Dato for udgivelse
28 Nov 2022 10:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Oct 2022 09:08
SKM-nummer
SKM2022.569.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0048239
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Renter og gebyrer
Emneord
Dødsbo, momstilsvar, fritagelse, renter, skattekonto, opkrævningsloven
Resumé

Landsskatteretten fandt, at der skulle ske eftergivelse af pålagte afgifter og renter i medfør af gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, som vedrørte en periode efter et dødsbos afslutning den 11. oktober 2017. Ved vurderingen heraf tillagde Landsskatteretten det vægt, at der var tale om et dødsbo, som var afviklet, at boet vedrørte en personlig virksomhed, som ikke blev videreført, at boopgørelsen blev godkendt af skatteforvaltningen den 11. oktober 2017, at skifteretten fremsendte en afsluttende afgiftsberegning til klageren, og at arve- og boafgiften var indbetalt.

Skattestyrelsen modtog i den afsluttende boopgørelse den 11. oktober 2017 sådanne oplysninger, som efter § 4 i bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering burde have medført, at Skattestyrelsen kunne træffe afgørelse om afmeldelse af boets momspligt. Landsskatteretten ændrede derfor den påklagede afgørelse og pålagde Skattestyrelsen at eftergive 9 afgifter á 800 kr. vedrørende foreløbige fastsættelser af momstilsvar for perioden fra 3. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2019 og renter tilskrevet skattekontoen fra 11. oktober 2017 til og med 29. februar 2020.

Reference(r)

Momslovens kapitel 15, momslovens § 56, stk. 1, § 57, § 57, stk. 3
Opkrævningslovens § 4, § 4, stk. 1-3, 1. pkt., § 6, § 8, forarbejderne til § 8, forarbejderne til § 8, stk. 1, § 16 c, stk. 1
Dagældende lov om offentlig digital post § 3, stk. 2
Bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering § 1, § 2 og § 4
Bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatte og afgifter m.v. dagældende § 4, stk. 1, § 4, nr. 1 og nr. 2
Gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 som ændret ved lov nr. 114 af 31. januar 2017), forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. 20 af 8. oktober 2008), bemærkningerne til den reviderede bestemmelse (lovforslag nr. 26 som fremsat den 2. oktober 2019)

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit A.D.11

Skattestyrelsen har ikke imødekommet klagerens [A] anmodning om fritagelse for betaling af 12 afgifter á 800 kr. vedrørende foreløbige fastsættelser af momstilsvar vedrørende 3. kvartal 2016 og fra 1. kvartal 2017 til 3. kvartal 2019, 65 kr. i rykkergebyr og renter på skattekontoen på i alt 233,21 kr.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse og pålægger Skattestyrelsen at eftergive 9 afgifter á 800 kr. vedrørende foreløbige fastsættelser af momstilsvar for perioden fra 3. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2019 og renter tilskrevet skattekontoen fra 11. oktober 2017 til og med 29. februar 2020. 

Faktiske oplysninger
B (herefter benævnt afdøde) drev en enkeltmandsvirksomhed registreret med CVR-nr. […] frem til sin død den 5. maj 2016, hvorefter virksomheden ophørte.

Den 6. maj indtrådte afdødes far, A, som bobestyrer i Dødsboet efter B (herefter benævnt boet).

SKAT udsendte den 10. maj 2016 et ophørsbevis til afdødes digitale postkasse, hvoraf der blandt andet fremgik følgende:

"[…]
Du har pligt til at indberette til og med den dato, hvor din virksomhed lukker (ophørsdatoen). Du skal indberette det, din virksomhed er registreret for, fx moms, lønsumsafgift, A-skat, AM-bidrag og punktafgifter.
[…]"

Den 3. juni 2016 blev et proklama udstedt vedrørende boet.

Af registreringsbeviset for boet genereret den 16. juni 2016 fremgik det, at virksomhedens driftsform var et dødsbo, at boet var blevet registreret med kvartalsvis momspligt fra 6. maj 2016, og at boet havde fået tildelt CVR-nr. […].

SKAT anmeldte den 18. juli 2016 et krav i boet, hvoraf der blandt andet fremgik følgende:

"Anmeldelse i dødsbo
Boet efter B, cpr.nr. […]
CVR-nr.: […]
Dødsdato: 5. maj 2016

I henhold til udstedt proklama den 3. juni 2016 vedr. ovennævnte dødsbo anmelder vi følgende:

Restanceart:
Vedr. CVR-nr. […]
Moms foreløbig fastsættelse 1.1.16 - 5.5.16 0 kr.
Afgift foreløbig fastsættelse 1.1.16 - 5.5.16 800 kr.
Foreløbige fastsættelser er som udgangspunkt fastsat som et gennemsnit af virksomhedens seneste fire indberetninger (de seneste to indberetninger, hvis der indberettes halvårligt).

Hvis gennemsnittet er negativt, er beløbet fastsat til 0 kr., fordi vi ikke udbetaler negativ moms, når der mangler en indberetning. Hvis gennemsnittet er på 1.000 kr. eller mindre, har vi rundet ned til 0 kr.

