Dato for udgivelse
06 May 2022 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2022 09:43
SKM-nummer
SKM2022.237.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1324852
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Skibe bevaringsværdige historiske
Resumé

Sagen drejede sig om momsfritagelse af bygning af et historisk skib. Skatterådet kunne ikke, som ønsket af Spørger, bekræfte, at leverancer til bygning af skibet var omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7. Bestemmelsen omfattede alene salg, ombygning, reparation mv. af eksisterende skibe og disses faste udstyr.

Hjemmel

Momsloven - Lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019 med senere ændringer

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.10.1.3.1

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at Spørgers bygning af et historisk skib er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og at leverancer dertil derfor ikke er momspligtige?

Svar

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har oplyst følgende:

Spørger har fra X-skolen i Y1 overtaget et skib eller rettere en toldkrydser, der bygges efter tegninger, som de oprindelige toldkrydsere blev bygget efter, omkring år 1900.

Den oprindelige toldkrydser nr. A sank i farvandet nord for Y2, og det har ikke været muligt at bjærge den, endsige noget af den.

Færdiggørelsen af skibet kræver mere end frivillige medhjælpere, og det gør, at Spørger bliver nødt til at hyre virksomheder ind for at få skibet færdigt, og således at det bl.a. kan overholde Søfartsstyrelsens regler og forordninger.

Formålet med skibet er, udover det historiske i det, at det bliver til gavn for blandt andet Y1 Kommunes skoleelever eller rettere som nævnt i Spørgers vedtægter § 1 om formål og hjemsted.

Spørger har tidligere, såvel telefonisk som via mail, spurgt til, om Spørger vil være momsfritaget ved anvendelse af virksomheder, som normalt fakturerer i henhold til momsloven.

Ved denne eller disse henvendelser, bl.a. til en medarbejder i Skattestyrelsen, fik Spørger oplyst, at Spørger vil være momsfritaget, under hensyntagen til momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Denne oplysning vil Spørger naturligvis anvende, men de virksomheder, Spørger er i kontakt med for ovennævnte færdiggørelse, vil se dokumentation for momsfritagelsen, og derfor denne anmodning om bindende svar.

Spørgers vedtægter:

"§ 1. Formål og hjemsted

Spørgers formål er at indsamle midler til erhvervelse og færdiggørelse af krydstoldjagt nr. A samt at forestå skibets vedligeholdelse og drift. Skibets drift skal varetage almene formål såsom lejrskolevirksomhed, andre undervisningsformål, udstillings- og undervisningsaktiviteter med marinehistorisk sigte og aktuelle marine biologiske spørgsmål.

Stk. 2. Udover erhvervelse af krydstoldjagt nr. A, er det under Spørgers formål, også at erhverve mindre både, i form af sjægter e.l. til anvendelse på samme måde som nævnt under stk. 1.

Stk. 3. Spørgers hjemsted er Y1 Kommune.

§ 2. Stiftelse

Spørger stiftes af enkeltpersoner, organisationer og myndigheder med interesse for gamle træskibes bevarelse.

Stk. 2. Spørger er stiftet, når mindst 5 stiftere har indbetalt indskud. Indskuddet udgør pr. indskyder minimum 100 kr.

§ 3. Medlemmer

Enhver enkeltperson eller juridisk person, der kan tilslutte sig Spørgers formål, kan blive medlem.

Skt. 2. Medlemmer kan tillige tilmelde sig Spørgers bådelaug med ret til at deltage i det praktiske arbejde med skibet efter regler fastsat af bestyrelsen. Sponsorer kan tilmelde sig som medlemmer, mod betaling af sædvanligt kontingent.

§ 4. Sponsorer

(…).

§ 5. Generalforsamling

(…).

§ 6. Vedtægtsændringer

(…).

§ 7. Bestyrelse

Spørgers bestyrelse består af 5-9 personer.

(…)

1 medlem skal have særlig sagkundskab om træskibsbevaring.

(…).

§ 8. Økonomi

(…).

§ 9. Regnskab

(…).

