Hvornår kan du søge om henstand

Hvis du klager over en afgørelse i en skatte- eller afgiftssag, kan du søge om henstand, hvis du::

 • søger om at få afgørelsen genoptaget
 • klager over afgørelsen til Skatteankestyrelsen
 • indbringer afgørelsen for domstolene

Det vil sige, at du kan søge om at få lov til at vente med at betale den del af skatten, som du klager over, indtil din klagesag er afgjort. 

Hvornår kan du ikke få henstand

Du kan ikke få henstand:

 • med den del af restskatten, der er indregnet i næste års forskudsskat (indregnet restskat)
 • ved klage over afslag på genoptagelse af en sag
 • ved klage over en afgørelse, som ikke har medført et skatte- eller afgiftskrav
 • ved klage over en afgørelse, hvor skatte-og afgiftskravet allerede er betalt
 • ved klage over en afgørelse til Folketingets Ombudsmand
 • ved klage over kommunale skatter og afgifter (fx ejendomsskat og parkeringsafgifter)

Henstand med betaling af told er som udgangspunkt betinget af, at der stilles sikkerhed. Læs mere herom i Den juridiske vejledning

Bemærk: Hvis du skal søge om henstand hos Gældsstyrelsen, skal du i stedet søge via dette link.

Du kan selv søge om henstand, eller din rådgiver kan søge på dine vegne.

For at søge om henstand kan du udfylde den digitale ansøgningsblanket.

Udfyld den digitale ansøgning (blanket 51.069)

Du skal bruge dit NemID/MitID for at kunne benytte den digitale ansøgningsblanket.

Alternativt findes ansøgningsblanketten i en PDF-udgave, som du kan udfylde og sende til os.

Blanketten skal sendes med posten til:
Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Husk at vedlægge/vedhæfte disse dokumenter i din ansøgning:

 • kopi af klagen/stævningen
 • kopi af klageinstansens kvittering for modtagelse af klagen/stævningen
 • eventuelt kopi af den afgørelse, du klager over

Selve ansøgningen om henstand har ikke opsættende virkning. Det betyder, at vi ikke registrerer, at du kan vente med at betale, før vi har truffet afgørelse om henstand. Du vil derfor fortsat modtage rykkere på det beløb, du skylder. Hvis du modtager breve om tvangsinddrivelse, kan du kontakte Gældsstyrelsen


Indtil vi har truffet afgørelse om henstand, kan dine indbetalinger, herunder betalinger via tvangsinddrivelse, nedsætte de krav, som du har søgt henstand med. Det betyder også, at du ikke får dine indbetalte beløb tilbage, selvom vi efterfølgende træffer afgørelse om, at du kan få henstand.

Selvom du har fået henstand, kan vi modregne i beløb, du har til gode hos det offentlige. Hvis du har et beløb til gode hos det offentlige, fx overskydende skat, får du ikke beløbet udbetalt. I stedet modregner vi, så beløbet bliver brugt til helt eller delvist at betale din gæld. Hvis vi modregner, giver vi dig besked.

Selvom du har fået henstand, løber der fortsat renter på kravet fra den oprindelige betalingsfrist, og indtil hele beløbet er betalt. Henstanden omfatter også disse renter. Renterne kan du ikke trække fra i skat.

Her kan du se Skattestyrelsens renter og gebyrer i forbindelse med forsinket eller manglende betaling.

Du skal stadig betale de renter, der er løbet på, i perioden hvor restskatten ikke er betalt, selvom du får medhold i din klagesag. Hvis du får medhold i din klage, får du rentegodtgørelse. Du skal ikke betale skat af rentegodtgørelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.