Dato for offentliggørelse
14 Jun 2022 09:40
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
01 Sep 2022 23:59
Kontaktperson
Betina Schack Adler Kristensen
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1255373
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms - pensionsinstitutter - betingede garantier - investeringsforeninger
Status
Igangværende høring
Resumé

I styresignalet præciserer Skattestyrelsen de faktorer, som Skattestyrelsen vil lægge vægt på, når Skattestyrelsen vurderer betydningen af, at et pensionsinstitut har givet pensionskunderne en garanti om en vis minimumsrente/-forrentning, hvor garantien imidlertid er betinget.  

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.5.11.9.2.

Høringsparter
Høringsliste Moms.docx

1. Baggrund for præcisering af praksis

Med baggrund i en række henvendelser fra brancheorganisationer m.v. præciserer Skattestyrelsen i styresignalet betydningen af, at en garanti om en bestemt minimumsrente/minimumsforretning er betinget.

Forvaltningsydelser, som leveres til organisatorisk selvstændige enheder, som momsretligt er kvalificeret som en investeringsforening, er fritaget for moms, jf. Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.5.11.9.2. samt styresignalet SKM2022.XXX.SKTST.[ Henvisningen er til styresignal, som p.t. er i høring med titlen: Investeringsforeninger, afdelinger, pensionsprodukter/-ordninger, momsfritagelse, praksisændring, genoptagelse, udkast til styresignal]

EU-Domstolen fastslog i sag C-464/12, ATP PensionService A/S, at pensionsinstitutter, som opfylder visse nærmere angivne betingelser, momsretligt skal kvalificeres som investeringsforeninger.

For at et pensionsinstitut kan kvalificeres som en investeringsforening, er det ifølge EU-Domstolen bl.a. en betingelse, at "investorerne/pensionskunderne bærer investeringsrisikoen".

I henhold til administrativ praksis anses pensionskunder, som er garanteret en vis minimumsrente/-forretning, som er uafhængig af resultatet af de foretagne investeringer, ikke for at bære investeringsrisikoen, jf. Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.5.11.9.2.

Et pensionsprodukt/-ordning med en garanti om en bestemt minimumsrente/-forretning opfylder derfor ikke de betingelser, som er afgørende for, at pensionsproduktet/ordningen momsretligt kan kvalificeres som en investeringsforening.  

Ubetingede og betingede garantier

En garanti om en bestemt minimumsrente/-forretning kan være ubetinget eller betinget.

Er garantien ubetinget er udgangspunktet, at pensionsinstituttets garanti om en bestemt minimumsrente/-forretning er bindende, selvom fx konjunkturændringer medfører, at det vil blive mere byrdefuldt for pensionsinstituttet at opfylde aftalen. Pensionsprodukter/-ordninger med en ubetinget garanti om en bestemt minimumsrente/-forrentning kan derfor ikke kvalificeres som en investeringsforening i momslovens forstand.

En betinget garanti indebærer derimod, at der i aftalen er taget forbehold om, at fremtidige begivenheder kan medføre, at garantien enten bortfalder i sin helhed, eller at den garanterede minimumsrente/-forrentning kan eller skal nedsættes.

Om de betingelser, som er knyttet til den konkrete garanti om en bestemt minimumsrente/-forretning medfører, at det konkrete pensionsprodukt/-ordning momsretligt skal anses for et pensionsprodukt/-ordning med en garanti eller som et ugaranteret pensionsprodukt, beror på en konkret vurdering af de betingelser, som er knyttet til garantien.   

I styresignalet præciserer Skattestyrelsen de faktorer, som efter Skattestyrelsen opfattelse skal tillægges vægt, når betydningen af den betingede garanti skal vurderes.      

2. Det retlige grundlag

Momslovens § 13. stk. 1, nr. 11, litra f) fremgår følgende:
Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

11) Følgende finansielle aktiviteter:

(...)

f) Forvaltning af investeringsforeninger.

3. Praksis

Skattestyrelsen vil ved vurderingen af den konkrete garanti hense til både arten og omfanget af de begivenheder, som kan medføre, at garantien bortfalder, ligesom der vil blive lagt vægt på sandsynligheden for at de nævnte begivenheder indtræffer. 

Garantier, som er betinget af pensionsinstituttets solvens

Skattestyrelsen har kunnet konstatere, at garantien om en bestemt minimumsrente/-forrentning i en række pensionsprodukter/-ordninger er betinget af pensionsinstituttets solvens, idet pensionsinstitutterne enten kan blive frigjort helt fra garantien eller har mulighed for at nedsætte den garanterede minimumsrente/-forrentning, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til pensionsinstituttets solvens. 

Uanset om garantien er gjort betinget heraf eller ej, ses pensionsinstitutter i visse helt særlige tilfælde at have mulighed for at nedsætte den garanterede minimumsrente/-forretning eller blive helt frigjort for garantien. I teorien antages og i praksis ses der er foreligge et sådant helt særligt tilfælde, hvis nedsættelsen af den garanterede minimumsrente/forrentning m.v., er nødvendig af hensyn til pensionsinstituttets solvens.   

