Dato for udgivelse
06 Jul 2022 23:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Jun 2022 22:24
SKM-nummer
SKM2022.361.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-43054/2021-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier, skattepligtig tilskud, børsmanipulation, kursværdi
Resumé

Ankesagen angik spørgsmålet om, hvorvidt et selskab havde modtaget et skattepligtigt tilskud ved køb af børsnoterede aktier af en interesseforbunden part til en kurs, der var lavere end børskursen.

Landsretten henviste til byrettens begrundelse, hvoraf det fremgik, at det for børsnoterede aktier er fast praksis, at aktiernes børskurs lægges til grund for opgørelsen af aktiernes værdi, medmindre der i sagen foreligger særlige omstændigheder, som kan udgøre tilstrækkelig begrundelse for, at værdiansættelsen skal ske på et andet grundlag. I den sammenhæng var det videre udtalt, at det var selskabet, der havde bevisbyrden for, at der forelå sådanne særlige omstændigheder. 

Børsmanipulation kan efter omstændighederne begrunde en fravigelse af seneste børskurs, dersom det godtgøres, at der er en konkret sammenhæng mellem den forhøjede børskurs og kursmanipulationen. Landsretten udtalte, at der var grundlag for at antage, at en artikel om det børsnoterede selskab havde haft en vis indflydelse på handlen med aktien. Artiklens forfatter var blevet dømt for kursmanipulation.

Landsretten fandt det imidlertid ikke godtgjort, at der af denne grund forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at fravige børskursen. Landsretten fremhævede i den sammenhæng, at der var enighed om, at de faktiske oplysninger i artiklen om det børsnoterede selskabs økonomi var korrekte. Landsretten anførte endvidere, at artiklen indeholdt anprisninger af selskabet på baggrund af regnskabsoplysninger og fondsbørsmeddelelser fra selskabet, der i 2006 selv opjusterede forventningerne til resultatet flere gange. Landsretten lagde endvidere til grund, at det børsnoterede selskab ved børsnota af 2. januar 2007, der blev udarbejdet i forbindelse med aktiesalget til den interesseforbundne part, oplyste, at kursen på selskabets aktier var steget jævnt henover året, og at det fremgik af årsrapporten for 2006/2007 for det købende selskab, at man havde opskrevet aktierne svarende til kursværdien på salgstidspunktet. 

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Reference(r)

    

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.2.15.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans, Landsskatteretten, jr. nr. 14-1264780, ej offentliggjort

Tidligere instans, Landsskatteretten, jr. nr. 14-1265863, ej offentliggjort

Tidligere instans, Landsskatteretten, jr. nr. 14-1266193, ej offentliggjort

Tidligere instans, Byretten, SKM2021.696.BR

Sagens parter

H1 ApS

(v/advokat Peter Stanstrup)

og

H2 ApS

(v/advokat Peter Stanstrup)

mod

Skatteministeriet Departementet

(v/advokat Sune Riisgaard)

Retten i Kolding har den 9. november 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS10525/2019-KOL).

Afgørelsen er truffet af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Malene Værum Westmark og Rikke Fisker Sørensen.

Påstande

Appellanterne, H1 ApS og H2 ApS, har gentaget deres principale påstand for byretten om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 ApS’ skattepligtige indkomst for indkomståret 2007 nedsættes med 179.400.773 kr.

Skatteministeriet tilpligtes endvidere som konsekvens heraf at anerkende, at sambeskatningsindkomsten for H2 ApS for indkomståret 2007 nedsættes med 179.400.773 kr. 

H1 ApS og H2 ApS har endvidere gentaget en subsidiær påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling ved skatteforvaltningen.

Indstævnte, Skatteministeriet Departementet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

IJ har afgivet supplerende forklaring.

