Dato for udgivelse
16 Aug 2022 11:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Aug 2022 07:53
SKM-nummer
SKM2022.392.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0109697
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
Emneord
Moms, samlerobjekter, veteranbiler, veteranfly
Resumé

Praksisændringen består i, at Skattestyrelsen ændrer betingelserne for, hvornår veteranbiler momsretligt kan anses for samlerobjekter i henhold til momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.  Skattestyrelsen anerkender endvidere, at også luftfartøjer, som opfylder nærmere angivne kriterier momsretligt skal anses for et samlerobjekt omfattet af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse 2019-09-26 nr. 1021 om merværdiafgift (momsloven)

Reference(r)

Momslovens § 69, stk. 5, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.18.3.4

Baggrund for ændring af praksis 

Videresalg af kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter kan under visse betingelser ske efter brugtmomsordningen i momslovens kapitel 17. Det er bl.a. en betingelse, at moms, der er betalt ved købet eller indførslen, ikke fradrages ved opgørelsen af momstilsvaret.

Ved indførsel af kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter fra steder uden for EU betales importmoms af et reduceret afgiftsgrundlag, der udgør 20 pct. af toldværdien tillagt eventuel told og andre afgifter, samt af forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., jf. momslovens § 32, stk. 2.

Momslovens § 69, stk. 5, definerer, hvad der momsretligt forstås ved "samlerobjekter". Herved forstås således "samlinger og samlerobjekter henhørende under KN-kode 97 05", jf. momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.

Pr. 1. januar 2014 blev de forklarende bemærkninger til KN-97 05 i den kombinerede nomenklatur i Toldtariffen erstattet af "supplerende bestemmelse" nr. 1 til Toldtariffens kapitel 97 om kunstværker, samlerobjekter og antikviteter. I denne forbindelse blev kriterierne, for at et motorkøretøj kan anses for at være et samlerobjekt omfattet af position 97 05, ændret.  

Pr. 1. januar 2018 blev beskrivelsen i supplerende bestemmelse nr. 1 til Toldtariffens kapitel 97 om kunstværker, samlerobjekter og antikviteter endvidere ændret således, at position 97 05 også omfatter luftfartøjer af historisk eller etnografisk interesse, som opfylder nærmere angivne kriterier.

Skattestyrelsen har ikke foretaget korresponderende ændringer i Den juridiske vejlednings afsnit D.A.18.3.4. om begrebet "samlerobjekter" omfattes af momslovens § 69, stk. 5.

På denne baggrund præciseres i styresignalet kriterierne for, at motorkøretøjer og luftfartøjer momsretligt kan anses for et "samlerobjekt", der er omfattet af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.

2. Det retlige grundlag

Momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.
Stk. 5. Ved samlerobjekter forstås:

1) [...]

2) Samlinger og samlerobjekter henhørende under KN-kode 97 05

3. Gældende praksis

I Den juridiske vejledning afsnit D.A.18.3.4, anføres om veteranbiler m.v., at det momsretlige begreb "samlerobjekter", jf. momslovens § 69, stk. 5, nr. 2, på baggrund af forklarende bemærkninger til KN-97 05, omfatter veteranbiler, dvs. motorkøretøjer, der opfylder følgende fem kriterier:

a)      Motorkøretøjet er i original stand, som er uden væsentlige ændringer ved chassis, styre- og bremsesystem, motor osv.
b)      Motorkøretøjet er mere end 30 år gammelt.
c)      Motorkøretøjet er af en model eller type, som ikke længere produceres
d)      Motorkøretøjet illustrerer et væsentligt udviklingstrin i menneskets udvikling eller belyser en periode i denne udvikling.
e)      Motorkøretøjet besidder de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling.

Kriterie d) og e) er uddybet i Den juridiske vejledning, idet følgende anføres: 

Ad d) Motorkøretøjet illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller belyser en periode i denne udvikling

Motorkøretøjer er ikke omfattet af position KN-97-05, hvis de kompetente myndigheder fastslår, at motorkøretøjet ikke illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller belyser en periode i denne udvikling. Køretøjet anses da ikke for at have historisk eller etnografisk værdi.

Ad. e) Motorkøretøjet besidder de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling

For at motorkøretøjet kan anses for at besidde de fornødne egenskaber for at indgå i en samling skal det:

  • Besidde en vis sjældenhedsværdi
  • Normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål.
  • Være genstand for en specialiseret handel, der finder sted udenfor den normale omsætning
  • Have en betydelig værdi.

I Den juridiske vejledning bemærkes endvidere, at i henhold til de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur betragtes følgende også som samlerobjekter af historisk værdi:

  • Motorkøretøjer, der - uanset fremstillingsåret - beviseligt er blevet anvendt ved en historisk begivenhed.
  • Væddeløbskøretøjer, der beviseligt er tegnet, bygget og anvendt udelukkende til konkurrenceformål, og har opnået betydelige resultater ved prestigefyldte nationale eller internationale motorvæddeløb.

Genstande, der anvendes som dele eller tilbehør til ovenstående motorkøretøjer er også omfattet af KN-kode 97 05, hvis de i sig selv er samlerobjekter. Det gælder uanset, om de er bestemt til montering i de pågældende køretøjer. Som bevis for dette kan fremlægges leksika, fagbøger eller erklæringer fra anerkendte eksperter.

