Dato for udgivelse
10 May 2022 11:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2022 11:09
SKM-nummer
SKM2022.248.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1297595
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Amerikanske pensionsordninger, dobbeltbeskatning, fradrags- eller bortseelsesret, pensionsbeskat-ningsloven, pensionsordning
Resumé

Skatterådet bekræftede, at Spørgers amerikanske IRA-pensionsordning kunne anses for omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B, idet den var oprettet, mens han ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, og Spørger ikke havde betalt amerikansk skat af hans indbetalinger til pensionsordningen. Skatterådet bekræftede videre, at udbetalinger fra Spørgers IRA-pensionsordning som udgangspunkt var skattepligtige efter pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 6, men at pensionsudbetalingerne efter artikel 18 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA kun kunne beskattes i USA. Der skulle derfor ske lempelse i Danmark efter metoden exemption med progressionsforbehold, jf. art. 23, stk. 3, litra c i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA. Pensionsudbetalingerne ville derfor alene have progressionsvirkning på den danske skat af spørgers øvrige indkomst. Herudover bekræftede Skatterådet, at afkastet af spørgers IRA-pensionsordning var skattefrit efter pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 5.

Skatterådet bekræftede, at den Roth-IRA-pensionsordning som spørger påtænkte at etablere, ville være omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Indbetalingerne til Roth-IRA-pensionsordningen skete af beskattede midler, og der var ikke adgang til fradrag i amerikansk indkomst for indbetalinger til en sådan pensionsordning. Udbetalinger fra § 53 A-pensionsordninger var kun skattepligtige, hvis der havde været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne, hvorfor Skatterådet bekræftede, at Spørger ikke var skattepligtig af udbetalinger fra Roth-IRA-pensionsordningen. Skatterådet bekræftede endvidere, at Spørger ville være skattepligtig af afkastet på Roth-IRA-ordningen, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, idet artikel 21 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA tillagde beskatningsretten til det land, hvor modtageren af indkomsten var hjemmehørende. Ifølge artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten var Spørger hjemmehørende i Danmark.

Hjemmel

Pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10-09-2020
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, jf., BKI nr. 13 af 14-04-2020

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 53 A
Pensionsbeskatningslovens § 53 B
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA art. 4
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA art. 18
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA art. 21
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, art. 23, stk. 3, litra c.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.A.10.4.2.3.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.A.10.4.2.3.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.A.10.4.2.4.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.A.10.4.2.4.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.F.8.2.2.21.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.F.9.2.20.5.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.10.4.2.4.3

Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at udbetalinger fra Spørgers IRA-pensionsordning er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B?
  2. Kan det bekræftes, at udbetalinger fra Spørgers IRA-pensionsordning ikke kan beskattes i Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og USA art. 18?
  3. Kan det bekræftes, at Spørger ikke er skattepligtig af afkastet på IRA-pensionsordningen i Danmark?
  4. Kan det bekræftes, at udbetalinger fra en amerikansk Roth-IRA-pensionsordning er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og dermed ikke er skattepligtig for Spørgeren i Danmark?
  5. Kan det bekræftes, at Spørgeren vil være skattepligtig til Danmark af afkastet på en Roth-IRA-pensionsordning? 

Svar:

  1. Ja
  2. Ja, se dog indstilling og begrundelse
  3. Ja
  4. Ja
  5. Ja 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren, der er amerikansk statsborger og tidligere har været bosat i USA, er nu bosat i Danmark og er fuldt skattepligtig her. Efter amerikanske regler er han også fuldt skattepligtig i USA. Han har ikke rådighed over en bolig i USA.

Spørgeren har oprettet en pensionsordning, medens han var bosiddende i USA. Der er tale om en såkaldt IRA-pensionsordning (Individual Retirements Account). Ordningen er oprettet i 1995.

Spørgeren har ikke betalt skat i USA af de indbetalte bidrag til IRA-pensionsordningen.

Spørgeren påtænker at overføre en del af sin amerikanske IRA-pensionsordning til en Roth-IRA-pensionsordning som endnu ikke er oprettet. Det vil efter amerikanske regler udløse en skat på udbetalingen fra IRA-pensionsordningen i USA.

En Roth-IRA er en pensionsordning, hvor de indsatte beløb er foretaget af beskattede midler. Til gengæld er udbetalingerne fra pensionen ikke skattepligtige i USA.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er fuldt skattepligtig til Danmark. Efter amerikanske regler vil Spørger ligeledes være fuldt skattepligtig til USA.

