor det renses, inden det pumpes videre til toiletcisternen. I beholderen renses vandet med filtre, omrøring og UV-belysning for mindre partikler og bakteriedannelse. Samlet set fungerer beholderen som bufferbeholder og rensningsanlæg for vandet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at anlægget kan betegnes som et minirensningsanlæg, da dets funktion er at rense brusevandet inden genanvendelse.

Spørger er således af den opfattelse, at udgifter til arbejdsløn til installation af anlægget er fradragsberettigede efter BoligJobordningen, jf. ligningslovens 8 V. 

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at udgifter til arbejdsløn til installation af et anlæg, som genanvender brusevand til toiletskyl, er fradragsberettigede efter BoligJobordningen, jf. ligningslovens § 8 V.

Begrundelse

Det fremgår af ligningslovens § 8 V, at der kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. også ligningslovens bilag 1, hvoraf fremgår, hvilke ydelser, der er omfattet af Boligjobordningen (også kaldet "håndværkerfradrag").

Retten til fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig blev oprindeligt indført med vedtagelsen af "Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017", jf. lov nr. 134 af 16. februar 2016. Bestemmelsen blev videreført og gjort permanent med lov nr. 396 af 2. maj 2018. Denne lov har virkning for arbejde udført fra og med 1. januar 2018.

Fradragsretten er betinget af, at den skattepligtige er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 1. Fradragsretten er ligeledes betinget af, at den skattepligtige har fast bopæl, hvor arbejdet udføres. Vedrører udgiften arbejde på en fritidsbolig, skal den skattepligtige være ejer og betale ejendomsværdiskat på ejendommen på tidspunktet for arbejdets udførelse, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 2.

Ydermere er fradraget betinget af, at den virksomhed, som udfører arbejdet, er momsregistreret i Danmark, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 3. Der skal foreligge skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde og dokumentation for betalingen, jf. § 3 og § 4 i bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 om Boligjobordningen i 2018 og frem.

Det er yderligere en betingelse, at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2018.

Den nødvendige dokumentation for det udførte arbejde fremgår af § 3 i bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 om BoligJobordningen i 2018 og frem.

Den samlede fradragsberettigede udgift kan højst udgøre beløbsgrænsen i ligningsloven § 8 V, stk. 5. Ved lov nr. 533 af 27. marts 2021 skete der ekstraordinært en midlertidig forhøjelse af fradragslofterne for indkomståret 2021, således, at der for indkomståret 2021 gælder et fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for håndværksydelser. 

Det er alene udgifter til arbejdsløn, inklusiv moms, til installation mv., som kan fradrages. Udgifter til materialer kan ikke fradrages, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 1.

Fradragsberettigede udgifter efter ligningslovens § 8 V skal henføres til det indkomstår, hvor betalingen er sket. Fradraget henføres dog til det år, hvor arbejdet udføres, hvis betalingen er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4.

Ifølge ligningslovens § 8 V og bilag 1), er udgifter til arbejdsløn til installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer fradragsberettigede.

Det er i denne sag oplyst, at spørgers anlæg pumper brusevand over i en beholder, hvor det renses med filtre, omrøring og UV-belysning for mindre partikler og bakteriedannelse. Det rensede brusevand pumpes herfra videre til toiletcisternen, hvor det genanvendes til toiletskyl.

Skattestyrelsen kan på den baggrund bekræfte, at udgifter til arbejdsløn til installation af et anlæg, som renser brusevandet og genanvender det til toiletskyl, kan fradrages efter BoligJobordningen, jf. ligningslovens § 8 V, jf. også bilag 1 hertil, forudsat, at alle øvrige betingelser i ligningslovens § 8 V og bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 er opfyldt.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Uddrag af ligningsloven (LBK nr. 1735 af 17/08/2021)

§ 8 V

Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. stk. 2-9 og bilag 1.

Stk. 2. Fradraget er betinget af,

 1. at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,
 2. at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige person er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse,
 3. at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,
 4. at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og
 5. at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2018.

Stk. 3. For arbejde vedrørende en fritidsbolig finder stk. 1, 2 og 4-9 tilsvarende anvendelse for ægtefællen til ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, under forudsætning af at ægtefællerne var gift og samlevende på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde blev udført.

Stk. 4. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb.

