Dato for udgivelse
09 Sep 2022 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Aug 2022 10:37
SKM-nummer
SKM2022.429.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0269335
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Fjernsalg, moms, leveringstedet for varer
Resumé

Spørger er en tysketableret virksomhed, som sælger energiprodukter igennem sin hjemmeside til bl.a. danske privatkunder.

Skatterådet træffer afgørelse om, at Spørgers henvisning til mulige transportører på den del af deres hjemmeside, som er rettet mod erhvervsdrivende, ikke medfører at Spørger skal anses for at være indirekte medvirkende til forsendelsen af varer til deres privatkunder. Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har derfor i denne situation ikke leveringssted i Danmark, og salgene er derfor ikke momspligtige i Danmark.

Skatterådet træffer afgørelse om, at der er tale om fjernsalg, når Spørger telefonisk henviser privatkunder til mulige transportører. I dette tilfælde må Spørger anses for at være indirekte involveret i forsendelsen af varerne, hvorved fjernsalgsreglerne finder anvendelse. Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har derfor i denne situation leveringssted i Danmark, og salgene er derfor momspligtige i Danmark

Skatterådet træffer afgørelse om, at Spørger er indirekte involveret i transporten af varerne, når Spørger informerer en transportør, som en privatkunde selv har hyret, om, hvornår denne kan afhente de bestilte varer. Spørgers leverancer i disse tilfælde er omfattet af fjernsalgsreglerne.  Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har i denne situation leveringssted i Danmark, og salgene er derfor momspligtige i Danmark.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momssystemdirektivets artikel 14, stk. 4
Momsforordningen artikel 5a
Momslovens § 4c, stk. 3
Momslovens § 14b

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit D.A.6.1.6.2

Redaktionelle noter

Påklaget til Landsskatteretten.

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at Spørger kan anvise erhvervskunder en transportmulighed, uden at dette har indflydelse på salget til privatkunder, selv om enkelte privatkunder af helt andre årsager måtte vælge en af de transportører, som anbefales til erhvervskunder, når hjemmesiden er delt klart op i en del for privatkunder og en del for erhvervskunder?
  2. Kan det bekræftes, at der ikke er tale om fjernsalg, selv om en privatkunde telefonisk retter henvendelse til Spørgermed henblik på at få råd om transportmulighed, og i den forbindelse får oplyst de transportører, som i øvrigt bistår i forbindelse med salg til erhverv?
  3. Når en privatkunde ikke har mulighed for at afhente det købte vareparti selv, men i stedet selv har valgt en transportør, giver han oplysning herom til Spørger. Kan det bekræftes at Spørger ikke er indirekte involveret i transporten, når Spørger informerer transportøren om, hvornår han kan afhente de bestilte varer?

Svar:

  1. Ja
  2. Nej
  3. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en tysk etableret virksomhed, som sælger energiprodukter i form af træpiller/brændselspiller, brænde og koks/grillkul. Derudover forhandles hestefoder og dyrefoder m.m.


Salget sker fortrinsvist gennem selskabets hjemmesider hvortil der henvises for yderligere informationer.

Spørger er fysisk lokaliseret i grænseområdet og henvender sig i vidt omfang til danske kunder. Kundegruppen omfatter såvel privatpersoner som erhvervsvirksomheder.

Selskabets priser er på hjemmesiderne oplyst i danske kroner, ab lager i XX

Når en privatkunde foretager en bestilling via hjemmesiden og har lagt de bestilte varer i indkøbskurven med henblik på betaling, bliver kunden mødt med følgende tekst:

(…)

Ved klik på B2C-KUNDE fremgår følgende tekst:

(…)

Ved klik på B2B-KUNDE henvises kunden til at rette henvendelse til Spørger med henblik på at få hjælp til hjemtransport af de købte varer.

Spørgsmålene angår sidstnævnte link, hvor Spørger gerne vil udvide denne service, så der henvises til udvalgte transportører, som kan forestå hjemtransporten på vegne af B2B-kunden.

