Dato for offentliggørelse
17 Aug 2022 13:36
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
15 Sep 2022 23:59
Kontaktperson
Julie Linnet
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0400277
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Skat
Emneord
Unoterede aktier og anparter, værdiansættelse, TSS-cirkulære 2000-9
Status
Offentliggjort
SKM-nr
SKM2022.461.SKTST: Styresignal – fastlæggelse af praksis – værdiansættelse af unoterede anparter og aktier iht. TSS-cirkulære 2000-9 hvor der sker korrektion af egen oparbejdet goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10
Resumé

Styresignalet vedrører den situation, hvor der ved en værdiansættelse af unoterede aktier og anparter iht. TSS-cirkulære 2000-9 foretages en korrektion på aktivsiden af egen oparbejdet goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10.

Styresignalet fastsætter, at der ved en værdiansættelse af aktier og anparter iht. TSS-cirkulære 2000-9 skal foretages en regulering på passivsiden af den latente skatteforpligtigelse på egen oparbejdet goodwill. Den udskudte skat på den oparbejdede goodwill fragår således i værdien på virksomheden, når virksomheden har egen oparbejdet goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10.

Reference(r)

TSS-cirkulære 2000-9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.2.1.4.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.3.5.4.4

Høringsparter
Høringsliste SKAT.docx

1. Sammenfatning

Styresignalet vedrører den situation, hvor der ved en værdiansættelse af unoterede aktier og anparter iht. TSS-cirkulære 2000-9 foretages en korrektion på aktivsiden af egen oparbejdet goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10.

Styresignalet fastsætter, at der ved en værdiansættelse af aktier og anparter iht. TSS-cirkulære 2000-9 skal foretages en regulering på passivsiden af den latente skatteforpligtigelse på egen oparbejdet goodwill. Den udskudte skat på den oparbejdede goodwill fragår således i værdien på virksomheden, når virksomheden har egen oparbejdet goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10.

Den af styresignalet fastlagte praksis vedrørende værdiansættelse af unoterede aktier og anparter iht. TSS-cirkulære 2000-9 finder anvendelse i det omfang, der i værdiansættelsen indgår egen oparbejdet goodwill, som ikke må aktiveres regnskabsmæssigt.

Med styresignalet sker der fastsættelse af praksis på området.

2. Baggrund

Af SKM2021.627.BR fremgår, at udskudt skat på ikke-bogført (egen oparbejdet) goodwill ikke skal fradrages ved værdiansættelse af anparter iht. TSS-cirkulærer 2000-9 og 2000-10.

SKM2021.627.BR blev indbragt for Østre Landsret.

Skatteministeriet har under sagens behandling ved Østre Landsret, den 21. april 2022 taget bekræftende til genmæle overfor skatteyders subsidiære påstand. Der er taget bekræftende til genmæle således, at udskudt skat på egen oparbejdet (ikke-bogført) goodwill skal fradrages ved værdiansættelsen af anparter iht. TSS-cirkulærer 2000-9 og 2000-10.

Byrettens dom er ikke i overensstemmelse med Skattestyrelsens generelle fremgangsmåde ved værdiansættelse iht. TSS-cirkulærer 2000-9 og 2000-10, hvorefter der fratrækkes udskudt skat på egen oparbejdet goodwill.

Det er på den baggrund, at der med styresignalet foretages fastsættelse af praksis på området.

3. Retsgrundlag og praksis

Retsgrundlag

TSS-cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier og anparter (værdiansættelsescirkulæret) indeholder vejledning om værdiansættelse af aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Anvendelsesområdet for cirkulæret er beskrevet i Den juridiske vejledning 2022-2 bl.a. i afsnit:

C.B.2.1.4.5 Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, hvoraf fremgår:

"Regel

Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal ske efter aktiernes handelsværdi.

TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 samt SKATs værdiansættelsesvejledning fra 2009 kan anvendes vejledende.

Det fremgår af pkt. 1 og 3 i TSS-cirkulære 2000-9, at hjælpereglen er vejledende, og at det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed, eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier."

C.B.3.5.4.4 Aktier, hvoraf fremgår:

"Regel

Ved overdragelse af aktier mellem en hovedaktionær og et selskab, som hovedaktionæren har den bestemmende indflydelse i, skal overdragelsen ske til handelsværdien. Der skal være tale om samme pris og samme vilkår, som hvis handlen var indgået mellem uafhængige parter. Hvis dette ikke er tilfældet, enten fordi prisen er højere eller lavere end den pris, aktierne kan overdrages til en uafhængig part til, bliver forskellen beskattet som maskeret udlodning hos hovedaktionæren.

Se også

  • Afsnit C.D.11.1 om armslængdeprincippet i LL § 2.
  • TSS cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier og anparter."

TSS-cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier og anparter (værdiansættelsescirkulæret).

(…)

Punkt 1. Indledning

(…)

"Værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien.

Kendes handelsværdien af den unoterede aktie ikke, fx fordi aktierne ikke har været omsat, eller fordi de stedfundne omstændigheder ikke anses som egnet som grundlag for skønnet over handelsværdien, kan vurderingen foretages med udgangspunkt i følgende hjælperegel, der er vejledende.

Punkt 2. Hjælpereglen

Udgangspunktet er, at aktiernes værdi beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet minus de respektive gældsposter i selskabet. Den således opgjorte værdi tillægges værdien af goodwill. Der anvendes således et substansprincip.

Opgørelsen foretages på grundlag af selskabets indre værdi ifølge seneste aflagte årsregnskab, idet følgende regnskabsmæssige poster korrigeres således:

(…)

Goodwill og andre immaterielle aktiver

  • Vedrørende fastsættelse af goodwill henvises til de retningslinier der fremgår af TSS-cirkulære. 2000-10 (Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill).

Udskudt skat

  • Beregnet udskudt skat (netto) medtages og reguleres under hensyntagen til ovennævnte korrektioner. Negativ udskudt skat kan medtages, dog kun til en værdi under pari.

(…)

Punkt 3. Fravigelse af hjælpereglen

Det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier."

Praksis

Skatteministeriet har under ankebehandlingen ved Østre Landsret af SKM2021.627.BR, den 21. april 2022 taget bekræftende til genmæle overfor skatteyders subsidiære påstand. Der er taget bekræftende til genmæle således, at udskudt skat på egen oparbejdet (ikke-bogført) goodwill skal fradrages ved værdiansættelsen af anparter iht. TSS-cirkulærer 2000-9 og 2000-10.

Byrettens afgørelse i SKM2021.627, der er indbragt og derfor ikke endelig, er efter Skattestyrelsens opfattelse første gang, der konkret er taget stilling til behandlingen af den latente skatteforpligtigelse ved egen oparbejdet goodwill ved værdiansættelse af unoterede anparter iht. TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10.

Af enkelte offentliggjorte afgørelser - SKM2004.104.LR og SKM.2004.173.LR - fremgår, at der er korrigeret for udskudt skat på goodwill. Udskudt skat på goodwill har dog i ingen af sagerne været et stridspunkt, og afgørelserne er derfor alene udtryk for, at der har været enighed om forholdet.

4. Fastlæggelse af praksis ved værdiansættelse iht. TSS-cirkulære 2000-9, hvor der er sket korrektion af egen oparbejdet goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10

Iht. TSS-cirkulære 2000-9 punkt 1, skal værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien.

Udskudt skat er et passiv, der mindsker den opgjorte værdi af virksomheden. Regnskabsmæssigt må egen oparbejdet goodwill ikke aktiveres. Uanset at egen oparbejdet goodwill ikke regnskabsmæssigt må aktiveres, vil der være et skattepassiv, hvis virksomheden afstås.

Ved overdragelse af goodwill mellem uafhængige parter vil værdien være uafhængig af, om den er erhvervet eller oparbejdet. De to situationer skal derfor behandles ens, og udskudt skat skal fradrages i begge tilfælde.

Hvis der ved en værdiansættelse af aktier og anparter iht. TSS-cirkulære 2000-9, foretages en korrektion på aktivsiden for egen oparbejdet goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10, skal der derfor også foretages en regulering på passivsiden af den latente skatteforpligtigelse på den oparbejdede goodwill.

5. Gyldighed

Styresignalet træder i kraft på tidspunktet for offentliggørelsen.

Den fastlagte praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2023-1, afsnit C.B.3.5.4.4 Aktier.

Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning 2023-1 er styresignalet ophævet.