Dato for udgivelse
06 May 2022 10:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2022 10:12
SKM-nummer
SKM2022.238.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0071680
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Skibe foreningsejet momsfritagelse
Resumé

Spørger, der var en forening, ejede et skib, der oprindelig blev bygget som en fiskekutter i 1932. Skibet fremstod fortsat som et erhvervsfartøj, da det som oplyst af Spørger kun var råt ombygget til et foreningsfartøj.

Der var således tale om et skib, som var omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 7. Leverancer til brug for reparation af skibet ville derfor være fritaget for moms i medfør af samme bestemmelse

Hjemmel

Momsloven - Lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.10.1.3.1

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at skibet A, der ejes af Spørger, som er en forening, er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og at leverancer dertil derfor ikke er momspligtige?

Svar

 1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en frivillig forening under Forbund X.

Spørger har oplyst følgende vedrørende skibet A:

Fakta:

 • Skibstype: Jagt - rundgattet kutter, bygget i eg og fyr
 • Byggeår: 1932
 • Bruttoregistertonnage: 10,41
 • Længde: 32,5’ 9.9 m + klyverbom i alt 14 m
 • Bredde: 11,6’ 3,5 m
 • Dybde: 5,3’ 1,6 m.

Historie:

 • 1932: Bygget som fiskekutter på A. Ustrups Bådebyggeri, Brønsodde i Vejle Fjord til fisker B.
 • 1976 solgt til læge C. Skal anvendes som del af et projekt for unge.
 • 1977 solgt til D, som ændrer skibet til en sejlførende kutter og ændrer navnet og lader skibet udgå af dansk fiskeri.
 • 1994 solgt til Spørger. Ved overtagelse i 1994 kommer skibet straks i brug til Spørgers aktiviteter og er blevet brugt som sådan siden.

I dag:

 • Skibet fremstår i sit oprindelige udseende som en rundgattet jagt. Der er ikke foretaget ændringer i skrog, opstående eller rig. Der er indvendigt indrettet køjepladser. Kahyt midtskibs er indrettet med faste borde og sidebænke til aktiviteter i Spørgers regi, herunder formidling omkring sejlads og togter.
 • Spørger er en frivillig forening under Forbund X, der er en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder med at give børn og unge et ståsted i verden ud fra et X livssyn. Spørger arbejder bl.a. med kultur, natur og friluftsliv som omdrejningspunkt.
 • Skibet anvendes hverken som et lystfartøj eller som et erhvervsfartøj. Det anvendes udelukkende til foreningsaktiviteter, hvor børn og unge lærer at sejle og vedligeholde et skib, begå sig på vandet og lære om vandet, om vores farvande, vores kyster og den natur og kultur, der knytter sig hertil.

Dispositioner Spørger har foretaget og ønsker at foretage:

 • Vi har pt. skibet til reparation hos D Skibs- og bådebyggeri til en nødvendig og omfattende reparation, vi ikke selv kan lave. Vi har i den forbindelse betalt regningerne indtil nu inkl. moms. Spørger er som forening ikke momsregistreret. Men arbejdet bliver dyrere end først beregnet.
 • Vi vil i den forbindelse gerne have skibet A kategoriseret som momsfrit fartøj, hvilket vil være en stor hjælp for os. Men vi vil gerne vide fra Skattestyrelsen, om vi vurderer skibet rigtigt som et momsfrit fartøj.

Skibsregistret

Det fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside, at danske skibe, som anvendes erhvervsmæssigt, skal registreres. Fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 kan ikke registreres. Skibet A er ikke registreret i Skibsregistret.

