Dato for udgivelse
09 May 2022 13:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2022 13:02
SKM-nummer
SKM2022.245.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1217417
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Mink - erstatning - virksomhedsordningen - hævning
Resumé

Spørger ejede 50% af virksomheden M I/S, som hidtil havde drevet en minkfarm, samt jordbrugsdrift. Spørger ønskede at overføre sin del af minkerstatningerne fra I/S’et til sin anden virksomhed, således at han kunne erhverve en kvæggård, som kunne sikre ham en fremtidig indtjening.

Når en skattepligtig driver flere virksomheder, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed ved anvendelsen af virksomhedsordningen. Skatterådet bekræftede derfor, at en overførsel mellem spørgers to virksomheder i virksomhedsordningen ikke udgjorde en hævning i hæverækkefølgen.

Spørger forventede, at en del af erstatningen ville være skattefri.

Det var Skatterådets opfattelse, at minkerstatningen vedrørte virksomheden, og at den derfor skulle indgå i virksomhedsordningen, og dermed skulle behandles efter virksomhedsskattelovens regler. Dette gjaldt uanset om erstatningen var skattepligtig eller ej. Når midler, der indgår i virksomhedsordningen, overføres til privat, udgør det en hævning i hæverækkefølgen. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at spørger kunne overføre en eventuel skattefri del af minkerstatningen til sin private konto, uden at det udgjorde en hævning i hæverækkefølgen.

Hjemmel

Virksomhedsskattelovens §§ 2 og 5

Reference(r)

Virksomhedsskattelovens §§ 2 og 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.C.5.2.8.1

Spørgsmål

 1. Kan Spørger overføre sin andel af erstatningen fra minkfarm, drevet i I/S til sin egen virksomhed, som drives som personlig virksomhed i virksomhedsordningen, uden at det anses som en hævning fra I/S’et, og derved udløser beskatning af tidligere års opsparet overskud i virksomhedsordningen?
 2. Såfremt erstatning for minkfarmen bliver udbetalt skattefrit til I/S’et, kan Spørger så hæve beløbet skattefrit fra I/S’et til sin private konto og derefter indskyde beløbet på en mellemregningskonto i sin private virksomhed til dækning af virksomhedens gæld, uden at det får skattemæssige konsekvenser i form af tvangshævning af tidligere års opsparede overskud i virksomhedsordningen?

Svar

 1. Ja
 2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er medejer af virksomheden M I/S, og har en ejerandel på 50%.

Derudover ejer Spørger sin egen personligt drevne virksomhed.

Resultatet fra begge virksomheder beskattes efter virksomhedsordningens regler.

Spørger har opsparet overskud i virksomhedsordningen på x mio. kr.

Virksomheden, der drives som I/S, har hidtil været en minkfarm, samt jordbrugsdrift. Den største omsætning har været salg af mink og minkskind. Denne del af driften er nu lukket, og der venter en erstatning af ukendt størrelse.

Den del af erstatningen, der tilhører Spørger, ønsker han at overføre til sin anden virksomhed. Spørger ønsker at erhverve sig en kvæggård, som kan sikre ham en fremtidig indtjening. For at kunne erhverve denne gård, har Spørger brug for at overføre sin del af erstatningen fra minkfarmen (I/S) til kvæggården. Overførslen vil ske som en fysisk pengeoverførsel mellem virksomhederne.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at spørgsmål 1 skal besvares med et "ja", da det drejer om en pengeoverførsel direkte fra én virksomhed til én anden virksomhed, hvor ejeren af den virksomhed, der modtager pengene, er den samme som ejer 50% af den virksomhed, der afgiver pengene.

Spørger mener, at spørgsmål 2 skal besvares med et "ja", da det drejer om et skattefrit beløb, som skal anses for skattefri indtægt udenfor virksomheden.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan overføre sin andel af erstatningen fra minkfarm, drevet i I/S til sin egen virksomhed, som drives som personlig virksomhed i virksomhedsordningen, uden at det anses som en hævning fra I/S’et, og derved udløser beskatning af tidligere års opsparet overskud i virksomhedsordningen.

