Dato for udgivelse
10 May 2022 09:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2022 12:32
SKM-nummer
SKM2022.246.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1173818
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pensionsudbetalingsalder, nedsat, pensionsbeskatningsloven, godkendelse
Resumé

Skatterådet godkendte, at pensionsudbetalingsalderen for piloter og kabinepersonale ansat hos Selskabet kunne nedsættes til 62 år. Afhængig af pensionsordningernes type kan Skatterådet godkende nedsat pensionsudbetalingsalder efter pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b, § 8, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 1, nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 4, og § 12, stk. 1, nr. 3.

Dispensationen blev givet med den begrundelse, at de nævnte medarbejdere udsættes for arbejdsbetingede lidelser, som kan begrunde en nedsat pensionsudbetalingsalder. Herudover blev der lagt vægt på, at en række andre kommercielle luftfartsselskaber har fået godkendt nedsat pensionsudbetalingsalder for flyvende personale.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10/09/2020 - Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.
Lov nr. 347 af 18. april 2007
Lov nr. 1682 af 26. december 2017
Lovbekendtgørelse nr.234 af 12. december 2021 om social pension
Lov nr. 347 af 18. april 2007 om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om en arbejdsmarkedsfond og kildeskatteloven
Lov nr. 1682 af 26. december 2017 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
EU regulation 1178/2011, Easy Access Rules for Aircrew

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 1 A, stk. 1
Pensionsbeskatningsloven § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b
Pensionsbeskatningsloven § 8, stk. 1, nr. 3
Pensionsbeskatningsloven § 10, stk. 1, nr. 3
Pensionsbeskatningsloven § 11 A, skt. 1, nr. 4
Pensionsbeskatningsloven § 12, stk. 1, nr. 3
Lov nr. 347 af 18. april 2007 § 4, stk. 4
Lov nr. 1682 af 26. december 2017 § 8, stk. 4
Lov om social pension § 1 a.
EU regulation 1178/2011, Easy Access Rules for Aircrew, FCL065.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1

Anmodning om dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder

Selskabet anmoder om nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen i forbindelse med arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger for selskabets flyvende personale til 62 år.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet leverer kabinepersonale (kabineledere, stewarder, stewardesser m.v.) og piloter til koncernens flyselskab.

Særligt angående piloter skal det bemærkes, at der eksisterer flere aldersrestriktioner i henhold til Lov om luftfart, samt European Aviation Safety (EASA), der regulerer de fælleseuropæiske regler for civil luftfart, og fungerer som det europæiske luftfartssikkerhedsagentur. Eksempelvis foreskriver EASA’s regler, at kun én ud af de to piloter i cockpittet på et civilt luftfartøj må være over 60 år. Der eksisterer således en række uhensigtsmæssige driftsmæssige begrænsninger, hvis man har for mange piloter over denne alder, herunder en række øvrige helbredskrav, der nødvendiggør en lavere pensionsalder for det flyvende personale.

Selskabet har medsendt en orientering om kosmisk stråling fra Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen fra juni 2012. Dosis af kosmisk stråling er et udtryk for virkningen af den energi, som strålingen afsætter i kroppen. Det fremgår af materialet, at personer ved flyvning i 10-12 km højde udsættes for en kosmisk stråling, der er 50-400 gange højere end ved havoverfladen, og at strålingen stiger, jo højere flyvehøjden er. Den kosmiske stråling er endvidere højere ved flyvning over polare egne fremfor ved flyvninger over områder nær ækvator. Det fremgår dog også, at doser til flybesætninger, der arbejder for danske flyselskaber, er væsentligt under dosisgrænsen for arbejdstagere, jf. sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. december 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling. 