IJ har forklaret, at han kunne undgå at blive beskattet af fortjenesten ved aktiesalget, hvis han solgte aktierne, mens han boede i Y1-land. Han kunne derfor principielt godt have en interesse i at sælge aktierne så dyrt som muligt. Da salget blev drøftet, startede de med en kurs på 100-110 kr. pr. aktie, men lige da de skulle til at lukke handlen, steg kursen. Han havde tidligere fået at vide, at de skulle bruge børskursen ved salg af aktierne, men hans rådgivere sagde i forbindelse med kursstigningen, at der var noget helt galt ved det, og at det kunne de ikke være med til. De rådgav ham derfor til, at de ved fastsættelsen af kursen tog et gennemsnit af de sidste måneders kurs, og så landede de på kurs 130.

Det var en gang i december måned, at de blev bekendte med artiklen i (red. navn på magasin fjernet), hvor der blev skrevet om G1 A/S. Han havde ikke den store interesse i at få det store beløb for aktierne, fordi pengene skulle tjenes ind i selskabet igen. Han er altid meget forsigtig, når det drejer sig om handel i børsnoterede selskaber, fordi han tidligere havde fået en sigtelse for at have handlet egne aktier uden for et "åbent vindue". Sigtelsen blev dog efterfølgende frafaldet. Han var derfor ekstra opmærksom på, at man skulle opføre sig ordentligt over for børsen.

G1 A/S handlede i starten med brugte lastbiler, og senere blev det til handel med nye lastbiler og salg af trailere af mærket (red. navn på mærke fjernet), der var deres eget mærke. G2 er en verdensomspændende virksomhed, der driver speditørvirksomhed. De to selskaber laver således noget forskelligt og kan derfor ikke sammenlignes.

Han tror også, at der var noget galt med kursen i 2007. Han ved ikke, om der var noget galt i hele 2007. Han gik ikke som sådan op i kurserne. Det var helt galt omkring årsskiftet 2007. Han ved ikke, om det var helt galt, da kursen var var på sit højeste, men handelsvolumen var lille, så det var en illikvid aktie.

Han ved ikke, om der blev gjort noget i forhold til Finanstilsynet i forbindelse med, at de tænkte, at kursen var manipuleret.

Forevist årsrapporten for 2006/2007 for H1 A/S side 11, ekstraktens side 332, har han forklaret, at han ikke kan svare på, hvorfor de i dette selskab opskrev værdien af aktierne til børskursen. Det er revisoren, der har lavet regnskabet.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af oversigten over handler med G1-aktier på børsen, at antallet af handler steg i dagene efter, at artiklen i (red. navn på magasin fjernet) blev udgivet til offentligheden senest den 11. december 2006. Det fremgår samtidig af oversigten over udviklingen i aktiekursen blandt andet, at kursen den 8. december 2006 var 130, at kursen den 13. december 2006 var 177,50, og at kursen den 29. december 2006 var 173. Der er derfor grundlag for at antage, at artiklen har haft en vis indflydelse på handlen med aktien.

Der er enighed om, at de faktiske oplysninger i artiklen om G1 A/S´ økonomi er korrekte. Artiklen indeholder anprisninger af selskabet på baggrund af regnskabsoplysninger og fondsbørsmeddelelser fra selskabet, der i 2006 selv opjusterede forventningerne til resultatet flere gange. Selskabet har endvidere i børsnota af 2. januar 2007, der blev udarbejdet i forbindelse med aktiesalget, i pkt. 3.2 oplyst, at kursen på selskabets aktier er steget jævnt henover året, og det fremgår af årsrapporten for 2006/2007 for H1 A/S, at man har opskrevet aktierne svarende til kursværdien på salgstidspunktet.

Herefter, og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at H1 ApS og H2 ApS ikke har godtgjort, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at dette kan begrunde en fravigelse af udgangspunktet om anvendelse af den seneste børskurs. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal H1 ApS og H2 ApS i sagsomkostninger for landsretten betale 500.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet vedrører udgifter inkl. moms til advokatbistand. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og forløb, herunder hovedforhandlingens varighed.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 ApS og H2 ApS inden 14 dage betale 500.000 kr. til Skatteministeriet Departementet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.