Begrundelse

Driver den skattepligtige flere virksomheder, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed ved anvendelsen af virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3. Deraf følger, at overførsler mellem den skattepligtiges virksomheder er overførsler, der sker inden for virksomhedsordningen. En overførsel mellem Spørgers to virksomheder i virksomhedsordningen udgør derfor ikke en overførsel fra virksomheden til privatøkonomien efter reglerne om hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens § 5.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja ".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at såfremt erstatning for minkfarmen bliver udbetalt skattefrit til I/S’et, så kan Spørger hæve beløbet skattefrit fra I/S’et til sin private konto og derefter indskyde beløbet på en mellemregningskonto i sin private virksomhed til dækning af virksomhedens gæld, uden at det får skattemæssige konsekvenser i form af tvangshævning af tidligere års opsparede overskud i virksomhedsordningen.

Begrundelse

Når den selvstændige vælger at anvende virksomhedsordningen, skal virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivnings almindelige regler, jf. virksomhedsskattelovens § 6, stk. 1. Såfremt Spørger modtager en erstatning vedrørende minkvirksomhed, som er skattefri efter skattelovgivningens almindelige regler, skal den ikke medregnes i virksomhedens skattepligtige resultat. Dette ændrer dog ikke ved, at der er tale om en erstatning, der vedrører virksomheden, og som skal indgå i virksomhedsordningen, og dermed skal behandles efter virksomhedsskattelovens regler, jf. Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.C.5.2.8.1. Der henvises endvidere til cirkulære nr. 21 af 9 december 1986, hvoraf det fremgår, at "Tilskud, som den skattepligtige modtager i egenskab af selvstændig erhvervsdrivende, skal indgå i virksomheden, uanset om de er skattepligtige eller ej."

Når midler, der indgår i virksomhedsordningen, overføres til privatøkonomien, finder reglerne om hæverækkefølgen anvendelse, jf. virksomhedsskattelovens § 5.

Hæverækkefølgen angiver den rækkefølge, hvori årets samlede hævninger er foretaget. Hæverækkefølgen er følgende:

 1. Hensættelser til senere hævning i form af kapitalafkast, som vedrører det forudgående indkomstår, og som er overført til den selvstændige inden fristen for indgivelse af oplysningsskema.
 2. Hensættelser til senere hævning i form af resterende overskud, som vedrører det forudgående indkomstår, og som er overført til den selvstændige inden fristen for indgivelse af oplysningsskema.
 3. Overskud i det pågældende år fordelt på
  a. årets kapitalafkast, der overføres til den selvstændige inden fristen for indgivelse af oplysningsskema, og kapitalafkast, der medregnes som personlig indkomst.
  b. årets resterende overskud.
 4. Opsparet overskud fra tidligere indkomstår.
 5. Indestående på indskudskontoen.

Efter virksomhedsskattelovens § 5, stk. 3 er beløb, der hæves til dækning af virksomhedsskat, ikke omfattet af hæverækkefølgen. Det er endvidere bestemt, at beløb der hæves til refusion af driftsomkostninger, som er betalt privat, kan hæves forud for hæverækkefølgen. Tilsvarende kan et beløb, der beskattes hos en medarbejdende ægtefælle efter kildeskattelovens § 25 A, stk. 3-5, hæves forud for hæverækkefølgen. Når man medtager disse undtagelser, så omtales det normalt som "den udvidede hæverækkefølge".

Den selvstændige kan vælge, at en hævning i virksomheden bogføres som en hævning på mellemregningskontoen i stedet for en hævning i hæverækkefølgen. Dette forudsætter dog, at mellemregningskontoen er positiv, idet en negativ mellemregningskonto skal udlignes ved en hævning i hæverækkefølgen. Reglerne om mellemregningskontoen fremgår i virksomhedsskattelovens § 4 a.

For fuldstændighedens skyld skal det endvidere nævnes, at der i virksomhedsskattelovens § 15 a findes særlige regler om delophør af virksomhed. Herunder ophør af én af flere virksomheder. Reglerne giver visse muligheder for at hæve midler i virksomheden uden om hæverækkefølgen, mod at der sker beskatning af en forholdsmæssig del af det opsparede overskud.

Der er ikke i øvrigt undtagelser fra hæverækkefølgen.

