Dato for udgivelse
03 May 2022 12:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2022 10:52
SKM-nummer
SKM2022.223.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1298238
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Forskerskatteordningen, Danmark, Tyskland, forsker, udland, 10-års reglen
Resumé

Spørger påtænkte at tiltræde en stilling i Danmark pr. 1. februar 2022 eller senere i 2022. Spørger havde tidligere arbejdet i Danmark, hvor hans seneste bonus skete i januar 2012. Spørger ønskede i den forbindelse at få bekræftet, hvorvidt han opfyldte 10-års reglen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, vedrørende "forskerskatteordningen".

Henset til ordlyden i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, og lovforslag nr. 162 af 28/03/2008, hvorefter det fulgte, at den skattepligtige ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsesforholdets påbegyndelse måtte have været skattepligtig, kunne Skatterådet bekræfte, at Spørger opfyldte 10-års reglen.

Hjemmel

LBK nr. 824 af 28/04/2021 - Bekendtgørelse af kildeskatteloven.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, § 2, § 7 og § 48 E, stk. 3, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.F.6.1.3

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger opfylder 10-års reglen i kildeskattelovens §48 E ("forskerskatteordningen"), stk. 3, nr. 1, hvis han indtræder i forskerskatteordningen på et hvilket som helst tidspunkt i perioden 1. februar 2022 til 31. december 2022?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes det bekræftet, at 10-års reglen i kildeskattelovens §48 E, stk. 3 nr. 1, for Spørger er opfyldt, hvis han indtræder i forskerskatteordningen den 1. januar 2023 eller senere?

Svar

 1. Ja
 2. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger, der er tysk statsborger, er bosiddende i Tyskland med ægtefælle og børn. Spørger arbejder for H1 GmbH Tyskland.

Spørger arbejdede indtil 31. oktober 2010 i Danmark for en dansk arbejdsgiver, G1 A/S, beliggende i Danmark. Han var ikke under forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §48 E-F, ved sin ansættelse i Danmark.

Spørgers danske skattepligt ophørte 1. november 2010, hvilket fremgår af hans årsopgørelse for 2010. Herefter har Spørger i hhv. januar 2011 og januar 2012 modtaget bonusudbetalinger fra G1 på baggrund af ansættelsen. Den seneste bonusudbetaling, ca. x-tusind DKK før skat, er således sket i januar 2012, dvs. ca. 14 måneder efter ansættelsens ophør. Bonus i januar 2011 og januar 2012 følger G1’s bonusprogram og -cyklus.

Bonus i 2011 og 2012 er indberettet og medtaget på Spørgers danske årsopgørelser 2011 og 2012, som begrænset skattepligtig indkomst.

Spørger og ægtefælle samt børn påtænker nu at flytte tilbage til Danmark - Spørgers ægtefælle er dansk statsborger. Han vil derfor fratræde sin stilling hos den tyske arbejdsgiver og i stedet tiltræde hos en dansk arbejdsgiver, formentlig H2 A/S i Danmark. Den tyske og den mulige danske arbejdsgiver tilhører samme koncern. Det er håbet, at ansættelsen i Danmark kan ske fra 1. februar 2022 eller evt. senere i 2022. Ifølge Spørger er arbejdsgiveren (både nuværende og kommende) fleksibel mht. hvornår ansættelsen i Tyskland skal ophøre og ansættelsen i Danmark skal påbegyndes.

Spørger og hans ægtefælle har i efteråret 2021 købt en dansk helårsbolig. Det er planen, at ægtefællen og børnene flytter fra Tyskland til Danmark omkring årsskiftet 2021/2022, og at Spørger følger efter på et senere tidspunkt, når det kan lade sig gøre under hensyntagen til bl.a. arbejdssituationen i Tyskland og til at overholde betingelserne i kildeskattelovens § 48 E. Indtil Spørgers egen tilflytning til Danmark vil han besøge ægtefælle og børn i Danmark på ferie, weekend og lignende. Han vil ikke udføre arbejde for den tyske arbejdsgiver under besøgene i Danmark.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med "ja", da der den 1. februar 2022 eller senere vil være gået mere end 10 år siden Spørger har været skattepligtig til Danmark af indkomster, der er nævnt i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1.

Det er Spørgers opfattelse, at spørgsmål 2, bortfalder, da spørgsmål 1 forventes besvaret med "ja". Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, forventes spørgsmål 2 besvaret med "Ja, da der 1. januar 2023 er gået 10 fulde kalenderår (2013-2022 begge inklusive) siden Spørger har været skattepligtig til Danmark af indkomster, der er nævnt i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1.