4. Skattestyrelsens opfattelse

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at beskrivelsen i Den juridiske vejledning af begrebet "samlerobjekter" i henhold til momslovens § 69, stk. 5, nr. 2, bør svare til beskrivelsen i "supplerende bestemmelse" nr. 1 til Toldtariffens kapitel 97 om kunstværker, samlerobjekter og antikviteter.

Med styresignalet præciserer Skattestyrelsen kriterierne for at motorkøretøjer og luftfartøjer momsretligt er et "samlerobjekt", der er omfattet af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.

5. Ny praksis

Omfattet af Toldtariffens position 97 05 og dermed af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2, er derfor samleobjekter i form af motorkøretøjer og luftfartøjer af historisk eller etnografisk interesse, der er:

a)      I deres originale stand, uden væsentlige ændringer i chassiset, karosseriet, styretøjet, bremserne, transmission- eller affjedringssystemet, motoren, vingerne osv. Reparation og istandsættelse er tilladt, og dele, tilbehør og enheder, der er i stykker eller slidt, må udskiftes. Forudsat at køretøjet eller luftfartøjet bevares i en historisk korrekt tilstand. Moderniserede eller ombyggede motorkøretøjer eller luftfartøjer er ikke omfattet,
b)      mindst 30 år gamle for motorkøretøjer og mindst 50 år gamle for luftfartøjer og
c)      af en model eller type, som ikke længere produceres.

Betingelserne for genstandes optagelse i en samling er; at de er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes til deres oprindelige formål, er genstand for specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende brugsgenstande, og at de har en betydelig værdi. Disse betingelser, må anses for opfyldt, hvis motorkøretøjerne og luftfartøjerne overholder de tre ovennævnte kriterier.

Under position 97 05 henhører også følgende samlerobjekter:

  • Motorkøretøjer og luftfartøjer, der, uanset fremstillingsår, beviseligt er blevet anvendt ved en historisk begivenhed.
  • Køretøjer eller luftfartøjer til væddeløb, der bevisligt er blevet tegnet, bygget og anvendt udelukkende til konkurrenceformål, og har opnået betydelige resultater ved prestigefyldte nationale eller internationale begivenheder.

Dele og tilbehør til motorkøretøjer og luftfartøjer under denne position tariferes også under positionen, hvis der er tale om originale dele, som er mindst 30 år gamle (for motorkøretøjer) eller mindst 50 år gamle (for luftfartøjer), og ikke længere er i produktion.

Kopier og reproduktioner af motorkøretøjer omfattes ikke, medmindre de opfylder de tre ovennævnte kriterier.

6. Genoptagelse

Der kan anmodes om genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis hidtidig praksis samlet set har været til ugunst for virksomheden. Hvis der anmodes om genoptagelse, skal anmodningen omfatte alle afgiftsperioder, der kan ske genoptagelse for. Der kan ikke ske genoptagelse alene for udvalgte perioder.

Tilbagebetaling kan nægtes, hvis Skattestyrelsen kan godtgøre, at virksomheden har overvæltet den for meget betalte moms på virksomhedens kunder. Dette skyldes, at den afgiftspligtige skal kompenseres for tab, men ikke skal beriges ved en tilbagebetaling.

Senere omsætningsled kan rette krav mod Skattestyrelsen efter gældende regler herfor. Se SKM2015.733.SKAT om retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten.

6.1 Ordinær genoptagelse
I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.  

6.2. Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse, såfremt der foreligger særlige omstændigheder.

Bestemmelsen indebærer, at ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen kan tillades efter en konkret vurdering af forholdende, når forholdende kan betegnes som særlige omstændigheder, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde skatteansættelsen. Bestemmelsen tolkes restriktivt.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at der kan foreligge sådanne særlige omstændigheder i forhold til vurderingen af, om et motorkøretøj eller luftfartøj momsretligt kan anses som et "samlerobjekt".

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at særlige omstændigheder, som omhandlet i bestemmelsen, kan foreligge som følge af, at Skattestyrelsen ikke har foretaget tilsvarende ændringer i Den juridiske vejledning i forbindelse med ændringer i Toldtariffen.

Det er en betingelse for genoptagelse, at den afgiftspligtige eller godtgørelsesberettigede ikke vidste eller burde vide, at der er sket beregning på et forkert grundlag.

Afgiftspligtige, der i øvrigt opfylder betingelserne for genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, kan derfor anmode om ekstraordinær genoptagelse tilbage til henholdsvis 2014 for så vidt angår motorkøretøjer eller 2018 for så vidt angår luftfartøjer.

6.3 Reaktionsfrist
Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes som udgangspunkt fra offentliggørelsen af dette styresignal på Skattestyrelsens hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse skal således som udgangspunkt ske senest 6 måneder efter styresignalets offentliggørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse kan endvidere indgives til Skattestyrelsen via SKAT.dk eller til adressen: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CVR-nr., det momsnummer, hvor momsen er afregnet på samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet.

7. Gyldighed

I det omfang praksisændringen samlet set er til gunst for virksomheden, har praksisændringen virkning fra datoen for offentliggørelsen af dette styresignal.

I det omfang praksisændringen samlet set er til ugunst for virksomheden, har praksisændringen virkning 6 måneder fra offentliggørelsen af styresignalet på SKAT.dk.

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2023-1.  

Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning 2023-1 og udløbet af reaktionsfristen, jf. ovenfor, er styresignalet ophævet.