At garantien er betinget af pensionsinstituttets solvens, ses således at være en helt grundlæggende betingelse uanset om der er taget forbehold herfor eller ej. Ved vurderingen af, hvorvidt pensionsinstituttet har givet pensionskunden en garanti om en bestemt minimumsrente/-forrentning vil Skattestyrelsen derfor ikke tillægge det afgørende betydning, at garantien kan nedsættes såfremt det er nødvendigt at hensyn til pensionsinstituttets solvens.  

Udgangspunktet er derfor, at en garanti om en bestemt minimumsrente/-forrentning, som alene indeholder et forbehold om, at pensionsinstituttet kan nedsættes den garanterede bestemt minimumsrente/-forretning, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til pensionsinstituttets solvens, momsretligt vil blive kvalificeret som et pensionsprodukt/-ordning med en garanti.

Garantier, som er betinget af, at de forsikringstekniske forudsætninger ikke brister

Garantier om en bestemt minimumsrente/-forretning kan også være betinget af, at forudsætninger i det forsikringstekniske beregningsgrund ikke brister.

Forudsætningerne i det forsikringstekniske beregningsgrundlag omfatter fx forudsætninger om dødelighed, omkostninger, renteafkast m.v.

Skattestyrelsen har kunnet konstatere, at i de tilfælde, hvor en garanti er betinget af, at forudsætningerne i det forsikringstekniske grundlag ikke brister, er pensionsinstitutterne generelt tillagt meget vide rammer for enten at blive frigjort helt fra garantien eller at kunne nedsætte denne.

Der er således typisk en række forskellige forhold, som kan medføre, at pensionsinstituttet har mulighed for at blive frigjort fra garantien eller kan/skal nedsættes den garanterede minimumsrente/-forretning.

Ved vurderingen af garantier, som er betinget af, at forudsætningerne i det forsikringstekniske grundlag ikke brister, vil det forhold, at pensionsinstituttet har gjort garantien betinget af flere forskellige begivenheder, fx at der både er taget forbehold for en stigning i levetid og forbehold for en levere rente blive tillagt væsentlig betydning, når betydningen af forbeholdet skal vurderes. Ligesom Skattestyrelsen ved vurderingen vil lægge vægt på sandsynligheden for at de nævnte begivenheder indtræffer.  

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at et pensionsprodukt/-ordning til trods for garantien generelt skal betragtes som ugaranteret, såfremt garantien om en minimumsforretning fx er betinget af, at både forudsætningerne om dødelighed eller invaliditetshyppighed ikke brister, ligesom det er Skattestyrelsens opfattelse, at pensionsprodukter/-ordningen skal anses for ugaranteret, såfremt garantien er betinget af, at det faktiske afkast i en nærmere angivne kortere periode har ligget under den garanterede grundlagsrente.

"Skal" eller "kan" nedsættes, hvis forudsætningerne brister

Skattestyrelsen kan konstatere, at pensionsinstitutterne i visse tilfælde "skal" nedsætte den garanterede minimumsrente/-forrentning, såfremt de forsikringstekniske forudsætninger brister eller det er nødvendigt af hensyn til pensionsinstituttets solvens. I andre pensionsregulativer m.v. er nedsættelsen af de garanterede pensionsydelser en mulighed, idet det fremgår, at den garanterede minimumsrente/-forrentning "kan" nedsættes.  

I forhold til betydningen af, at garantien er betinget, vurderes det at være uden betydning, om pensionsinstituttet alene har mulighed for at nedsætte den garanterede minimumsrente/-forrentning, eller om pensionsinstituttet er forpligtet hertil.

Afgørende er derimod, om pensionskunden i henhold til aftalen har en garanti for en bestemt forrentning, som medfører at investeringsrisikoen er hos pensionsinstituttet og ikke hos pensionskunden.

Bortfald af garantien eller reduktion af de garanterede ydelser

Skattestyrelsen kan konstatere, at konsekvenserne af, at fx de forsikringstekniske forudsætninger brister i visse pensionsregulativer m.v. er, at "garantier bortfalder", mens konsekvenserne i andre pensionsregulativer er, at pensionsinstituttet skal/kan "nedsætte de garanterede pensionsydelser".

I forhold til kvalifikationen af de enkelte pensionsprodukter/-ordninger er det afgørende om, pensionsinstituttet har garanteret pensionskunden en bestemt minimumsrente/-forrentning.

Det er derfor Skattestyrelsen vurdering, at i forhold til den momsmæssige kvalifikation af de enkelte pensionsprodukter/-ordninger er det uden betydning, om konsekvenserne af forbeholdet er, at garantien bortfalder, eller at det er muligt for pensionsinstituttet at nedsætte den garanterede minimumsrente/-forretning til 0% eller mindre. Det er således eneafgørende om pensionskunden har en garanti, som denne kan støtte ret på.  

4. Gyldighed

Præcisering vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit D.A.5.11.9.2.

Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2022-2 bortfalder styresignalet.