Når en privatkunde har afgivet sin bestilling eller forud for dette, og har læst teksten vedrørende B2C-kunder, forekommer det, at kunden ringer til Spørger for at spørge om eventuelle transportmuligheder. I dag besvares sådanne spørgsmål med, at Spørger ikke kan og ikke må give kunden oplysninger herom. Men Spøger ser det som en almindelig kundeservice at kunne give kunden et antal valgmuligheder, hvilket er baggrunden for det andet spørgsmål.

Fjernsalg af defineret i momslovens § 4c, stk. 3, hvoraf fremgår:

Ved fjernsalg af varer inden for EU forstås levering af varer, der af leverandøren eller på dennes vegne forsendes eller transporten, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelse af varerne, fra et andet EU-lande end det, hvor forsendelse eller transporten af varerne til en køber afsluttes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)      Køberen er ikke registreret efter §§ 47, 49-50a, 51 eller 51a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

2)      De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller på dennes vegne efter montering eller installering

Momslovens § 14b fastslår, at for fjernsalg af varer inden for EU er leveringsstedet her i landet, når varerne befinder sig her i landet på tidspunktet, hvor forsendelsen eller transporten af varerne afsluttes.

Bestemmelserne følger principperne i Momsdirektivets artikel 14, stk. 4 og artikel 33.

Spørgsmålet om leverandørens indirekte medvirken ved transporten følger af Momsforordningens artikel 5a:

Ved anvendelsen af artikel 14, stk. 4, i direktiv 2006/112/EF skal varer anses for at være blevet forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved forsendelsen eller transporten af varerne, navnlig i følgende tilfælde:

 a) når forsendelsen eller transporten af varerne gives i underentreprise til en tredjepart, der leverer varerne til kunden

b) når forsendelsen eller transporten af varerne foretages af en tredjepart, men leverandøren enten helt eller delvist er ansvarlig for levering af varerne til kunden

c) når leverandøren fakturerer og opkræver transportgebyrerne fra kunden og videresender dem til en tredjepart, som står for forsendelsen eller transporten af varerne

d) når leverandøren på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser over for en kunde, sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden eller på anden måde giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren.

Gennemførelsesforordningen indeholder ikke oplysninger, som nærmere tjener til en tolkning af den ændrede definition, hvilket særligt gælder punkt d).

Overordnet vurdering

Momsforordningens punkt d) i artikel 5a har til formål at sikre momsbeskatning i slutkundens land, hvis leverandøren søger at fremme en eller flere nærmere bestemte transportørers interesser i forhold til private kunder.

Med formuleringen må det antages, at leverandøren skal udfolde aktive bestræbelser i den forstand, at leverandøren skal sætte kunde og transportør i kontakt med hinanden eller give transportøren de oplysninger, som er nødvendige for at denne kan foretage en levering af varerne til privatkunden.

Derudover lægges der vægt på, at leverandørens formål er at fremme transportørens interesser i forhold til privatkunden.

Spørger har på sin hjemmeside klart afgrænset salg af varer til private kunder fra selskabets salg til erhvervskunder. I forhold til private kunder udfolder Spørger ingen bestræbelser på at fremme en eller flere bestemte transportør. Tværtimod fremgår det udtrykkeligt af hjemmesiden, at private kunder enten skal afhente varerne selv eller selv skal sørge for at tage kontakt til en transportør.

At Spørger tilbyder erhvervskunder bistand med transport, kan ikke anses for at være relevant i forhold til vurderingen af private kunder, når hjemmesiden er så skarpt opdelt, som tilfældet er, og hvor Spørger hverken direkte eller indirekte fremmer enkelte transportørers interesser i forhold til de private kunder.