Træskibssammenslutningen

Skibet A er optaget på fartøjslisten hos Træskibssammenslutningen. Det fremgår af sammenslutningens hjemmeside, at det er Træskibssammenslutningens formål at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at spørgsmålet skal besvares med ja, af følgende grunde:

 • Skibet A er over 5 ton bruttotonnage.
 • A fremstår i sin konstruktion, indretning og fremtoning ikke som et lystfartøj.
 • A er oprindeligt et erhvervsfartøj, der er råt ombygget til et foreningsfartøj.
 • A er efter Spørgers vurdering i dag hverken et erhvervsfartøj eller et lystfartøj, men et foreningsfartøj med funktion primært som et formidlings- aktivitets- og samlingssted.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at skibet A, der ejes af Spørger, som er en forening, er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og at leverancer dertil derfor ikke er momspligtige.

Begrundelse

Det følger af momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, at det er skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, bortset fra lystfartøjer, som er omfattet af momsfritagelsen.

Skibet har en bruttoregistertonnage på 10,41 og opfylder dermed de størrelsesmæssige krav.

Begreberne skibe og lystfartøjer er ikke defineret i momslovens eller dens forarbejder. Det følger dog af fast administrativ praksis for så vidt angår lystfartøjer, at der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering samt på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse.

Skibet er ikke registreret i Skibsregistret. Skibet er optaget på fartøjslisten hos Træskibssammenslutningen, som bl.a. har til formål at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer og at medvirke til, at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi.

Spørger har bl.a. oplyst, at skibet er en jagt - en rundgattet kutter i eg og fyr, der blev bygget i 1932 som en fiskekutter. Skibet blev i 1977 ændret til en sejlførende kutter og udgik af dansk fiskeri.

Skibet fremstår i dag i sit oprindelige udseende, hvor ikke er foretaget ændringer i skrog mv., men alene indrettet køjepladser indvendigt og etableret borde og sidebænke ved kahytten. Spørger har også anført, at skibet i sin konstruktion, indretning og fremtoning ikke fremstår som et lystfartøj, og at det kun er råt ombygget til et foreningsfartøj.

Som det fremgår af Den juridiske vejledning betragtes fartøjer, der efter deres størrelse, art og konstruktion fremtræder som erhvervsfartøjer, og som er i foreningseje, som udgangspunkt ikke for lystfartøjer. Dette gælder, uanset at de ikke anvendes til erhvervsmæssig sejlads. Sådanne fartøjer er derfor omfattet af momsfritagelsen. Dette følger af ældre praksis på området og er fortsat udtryk for gældende ret.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at skibet, der oprindelig blev bygget som en fiskekutter, fortsat fremstår som et erhvervsfartøj, da det som oplyst af Spørger bl.a. kun er råt ombygget til et foreningsfartøj.

Det er således ikke afgørende, at skibet efter det oplyste ikke længere anvendes til erhvervsmæssige aktiviteter.

Da der er tale om et skib, som ejes af en forening, og som fremtræder som et erhvervsfartøj, vil skibet være omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 7. Leverancer til brug for reparation af skibet vil derfor være fritaget for moms i medfør af samme bestemmelse.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019 med senere ændringer

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

7) Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, bortset fra lystfartøjer, og levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr.

(…)."

Momssystemdirektivet, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med senere ændringer

"Artikel 148

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

a) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø, og som mod betaling udfører passagerbefordring eller benyttes i forbindelse med handels-, industri- eller fiskerivirksomhed, samt fartøjer, der anvendes til bjærgnings- eller redningsoperationer på havet, og fartøjer, der anvendes til kystfiskeri, dog med undtagelse af proviant til sidstnævnte fartøjer

(…)

c) levering, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af de i litra a) nævnte fartøjer samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af genstande - herunder fiskegrej - der er indbygget i eller anvendes ved driften af disse fartøjer

(…)."

"Artikel 394

De medlemsstater, som pr. 1. januar 1977 anvendte særlige foranstaltninger for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse, kan opretholde disse på betingelse af, at Kommissionen har fået meddelelse herom inden den 1. januar 1978, og under forudsætning af, at forenklingsforanstaltningerne er i overensstemmelse med det i artikel 395, stk. 1, andet afsnit, fastsatte kriterium."