Spørger ønsker at overføre et beløb, svarende til den skattefrie erstatning, fra virksomheden til privatøkonomien. Det er ikke oplyst, at hævningen skal ske på mellemregningskontoen, og hævningen er samtidigt ikke omfattet af de ovenfor nævnte undtagelser vedrørende virksomhedsskat mv. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at overførslen vil udgøre en hævning i hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskattelovens § 5.

Skattestyrelsen er således ikke enig med Spørger i, at han kan overføre en eventuel skattefri del af erstatningen til privatøkonomien, uden at det medfører en hævning i hæverækkefølgen.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej ".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3

Driver den skattepligtige flere virksomheder, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed ved anvendelsen af virksomhedsordningen, jf. dog § 13, stk. 5.

Virksomhedsskattelovens § 5, stk. 1

Overførsel af værdier og beløb omfattet af § 4 b, stk. 1, fra virksomheden til den skattepligtige anses for foretaget i nedennævnte rækkefølge:

1)      Kapitalafkast efter § 7, der vedrører det forudgående indkomstår, og som overføres til den skattepligtige inden oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13.

2)      Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) efter § 10, stk. 1, der vedrører det forudgående indkomstår, og som overføres til den skattepligtige inden oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13.

3)      Overskud i det pågældende år:

a)      Kapitalafkast efter § 7, der overføres til den skattepligtige inden udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, for indkomståret.

b)      Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) efter § 10, stk. 1.

4)      Opsparet overskud.

5)      Indestående på indskudskonto

Virksomhedsskattelovens § 6, stk. 1

Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler.

Praksis

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.C.5.2.8.1

"Ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst skal der tages hensyn til, at

 • hvis den selvstændige har modtaget tilskud i egenskab af selvstændigt erhvervsdrivende, skal tilskuddet indgå i virksomheden. Det er uden betydning, om tilskuddet er skattepligtigt eller ej. Tilskud, som er omfattet af AL § 44 indgår i virksomheden, når det er modtaget, uafhængigt af, hvornår det skal medregnes til virksomhedens skattepligtige indkomst.

 • fortjeneste på fast ejendom, der indgår i virksomhedsordningen, og som opnås ved ekspropriation eller salg på ekspropriationslignende vilkår, og som er skattefri efter EBL § 11, medregnes ikke i virksomhedens indkomst. Erstatningen/salgssummen vil dog indgå i virksomhedsordningen og vil blive behandlet efter virksomhedsskattelovens regler. Se også afsnit C.H.2.1.18 om ekspropriationserstatninger mv.
 • fortjeneste ved salg af en fast ejendom, der indgår i virksomhedsordningen, og som er skattefri efter parcelhusreglen i EBL § 8, medregnes ikke i virksomhedens indkomst. Det kan f.eks. være en ejerlejlighed, som ejeren er fraflyttet, og som efterfølgende er udlejet på helårsbasis. Salgssummen vil dog indgå i virksomhedsordningen og vil blive behandlet efter virksomhedsskattelovens regler. Det samme gælder for andre skattefrie fortjenester og indtægter."

Cirkulære nr. 21 af 9. december 1986 (cirkulære om virksomhedsskatteloven) pkt. 83

"Tilskud, som den skattepligtige modtager i egenskab af selvstændig erhvervsdrivende, skal indgå i virksomheden, uanset om de er skattepligtige eller ej. Tilskud som nævnt i ligningslovens § 27 B indgår i virksomheden, når de modtages, dvs. uafhængig af, hvornår de medregnes ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst"

Lovforslag L166 (2019/1) Forslag til lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup. Bemærkningerne til lovforslagets § 16, nr. 4

"Hvis ejeren af den pågældende ejendom m.v., der bliver overtaget af staten efter den foreslåede § 11, stk. 2, i lov om udbygning af drift af flyvestation Skrydstrup anvender ejendommen erhvervsmæssigt og anvender reglerne i lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1359 af 9. december 2019 med senere ændringer, vil det skattefrie beløb indgå i virksomhedsordningen og vil blive behandlet efter virksomhedsskattelovens regler. Det svarer til de gældende regler for beskatning af ekspropriationserstatninger."