§ 10. Revision

(…).

§ 11. Opløsning

(…).

Således vedtaget den 24. juni 2020

(…)."

Skibsbygningsregistret

Skibet er registreret i Skibsbygningsregistret med 30. maj 1994 som første registreringsdato. Spørger er registreret som ejer den 6. november 2020. Det fremgår af registret, at skibet er under bygning hos X-skolen i Y1. Registret indeholder ikke tekniske oplysninger om skibet.

Det oplyses på Søfartsstyrelsens hjemmeside, at alle skibe under bygning på et dansk værft, som forventes at få en bruttotonnage på 5 eller mere, kan optages i registret.

Skibsbevaringsfonden

Det oplyses på Skibsbevaringsfondens hjemmeside, at Fonden har som formål at bidrage til bevaringen af kulturhistorisk værdifulde danske fartøjer. Dette formål forfølger Fonden primært ved at yde økonomisk støtte i form af rente- og afdragsfrie lån til sådanne fartøjer og gennem formidling af den sejlende kulturarvs historie og betydning. Skibsbevaringsfonden har desuden til opgave at vurdere traditionelle fartøjers bevaringsværdi og give fartøjer bevaringsstatus. Kun de skibe, som Fonden har givet bevaringsstatus, kan opnå støtte.

Skibsbevaringsfonden har den 29. januar 2020 udstedt følgende erklæring:

"Erklæring om bevaringsværdigt fartøj krydstoldjagt nr. A

 under bygning

Det meddeles hermed, at Skibsbevaringsfonden erklærer krydstoldjagten A af Y1 for bevaringsværdigt fartøj.

A bygges efter forlæg af Krydstoldjagt no A, som blev bygget på N.F. Hansens værft i Odense i 1890 til Krydstoldvæsenet. Dette fartøj målte 27 BRT, var rundgattet med glat stævn og jagttrigget. Det sejlede i etatens tjeneste frem til 1911, hvor skibet blev solgt til skoleskib i Y3 og senere fragtskib. Det forliste som sådan ved Y2 i 1955.

Formålet med denne intentionserklæring er at bidrage til A’s fremtidige bevaring som varigt kulturminde. Fartøjet er for nuværende under bygning, hvorfor dets færdiggørelse og fremtidige vedligeholdelse i størst mulig udstrækning skal ske i overensstemmelse med de traditioner, der lå til grund for bygningen af fartøjets oprindelige forbillede.

Skibsbevaringsfonden anerkender skibets kulturhistoriske værdi, hvilket understreges ved denne erklæring. Erklæringen fornys, når skibet er færdigbygget."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Som en følge af foran nævnte beskrivelse af spørgsmålet om, hvorvidt Spørger er momsfritaget, mener Spørger, at anmodningen om bindende svar kan besvares med et JA.

Spørgers høringssvar

Den 14. december 2021 anmodede Spørger om bindende svar på eller som dokumentation for momsfritagelse ved rekonstruktion af Toldkrydser nr. A.

Dette som en følge af, at Spørgers leverandører bad om dokumentation for momsfritagelsen, og dette var ikke muligt at få uden det bindende svar.

Spørger havde tidligere forhørt sig hos SKAT og telefonisk fået den besked, at det var der ikke noget problem i, og endda ligeledes fået en anvisning på, hvordan leverandøren skulle angive det på sin momsangivelse.

Fritagelsen for moms ved rekonstruktion af skibet Krydstoldjagt nr. A, sker i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Men hertil kommer så, at en sagsbehandler i Skattestyrelsens Skattefaglige afdeling, udlægger det til, at rekonstruktionen ikke kan være fritaget for moms, da det er nybyggeri!

At det er nybyggeri er for så vidt rigtigt, da der ikke er materialer i skibet fra det oprindelige skib, som ligger på dybt vand ved Y2, og at Spørger ikke har kunnet få det hævet.