Hvis vi ikke har oplysninger, fordi der ikke er indberettet, eller fordi virksomheden er nyregistreret, har vi fastsat beløbet til 8.000 kr.

Det koster 800 kr. i afgift, at vi har fastsat momsen ud fra et skøn.

Reglerne om, at vi kan fastsætte momsen ud fra et skøn, står i opkrævningslovens § 4. 

Vi gør opmærksom på, at arvinger/bobestyrer har pligt til at indberette manglende momsangivelser senest 30 dage efter proklamadato. Reglerne findes i momslovens § 62, stk. 9.
[…]"

Den 23. februar 2017 sendte SKAT en rykker til boets digitale postkasse. SKAT pålagde samtidig boet et rykkergebyr á 65 kr. for erindringsskrivelsen.

Boet foretog den 24. februar 2017 angivelse af moms for perioden 1. oktober 2016 til 31. december 2016.

Klageren har fremlagt et bankudskrift fra boets kontonr. […] og oplyst, at momstilsvaret på 20.046 kr. for perioden 1. oktober 2016 til 31. december 2016 (4. kvartal 2016) blev overført til SKAT den 1. marts 2017. Af kontoudskriftet fremstår en postering af 1. marts 2017 med teksten "Bgs SKAT. Moms Off."
Skattestyrelsen har oplyst, at Skattestyrelsen ikke har modtaget en indbetaling af momstilsvaret på 20.046 kr. til boets skattekonto, og at der ikke kan forefindes en sådan indbetaling eller udbetaling i Skattestyrelsens øvrige systemer under boets CVR-nr. eller afdødes CPR-nr.

Af boets skattekonto for perioden 1. marts 20178 til 30. april 2017 ses følgende posteringer:

"[…]

01-03-2017

Moms kvartal

Inddrivelse

-20.046,00

-20.918,46

31-03-2017

Rente

Inddrivelse

-165,29

-21.083,75

30-04-2017

Rente

Inddrivelse

-1,3

-21.085,05

[…]"

Af kontoudskrift fra boets konto i F1-Bank fremgår en returnering af 20.046 kr. den 16. marts 2017 med teksten "Bgs Returnering FIKbet MMeddelnr. […]".

Den 13. juni 2017 blev boets bankkonto i F1-Bank lukket.

Af skifterettens afgiftsberegning for boet af 13. oktober 2017, sagsnr. SKS […]/2016, fremgik det, at boet blev afsluttet, når afgiften blev betalt.

SKAT fastsatte efter et skøn boets momstilsvar til 0 kr. løbende for 3. kvartal 2016 og for 1. kvartal 2017 til 3. kvartal 2019 og pålagde boet en afgift á 800 kr. for hver foreløbige fastsættelse, i alt 12 afgifter á 800 kr.

Den 26. oktober 2019 afmeldte Skattestyrelsen boets momsregistrering og lukkede boet. Af Skattestyrelsens interne notat fremgik det blandt andet, at afmeldelsen var sket i forbindelse med sagsbehandling vedrørende 4 og flere foreløbige fastsættelser.

Skattestyrelsen udsendte herefter ophørsbevis af 28. oktober 2019 til boets digitale postkasse, hvoraf det blandt andet fremgik, at boets momsregistrering og driftsform blev lukket den 30. september 2019.

Den 22. januar 2020 anmodede klageren på vegne af boet om at blive fritaget for betaling af afgifter, gebyr og renter med følgende begrundelse:

"Saldoen på skattekontoen ønskes slettet da boet for længst er afsluttet og derfor ikke skulle indberette moms. Boet har ingen rykkere fået og derfor virker det urimeligt at der er påført gebyrer og renter."

Der bestod en debetsaldo på boets skattekonto i perioden fra den 7. september 2017 til den 29. februar 2020, som Skattestyrelsen løbende beregnede renter af.

Den 19. maj 2020 rettede klageren henvendelse til Skattestyrelsen, hvoraf der blandt andet fremgik følgende:

"[…]
Ved gennemgang af jeres opgørelse på skattekonto har vi fundet ud af at boets indbetaling den 1. marts 2017 på 20.046 kr. ikke er fratrukket skattekontoen. De bedes rette dette.
Kopi af boets kontoudtog er vedhæftet.
[…]"

I Skattestyrelsens svar til klageren af 20. maj 2020 fremgik blandt andet følgende:

"[…]
Jeg kan ikke finde indbetalingen ud fra de oplysninger i har givet mig, har i flere informationer ?
[…]"

Klageren har oplyst, at klageren ikke modtog post fra skatteforvaltningen, og han ikke var klar over, at boet havde en digital postkasse.

På tidspunktet for klagerens anmodning om fritagelse var der tilskrevet 12 afgifter á 800 kr. for foreløbige fastsættelser af moms for 3. kvartal 2016, 1. kvartal 2017 til 3. kvartal 2019, et rykkergebyr á 65 kr. og renter tilskrevet skattekontoen på i alt 233,21 kr.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har ikke imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for betaling af renter, gebyr og afgifter vedrørende foreløbige fastsættelser af momstilsvar for boet.