Herudover er medsendt uddrag af Branchevejledning for luftfart, der omhandler de øvrige arbejdsbetingede belastninger, som flyvende personale udsættes for, og kan opsummeres således:

 • Indeklima:
  Der er forhøjet forekomst af øre-, næse- og halsproblemer hos piloter og kabinepersonale pga. den lave luftfugtighed, der udtørrer slimhinder i luftvejene.
  For godt 1/3 af de piloter, der mister deres certifikat af helbredsmæssige årsager, skyldes det øre-, næse- og halsproblemer.
 • Begrænsede muligheder for fysisk udfoldelse:
  Pladsforholdene giver ikke muligheder for fysisk udfoldelse. Piloterne er meget stillesiddende, mens kabinepersonalets arbejde er præget af særlige arbejdsstillinger, hvor der rækkes, løftes og skubbes tunge vogne rundt i kabinen, der evt. hælder og under evt. turbulens.  Der er forhøjet forekomst af rygproblemer hos piloter, og kabinepersonale rammes af nedslidning i bevægeapparatet.
 • Støj:
  Støjniveauet kan være problematisk, også selv om det ikke overstiger grænsen for værneforanstaltninger, fx i form at vedvarende summen fra en klimaanlæg. Sådan støj kan påvirke medarbejdernes stressniveau i varierende grad ud fra en blanding af faktorer: støjens art, styrke, tone og forudsigelighed, arbejdsopgavernes kompleksitet (støj udgør en stressfaktor ved koncentrationskrævende arbejdsopgaver), arbejdets karakter, den enkeltes humør (om vedkommende er presset eller træt).

Spørgers opfattelse og begrundelse

Selskabet ønsker Skatterådets godkendelse af en pensionsalder på 62 år. Denne lavere aldersgrænse er nødvendig, da koncernens flyvende personale udsættes for belastninger i deres daglige udførelse af deres arbejde, som medfører en ikke ubetydelig nedslidning, der gør det vanskeligt for dette personale at fungere på arbejdsmarkedet ved den almindelige pensionsudbetalingsalder.

Selskabets flyvende personale udsættes for en arbejdsbelastning, der ikke umiddelbart lader sig ændre, og derfor øges omfanget af arbejdsbetingede lidelser og nedslidninger, herunder risikoen for uarbejdsdygtighed. Nedenfor er listet de arbejdsbetingede lidelser, som koncernen typisk ser hos sit flyvende personale i forbindelse med arbejdets udførelse:

 • For kabinepersonalet: Slid på skulder og ryg, da kabinepersonale skal skubbe og trække i serveringsvogne samt åbne/lukke bagagehylderne, og også ofte må flytte rundt på bagagen i disse.
 • For piloter: Rygproblemer som følge af meget stillesiddende arbejde i cockpittet, hvor piloter ofte sidder stille/forholdsvis fastlåst i mange timer ad gangen.
 • For begge personalekategorier: Kulde og træk fra døre/vinduer
 • For begge personalekategorier: Høreskadende støj, f.eks. tinitus
 • For begge personalekategorier: Kosmisk stråling. Eksempelvis har flere undersøgelser dokumenteret, at flyvende personale har en forhøjet risiko for at få en lang række kræftformer.

Som konsekvens af ovenstående, har selskabet indgået pensionsaftaler med det flyvende personale omkring pensionering ved det 62. år, hvorfor selskabet anmoder Skatterådet om at godkende denne lavere pensionsalder.

Det skal hertil bemærkes, at de virksomheder og de medarbejdergrupper, der har fået godkendt lavere pensionsalder af Ligningsrådet/Skatterådet, jf. Skattestyrelsens juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1, i høj grad er sammenlignelige med selskabet, idet listen omfatter nogle af koncernens største nationale konkurrenter. Derudover er det vigtigt for koncernen at kunne tilbyde sit flyvende personale en pensionsordning, der er sammenlignelig med hvad disse konkurrerende virksomheder kan tilbyde, da koncernen ellers vil få vanskeligt ved at fastholde sit flyvende personale.

Dispensationsbestemmelserne i pensionsbeskatningsloven, der sætter Skatterådet i stand til at godkende en lavere pensionsalder for særlige erhvervsgrupper, er indsat for at tillade dispensation fra den almindelige pensionsalder for erhvervsgrupper med arbejde, der stiller så store krav til fysik og konstitution, at personer, der er ved at have opnået den almindelige pensionsalder, ikke er i stand til at honorere dem. I lovforarbejderne er der som eksempler herpå nævnt piloter.