Skibet er som sådan oprindeligt bygget i 1890 til brug for Toldvæsenet/SKAT, og det er udelukkende på grundlag af tegninger og efter anvisninger fra Søfarts­styrelsen, Skibsbevaringsfonden og Skibstilsynet, at skibet rekonstrueres i den oprindelige form.

Rekonstruktionen foregår hovedsaligt ved hjælp af frivillig arbejdskraft, men der er dog enkelte dele, hvor der skal professionel arbejdskraft til af hensyn til krav fra Søfartsstyrelsen, ligesom der også skal indkøbes materialer for at fuldende rekonstruktionen.

Søfartsstyrelsen, Skibsbevaringsfonden og Skibstilsynet følger det meget tæt, i at få skibet gjort færdigt.

Efter Spørgers mening er der alene tale om, at det er en rekonstruktion af det oprindelige skib, idet alle tegninger fra det oprindelige byggeri anvendes, ligesom arbejdsmæssige metoder omkring en sådan rekonstruktion er i henhold hertil.

Uden at det relaterer til anmodningen om dokumentation for momsfritagelse ved Toldkrydser nr. A, skal denne indgå i eller som en del af "Træskibslauget" ved havnen i Y1, hvor der vil være 3 hovedafdelinger med, Toldkrydser nr. A, gamle joller til brug ved sejlads på fjorden samt bygninger til brug som værksted og opbevaring af materialer mv.

Bygningerne har tidligere har været anvendt af Træskibssammenslutningen og X-skolen.

Her vil der således blive et center, hvor gamle traditioner omkring træskibe vil blive videreført, bl.a. er det optaget på Unescos Kulturarvs liste for specielle byggemetoder indenfor træskibe.

Det hele hovedsaligt til brug for Y1 Kommunes unge for at afprøve de håndværksmæssige ting omkring både og skibe samt ikke mindst som skoleskib.

Der er således ikke tale om, at skibet skal anvendes som lystfartøj.

Spørgers anmodning om bindende svar på momsfritagelse går alene på rekonstruktionen af Toldkrydser nr. A, da der på de 2 andre grene under "Træskibslauget" alene er tale om vedligeholdelsesarbejde.

I forbindelse med vor anmodning om bindende svar finder vi det også lidt besynderligt, at der ved rekonstruktioner af Toldkrydsere i Y4, Y5 og Y6 er tale om, at de kører efter reglerne om momsfritagelse.

Der er endvidere bygget flere af den type skibe, som Spørger ikke umiddelbart kender, men flere af de rigtig store gamle træskibe kører ligeledes efter disse regler.

Men det bliver fra Skattestyrelsen fastholdt, at der er tale om en nybygning, som Spørger ikke mener, da der i så fald vil være tale om, at det skal ske på grundlag af nye tegninger, hvilket der absolut ikke er tale om, da alt omkring rekonstruktionen sker på grundlag af tegninger anvendt ved det oprindelige byggeri i 1890.

Spørger mener således, at man skal følge anmodningen om momsfritagelse, som Spørger lægger op til ansøgningen.

Bemærkninger til høringssvaret

Det er fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om bygning af et skib, som Spørger også anfører for så vidt er rigtigt. Skibet er desuden optaget i Skibsbygningsregistret, ligesom det fremgår af erklæringen fra Skibsbevaringsfonden, at skibet ikke er færdigbygget.

Selvom "den nye krydstoldjagt" skal være en rekonstruktion af den oprindelige krydstoldjagt og bygges efter de oprindelige tegninger, vil der rent fysisk være tale om to separate skibe, hvor det ene er forlist og det andet er under bygning.

Skattestyrelsen har ikke en momsretlig praksis, hvorefter bygning af skibe er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7. Det fremgår, som nævnt neden for, af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.10.1.3.1, at leverancer i forbindelse med nybygning af skibe er ikke omfattet af momsfritagelsen.

