Lov nr. 832 af 14. juni 2022

Anvendelsesområde

Ikrafttrædelse

OPKL § 5, stk. 1:

Har en virksomhed ikke afgivet en både korrekt og rettidig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., eller svarer et beløb, der efter § 4, stk. 1, er skønsmæssigt fastsat, ikke til det korrekte beløb, således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i negativt tilsvar eller godtgørelse, skal virksomheden betale det skyldige beløb. For betalingen af det for lidt betalte tilsvar af skatter eller afgifter m.v. og kravet på tilbagebetaling af for meget udbetalt negativt tilsvar eller godtgørelse finder betalingsfristen, der anvendes ved en rettidig angivelse eller indberetning, anvendelse.◄

►Har virkning for

1) udbytteskat, renteskat og royaltyskat m.v. efter kildeskattelovens §§ 65-65 D,

2) situationer, hvor en virksomhed indgiver sin første angivelse efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden en foreløbig fastsættelse efter opkrævningslovens § 4 er foretaget,

3) situationer, hvor en virksomhed har indgivet sin første angivelse rettidigt, hvorefter virksomheden ændrer den tidligere angivelse til et højere beløb efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden sidste rettidige betalingsdato og inden en foreløbig fastsættelse efter opkrævningslovens § 4 er foretaget,

4) situationer, hvor en virksomhed indgiver sin første angivelse efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden sidste rettidige betalingsdato og inden en foreløbig fastsættelse efter opkrævningslovens § 4 er foretaget, og

5) situationer, hvor en virksomhed efter at have været drevet uregistreret registreres med tilbagevirkende kraft og dermed for sent indgiver sin første angivelse.

Fremgår af § 19, stk. 6, i lov nr. 832 af 14. juni 2022.◄

►Fra og med den 15. juni 2022.◄

Lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021

Anvendelsesområde

Virkningstidspunkt

OPKL § 5, stk. 1:

Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Finder anvendelse for andre krav og situationer end de i § 19, stk. 6, i lov nr. 832 af 14. juni 2022, nævnte.

Fx

1) En virksomhed har afgivet en angivelse rettidigt, og afgiver efterfølgende en positiv efterangivelse som følge af at den første rettidige angivelse var en urigtig første angivelse. Angivelses og betalingsfristen er sammenfaldende her.

2) Skatteforvaltningen træffer under en kontrolsag afgørelse om regulering af en virksomheds angivelse af tilsvar.

Fremgår af § 19, stk. 7, i lov nr. 832 af 14. juni 2022.

Skatteministeren fastsætter fra og med hvilken dag OPKL § 5, stk. 1 i henhold til lov nr. 832 af 14. juni 2022 har virkning for andre krav og situationer end de i § 19, stk. 6, i lov nr. 832 af 14. juni 2022, nævnte.

Bemærk

Lov nr. 832 af 14. juni 2022 medfører ikke ændring i den situation, hvor en virksomhed har afgivet en angivelse efter, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om foreløbig fastsættelse, jf. opkrævningslovens § 4, til erstatning af den foreløbige fastsættelse. Her kan der i lighed med tidligere praksis opkræves renter fra den oprindelige betalingsfrist for den afregningsperiode, som angivelsen vedrører, jf. bemærkningerne til opkrævningslovens § 4 (2005/1 LSF 205), under punkt 3.8 "Skønsmæssige fastsættelser".

Skatteministeren fastsætter, fra og med hvilken dag OPKL § 4, stk. 1, 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, har virkning. Indtil opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, har virkning, gælder, hvad der bestemmes i opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021. Se afsnit A.B.4.6.1.◄