Det forhold at Spørger vil fremme enkelte transportørers interesser i forhold til erhvervskunder kan efter vores opfattelse ikke ændre på dette forhold.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad. spørgsmål 1

Spørger har til hensigt at nævne de 18 transportører på den del af deres hjemmeside, som er rettet mod erhvervskunder. Formålet er at lette erhvervskundernes adgang til at få købte varer transporteret hjem, herunder tilbyde at Spørger forestår transport mv.

Listen af transportører er blevet fremlagt overfor Skattestyrelsen.

Som privatkunde foretager man sine indkøb på den del af hjemmesiden, som er rettet mod private kunder (B2C). Når kunden har foretaget sig køb, får denne udtrykkeligt besked om, at de købte varer skal afhentes af kunden selv, eventuelt ved at kunden selv sørger for en fragtmand/transportør til at forestå hjemtransporten.

Dermed er det vores opfattelse at Spørger ikke fremmer enkelte transportørers interesser i forhold til private kunder.

Derfor skal det første spørgsmål efter vores opfattelse besvares med "ja"

Det kan i den sammenhæng ikke tillægges betydning, at en privatkunde enten ved et tilfælde anvender en af de transportører, som Spørger nævner i forhold til erhvervskunder eller at en privatkunde ved en tilfældighed "opdager" de transportmuligheder, som tilbydes erhvervskunder og efterfølgende retter henvendelse til en af disse. I ingen af de to tilfælde har Spørger søgt at fremme transportørens interesser i forhold til private kunder.

Ad. spørgsmål 2

Spørger modtager telefoniske henvendelser fra private kunder, som enten har købt og bestilt varer eller har til hensigt at gøre dette. I den forbindelse er der kunder, som spørger om Spørger kan bistå med hjemtransport eller kan henvise til en transportør, som kan bistå hermed.

Det er vores opfattelse, at Spørger i den forbindelse kan oplyse navn og tlf. nr. eller hjemmeside på et antal transportører, som kan bistå kunden. Dette er alene mest som en service overfor de private kunder og har ikke til formål, at fremme transportørernes interesser.

Det er selvsagt en forudsætning, at der ikke på forhånd er indgået aftaler mellem Spørger og transportørerne om at Spørger skal anbefale disse og at de øvrige betingelser, jf. artikel 5a i Momsforordningen er opfyldt.

Det er vores opfattelse at spørgsmål 2 skal besvares med "ja"

Ad. spørgsmål 3

Når en privatkunde har afgivet sin bestilling via Spørger hjemmeside, oplyser han samtidig om han selv afhenter varerne eller disse bliver afhentet af en vognmand, som privatkunden selv har engageret til opgaven. Samtidig oplyser kunden, hvem denne har valgt som transportør.

For at undgå at transportøren kører forgæves, informerer Spørger denne om, hvor og hvornår han kan afhente det pågældende vareparti.

Dette sker ved at transportøren får tilsendt en "klarmeldingsliste" med hvilke varer/ordrer/fakturanr. der er klar til afhentning hos Spørger. Listen er en orientering til transportøren og indeholder kundens navn, fakturanummer og antal paller til afhentning.

Det er vores opfattelse, at dette ikke fører til at Spørger er indirekte involveret i selve transporten, men blot en service som skal sikre, at den valgte transportør kan planlægge sin kørsel hensigtsmæssigt. Denne service ydes til samtlige de transportører, som skal afhente varer hos Spørger og kan ikke anses for at være et tiltag, som fremmer en eller få transportørers interesser.

I øvrigt ydes en tilsvarende service overfor de kunder, som selv afhenter deres varer, og som også har behov for orientering om, hvornår det købte vareparti er klar til afhentning.

Vi indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "ja".

Spørger har hertil afgivet følgende bemærkninger som høringssvar;

Skattestyrelsen har indstillet at Spørger giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge i forbindelse med transporten af varer, når de fremsender en klarmeldingsliste til transportører, som private kunder har engageret til at fragte et bestilt vareparti til deres private bopæl eller andet aftalt leveringssted. Med denne begrundelse finder Skattestyrelsen at Spørger må anses for at medvirke i transporten af varerne, hvorfor salget omfattes af momspligt i Danmark.