Det fremgår i øvrigt af Skibsbevaringsfondens hjemmeside, at der for så vidt angår krydstoldjagten i Y4 er tale om det oprindelige skib, som er under totalrestaurering og skal føres tilbage til sit oprindelige udseende. Det fremgår endvidere af hjemmesiden "Y5’s Historie", at der også for så vidt angår krydstoldjagten i Y5 er tale om det oprindelige skib, som blev bygget i 1897.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers bygning af et historisk skib er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og at leverancer dertil derfor ikke er momspligtige?

Begrundelse

Det bemærkes indledningsvis, at momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, ikke giver mulighed for generelt at fritage Spørger som ejer af skibe, der kan omfattes af momsfritagelsen. Bestemmelsen drejer sig om fritagelse af transaktioner i forbindelse med bestemte skibe i form af salg, ombygning, reparation mv.

Det følger af § 34, stk. 1, nr. 7, at det er skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, bortset fra lystfartøjer, som er omfattet af momsfritagelsen.

Da det fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside, at alle skibe under bygning på et dansk værft, som forventes at få en BT på 5 eller mere, kan optages i Skibsbygningsregistret, og da skibet er registreret, må det forventes, at skibet som udgangspunkt kan opfylde størrelseskravene i § 34, stk. 1, nr. 7.

Begreberne skibe og lystfartøjer er ikke defineret i momsloven eller dens forarbejder. Det følger dog af fast administrativ praksis for så vidt angår lystfartøjer, at der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering samt på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse.

Det fremgår af Skibsbevaringsfondens erklæring, at den oprindelige krydstoldjagt nr. A var rundgattet med glat stævn, jagttrigget og målte 27 BRT, sejlede i Statens tjeneste til 1911 og herefter fungerede som skoleskib og til sidst som fragtskib. Krydstoldjagten har antagelig fremstået som et erhvervsfartøj og må også i hvert fald i et vist omfang være blevet anvendt erhvervsmæssigt.

Spørgers skib - "den nye krydstoldjagt" - er imidlertid under bygning, og selvom det er hensigten, at skibet skal bygges efter forlæg af krydstoldjagt nr. A, er det uafklaret, om skibet vil komme til at fremstå som et lystfartøj eller ej. Det er efter Spørgers vedtægter også hensigten, at skibet skal anvendes til almene formål, såsom lejrskolevirksomhed, andre undervisningsformål mv., som ikke umiddelbart har erhvervsmæssig karakter.

Det er således uafklaret, om det færdigbyggede skib vil kunne være omfattet af momsfritagelsen for skibe i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, eller om der vil være tale om et lystfartøj.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.10.1.3.1, at leverancer i forbindelse med nybygning af skibe er ikke omfattet af momsfritagelsen. Det betyder, at virksomheder, der udfører monteringsarbejder på nybygninger af skibe, skal fakturere moms af både arbejdsløn og de leverede materialer.

Det bemærkes, at der ikke findes særlige momsretlige regler om fritagelse af leverancer til bygning af bevaringsværdige skibe, ligesom der heller ikke findes særlige momsretlige regler om fritagelse af leverancer til reparation mv. af alle bevaringsværdige skibe.

Den oprindelige momslov fra 1967 indeholdt i § 12, stk. 1, litra f) og g) momsfritagelse af salg og udlejning af skibe på 20 registertons brutto og derover samt reparations-, vedligeholdelses- og installationsarbejder på sådanne skibe.

I momsloven fra 1994, der var en generel revision af loven, blev momsfritagelsen videreført i § 34, stk. 1, nr. 8-9, som en fritagelse af salg og udlejning af skibe på 5 registertons brutto eller derover samt reparations-, vedligeholdelses- og installationsarbejder på sådanne skibe.

Momsfritagelsen findes nu i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, hvorefter salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, er fritaget for moms.

Momsfritagelsen har som det fremgår heller ikke tidligere omfattet leverancer til bygning af skibe. Det anføres i øvrigt i Momsvejledningen 1993 vedrørende klassifikation af skibe, at ydelser på skibe, der er under bygning, ikke er omfattet af fritagelsen.