Det skal derfor afgøres efter den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsaftale i hvilket land, han er skattemæssigt hjemmehørende.

Da Spørger er fraflyttet USA og ikke længere har rådighed over en bopæl der, vil han være skattemæssigt hjemmehørende i Danmark efter den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsaftale art. 4.

Udbetalinger fra en udenlandsk pensionsordning beskattes i Danmark efter de danske pensionsbeskatningsregler i pensionsbeskatningsloven.

Pensionsbeskatningslovens § 53 B omfatter udbetalinger fra udenlandske pensioner, hvor der har været fradragsret i det pågældende land for indbetalingerne.

Spørgers IRA-pensionsordning vil dermed være omfattet af § 53 B, hvilket vil medføre, at udbetalinger fra pensionsordningen beskattes her i Danmark, og der ikke skal ske beskatning af afkastet.

I en situation, hvor udbetalingerne vil blive beskattet i Danmark, og de også beskattes i USA, skal dobbeltbeskatningen løses efter dobbeltbeskatningsaftalen.

I medfør af art. 18 i aftalen, kan udbetalinger fra en pension kun beskattes i den stat, hvorfra de hidrører.

Det følger endvidere af protokollen til art. 18, at bestemmelsen omfatter de her omhandlede amerikanske ordninger. Da ordningerne er oprettet i USA, har Danmark således ikke beskatningsretten til udbetalingerne fra IRA-pensionsordningen.

§ 53 A i pensionsbeskatningsloven omhandler bl.a. udenlandske pensionsordninger, hvor indbetalingerne til ordningen i den periode, hvor den pågældende boede i udlandet ikke har været fradragsberettiget eller er foretaget med bortseelsesret. Såfremt en pensionsordning er omfattet af § 53 A, er udbetalingerne ikke skattepligtige i Danmark, men afkastet af pensionsordningen er skattepligtigt.

For så vidt angår Spørgers indbetaling på ROTH-pensionsordningen, har han ikke haft fradragsret for denne indbetaling. Såfremt der ikke har været fradragsret på indbetalingerne, er udbetalingerne ikke skattepligtige i Danmark i henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 A.

I medfør af bestemmelsen vil Spørger være skattepligtig i Danmark af afkastet på ordningen.

Hvis afkastet på ordningen også beskattes i USA, skal det afgøres efter dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og USA, hvilket land der har beskatningsretten til indkomsten.

Afkastet af ordningen må anses for omfattet af art. 21 - anden indkomst - i dobbeltbeskatningsaftalen, og beskatningsretten er derfor tillagt det land, hvor den pågældende er hjemmehørende. Da Spøger er hjemmehørende her i Danmark, vil Danmark have beskatningsretten til afkastet.

Der henvises til bindende svar afgivet af Skatterådet i 2019 (SKM2019.113.SR).

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at udbetalinger fra Spørgers IRA-pensionsordning er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B.

Begrundelse

Efter vedtagelsen af lov nr. 429 af 26. juni 1998 er udenlandske pensionsordninger oprettet efter den 18. februar 1992, som udgangspunkt omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Som en undtagelse herfra gælder, at ordninger der opfylder særlige betingelser, kan omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 B.

Efter pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 1, er de ordninger som kan omfattes af bestemmelsen, livsforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 1, pensionskasseordninger som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 3, og syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 5, hvis de opfylder betingelserne i § 53 B, stk. 2 og 3.

Pensionsordningen skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller mens vedkommende var skattepligtig efter bestemmelsen, men hjemmehørende i en fremmed stat, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2.

Efter § 53 B, stk. 3, skal samtlige indbetalinger, der er sket i den periode, hvor vedkommende ikke var skattepligtig til / hjemmehørende i Danmark være fradraget i positiv indkomst efter skattelovgivningen i den stat, hvor vedkommende var skattepligtig/hjemmehørende. Indbetalinger foretaget af en arbejdsgiver skal være sket med bortseelse i vedkommendes skattepligtige indkomst efter skattelovgivningen i det pågældende land.

Efter det oplyste er ordningen oprettet i 1995, mens Spørger var bosiddende i USA. Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har Spørger været fuldt skattepligtig til Danmark i årene 2007-2010 og igen fra indkomståret 2012. Spørger var således ikke fuldt skattepligtig til Danmark på tidspunktet for ordningens oprettelse. Betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2, er dermed opfyldt.