Dette er vi ikke enige i, og det fastholdes at Spørger på ingen måde er involveret i transporten, når de fremsender en klarmeldingsliste til transportøren. Der er alene tale om en service i forbindelse med transportørens afhentning af varerne.

Det skal understreges, at der i alle tilfælde er tale om transportører, som køber har indgået en aftale med, og som er Spørger uvedkommende. I stedet for at sende besked til kunden om, at varerne er klar til afhentning, har man valgt at tilbyde køber, at man sender en klarmeldingsliste til den transportør, som kunden har valgt. Denne fremgangsmåde er en fordel for alle involverede parter.

For Spørger består fordelen i, at det giver en bedre og mere hensigtsmæssig lagerdisponering, når man ikke er afhængig af, at kunder skal kommunikere et afhentningstidspunkt videre til den valgte transportør.

For transportøren består fordelen i, at denne får et overblik, hvilket er særligt relevant, hvis der er bestillinger fra flere kunder, hvorved transportøren kan foretage afhentning, når samtlige eller hovedparten af de foretagne bestillinger er klar på Spørgers s lager.

Dette fører efter vores opfattelse ikke til at Spørger er involveret i transport af de bestilte varer til køber. Dette er udelukkende et anliggende mellem transportør og køber. Der er alene tale om at etablere en lagerhåndtering, som er sikker og fleksibel med henblik på udlevering af varer til de enkelte transportører.

Lagerhåndtering og udlevering af varer til en transportør udgør efter vores opfattelse ikke en del af transporten af varerne i momsmæssig forstand, men vedrører kun udlevering af varerne. At der udarbejdes en klarmeldingsliste, som har til formål, at gøre en transportør opmærksom på, at bestilte varer er klar til udlevering, kan heller ikke anses for at udgøre en del af transporten, når det på samme måde vedrører udlevering af varer fra lageret.

Af Momsforordningen følger at leverandøren - i dette tilfælde Spørger- ikke har forsendt eller transporteret varerne, når kunden selv arrangerer levering af varerne med en tredjemand, og når leverandøren ikke direkte eller indirekte medvirker til at levere eller tilrettelægge forsendelsen eller transporten af varerne.

Denne formulering bekræfter efter vores opfattelse at Spørgerikke direkte eller indirekte medvirker til at levere eller tilrettelægge forsendelse eller transporten af varerne, når de har en procedure, hvis eneste formål er at sikre en korrekt og hensigtsmæssig udlevering af varer fra lageret.

Vi skal derfor henstille at forslaget til besvarelse af det 3. spørgsmål ændres til Ja.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan Skattestyrelsen bekræfte, at Spørger kan anvise erhvervskunder en transportmulighed, uden at dette har indflydelse på salget til privatkunder, selv om enkelte privatkunder af helt andre årsager måtte vælge en af de transportører, som anbefales til erhvervskunder, når hjemmesiden er delt klart op i en del for privatkunder og en del for erhvervskunder?

Begrundelse

Spørger er en tysketableret virksomhed, som sælger energiprodukter igennem sin hjemmeside til primært danske privatkunder.

Varerne befinder sig i Tyskland på salgstidspunktet, og udgangspunktet er derfor, at Spørgers salg af energiprodukter ikke har leveringssted i Danmark, og de omfattes derfor ikke af momslovens anvendelsesområde. Spørgers salg af energiprodukter er dermed i udgangspunktet ikke momspligtige i Danmark.