Spørger har oplyst, at den oprindelige krydstoldjagt forliste i 1955, og at der heller ikke eksisterer dele af fartøjet. Fritagelse af transaktioner i medfør af § 34, stk. 1, nr. 7, herunder ombygning, reparation og vedligeholdelse af skibe, forudsætter som nævnt et eksisterende skib, som kan ombygges mv.

Selvom Spørger bygger skibet "den nye krydstoldjagt" efter tegninger, som den oprindelige krydstoldjagt blev bygget efter, vil der være tale om bygning af et nyt skib og ikke om ombygning, reparation eller vedligeholdelse af et eksisterende skib.

Spørgers igangværende bygning af "den nye krydstoldjagt" er således ikke omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og leverancer til brug for bygning af skibet kan derfor ikke leveres uden moms.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019 med senere ændringer

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

7) Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, bortset fra lystfartøjer, og levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr.

(…)."

Momsloven, jf. lov nr. 375 af 18. maj 1994 om merværdiafgift

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift

(…)

8) Salg og udlejning af fly og af skibe på 5 registertons brutto eller derover bortset fra sportsfly og lystfartøjer.

9) Reparations-, vedligeholdelses- og installationsarbejder på de af nr. 8 omfattede fly og skibe og disses faste udstyr samt de af den pågældende virksomhed i forbindelse hermed leverede materialer."

Lov om almindelig omsætningsafgift, jf. lov nr. 102 af 31. marts 1967

"§ 12. Den afgiftspligtige omsætning omfatter ikke

(…)

f. Salg og udlejning af luftfartøjer og af skibe på 20 registertons brutto og derover, bortset fra sportsfly og lystfartøjer.

g. Reparations-, vedligeholdelses- og installationsarbejder på de af punkt f omfattede luftfartøjer og skibe og disses faste udstyr samt de af den pågældende virksomhed i forbindelse hermed leverede materialer.

(…)."

Momssystemdirektivet, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med senere ændringer

"Artikel 148

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

a) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø, og som mod betaling udfører passagerbefordring eller benyttes i forbindelse med handels-, industri- eller fiskerivirksomhed, samt fartøjer, der anvendes til bjærgnings- eller redningsoperationer på havet, og fartøjer, der anvendes til kystfiskeri, dog med undtagelse af proviant til sidstnævnte fartøjer

(…)

c) levering, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af de i litra a) nævnte fartøjer samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af genstande - herunder fiskegrej - der er indbygget i eller anvendes ved driften af disse fartøjer

(…)."

"Artikel 394

De medlemsstater, som pr. 1. januar 1977 anvendte særlige foranstaltninger for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse, kan opretholde disse på betingelse af, at Kommissionen har fået meddelelse herom inden den 1. januar 1978, og under forudsætning af, at forenklingsforanstaltningerne er i overensstemmelse med det i artikel 395, stk. 1, andet afsnit, fastsatte kriterium."

Praksis

C-116/10, Bacino

Momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148, litra c), gælder ikke for ydelser, der består i mod vederlag at stille et fartøj med besætning til rådighed for fysiske personer med henblik på disse personers anvendelse af fartøjet til rekreative formål i rum sø. Udlejning af lystfartøj. Momspligtigt.

SKM2010.61.VLR

Afgrænsningen af, om der er tale om et lystfartøj i momslovens forstand, må bero på, om fartøjet efter sin konstruktion, indretning og fremtoning fremstår som bestemt til fritids- og lystformål. Landsretten konkluderede, at det omhandlede fartøj fremstod som et lystfartøj. Momspligtigt.

SKM2007.590.LSR

Vedligeholdelsesarbejde mv. på et bevaringsværdigt skib, der blev anvendt til lystsejlads, var ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 7.

SKM2016.78.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger kan sælge reparationsydelser til danske kunder momsfrit. Reparationsydelserne udføres på borerigs, der momsmæssigt kan anses for skibe. Det fremgår også af afgørelsen, at der for så vidt angår begrebet lystfartøjer er en fast indarbejdet administrativ praksis, hvorefter der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering samt på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse. Endvidere at SKAT finder, at der ved stillingtagen til anvendelsen af begrebet skib kan lægges vægt på de samme kriterier.