Af de oplyste forhold fremgår det, at Spørger ikke har betalt skat af hans indbetalinger til hans IRA-pensionsordning.

Spørgers amerikanske IRA-ordning opfylder dermed betingelserne for at være omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at udbetalinger fra spørgers IRA-pensionsordning ikke kan beskattes i Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og USA art. 18.

Begrundelse

Efter pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 6, skal udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B beskattes, dog således at der kun medregnes 75 pct. til beskatningsgrundlaget, når udbetalingen sker som en samlet udbetaling efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, ved invaliditet, livstruende sygdom eller ved død.

Udbetalingerne medregnes ikke i den skattepligtige indkomst, hvis de modsvares af indbetalinger, som er sket uden fradrag efter at den pensionsberettigede er blevet skattepligtig til/hjemmehørende i Danmark.

Udgangspunktet er dermed, at Spørgers udbetalinger fra IRA-pensionsordningen beskattes i Danmark, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 6.

Efter det oplyste er Spørgeren fuldt skattepligtig ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark ifølge artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med USA. Som skattemæssigt hjemmehørende i Danmark beskatter Danmark derfor Spørgers indkomster uanset, hvor de kommer fra (globalindkomstbeskatning). Udbetalingerne fra Spørgers amerikanske pensionsordninger beskattes således i Danmark.

Derudover følger det af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 18, at udbetalinger fra pensionsordninger, der er skattemæssigt godkendt i det land ordningen er oprettet i, beskattes i kildelandet, her USA.

Punkt 4, litra b i protokollen til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA angiver, hvilke pensionsordninger, der anses for omfattet af artikel 18, heraf fremgår bl.a. individuelle pensionsordninger og Roth IRA’s. Spørgers pensionsordninger anses dermed for omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomstens art. 18, jf. også SKM 2019.113.SR.

Når både Danmark og USA beskatter pensionsudbetalingerne, skal Danmark som Spørgers bopælsland lempe for denne dobbeltbeskatning i forbindelse med opgørelsen af den danske skat.

Ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 18 er beskatningsretten formuleret således, at pensionsudbetalingerne kun kan beskattes i USA. Ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 23, stk. 3, litra c kan Danmark, i disse tilfælde medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i den danske indkomstskat tillade et fradrag svarende til den del af den danske indkomstskat, som kan henføres til den indkomst, der hidrører fra USA (dvs. lempelse efter metoden exemption med progressionsforbehold). Det betyder, at pensionsudbetalingerne indregnes i det danske beskatningsgrundlag, hvorefter skatten nedsættes med den del heraf, som vedrører pensionsudbetalingerne fra USA.

Pensionsudbetalingerne vil derfor alene have en progressionsvirkning på den danske skat af Spørgerens øvrige indkomst.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "ja, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at spørger ikke er skattepligtig af afkastet på IRA-pensionsordningen i Danmark.

Begrundelse

Efter pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 5, medregnes afkast på § 53B-ordninger ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Efter indstillingen vedrørende spørgsmål 1 anses Spørgers IRA-pensionsordning for omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B, hvorfor afkastet er skattefrit efter bestemmelsens stk. 5.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med ja.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at udbetalinger fra en amerikansk Roth-IRA-pensionsordning er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, og dermed ikke er skattepligtige for spørgeren i Danmark.

Begrundelse

Udenlandske pensionsordninger er som udgangspunkt omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, medmindre de opfylder betingelserne for at være omfattet af § 53 B. Efter det oplyste sker spørgers indbetalinger til Roth IRA- pensionsordningen af beskattede midler, og der gives ikke fradrag i amerikansk indkomst for indbetalinger til en Roth IRA-pensionsordning. Der er således tale om indbetalinger som er sket uden fradrag i positiv amerikansk indkomst, hvorfor pensionsordningen ikke kan omfattes af § 53 B, jf. § 53B, stk. 3, og ordningen omfattes dermed af § 53 A.

Efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5 er udbetalinger fra pensionsordninger alene skattepligtige, hvis der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne.

Dette er som nævnt ikke tilfældet for Spørgers Roth IRA-pensionsordning. Derfor er udbetalingerne fra Spørgers Roth IRA-pensionsordning skattefrie i Danmark.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med ja.

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at spørgeren vil være skattepligtig til Danmark af afkastet på en Roth-IRA-pensionsordning.

Begrundelse

Afkast af pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A er skattepligtigt efter § 53 A, stk. 3.