Praksis

SKM2010.61.VLR

Afgrænsningen af, om der er tale om et lystfartøj i momslovens forstand, må bero på, om fartøjet efter sin konstruktion, indretning og fremtoning fremstår som bestemt til fritids- og lystformål. Landsretten konkluderede bl.a. på baggrund af foto- og markedsføringsmateriale, at det omhandlede fartøj fremstod som et lystfartøj bestemt til fritids-og lystformål. Leverancer til fartøjet var dermed momspligtige.

SKM2007.590.LSR

Vedligeholdelsesarbejde mv. på et bevaringsværdigt skib, der blev anvendt til lystsejlads, var ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 7.

SKM2016.78.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger kan sælge reparationsydelser til danske kunder momsfrit. Reparationsydelserne udføres på borerigs, der momsmæssigt kan anses for skibe.

SKM2007.869.SKAT

Skatteministeriet har meddelt, at et museumsskib kan anses for at være et skib i momslovens forstand.

Den juridiske vejledning

D.A.10.1.3.1 Momsfritagelse af salg, ombygning, reparation mv. af visse skibe ML § 34, stk. 1, nr. 7

"(…)

Regel

Der skal ikke beregnes moms ved:

 • salg
 • ombygning
 • reparation
 • vedligeholdelse
 • befragtning, og
 • udlejning

af skibe med en bruttotonnage på fem ton eller en bruttoregistertonnage på fem ton eller derover. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7.

(…)

Momsfritagelsen gælder ikke for lystfartøjer. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7. Der skal derfor beregnes moms ved salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af lystfartøjer, samt ved levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af lystfartøjers faste udstyr.

(…)

Begreberne skibe og lystfartøjer

Hverken begrebet skibe eller lystfartøjer er defineret i ML eller dens forarbejder.

For så vidt angår begrebet lystfartøjer er der dog en fast indarbejdet administrativ praksis, hvorefter der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering samt på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse. Ved stillingtagen til anvendelsen af begrebet skib kan der lægges vægt på de samme kriterier. Se SKM2016.78.SR.

Begrebet lystfartøjer er som nævnt ikke nærmere defineret i relation til bestemmelserne i ML.

Afgrænsningen må i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret afgørelse af, om fartøjet fremstår som et lystfartøj eller ej.

Der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering. Der kan også lægges vægt på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse. I tvivlstilfælde vil anvendelsen vægte mere end de andre parametre.

Fartøjer, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, anses under alle omstændigheder for lystfartøjer. Se SKM2007.590.LSR og C-116/10.

Dog betragtes fartøjer, herunder bevaringsværdige fartøjer, der efter deres størrelse, art og konstruktion fremtræder som erhvervsfartøjer, og som er i foreningseje, som udgangspunkt ikke for lystfartøjer. Dette gælder, uanset at de ikke anvendes til erhvervsmæssig sejlads. Sådanne fartøjer er derfor omfattet af momsfritagelsen. Dette følger af ældre praksis på området og er fortsat udtryk for gældende ret.

(…)

Ombygning, reparation og vedligeholdelse

De materialer, der bruges i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skibe, der er omfattet af momsfritagelsen, eller på disses faste udstyr, er ligesom selve arbejdsydelsen, momsfri. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7.

Til- og afrigning af strøm og telefonforbindelse samt levering af el til ombordværende besætningsmedlemmer på skibe under reparation er omfattet af momsfritagelsen.

Det er væsentligt for momsfritagelsen, at arbejdet udføres på selve skibet eller dets faste udstyr.

Bortskaffelse af spildolie anses som en integreret del af vedligeholdelsen, og denne ydelse er derfor omfattet af momsfritagelsen.

Fregatten Jylland, som anvendes erhvervsmæssigt som museumsskib i tørdok, er omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 7 (tidligere ML § 34, stk. 1, nr. 9). Se SKM2007.869.SKAT.

(…)."