Baseret på ovenstående, er det vores vurdering at selskabet bør være berettiget til at opnå godkendelse fra Skatterådet til at tilbyde sit ansatte flyvende personale en lavere pensionsalder på 62 år.

Såfremt Skatterådet godkender en lavere aldersgrænse for pension, anerkender selskabet naturligvis, at denne lavere pensionsalder alene gælder arbejdsgiveretablerede pensionsordninger, som det flyvende personale har indgået, mens disse var ansat som enten kabinepersonale eller pilot.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

Fra den 1. januar 2018 er pensionsudbetalingsalderen 3 år før folkepensionsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 A, stk. 1.

Efter § 1 A, stk. 2, gælder dog følgende pensionsudbetalingsalder for konkrete årgange:

 • 60 år for personer født til og med den 31. december 1958
 • 60½ år for personer født i perioden 1. januar 1959 til 30. juni 1959
 • 61 år for personer født i perioden 1. juli 1959 til 31. december 1959
 • 61½ år for personer født i perioden 1. januar 1960 til 30. juni 1960.

Ifølge overgangsregler ved ændringen af pensionsudbetalingsalderen gælder herudover en anden pensionsudbetalingsalder for ordninger etableret på bestemte tidspunkter:

For ordninger oprettet i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2017 er pensionsudbetalingsalderen 5 år før folkepensionsalderen. Dog således at der gælder særlige regler for konkrete årgange, jf. § 1 A, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015:

 • 60 år for personer født i perioden fra 1. januar 1954 til 31 december 1958
 • 60½ år for personer født i perioden fra 1. januar 1959 til 30. juni 1959
 • 61 år for personer født i perioden fra 1. juli 1959 til 31. december 1959
 • 61½ år for personer født i perioden fra 1. januar 1960 til 30. juni 1960.

Se overgangsreglerne i § 8, stk. 4, i lov nr. 1682 af 26. december 2017. 

For ordninger oprettet før 1. maj 2007 kan pensionsudbetalinger påbegyndes ved det 60. år - også selv om forsikringstageren har en højere pensionsudbetalingsalder end 60 år. Se overgangsreglerne i § 4, stk. 4, i lov nr. 347 af 18. april 2007 og § 8, stk. 4, i lov nr. 1682 af 26. december 2017.

Som det fremgår ovenfor, er pensionsudbetalingsalderen knyttet op på folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen fremgår af lov om social pension § 1 a. Efter lov om social pension § 1 a, stk. 2 og 3, indekseres folkepensionsalderen i forhold til levetiden. Efter bestemmelsen er en persons folkepensionsalder afhængig af personens fødselsår og ligger i intervallet 65 år for personer født frem til 1954 og 69 år for personer født efter 31. december 1966.

Skatterådets dispensationshjemmel til en lavere pensionsudbetalingsalder fremgår af pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b, § 8, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 1, nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 4, og § 12, stk. 1, nr. 3.

Dispensationshjemlens anvendelsesområde fremgår af forarbejderne til den første pensionsbeskatningslov, som blev indført ved lov nr. 310 af 28. maj 1971 (LF 13 1970/71), 1. samling). Det fremgår heraf, at "…dispensationshjemlen må forventes anvendt efter tilsvarende retningslinjer som nu følges i praksis, hvorefter der f.eks. er meddelt konkrete godkendelser af en 55 års aldersgrænse for grupper af arbejdstagere med særligt anstrængende eller opslidende arbejde. Dispensation kan også tænkes givet f.eks. i tilfælde, hvor der for en virksomhed med særlig motivering og efter en forud fastlagt plan gælder regler om afskedigelse med pension før det 60. år…"

Herudover følger det af regel FCL.065 fra European Aviation Safety Agency (EASA), at en pilot, som er fyldt 60 år, kun må fungere som pilot på et kommercielt fly, såfremt der indgår andre piloter på flyvningen. Efter det fyldte 65. år må en pilot ikke længere føre fly i kommerciel luftfart.