Efter art. 21 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA tilfalder beskatningsretten det land, hvor modtageren af indkomsten er hjemmehørende, således at kun dette land kan beskatte indkomsten.

Efter det oplyste er Spørger fuldt skattepligtig ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4. Danmark har dermed beskatningsretten til pensionsafkastet ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 21, idet afkastet ikke er omfattet af andre artikler i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Dette fremgår også af SKM2019.113.SR.

Afkastet på IRA-pensionsordningen er dermed skattepligtigt i Danmark, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 5 besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 53 B, jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10.09.2020:

Uanset § 53 A gælder reglerne i stk. 4-6 for livsforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 1, pensionskasseordninger som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 3, og syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 5, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Tilsvarende gælder udenlandske pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter.

Stk. 2. Pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller mens den pågældende var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3. Samtlige indbetalinger til pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1, som er foretaget i den periode, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, skal være fradraget i positiv skattepligtig indkomst i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet eller skal være foretaget af en arbejdsgiver, således at indbetalingerne i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet, ikke er medregnet ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst.

Stk. 4. For præmier og bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 gælder § 53 A, stk. 2.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra afkast af pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1, herunder renter og bonustilskrivninger.

Stk. 6. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet efter, at pensionsudbetalingsalderen er nået, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Udbetalingerne medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som forsikringstageren eller den pensionsberettigede har foretaget i perioden efter, at vedkommende blev skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, jf. stk. 4 og § 53 A, stk. 2.

Forarbejder

Praksis

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 53 B, jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10.09.2020:

Se under lovgrundlaget vedr. spørgsmål 1.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, jf. BKI nr. 13 af 14-04-2020:

Artikel 18:

"Artikel 18

Pensioner, social sikring, livrenter, underholdsbidrag og bidrag til børn

    1. Såfremt bestemmelserne i artikel 19, stykke 2 (Offentligt hverv) ikke medfører andet, gælder følgende:

a) medmindre andet fremgår af litra b), kan pensioner, der hidrører fra en kontraherende stat og som retmæssigt oppebæres af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kun beskattes i den stat, hvorfra de hidrører;

b) hvis en person, før denne overenskomsts ikrafttræden, var hjemmehørende i en kontraherende stat og modtog pension, der hidrører fra den anden kontraherende stat, kan denne person kun beskattes af de i litra a) omhandlede pensioner i den førstnævnte stat;

c) pensioner skal alene anses for at hidrøre fra en kontraherende stat, såfremt de udbetales fra en pensionsordning, der er oprettet i denne stat;

d) pensioner betyder i dette stykke pensioner og andre lignende vederlag, uanset om de udbetales løbende eller som engangsbeløb.

    2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan betalinger, der udbetales af en kontraherende stat i henhold til bestemmelser i lovgivningen om social sikring eller lignende lovgivning i denne kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, eller til en statsborger i De Forenede Stater, kun beskattes i den førstnævnte stat.

    3. Livrenter, der oppebæres og retmæssigt ejes af en fysik person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat. Udtrykket »livrenter« betyder i dette stykke en fastsat sum, der betales løbende på fastsatte tidspunkter i et bestemt antal år eller for livstid i henhold til en forpligtelse til at yde disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag (bortset fra udførte hverv).

    4. Underholdsbidrag, der betales af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som er fradragsberettiget i denne stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden kontraherende stat. Udtrykket »underholdsbidrag« betyder i dette stykke løbende betalinger i henhold til en skriftlig separationsbevilling eller en skilsmissedom, underholdsbidrag eller pligtig understøttelse, hvilke betalinger er skattepligtige for modtageren i henhold til lovgivningen i den stat, i hvilken modtageren er hjemmehørende.

    5. Løbende betalinger, der ikke er omhandlet i stykke 4, til underhold af et barn i henhold til en skriftlig separationsbevilling eller en skilsmissedom, underholdsbidrag eller pligtig understøttelse, og som betales af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i den førstnævnte kontraherende stat."

Artikel 23, stk. 3, litra c:

" 3. For så vidt angår Danmark skal dobbeltbeskatning ophæves på følgende måde:

a) I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i De Forenede Stater, skal Danmark indrømme fradrag i den pågældende persons skat på indkomst med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i De Forenede Stater;

b) fradraget skal imidlertid ikke i noget tilfælde kunne overstige den del af indkomstskatten beregnet inden fradraget er givet, der kan henføres til den indkomst, som kan beskattes i De Forenede Stater;

c) i tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst, kun kan beskattes i De Forenede Stater, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i indkomstskatten tillade et fradrag svarende til den del af indkomstskatten, som kan henføres til den indkomst, der hidrører fra De Forenede stater."