I henhold til momslovens § 14b, stk. 1, er leveringsstedet alligevel i Danmark ved fjernsalg, når varerne befinder sig her i landet på tidspunktet, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren afsluttes

Ifølge momslovens § 4c, stk. 3, skal der ved fjernsalg forstås følgende:

"Ved fjernsalg af varer inden for EU forstås levering af varer, der af leverandøren eller på dennes vegne forsendes eller transporteres, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker til transporten eller forsendelsen af varerne, fra et andet EU-land end det, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til køber afsluttes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)          Køberen er ikke registreret efter §§ 47, 49, 50a, 51 eller 51a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

2)          De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller på dennes vegne efter montering eller installering."

Ovenstående definition udspringer af Momssystemdirektivets artikel 14, stk. 4, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

I henhold til ovenstående omfatter fjernsalg således situationer, hvor leverandøren indirekte medvirker til transporten og forsendelsen af varerne til kunden. I gennemførselsforordningen ((EU) 2019/2026) fremgår det af betragtning 3, at ­det har været nødvendigt at præcisere og definere betydningen af begrebet "indirekte" for at sikre en korrekt og ensartet anvendelse af definitionerne på tværs af medlemsstaterne samt øge retssikkerheden for både økonomiske operatører og skatteforvaltninger.

Denne præcisering og definition er gennemført i Momsforordningens artikel 5a, som indsat ved gennemførselsforordning (EU) 2019/2026).

I henhold til Momsforordningens artikel 5a skal der ved anvendelsen af artikel 14, stk. 4, i Momssystemdirektivet, forstås, at varer anses for at være blevet forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved forsendelsen eller transporten af varerne, i følgende tilfælde:

a)      "Når forsendelsen eller transporten af varerne gives i underentreprise til en tredjepart, der leverer varerne til kunden

b)      Når forsendelsen eller transporten af varerne foretages af en tredjepart, men leverandøren enten helt eller delvist er ansvarlig for levering af varerne til kunden

c)      Når leverandøren fakturerer og opkræver transportgebyrerne fra kunden og videresender dem til en tredjepart, som står for forsendelsen eller transporten af varerne

d)      Når leverandøren på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser over for en kunde, sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden eller på anden måde giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren.

Varer anses dog ikke for at være forsendt eller transporteret på vegne af leverandøren, når kunden transporterer varerne selv, eller når kunden arrangerer levering af varerne med en tredjemand, og leverandøren ikke direkte eller indirekte medvirker til at levere eller tilrettelægge forsendelsen eller transporten af disse varer.

Spørger har oplyst, at Spørgers hjemmeside er opdelt efter henholdsvis B2B kunder og B2C kunder. Det fremgår tydeligt på hjemmesiden, at privatkunder enten skal afhente deres vare selv fra Spørgers lager eller selv skal finde, kontakte, bestille og betale for en fragtmand/transportør, der skal afhente varerne fra Spørgers lager. Er man en kunde, som er erhvervsdrivende, kan kunden enten vælge at afhente varerne selv eller ringe til Spørger, som kan hjælpe med transporten.

Spøger har til hensigt at opliste 18 transportører på sin hjemmeside, men kun på den del af hjemmesiden, som er rettet imod erhvervskunder.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at såfremt en privatkunde som led i sin købsproces ved en åbenlys fejl fra privatkundens side tilgår kontaktoplysninger på transportører på Spørgers hjemmeside, så er dette ikke tilstrækkeligt til, at Spørger skal anses for at være indirekte involveret i transporten i relation til privatkundens køb, jf. momslovens § 4c, stk. 3.

Der er herved bl.a. lagt vægt på, at Spørgers hjemmeside er tydeligt opdelt efter hhv. privatkunder og erhvervskunder, at kontaktoplysningerne på transportørerne ikke fremkommer som et naturligt led i købsprocessen for privatkunderne, idet disse oplysningerne alene kan tilgås, såfremt privatkunden fejlagtigt oplyser, at privatkunden er en erhvervskunde.

I dette tilfælde anses Spørger ikke for at være at være direkte eller indirekte involveret i transporten, hvorfor der ikke foreligger et fjernsalg.

Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har derfor i denne situation ikke leveringssted i Danmark, og salgene er derfor ikke momspligtige i Danmark.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Kan Skattestyrelsen bekræfte, at der ikke er tale om fjernsalg, selv om en privatkunde telefonisk retter henvendelse til Spørger med henblik på at få råd om transportmulighed, og i den forbindelse får oplyst de transportører, som i øvrigt bistår i forbindelse med salg til erhverv?

Begrundelse

Af til Momsforordningens artikel 5a, som behandlet i spørgsmål 1, fremgår det, at hvis en leverandør på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser, anses leverandøren for indirekte at medvirke til at levere eller tilrettelægge transporten af disse varer og dermed omfattet af reglerne om fjernsalg.

Det er oplyst, at Spørger har til hensigt at formidle kontaktoplysninger på forskellige transportører, som kan fragte en kundens varer, såfremt privatkunder telefonisk henvender til sig Spørger. 

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørger i denne situation ved at videregive kontaktoplysningerne til privatkunderne fremmer en tredjeparts leveringsydelse over for kunden, ligesom Spørger herved sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden. Spørger bliver herved indirekte involveret i transporten af de varer, som privatkunden måtte købe hos Spørger, såfremt kunden vælger at indgå en transportaftale med en af de transportører, som Spørger har videregivet kontaktoplysninger på.

Det forhold, at Spørger efter det oplyste ønsker at yde en service for kunderne ved at videregive kontaktoplysninger på forskellige transportører, men ikke ønsker at fremme transportørernes interesser, ændrer ikke herpå.

I dette tilfælde anses Spørger for at være at være direkte eller indirekte involveret i transporten, hvorfor der foreligger et fjernsalg.

Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har derfor i denne situation leveringssted i Danmark, og salgene er derfor momspligtige i Danmark.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3

Kan Skattestyrelsen bekræfte, at når en privatkunde ikke har mulighed for at afhente det købte vareparti selv, men i stedet selv har valgt en transportør, og giver oplysning herom til Spørger, at Spørger ikke er indirekte involveret i transporten, når Spørgerinformerer transportøren om, hvornår han kan afhente de bestilte varer?

Begrundelse

Af Momsforordningens artikel 5a, som behandlet i spørgsmål 1, fremgår det, at hvis en leverandør på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser, anses leverandøren for indirekte at medvirke til at levere eller tilrettelægge transporten af disse varer og dermed omfattet af reglerne om fjernsalg.

Det følger af samme bestemmelse, at en sælger må anses for at medvirke i transporten af varerne, når leverandøren på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser over for en kunde, sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden eller på anden måde giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at såfremt Spørger i forbindelse med en privatkundes køb af energiprodukter informerer den transportør, som privatkunden har indgået en transportaftale med, om, hvornår transportøren kan afhente de bestilte varer ved at sende en "klarmeldingsliste" med hvilke varer/ordrer/fakturanr., så må Spørgers anses for at være indirekte involveret i transporten af varerne, jf. momslovens § 4c, stk. 3.

Der er herved henset til, at Spørger i den situation giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge i forbindelse med transporten af varerne, jf. Momsforordningens artikel 5a, litra d).

I dette tilfælde anses Spørger for at være at være direkte eller indirekte involveret i transporten, hvorfor der foreligger et fjernsalg.

Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har derfor i denne situation leveringssted i Danmark, og salgene er derfor momspligtige i Danmark.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Referer høringssvar

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momsforordnings artikel 5a (indsat ved gennemførelsesforordning (EU 2019/2026.)

Ved anvendelsen af artikel 14, stk. 4, i direktiv 2006/112/EF skal varer anses for at være blevet forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved forsendelsen eller transporten af varerne, navnlig i følgende tilfælde:

a)      når forsendelsen eller transporten af varerne gives i underentreprise til en tredjepart, der leverer varerne til kunden

b)      når forsendelsen eller transporten af varerne foretages af en tredjepart, men leverandøren enten helt eller delvist er ansvarlig for levering af varerne til kunden

c)      når leverandøren fakturerer og opkræver transportgebyrerne fra kunden og videresender dem til en tredjepart, som står for forsendelsen eller transporten af varerne

d)      når leverandøren på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser over for en kunde, sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden eller på anden måde giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren.