Årsag til spørgsmålene: Spørgsmålene går på, om 10-års perioden i kildeskattelovens § 48 E beregnes ud fra den faktiske periode, dvs. hér 31. januar 2012 (seneste skattepligtige indkomst i DK) - 31. januar 2022, eller det kræves, at der er gået 10 fulde kalenderår uden indkomst, dvs. hér 2013-2022 (begge inklusive). Ud fra bestemmelsens ordlyd mener vi, at det må være en faktisk 10-årig periode. Ellers burde der i bestemmelsen have stået "fulde indkomstår" eller lignende. Spørger har imidlertid været i kontakt med "kildeskattelovens § 48 E"-myndighederne og fået to forskellige svar fra 2 sagsbehandlere, uafhængigt af hinanden.

Det kan lægges til grund for besvarelsen, at øvrige betingelser og krav omkring anvendelse af forskerskatteordningen vil være opfyldte, fx kravet om minimumsløn.

Som anført påtænker Spørgers ægtefælle og børn at flytte til Danmark før Spørger. For at der kan indtræde dansk skattepligt for Spørger kræves, at han selv tager ophold her i landet, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, og Den juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.2. Vi mener derfor ikke, at Spørgers skattepligt til Danmark indtræder ved ægtefællens flytning til Danmark, da Spørger indtil tidligst 1. februar 2022 agter at forblive, bo og arbejde i Tyskland, og indtil da alene besøge ægtefælle og børn i Danmark under "ferie og lignende".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger opfylder 10-års reglen i kildeskattelovens §48 E, stk. 3, nr. 1 ("forskerskatteordningen"), ved at indtræde i forskerskatteordningen på et hvilket som helst tidspunkt i perioden 1. februar 2022 til 31. december 2022.

Begrundelse

Det følger af kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, og Den juridiske vejledning, afsnit C.F.6.1.3, at medarbejderen inden for de seneste 10 år forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen ikke må have været:

 • fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller
 • begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-27, eller stk. 2, af bl.a.
 • lønindkomst for arbejde udført her i landet, herunder skattepligtige personalegoder, vederlag i form af aktier, tegnings- og køberetter til aktier, vederlag for konkurrenceklausuler, fratrædelsesgodtgørelser og lignende samt lønindkomst for arbejde udført om bord på skib eller fly med hjemsted her i landet
 • bestyrelseshonorar mv.
 • indkomst fra erhverv med fast driftssted her i landet
 • pensioner, sociale ydelser mv.

Det er oplyst, at udbetaling af Spørgers seneste bonus fra sin tidligere ansættelse i Danmark, er sket i januar 2012, hvilket har medført, at han blev anset som begrænset skattepligtig i januar 2012, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1.

Videre er det oplyst, at Spørger påtænker at tiltræde en ny stilling i Danmark pr. 1. februar 2022 eller senere i 2022.

Det følger af ordlyden i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, at den skattepligtige ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen må have været skattepligtig af de indkomster, der er nævnt i bestemmelsen.

Dette understøttes af lovforslag nr. 162 af 28/03/2008 (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere mv.), hvoraf det fremgår, at det afgørende er, at den pågældende ved ansættelsesforholdets påbegyndelse opfylder betingelserne om ikke at have været skattepligtig i en treårsperiode (nu forhøjet til en tiårsperiode, jf. lov nr. 1565 af 21/12/2010).

I Spørgers situation betyder det således, at Spørger ikke må havet været skattepligtig til Danmark fra den 1. februar 2012 og fremefter.

Det forhold, at Spørger har modtaget en bonus fra sin tidligere danske arbejdsgiver i januar 2012, er således ikke til hinder for, at Spørger opfylder 10-års reglen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1.

Skattestyrelsen kan på den baggrund bekræfte, at Spørger opfylder 10-års reglen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1 ("forskerskatteordningen"), hvis han indtræder i forskerskatteordningen på et hvilket som helst tidspunkt i perioden 1. februar 2022 til 31. december 2022.

Det bemærkes, at reglen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 6, om, at der kan bortses fra begrænset skattepligtig indkomst i 10-års perioden, ikke finder anvendelse i Spørgers situation, da Spørger ikke tidligere har været omfattet af forskerskatteordningen.