Forarbejder

Praksis

"SKM2019.113.SR:

Sagen vedrører beskatning af nogle konkrete amerikanske IRA-pensionsordninger i forbindelse med en påtænkt flytning af hjemsted fra USA til Danmark. Skatterådet svarede, at udbetalinger fra en af spørgerens amerikanske IRA-pensionsordninger indgår i den danske beskatning. Det fremgår dog af svaret, at udbetalingen alene indgår i den danske beskatning med progressionsvirkning. Skatterådet svarede også, at det årlige afkast beskattes i Danmark, når det gælder spørgerens øvrige IRA-pensionsordninger. Skatterådet svarede derudover at opgørelsen af indkomster og beregning af lempelse sker efter danske regler. Endelig bekræftede Skatterådet, at der kan ske udbetaling og indbetaling uden skattemæssige konsekvenser, når det gælder den del af IRA-pensionsordningerne, hvor spørgeren ikke har opnået fradrag eller bortseelsesret for indbetalingerne til ordningerne.Skattestyrelsens indstilling og begrundelse:

Spørgsmål 1

Der ønskes svar på om udbetalinger fra amerikanske individuelle pensionskonti ("individual retirement accounts", eller "IRAs")  beskattes i Danmark, når Spørger er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.

Begrundelse

Spørgeren har efter det oplyste oprettet private individuelle pensionsordninger i overensstemmelse med amerikansk skattelovgivning.

Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA artikel 18, herunder definitionen af pensionsordninger i den tilhørende protokol, vil den stat hvori pensionsordningen er oprettet og hvorfra udbetalingerne hidrører have beskatningsretten til udbetalingerne fra pensionsordningerne, når Spørger er skattemæssigt hjemmehørende i den anden stat ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4.

USA har således beskatningsretten til udbetalingerne fra pensionsordningerne, når Spørger er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Som skattemæssigt hjemmehørende i Danmark beskatter Danmark imidlertid Spørgers indkomster uanset, hvor de kommer fra (globalindkomstbeskatning) jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4. Udbetalingerne fra Spørgers amerikanske pensionsordninger kan således også beskattes i Danmark, medmindre udbetalingerne er undtaget fra beskatning ifølge regler i pensionsbeskatningsloven…."

Spørgsmål 3

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 53 A, jf lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10.09.2020:

§ 53 A. Reglerne i stk. 2-5 gælder for

1) livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2) livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

3) pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,

4) pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

5) syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede,

6) livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring el. lign., som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension,

7) pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,

8) pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og

9) pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

Stk. 2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Præmier og bidrag m.v. til sikkerhedsstillelse omfattet af stk. 1, nr. 6, er fradragsberettigede for arbejdsgiveren i det indkomstår, hvor sikkerhedsstillelsen er etableret, og efterfølgende år. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes præmier eller bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes beløb, der af den pågældendes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en pensionsordning m.v. som nævnt i stk. 1 for den pågældende i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland. 3. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.

Stk. 4. Syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 5, og garantiforsikringer eller lignende omfattet af stk. 1, nr. 6, er undtaget fra beskatningen efter stk. 3. Det samme gælder livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.

Stk. 6. Uanset stk. 1, nr. 2 og 4, kan der ikke ved oprettelsen af en pensionsordning gives afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, hvis pensionsordningen modtager statsstøtte.

Forarbejder

Praksis

Spørgsmål 4

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 53 A, jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10.09.2020:
Se under lovgrundlaget vedr. spørgsmål 3.

Forarbejder

Praksis

Spørgsmål 5

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 53 A, jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10.09.2020:
Se under lovgrundlaget vedr. spørgsmål 3.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, jf. BKI nr. 13 af 14-04-2000:

Artikel 4:

" Skattemæssigt hjemsted

    1. Medmindre andet fremgår af dette stykke, betyder i denne overenskomst udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat« enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl, statsborgerskab, ledelsens sæde, registrering eller ethvert andet lignende kriterium."

Artikel 21:
"Andre indkomster

    1. Indkomster, der retmæssigt oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som ikke er omhandlet i de foranstående artikler i denne overenskomst, kan, uanset hvorfra de hidrører, kun beskattes i denne stat."

Forarbejder

-

Praksis

-