Stk. 5. De fradragsberettigede udgifter til serviceydelser kan årligt højst udgøre et grundbeløb på 5.400 kr. (2010-niveau) (6.400 kr. i 2021) pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm kan årligt højst udgøre et grundbeløb på 10.900 kr. (2010-niveau) (12.800 kr. i 2021) pr. person. I indkomståret 2021 kan de fradragsberettigede udgifter til serviceydelser dog højst udgøre 25.000 kr. pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm kan højst udgøre 25.000 kr. pr. person. Udgifter til serviceydelser på op til 25.000 kr., jf. 2. pkt., medregnes i indkomståret 2021 med et beløb svarende til 135 pct. af udgiften. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 6. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, hvortil der er ydet tilskud efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice, til arbejde vedrørende etablering af elproduktion fra vedvarende energi-anlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, hvis der modtages offentlig driftsstøtte til disse anlæg, eller til arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, hvis der modtages offentligt tilskud til skrotning af disse. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter § 7 Æ, og udgifter, som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen. Ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, kan heller ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen.

Stk. 7. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. Der kan heller ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, jf. stk. 2, nr. 2, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen.

Stk. 8. For en fritidsbolig beliggende uden for Danmark er betingelsen i stk. 2, nr. 3, opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Er fritidsboligen beliggende i et ikke-EU/EØS-land, er betingelsen i stk. 2, nr. 3, tillige opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed i det pågældende land og virksomheden er momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i det pågældende land. Det er en betingelse efter 1. og 2. pkt., at det land, hvor fritidsboligen er beliggende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Stk. 9. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne.

Uddrag af bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 om BoligJobordningen i 2018 og frem

Kapitel 3: Dokumentation for det udførte arbejde

§ 3. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde

1)      oplysninger om det udførte arbejde,

2)      oplysninger om lønudgiftens størrelse,

3)      oplysninger om hvem, der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer,

4)      dato for arbejdets udførelse og

5)      stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Kapitel 4: Betaling for det udførte arbejde

§ 4. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af

1) overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto,

2) overførsel via internet (netbank) eller

3) elektronisk betaling med betalingskort.

Stk. 2. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag.

Forarbejder

Uddrag af lov nr. 134 af 16. februar 2016

§ 8 V, stk. 1, affattes således:

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. stk. 2-9 og bilag 1.

(…)

Uddrag af lov nr. 396 af 2. maj 2018 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)

I § 8 V, stk. 1, ændres »grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd« til: »grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm.

(…)

Bilag 1: Ydelser omfattet af boligjobordningen i 2018 og frem:

(…)

B. Grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig

(….)

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning og etablering af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

(…)

Uddrag af lov nr. 533 af 27. marts 2021 om ændring af ligningsloven og lov om spil

§ 1

(…)

2. I § 8 V, stk. 5, indsættes efter 1. pkt. som nye punktummer:

»I indkomståret 2021 kan de fradragsberettigede udgifter til serviceydelser dog højst udgøre 25.000 kr. pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm kan højst udgøre 25.000 kr. pr. person. Udgifter til serviceydelser på op til 25.000 kr., jf. 2. pkt., medregnes i indkomståret 2021 med et beløb svarende til 135 pct. af udgiften.«

(…)

Praksis

Uddrag af Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.A.4.3.6: Servicefradrag og håndværkerfradrag:

Som udgangspunkt er der ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter vedrørende serviceydelser i hjemmet eller reparations- og vedligeholdelsesarbejde på boligen eller fritidsboligen.

(…)

Efter LL § 8 V er der således fradrag for arbejdsløn til en række serviceydelser, grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm, der udføres i perioden fra og med 1. januar 2018.

Ved lov nr.  533 af 27. marts 2021 er der ekstraordinært sket en midlertidig forhøjelse af fradragslofterne for indkomståret 2021. Der gælder således for indkomståret 2021 et fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for håndværksydelser. Hvis begge lofter udnyttes fuldt ud, vil der således kunne opnås fradrag for i alt 50.000 kr. i 2021.

(…)

Hvilke personer

Alle skattepligtige personer der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som havde fast bopæl i helårsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse, er omfattet af den personkreds, der kan foretage fradrag vedrørende helårsboliger. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 1 og 2.

Vedrørende fritidsboliger er fradragsretten begrænset til den personkreds, der ejer og er ejendomsværdiskattepligtig af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdes udførelse. Endvidere er ejerens ægtefælle omfattet af personkredsen, såfremt ægtefællerne var gift og samlevende på tidspunktet for arbejdets udførelse. Det er en betingelse, at personen er skattepligtig og fyldt 18 år ved indkomstårets udløb. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 1 og 2. samt stk. 3. Begrænset skattepligtige kan foretage fradrag i forhold til en fritidsbolig, der er beliggende i Danmark under samme betingelser som fuldt skattepligtige.

Hvilke ydelser

Reglen giver fradrag for to kategorier af arbejdsydelser:

 • serviceydelser (servicefradrag)
 • grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm (håndværkerfradrag)

Serviceydelser i hjemmet (helårsboligen) og i en fritidsbolig omfatter almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Grøn istandsættelse mv. vedrørende eksisterende helårsboliger, samt fritidsboliger omfatter eksempelvis energibesparende foranstaltninger i form af isolering af tag og ydervægge, udskiftning af vinduer og yderdøre mv. I forhold til ordningen for 2016 og 2017 er der sket en justering af de omfattede ydelser. Ordningen er således udvidet til også at omfatte installation af tyverialarm. Samtidig er en række ydelser udgået af ordningen. Det drejer sig om installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, solafskærmning af vinduer og glasdøre, energirådgivning, udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger, sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, installation af ladestik til elbiler og fjernelse af asbest, PCB og bly.  

De specifikke arbejdsydelser der er omfattet af BoligJobordningen fra 1. januar 2018, og betingelserne knyttet til de enkelte ydelser, fremgår af LL § 8 V, hvor der i bilag 1 er en opregning af de omfattede ydelser, og af bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 om BoligJobordningen i 2018 og frem. Se nedenfor i afgørelsesskemaet fx. SKM2016.321.SR om udskiftning af stråtag, SKM2017.390.SR om installation af forbrugsmålere, SKM2017.632.SR om kloakarbejde og SKM2019.322.SR om bredbåndstilslutning.

Betingelser

Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. I forhold til serviceydelser, må arbejdet dog tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår, og som er fuldt skattepligtig til Danmark. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 3.

(…)

Fradragstidspunktet

Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. For personer, hvis indkomstår følger kalenderåret, indebærer det, at betaling for arbejde udført i indkomståret 2020 skal ske inden 1. marts 2021, for at fradraget bliver henført til indkomståret 2020. Se LL § 8 V, stk. 4, 1. og 2. pkt.

(…)

Fradragets størrelse

Der kan i et indkomstår højest fradrages udgifter til arbejdsløn til serviceydelser (servicefradrag) op til 6.400 kr. årligt (2021),(6.200 kr i 2020) og udgifter til arbejdsløn til grøn istandsættelse mv. (håndværkerfradrag) op til 12.800 kr. årligt i 2021, (12.500 kr. i 2020), pr. person, der er fyldt 18 år. Se LL § 8 V, stk. 5. Fradraget kan således højest udgøre 19.200 kr. årligt pr. person i 2021, (18.700 kr. i 2020), hvis begge kategorier af fradrag udnyttes fuldt ud. En person med både helårs- og fritidsbolig kan samlet højest få servicefradrag og håndværkerfradrag for fradragsberettigede udgifter op til 19.200 kr. i 2021, (18.700 kr. i 2020), hvis begge kategorier af fradrag udnyttes fuldt ud.

Ved lov nr.  533 af 27. marts 2021 er der ekstraordinært sket en midlertidig forhøjelse af fradragslofterne for indkomståret 2021. Der gælder således for indkomståret 2021 et fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for håndværksydelser. Hvis begge lofter udnyttes fuldt ud, vil der således kunne opnås fradrag for i alt 50.000 kr. i 2021.

(…)

Elektronisk indberetning og betaling

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde og dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Se SKM2016.558.SR. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag. Se bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018, §§ 3, 4, 8 og 11. Se endvidere SKM2016.558.SR om specifikation af regning og ydelse af lån til finansiering.

Fradraget er endvidere betinget af, at der foretages elektronisk indberetning til Skatteforvaltningen af oplysninger om det udførte arbejde samt betaling herfor. Se bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018, §§ 5-7. Dette gælder dog ikke for skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere), og ejere af fritidsboliger i udlandet og deres ægtefæller. Se bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018, §§ 10 og 13.

(…)