Det er i besvarelsen forudsat, at der ikke indtræder fuld skattepligt for Spørger efter kildeskattelovens § 1, jf. § 7, stk. 1, forinden han flytter til Danmark i forbindelse med stillingen her i landet, f.eks. i forbindelse med familiens tilflytning omkring årsskiftet 2021/2022.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes det bekræftet, at 10-års reglen i kildeskattelovens §48 E, stk. 3 nr. 1, for Spørger er opfyldt, hvis han indtræder i forskerskatteordningen den 1. januar 2023 eller senere.

Begrundelse

Da spørgsmål 1 indstilles besvaret med "ja" bortfalder spørgsmål 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Uddrag af kildeskatteloven, lovbekendtgørelse nr. 824 af 28/04/2021

§ 1. Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1)      personer, der har bopæl her i landet,

2)      (…)

§ 2. Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler endvidere personer, der ikke er omfattet af § 1, og dødsboer, der behandles i udlandet, jf. dødsboskattelovens § 1, stk. 3, for så vidt de pågældende personer eller dødsboer:

1)      Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført her i landet. Skattepligten omfatter endvidere vederlag for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausuler), når det modtagne vederlag har sammenhæng med et nuværende eller tidligere tjenesteforhold her i landet. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i, samt om retten til indkomsten eller vederlaget er erhvervet efter ophør af arbejdet her i landet. Skattepligten omfatter endvidere fratrædelsesgodtgørelser, løn i en opsigelsesperiode og lignende ydelser, når sådan indkomst erhverves i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold, der har omfattet arbejde udført her i landet, og lønindkomsten har været undergivet dansk beskatning. Vedrører en indkomst som nævnt i 4. pkt. arbejde udført såvel i som uden for Danmark, omfatter skattepligten kun den del, der forholdsmæssigt kan henføres til arbejde udført i Danmark. Skattepligten omfatter endvidere vederlag omfattet af den midlertidige ordning som nævnt i § 7, stk. 1, 3.-6. pkt.

2)      (…)

(…)

§ 7. For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. (…)

(…)

§ 48 E. Personer, som bliver skattepligtige efter § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1, af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold hos en arbejdsgiver, som er omfattet af § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 4, selskabsskattelovens § 1, § 2, stk. 1, litra a, eller § 3, fondsbeskatningslovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, kan vælge at blive beskattet af vederlag i penge, jf. § 43, stk. 1, efter § 48 F.

Stk. 2. (…)

Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, at

1)      den skattepligtige ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen har været skattepligtig efter § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-27, eller stk. 2, jf. dog stk. 5 og 6,

2)      (…)

(…)

Stk. 6. Personer, som tidligere har været omfattet af denne paragraf og § 48 F, anses for at opfylde betingelserne i stk. 3, nr. 1, selv om de pågældende inden for de seneste 10 år har været skattepligtige efter § 2, stk. 1, nr. 1, af vederlag, der er udbetalt på baggrund af en ansættelsesperiode, som har dannet grundlag for beskatning efter § 48 F.

(…)

Uddrag af forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere mv), nr. 162 af 28/03/2008.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

(…)

Til nr. 3

(…)

Det afgørende er, at den pågældende ved ansættelsesforholdets påbegyndelse opfylder betingelserne om ikke at have været fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2, i en treårsperiode, jf. nedenfor.

(…)

Praksis

Uddrag fra Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.F.6.1.3 Medarbejdernes skattepligt forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen

Hovedregel

Medarbejderen må ikke inden for de seneste 10 år forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen have været

 • fuldt skattepligtig efter KSL § 1, eller
 • begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-27, eller stk. 2, af bl.a.
 • lønindkomst for arbejde udført her i landet, herunder skattepligtige personalegoder, vederlag i form af aktier, tegnings- og køberetter til aktier, vederlag for konkurrenceklausuler, fratrædelsesgodtgørelser og lignende samt lønindkomst for arbejde udført om bord på skib eller fly med hjemsted her i landet
 • bestyrelseshonorar mv.
 • indkomst fra erhverv med fast driftssted her i landet
 • pensioner, sociale ydelser mv.

Se KSL § 48 E, stk. 3, nr. 1.

(…)

Undtagelse - begrænset skattepligt af vederlag optjent i ansættelsesperiode under forskerskatteordningen

Ved lov nr. 1432 af 05/12/2018 § 1, nr. 4, er der vedtaget en ændring, således at personer, som tidligere har været omfattet af forskerskatteordningen, anses for at opfylde betingelsen i KSL § 48 E, stk. 3, nr. 1, selv om de pågældende inden for de seneste 10 år har været skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, af vederlag, der er udbetalt på baggrund af en ansættelsesperiode, som har dannet grundlag for beskatning under forskerskatteordningen.

(…)