Varer anses imidlertid ikke for at være forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, når kunden transporterer varerne selv, eller når kunden arrangerer levering af varerne med en tredjemand, og leverandøren ikke direkte eller indirekte medvirker til at levere eller tilrettelægge forsendelsen eller transporten af disse varer.

Momssystemdirektivets artikel 14, stk. 4

I dette direktiv forstås ved:

1) »fjernsalg af varer inden for Fællesskabet«: levering af varer, der af leverandøren eller for dennes regning forsendes eller transporteres, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelsen af varerne, fra en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til en kunde afsluttes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)       Leveringen af varer finder sted til en afgiftspligtig person eller en ikkeafgiftspligtig juridisk person, hvis erhvervelser af varer inden for Fællesskabet ikke er momspligtige i henhold til artikel 3, stk. 1, eller til enhver anden ikkeafgiftspligtig person.

b)       ) De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller for hans regning efter montering eller installering.

2) »fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande«: levering af varer, der af leverandøren eller for dennes regning forsendes eller transporteres, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelsen af varerne, fra et tredjelandsområde eller et tredjeland til en kunde i en medlemsstat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)       Leveringen af varer finder sted til en afgiftspligtig person eller en ikkeafgiftspligtig juridisk person, hvis erhvervelser af varer inden for Fællesskabet ikke er momspligtige i henhold til artikel 3, stk. 1, eller til enhver anden ikkeafgiftspligtig person.

b)       De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller for hans regning efter montering eller installering.«

Momslovens § 4c, stk. 3

»§ 4 c. Når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform, portal eller tilsvarende midler formidler fjernsalg af varer indført fra et sted uden for EU i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 euro, anses den afgiftspligtige person for selv at have modtaget og leveret disse varer.

Stk. 2. Når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform, portal eller tilsvarende midler formidler levering af varer inden for EU fra en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i EU, til en ikkeafgiftspligtig person, anses den afgiftspligtige person, som formidler leveringen, for selv at have modtaget og leveret disse varer.

Stk. 3. Ved fjernsalg af varer inden for EU forstås levering af varer, der af leverandøren eller på dennes vegne forsendes eller transporteres, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelsen af varerne, fra et andet EU-land end det, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til en køber afsluttes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Køberen er ikke registreret efter §§ 47, 49-50 a, 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

2) De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller på dennes vegne efter montering eller installering.

Momslovens § 14 b

For fjernsalg af varer inden for EU er leveringsstedet her i landet, når varerne befinder sig her i landet på tidspunktet, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren afsluttes.

Praksis

SKM2021.182.SR

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers salg af træpiller via hjemmesiden efter reglerne før 1. juli 2021 ikke har leveringssted i Danmark, når de udleveres fra et lager i Tyskland og Spørger på dets hjemmeside henviser til tre fragtmænd.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger ikke vil blive omfattet af de nye regler om fjernsalg i momslovens nye bestemmelse i § 4c, stk. 3, for de transaktioner, hvor en af de tre fragtmænd listet på Spørgers hjemmeside anvendes af køber. Spørger skal derfor i disse tilfælde afregne dansk moms af salgene, jf. den nye bestemmelse i momslovens §14b, stk. 1.

Det bekræftes af Skatterådet, at der ikke skal dansk moms på transaktionerne efter de nye regler om fjernsalg, hvis Spørger ikke henviser til fragtmænd på hjemmesiden.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Momsforordnings artikel 5 c

Momslovens § 4 c stk. 3

Spørgsmål 3

Lovgrundlag

Momsforordnings artikel 5 c

Momslovens § 4 c stk. 3