Blanketnr.
05.041
Formål med blanketten

Du skal anvende denne blanket ved indberetning af afgift efter fondsbeskatningsloven.

Der findes tre bestemmelser. Du skal anvende:

·  3A når fuldt skattepligtige personer, selskaber, dødsboer og fonde indskyder midler i en udenlandsk fond eller trust stiftet eller oprettet i et land med væsentlig lavere beskatning end efter danske regler. 

Læs mere i Den Juridiske Vejledning C.D.9.5.5.3

·  3B når fuldt skattepligtige personer modtager kapital fra en udenlandsk fond eller trust, der hverken løbende eller ved modtagelsen har været afgiftsbelagt eller underlagt beskatning. Endvidere er det en betingelse, at stifteren eller indskyderen er eller tidligere har været fuldt skattepligtig til Danmark og at stiftelsen af fonden eller trusten er sket inden for en periode på 5 år efter et eventuelt ophør af den fulde skattepligt.

Læs mere i Den Juridiske Vejledning C.D.9.5.5.4

·  3C når:

·  fuldt skattepligtige personer, dødsboer, selskaber og fonde båndlægger kapital uden der findes en aktuel kapitalejer eller rentenyder.

·  fuldt skattepligtige personer modtager hidtil båndlagt kapital og hvor afkastet i den båndlagte kapital ikke har været beskattet i hverken Danmark eller udlandet, hvis båndlægger tidligere har været fuldt skattepligtig til Danmark og båndlæggelse er sket inden for en periode på 5 år efter ophør af den fulde skattepligt.

Læs mere i Den Juridiske Vejledning C.D.9.5.5.5

Fælles for bestemmelserne er, at der skal betales 20 procent afgift for den del, der årligt overstiger 10.000 kr. Beløbsgrænsen gælder særskilt for hver bestemmelse.

Frist for angivelse og betaling

Afgiften forfalder til betaling (forfaldsdag) når kapitalen indskydes, modtages eller båndlægges. Samtidig skal du afgive oplysninger til Skattestyrelsen jf. fondsbeskatningsloven ved at indsende denne blanket. Indbetalingen ses som rettidig, når betalingen sker senest en måned efter forfaldsdagen. Dato for sidste rettidige indbetaling vil fremgå i forbindelse med indberetningen.

Oplysninger du skal have klar inden du starter:

·        Identifikation af de implicerede parter

·        Dato for indskud, modtagelse eller båndlæggelse af midler

·        Størrelse af indskudte, modtagne eller båndlagte midler (specificeret og værdiansat)

·        Om der tidligere i året har været indskud, modtagelse eller båndlæggelse af midler

·        Bilag der skal vedhæftes:

·  Dokumentation for foretaget indskud (Depotoversigt, skøde, aftale, kontooversigt osv.)

·  Dokumentation for værdien på indskydelsestidspunktet (Kursværdien eller værdiansættelse af aktier, virksomhed, ejendom osv.)

·   Stiftelsesdokument + senere tillæg/ændringer hertil (kun ved 3A og 3B)

·   Bilag der henvises til i stiftelsesdokument og senere tillæg/ændringer hertil

·   Ved indirekte ejerskab dokumenteres ejerforholdet (kun ved 3A og 3C)

·   Letter og wishes

·   Andre relevante bilag

I kan læse mere om reglerne for angivelse og betaling af afgifter jf. fondsbeskatningsloven § 3A, 3B og 3C og Opkrævningslovens §2, som I finder på skat.dk/skattelove

Har du efterfølgende brug for at rette tidligere indretninger (efterangivelse) skal det meddeles i kontaktformularen på TastSelv Erhverv på Skat.dk.

Digital løsning

Link til blanketten

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen