Dato for udgivelse
09 May 2022 13:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2022 12:42
SKM-nummer
SKM2022.243.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1364403
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavance - genanbringelse - ægtefæller - udlejning
Resumé

Spørger havde i 2020 solgt en landbrugsejendom, hvor jorden havde været anvendt i hendes landbrugsvirksomhed, mens driftsbygninger havde været udlejet til ægtefællen, som anvendte dem i sin anlægsgartnervirksomhed. Ægtefællerne var samlevende og boede i stuehuset på ejendommen. I 2021 havde ægtefællen erhvervet en produktionshal, der udelukkende skulle anvendes i hans virksomhed.

Skatterådet bekræftede, at ejendomsavancen på den erhvervsmæssige del af landbrugsejendommen kunne genanbringes i anskaffelsessummen for den af ægtefællen erhvervede ejendom.

Hjemmel

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.H.2.1.11.2

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at der kan ske genanbringelse af opgjort ejendomsavance vedrørende ejendom A i anskaffelsessummen på ejendom B efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har solgt ejendom A ved salgsaftale i 2020 med overtagelse i april 2021. Ejendom A er en landbrugsejendom og består af stuehus, driftsbygninger og 24 ha. jord.

Spørger har haft udlejet driftsbygningerne til hendes ægtefælles anlægsgartnervirksomhed. Spørger er ansat i og får løn fra anlægsgartnervirksomheden. Jorden på 24 ha. har Spørger drevet.

Ved salget er der konstateret en ejendomsavance, der er selvangivet i indkomstopgørelsen for 2020 for Spørger.

Ægtefællen har i 2021 erhvervet ejendom B, som er en produktionshal, der udelukkende skal anvendes i hans anlægsgartnervirksomhed.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse, at spørgsmålet kan besvares med JA.

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A og 6 C kan beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom under visse betingelser udskydes ved erhvervelse af en ny erhvervsejendom eller ved at ombygge, tilbygge eller nybygge på en eksisterende erhvervsejendom.

Betingelserne for at genanbringe en ejendomsavance gælder bl.a. for fysiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, og som ejer fast ejendom, der ligger i Danmark.

For fysiske personer kan fortjenesten anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed.

Derudover skal både den afståede og den erhvervede ejendom have været anvendt/ anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed.

Endelig er det en betingelse for at anvende reglerne om at genanbringe, at ejeren eller dennes ægtefælle erhverver fast ejendom enten i:

 • indkomståret forud for det indkomstår, hvor ejeren har afstået den faste ejendom, eller
 • i samme indkomstår, eller
 • senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret.

Til sidst er det en betingelse, at ejeren, senest når ejeren indberetter rettidigt oplysningsskema for det indkomstår, hvor erhvervelsen finder sted, anmoder om at anvende genanbringelse, eller senest når han eller hun indberetter rettidigt oplysningsskema.

Genanbringelse sker således ved at nedsætte den kontantomregnede anskaffelsessum for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt, med hele den del af den opgjorte fortjeneste, der vedrører den erhvervsmæssigt anvendte del af den afståede ejendom. Nedsættelse sker dog højst med et beløb, der svarer til den del af den kontante anskaffelsessum for den erhvervede ejendom, der vedrører den del, der skal anvendes erhvervsmæssigt. Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum, beskattes den overskydende fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Det er derfor vores opfattelse, at Spørger og hendes ægtefælle opfylder betingelserne, da:

 • de er fysiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, og som ejer fast ejendom, der ligger i Danmark.
 • fortjenesten anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed.
 • den afståede og den erhvervede ejendom har været anvendt/anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed

De erhverver fast ejendom i det indkomstår (2021), der følger efter afståelsesåret for den afståede ejendom (2020).

Vi er bekendt med Landsskatterettens afgørelse i SKM2007.598.LSR, hvor Landsskatteretten antager, at ægtefællens brug af en bygning i sin virksomhed gør denne del af ejendommen til en “udlejningsejendom", da ægtefællen betaler leje for brugen, og derved kunne der efter Landsskatteretten ikke ske genanbringelse. Det harmonerer ikke med lovens ordlyd, da det efter lovens ordlyd ikke er afgørende, om den erhvervsmæssige aktivitet drives af ejeren selv eller af ejerens samlevende ægtefælle. Ægtefællens erhvervsmæssige brug er dermed tilstrækkelig, og det er derfor vores vurdering, at Landsskatterettens afgørelse ikke er korrekt, da der er adgang til genplacering, når ejendommen anvendes i samlevende ægtefælles virksomhed, og at dette gælder, selv om der mellem ægtefællerne er aftalt udlejning. Ellers er det vores vurdering, at "ægtefællereglen" er illusorisk.

Af Skattestyrelsens nyeste juridiske vejledning, afsnit C.H.2.1.11.2 anføres der også følgende:

Hvis en ejer vil anvende reglerne om genanbringelse i forbindelse med sin faste ejendom, som ægtefællen anvender eller har anvendt erhvervsmæssigt i sin egen erhvervsvirksomhed, skal følgende betingelser være opfyldte:

·         Hvis ejeren vil genanbringe fortjeneste ved afståelse af sin ejendom, der blev anvendt erhvervsmæssigt i den samlevende ægtefælles egen erhvervsvirksomhed, er det en betingelse, at ægtefællerne fysisk/faktisk lever sammen ved udgangen af både det indkomstår, hvor afståelsen finder sted, og det indkomstår, hvor erhvervelsen finder sted. Se EBL § 6 A, stk. 1, 3. pkt.

·         Hvis ejeren vil genanbringe en fortjeneste ved at nedsætte anskaffelsessummen på sin erhvervede ejendom, der skal anvendes erhvervsmæssigt i den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, er det også en betingelse, at ægtefællerne fysisk/faktisk lever sammen ved udgangen af både det indkomstår, hvor afståelsen finder sted, og det indkomstår, hvor erhvervelsen finder sted. Se EBL § 6 A, stk. 1, 3. pkt.

Det er derfor vores vurdering, at der kan ske genanbringelse af opgjort ejendomsavance vedrørende ejendom A i anskaffelsessummen på ejendom B efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der kan ske genanbringelse af opgjort ejendomsavance vedrørende ejendom A i anskaffelsessummen på ejendom B efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom er skattepligtig efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, når ejendommen ikke er erhvervet som led i næring. Fortjenesten er som udgangspunkt skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 1.

Sælgeren kan under visse betingelser vælge at udskyde beskatningen til et senere salg, ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for en nyerhvervet ejendom. Fortjenesten ved salg af en ejendom, kan med andre ord genanbringes i en nyerhvervet ejendom. Reglerne om genanbringelse findes i ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A og 6 C.

Reglerne om genanbringelse gælder alene for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed. Der kan endvidere kun ske genanbringelse i den del af anskaffelsessummen, der vedrører den del af den nyerhvervede ejendom, som skal anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. Udlejning af fast ejendom anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed. Se ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1, 2.-4. pkt.

Det er oplyst, at den erhvervsmæssige del af den solgte ejendom bestod af 24 ha. jord, samt driftsbygninger, og at jorden har været anvendt i Spørgers landbrugsvirksomhed og driftsbygningerne i ægtefællens anlægsgartnervirksomhed. Det lægges forudsætningsvist til grund, at den opgjorte ejendomsavance, alene vedrører den erhvervsmæssige del af landbrugsejendommen. Det er endvidere oplyst, at den af ægtefællen købte ejendom, er en produktionshal, der udelukkende skal anvendes i hans anlægsgartnervirksomhed. På den baggrund er det derfor Skattestyrelsens opfattelse, at såvel den solgte, som den købte ejendom opfylder betingelserne om erhvervsmæssig anvendelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1, 2.-4. pkt. Det har efter Skattestyrelsens opfattelse ikke betydning, at Spørger udlejer driftsbygningerne til ægtefællen, idet betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse til andet end udlejning, er opfyldt i kraft af anvendelsen i ægtefællens anlægsgartnervirksomhed. Endvidere er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers situation adskiller sig fra forholdene i den af Spørger nævnte afgørelse SKM2007.598.LSR, idet driftsbygningerne på Spørgers ejendom A utvivlsomt har været anvendt erhvervsmæssigt i ægtefællens erhvervsvirksomhed.

Reglerne om genanbringelse gælder også, hvis den ene ægtefælle afstår fast ejendom og den anden ægtefælle erhverver fast ejendom. Ægtefællerne skal dog leve sammen ved udgangen af både det indkomstår, hvor afståelsen finder sted, og det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted. Se ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 3.

Det er oplyst, at ægtefællerne er samlevende, og genanbringelsesreglerne finder derfor anvendelse, uanset at det er Spørger, der har solgt landbrugsejendommen, og Spørgers ægtefælle der har købt ejendommen med produktionshallen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 3.

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 1 er det endvidere en betingelse for at anvende reglerne om genanbringelse, at den nyerhvervede ejendom er købt enten

 • i indkomståret forud for det indkomstår, hvor ejeren har afstået den faste ejendom, eller
 • i samme indkomstår, eller
 • i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret

Det er oplyst, at landbrugsejendommen er solgt i 2020 og ejendommen med produktionshallen er købt i 2021. Den tidsmæssige betingelse er dermed opfyldt, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 1.

Endelig er det en betingelse for genanbringelse, at ægtefællerne senest i forbindelse med rettidig indgivelse af oplysninger for 2021, anmoder om at anvende reglerne, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2.

Sammenfattende er det Skattestyrelsens opfattelse, at der kan ske genanbringelse af ejendomsavancen vedrørende ejendom A i anskaffelsessummen for ejendom B, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1-3:

Stk. 1.

Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, der er omfattet af lovens regler, med undtagelse af ejendomme, der er omfattet af § 8, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten. Reglerne i 1. pkt. gælder alene for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed, og det er kun den del af anskaffelsessummen, der vedrører den del af den erhvervede ejendom, som skal anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, der kan nedsættes med fortjenesten. Stk. 3, 2. pkt., gælder tilsvarende. Udlejning af fast ejendom anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed. Den erhvervede ejendom anses ikke for udlejet, selv om den er udlejet på tidspunktet for erhvervelsen, hvis udlejningen er ophørt inden udløbet af fristerne i stk. 2, nr. 2. Endvidere anses den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom, som udgør boligdelen, ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Nedsættelsen efter 1. pkt. skal ske med hele den del af fortjenesten opgjort uden fradrag efter § 6, stk. 2, der vedrører den erhvervsmæssigt anvendte del af den afståede ejendom, dog højst med et beløb svarende til den del af den kontante anskaffelsessum for den erhvervede ejendom, der vedrører den del, der skal anvendes erhvervsmæssigt. Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum, beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Stk. 2.

Nedsættelse af anskaffelsessummen efter stk. 1 er betinget af, at

1)      den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret og

2)      den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer reglen i stk. 1 anvendt ved rettidig afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen i stk. 1 anvendt senest ved rettidig afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for afståelsesåret. Hvis skattemyndighederne ændrer ansættelse vedrørende afståelse af fast ejendom, kan den skattepligtige begære reglen i stk. 1 anvendt, dog senest 3 måneder efter, at meddelelsen om ansættelsesændringen er modtaget.

Stk. 3.

Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis den ene ægtefælle afstår fast ejendom og den anden ægtefælle erhverver fast ejendom. Det er en betingelse, at ægtefællerne er samlevende ved udgangen af både det indkomstår, hvori afståelsen finder sted, og det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted

Praksis

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.H.2.1.11.2

"Når ejeren er en fysisk person, gælder reglerne (alene) for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed. Og det er kun den del af anskaffelsessummen, der vedrører den del af den erhvervede ejendom, som skal anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, der kan nedsættes med fortjenesten. Se EBL § 6 A, stk. 1, 2. pkt.

Reglerne om ægtefællers muligheder for at genanbringe fortjeneste gælder også, hvis den ene ægtefælle afstår fast ejendom, og den anden ægtefælle erhverver fast ejendom. Se EBL § 6 A, stk. 3."

"Betingelse for at anvende genanbringelsesreglerne på fast ejendom i ægtefællens erhvervsvirksomhed

Hvis en ejer vil anvende reglerne om genanbringelse i forbindelse med sin faste ejendom, som ægtefællen anvender eller har anvendt erhvervsmæssigt i sin egen erhvervsvirksomhed, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Hvis ejeren vil genanbringe fortjeneste ved afståelse af sin ejendom, der blev anvendt erhvervsmæssigt i den samlevende ægtefælles egen erhvervsvirksomhed, er det en betingelse, at ægtefællerne fysisk/faktisk lever sammen ved udgangen af både det indkomstår, hvor afståelsen finder sted, og det indkomstår, hvor erhvervelsen finder sted. Se EBL § 6 A, stk. 1, 3. pkt.
 • Hvis ejeren vil genanbringe en fortjeneste ved at nedsætte anskaffelsessummen på sin erhvervede ejendom, der skal anvendes erhvervsmæssigt i den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, er det også en betingelse, at ægtefællerne fysisk/faktisk lever sammen ved udgangen af både det indkomstår, hvor afståelsen finder sted, og det indkomstår, hvor erhvervelsen finder sted. Se EBL § 6 A, stk. 1, 3. pkt.

Bemærk

Begrebet samlevende ægtefæller i EBL § 6 A defineres ikke på samme måde som i KSL § 4.

Betingelse for at anvende genanbringelsesreglerne på ægtefællens faste ejendom

Reglerne om genanbringelse gælder også, hvis den ene ægtefælle afstår fast ejendom og den anden ægtefælle erhverver fast ejendom.

Ægtefællerne skal dog leve sammen ved udgangen af både det indkomstår, hvor afståelsen finder sted, og det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted. Se EBL § 6 A, stk. 3, 2. pkt."

SKM2007.598.LSR

Ejendomsavance ved salg af jord fra klagers landbrugsejendom kunne ikke genanbringes i anskaffelsessummen for en nyopført bygning, der af klager skulle udlejes til ægtefællens galleri.