I den foreliggende sag er der anmodet om nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen til 62 år for kabinepersonale og piloter i selskabet.

Skatterådet (tidligere Ligningsrådet) har tidligere godkendt, at pensionsudbetalingsalderen for bl.a. piloter, stewardesser og stewarder ansat hos en række arbejdsgivere blev nedsat til 55 år hhv. 62 år. De omhandlede arbejdsgivere er oplistet i Den juridiske vejledning, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1. i underafsnittet "Lavere pensionsalder godkendt af Lignings- eller Skatterådet".

Listen består af 34 medarbejdergrupper i konkrete ansættelsesforhold, der har fået godkendt en lavere pensionsudbetalingsalder. For 12 af disse er der tale om kommercielle luftfartsselskaber, hvor pensionsudbetalingsalderen er nedsat til 55 år, og 2, hvor den er nedsat til 62 år. I alt har 14 luftfartsselskaber dermed fået godkendt en nedsat pensionsudbetalingsalder.

Som begrundelse for ønsket om en nedsat pensionsudbetalingsalder har selskabet henvist til en række arbejdsbetingede belastninger mv. for det flyvende personale. Disse belastninger er underbygget ved medsendt materiale om kosmisk stråling fra Statens Institut for Strålebeskyttelse, samt en beskrivelse af de særlige arbejdsbelastninger for flyvende personale fra Branchevejledning for luftfart. Selskabet har herved dokumenteret, at de beskrevne arbejdsbetingede belastninger gør sig gældende for flyvende personale. Herudover skal der henses til EASA’s regler om aldersgrænser for piloter i kommerciel luftfart. Skattestyrelsen finder på denne baggrund, at selskabets flyvende personale i form af kabinepersonale og piloter, er omfattet af anvendelsesområdet for dispensationshjemlen.

Hertil kommer, at de nævnte arbejdsbetingede lidelser mv. må antages at være de samme for piloter og kabinepersonale i det anmodende selskab som i de øvrige 14 kommercielle luftfartsselskaber, der har fået godkendt en nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen for deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Endvidere er selskabets piloter underlagt de samme internationale regler for piloters alder.

Endelig er det på baggrund af antallet af kommercielle luftfartsselskaber, der har fået nedsat pensionsudbetalingsalderen, Skattestyrelsens opfattelse, at Skatterådet har fast praksis for, at arbejdsfunktioner som flyvende personale medfører en sådan nedslidning og andre arbejdsbetingede lidelser, at der kan ske en nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen.

På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at der bør gives dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for piloter og kabinepersonale ansat i det anmodende selskab.

Den nedsatte pensionsudbetalingsalder gælder alene arbejdsgiverordninger, som er indgået under ansættelsesforholdet i selskabet. Eventuelle private pensionsordninger er ikke omfattet heraf, og skal derfor oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt.

Fratræder arbejdstageren ansættelsesforholdet før den nedsatte pensionsudbetalingsalder, bevares denne. Dette gælder også, selv om ejeren fortsætter med at indbetale til ordningen. Videreføres ordningen hos en ny arbejdsgiver, anses ordningen for en ny ordning. For denne nye ordning gælder de almindelige vilkår, medmindre den også omfattes af godkendelsen. Se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1. i underafsnittet "Lavere pensionsalder godkendt af Lignings- eller Skatterådet".

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at anmodningen imødekommes.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 1 A, stk. 1:

"Ved pensionsudbetalingsalderen forstås i denne lov 3 år før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer født i perioden til og med den 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60 ½ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61 ½ år".

Lov nr. 347 af 18. april 2007, § 4, stk. 4:

"Stk. 4. § 1, nr. 1, 3-18, 20-28, 30, 31 og 40, har virkning for alle pensionsordninger, jf. dog 2. pkt. For pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007 opretholdes tidspunktet for tidligst udbetaling af ordningen efter de regler, som fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1120 af 20. december 2006 om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven).

Lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 8, stk. 4:

"Stk. 4. For pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007 opretholdes tidspunktet for tidligste udbetaling af ordningen efter de regler, som fremgår af pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006. For pensionsordninger oprettet fra og med den 1. maj 2007 til og med den 31. december 2017 opretholdes tidspunktet for tidligste udbetaling af ordningen efter de regler, som fremgår af pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015."

Pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b:

"En pensionsordning med lige store løbende udbetalinger skal gå ud på at sikre pension i form af lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, idet kravet om lige store ydelser ikke gælder pensionsordninger omfattet af nr. 1, og som udbetales:

4. fra en pensionskasse der opfylder betingelserne i § 3, eller i henhold til en forsikring der opfylder betingelserne i § 4, dog kun hvis ydelserne fra pensionskassen eller forsikringsselskabet har karakter af:
a) alderspension, hvis udbetalinger er livsvarige og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,

b) ophørende alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år, jf. dog § 41, stk. 1, nr. 13 og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet…"

Pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3:

"En rateforsikring i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelser om, at forsikringssummen udbetales i lige store rater over mindst 10 år, jf. dog stk. 3, § 15 B, stk. 4 og § 41, stk. 1, nr. 3, og at rater, der kommer til udbetaling, medens forsikrede lever, tilfalder ham. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

3. Der kan ikke aftales senere forfaldstudspunkt for sidste rate, end første policedag 30 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, og for pensionsordninger omfattet af § 15 A tidligst 5 år efter at policen er oprettet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet…"

Pensionsbeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 3:

"En kapitalforsikring i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

3. Er forsikringen ikke tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om udbetaling til den forsikrede selv tidligst på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet…"

Pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 4:

"En rateopsparing i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelse om, at … Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

4. Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate, end kalenderåret 30 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen…, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet…." 

Pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 3

"En opsparing i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

3. Til kontoen skal være knyttet en bestemmelse om, at udbetaling til kontohaveren sker tidligst på det tidspunkt, hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet…"

Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12-02-2021, § 1 a:

“Folkepensionsalderen er:

1)      65 år for personer, der er født den 1. januar 1954.

2)      65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954.

3)      66 år for personer, de er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954

4)      66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955.

5)      67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962.

6)      68 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966.

7)      69 år for personer, der er født efter den 31. december 1966.

Stk. 2. I 2015 og herefter hvert 5 år beregnes, jf. stk. 3 om folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 skal reguleres.

Stk. 3. Folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i 2004-2005 på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder.
Folkepensionsalderen fastsættes af beskæftigelsesministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år før det år, hvori folkepensionsalderen reguleres."

Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011), Annex I (part FCL), Subpart A - General requirements.
FCL.065 Curtailment of privileges of licence holders aged 60 years or more in commercial air transport, Regulation (EU) 2020/359:

a)      Age 60-64. Aeroplanes and helicopters. The holder of a pilot licence who has attained the age of 60 years shall not act as a pilot of an aircraft engaged in commercial air transport except as a member of a multi-pilot crew.

b)      Age 65. Holders of a pilot licence who has attained the age of 65 years shall not act as a pilot of an aircraft that is engaged in commercial air transport."

Forarbejder

LF 13 1970-71, 1. samling Bemærkningerne til § 2, nr. 4:

"…Med henblik på at understrege pensionsformålet har man derimod fundet det rimeligt i lighed med de regler der nu gælder for kapitalpensionsordninger, at stille det vilkår, at pensionskassevedtægterne eller forsikringspolicen som hovedregel ikke må give ret til "alderspension" før det 60. år. Udtrykket "alderspension" omfatter også rene livrenteforsikringer, herunder såvel opsatte som straks begyndende livrenter. Fra aldersgrænsen kan der, ligesom det nu er tilfældet for kapitalpensionsordninger, dispenseres af ligningsrådet. Denne dispensationshjemmel må forventes anvendt efter tilsvarende retningslinjer, som nu følges i praksis, hvorefter der f.eks. er meddelt konkrete godkendelser af en 55 års aldersgrænse for grupper af abejdstagere med særligt anstrengende eller opslidende arbejde. Dispensationen kan også tænkes givet f.eks. i tilfælde, hvor der for en virksomhed med særlig motivering og efter en forud fastlagt plan gælder regler om afskedigelse med pension før det 60. år…"