SKM2007.869.SKAT

Skatteministeriet har meddelt, at et museumsskib kan anses for at være et skib i momslovens forstand.

Den juridiske vejledning

D.A.10.1.3.1 Momsfritagelse af salg, ombygning, reparation mv. af visse skibe ML § 34, stk. 1, nr. 7

"(…)

Regel

Der skal ikke beregnes moms ved:

  • salg
  • ombygning
  • reparation
  • vedligeholdelse
  • befragtning, og
  • udlejning

af skibe med en bruttotonnage på fem ton eller en bruttoregistertonnage på fem ton eller derover. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7.

(…)

Momsfritagelsen gælder ikke for lystfartøjer. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7. Der skal derfor beregnes moms ved salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af lystfartøjer, samt ved levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af lystfartøjers faste udstyr.

(…)

Begreberne skibe og lystfartøjer

Hverken begrebet skibe eller lystfartøjer er defineret i ML eller dens forarbejder.

For så vidt angår begrebet lystfartøjer er der dog en fast indarbejdet administrativ praksis, hvorefter der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering samt på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse. Ved stillingtagen til anvendelsen af begrebet skib kan der lægges vægt på de samme kriterier. Se SKM2016.78.SR.

Begrebet lystfartøjer er som nævnt ikke nærmere defineret i relation til bestemmelserne i ML.

Afgrænsningen må i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret afgørelse af, om fartøjet fremstår som et lystfartøj eller ej.

Der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering. Der kan også lægges vægt på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse. I tvivlstilfælde vil anvendelsen vægte mere end de andre parametre.

Fartøjer, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, anses under alle omstændigheder for lystfartøjer. Se SKM2007.590.LSR og C-116/10.

Dog betragtes fartøjer, herunder bevaringsværdige fartøjer, der efter deres størrelse, art og konstruktion fremtræder som erhvervsfartøjer, og som er i foreningseje, som udgangspunkt ikke for lystfartøjer. Dette gælder, uanset at de ikke anvendes til erhvervsmæssig sejlads. Sådanne fartøjer er derfor omfattet af momsfritagelsen. Dette følger af ældre praksis på området og er fortsat udtryk for gældende ret.

(…)

Salg og udlejning

(…)

Leverancer i forbindelse med nybygning af skibe er ikke omfattet af momsfritagelsen. Det betyder, at virksomheder, der udfører monteringsarbejder på nybygninger af skibe, skal fakturere moms af både arbejdsløn og de leverede materialer.

(…)

Ombygning, reparation og vedligeholdelse

De materialer, der bruges i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skibe, der er omfattet af momsfritagelsen, eller på disses faste udstyr, er ligesom selve arbejdsydelsen, momsfri. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7.

Til- og afrigning af strøm og telefonforbindelse samt levering af el til ombordværende besætningsmedlemmer på skibe under reparation er omfattet af momsfritagelsen.

Det er væsentligt for momsfritagelsen, at arbejdet udføres på selve skibet eller dets faste udstyr.

Bortskaffelse af spildolie anses som en integreret del af vedligeholdelsen, og denne ydelse er derfor omfattet af momsfritagelsen.

Fregatten Jylland, som anvendes erhvervsmæssigt som museumsskib i tørdok, er omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 7 (tidligere ML § 34, stk. 1, nr. 9). Se SKM2007.869.SKAT.

(…)."

Momsvejledningen 1993

D.2.10 Reparationsydelser mv. på visse skibe og fly

"(…)

Momspligtige ydelser, som en registreret virksomhed udfører på skibe som led i skibenes fortsatte klassifikation, dvs. periodisk eftersyn samt kontrol og eftersyn i særlige tilfælde, fx efter beskadigelser, kan indtil videre anses for omfattet af § 12, stk. 1, nr. 9.

Ydelser vedrørende klassifikation af skibe, der er under bygning, er dog ikke omfattet af fritagelsen.

(…)."