Praksis

Den juridiske vejledning, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1. i underafsnittet "Lavere pensionsalder godkendt af Lignings- eller Skatterådet":

"De virksomheder og de medarbejdergrupper, der har fået godkendt lavere pensionsalder af Ligningsrådet/Skatterådet, er:

Piloter i Cimber Air A/S, 55 år

Piloter i Conair, 55 år

Piloter i Falck, 55 år

Piloter i Faroe Airways, 55 år

Piloter i Flying Enterprise, 55 år

Piloter i Pilot Services Danmark ApS, 62 år, jf. SKM2017.381.SR

Piloter i Terma A/S, 55 år

Flyvende personel samt flyveledere i flyvevåbnet, 52 år

Kontraktansatte piloter i Forsvaret, 55 år

Pilotforeningen for Grønland, 55 år

Statsansatte flyveledere under luftfartsvæsen, 55 år den lavere pensionsalder gælder også pensionsordninger oprettet d. 1. maj 2007 eller senere jf. SKM2007.514.SR

Piloter, stewarder, stewardesser, pursers i Maersk-air, 55 år

Piloter, stewarder, stewardesser, pursers og flight engineers i Premiair A/S, 55 år

Piloter, stewarder og stewardesser i SAS, 55 år,

Piloter og flight engineers i Star Air I/S, 55 år

Piloter, stewarder, stewardesser og flight engineers i Sterling Airways, 55 år

Kabineledere, stewarder og stewardesser i Cabin Services DK ApS, 62 år, jf. SKM2017.381.SR

Stewarder, stewardesser, flight engineers og piloter i Sterling European Airlines, 55 år

Militært ansatte konstabler, flyve-, marine-, og overkonstabler, marineoverkonstabler, korporaler i Forsvaret, 60 år

Militært ansatte flyve- og marinespecialister i Forsvaret, 60 år

Militært ansatte sergenter, over-, senior-, og chefsergenter, 60 år

Sergenter i Forsvaret (gl. ordning), 45 år

A-officerer, 52 år henholdsvis 55 år

Søofficerer af reserven med navigatøruddannelse, 52 år henholdsvis 55 år

Balletdansere ved Det kongelige Teater, 40 år

Balletdansere ved Peter Schaufuss Balletten, 40 år (kun ordninger, hvor der er indgået aftale med arbejdsgiveren, medens den pågældende balletdanser er ansat ved PSB eller et andet tilsvarende dansk eller udenlandsk balletkompagni)

Korsangere i Det Kongelige Operakor, 53 år

Operasolister under Dansk Skuespillerforbund, 56 år

Hovedagenter i Dansk Folkeforsikringsanstalt, 55 år

Inkassoinspektører i forsikringsselskabet Danmark, 55 år

Inkassoinspektører i Dansk Spareselskab, 55 år

Assurandører i forsikringsselskabet Alka, 55 år

Dykkere i Svitzer, 55 år

Overordnet personale i Dansk Unilever A/S, 55 år.

Den lavere pensionsalder gælder kun arbejdsgiverordninger, som en arbejdstager har indgået, mens han eller hun havde et ansættelsesforhold inden for et af de områder, der er nævnt. Private ordninger skal derfor oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt.

Ved fratræden før den nedsatte pensionsalder bevares denne, uanset ejeren fortsætter indbetalingerne til ordningen. Videreføres ordningen med en ny arbejdsgiver i et nyt ansættelsesforhold, anses ordningen dog for en ny pensionsordning. For den nye ordning gælder de almindelige vilkår, medmindre den også omfattes af godkendelsen (…)"