Skattestyrelsen har begrundet afslaget således:

"[…]
Boet efter B kan ikke blive fri for at betale afgifter, gebyr og renter.
Det er der flere grunde til:

1. Det siger reglerne: Boet efter B kan få fritagelse, hvis overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som boet ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og boet straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning og/eller indbetaler tilsvaret.

Boets situation: I opfylder ikke betingelserne, fordi I ikke har indberettet for sent på grund af en pludseligt opstået hændelse.

2. Det siger reglerne: Boet efter B kan få fritagelse, hvis overskridelse af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde eller der foreligger undskyldelige forhold.

Boets situation: I opfylder ikke betingelserne, fordi vi ikke fik jeres indberetninger efter få dage.

Nedenfor er angivet frister, modtagelsesdato for indberetninger og antallet af måneder disse er forsinket.

Moms

Periode

 

Frist

 

Indberettet

 

Forsinket

3. kvartal 2016

01-12-2016

24-02-2017

ca. 3 måneder

1. kvartal 2017

01-06-2017

20-01-2020

ca. 31 måneder

2. kvartal 2017

01-09-2017

20-01-2020

ca. 28 måneder

3. kvartal 2017

01.12.2017

20-01-2020

ca. 25 måneder

4. kvartal 2017

01-03-2018

20-01-2020

ca. 22 måneder

1. kvartal 2018

01-06-2018

20-01-2020

ca. 19 måneder

2. kvartal 2018

03-09-2018

20-01-2020

ca. 16 måneder

3. kvartal 2018

03-12-2018

20-01-2020

ca. 13 måneder

4. kvartal 2018

01-03-2018

20-01-2020

ca. 10 måneder

1. kvartal 2019

03-06-2019

20-01-2020

ca. 7 måneder

2. kvartal 2019

02-09-2019

20-01-2020

ca. 4 måneder

3. kvartal 2019

02-12-2019

20-01-2020

ca. 1 måned

Disse forsinkelser kan ikke anses som uvæsentlige i relation til fritagelsesbestemmelserne.

Da Skattestyrelsen ikke modtog den lovpligtige indberetning, foreløbig fastsatte Skattestyrelsen perioden jf. opkrævningsloven § 4. Det er derfor med rette, at Skattestyrelsen har opkrævet afgift på 800 kr. for perioden, jf. opkrævningsloven § 4, stk. 2.

Renter beregnes jf. Opkrævningsloven § 16 c, stk. 1. Gælden er rentebærende indtil den betales. Renter beregnes dagligt og tilskrives månedligt. Ved telefonisk kontakt til Skattestyrelsen/Skattekontoen tlf. nr. 72 22 28 00, kan det oplyses hvad den dagsaktuelle gæld er inklusiv de renter der endnu ikke er tilskrevet. Der kan også vejledes i hvordan betaling kan ske.

Skattestyrelsen har den 23.02.2017 rykket for manglende betaling og opkrævet rykkergebyr på 65 kr. Rykkerbrevet er sendt til boets digitale postkasse. Ifølge Opkrævningsloven § 16 c, stk. 4 er rykkergebyret med rette tilskrevet.

Skattestyrelsen har løbende orienteret om de foreløbige fastsættelser. De foreløbige fastsættelser udsendes til boets digitale postkasse. Derudover fremgår både afgifterne og de foreløbige fastsættelser af boets Skattekonto.
Af lov om offentlig Digital Post § 3 stk. 2 fremgår det, at boet skal tilsluttes Offentlig Digital Post.

Boet har pligt til at indberette fra og med den periode hvori startdatoen ligger i henhold til registreringen hos Erhvervsstyrelsen og til og med slutdatoen hos Erhvervsstyrelsen. I dette tilfælde er startdatoen den 06.05.2016 og slutdatoen den 30.09.2019. Boet har derfor i denne periode pligt til at indberette. Boet har pligt til at indberette, uanset om der er aktivitet eller ej. Såfremt der ingen aktivitet er, skal der foretages en 0-indberetning.

Det kan oplyses at der pr. 29.02.2020 er saldoen på Skattekontoen - 29.944,21 kr. Skattekontoen kører efter FIFO princippet, hvilket betyder at ældste krav dækkes først.

Der er efter vores opfattelse ikke tale om, at I har overtrådt fristen på grund af et undskyldeligt forhold. Det er boets ansvar, at der sker korrekt og rettidig indberetning til Skattestyrelsen i henhold til registreringen hos Erhvervsstyrelsen.
[…]"

I Skattestyrelsens svar til Skatteankestyrelsen af 12. oktober 2021, som nedenfor er markeret med kursiv, fremgik følgende:

"[…]
Afslutningsvis, henviser SKAT i den påklagede afgørelse til, at Dødsboet har været registreret med pligt til indberetning af kvartalsvis moms for 3. kvartal 2016, for 1. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2019.
Skatteankestyrelsen skal i den forbindelse bede om en redegørelse for, hvorfor der foretages foreløbige fastsættelser af momstilsvar efter tidspunktet for dødsboets afslutning.

Den sidste foreløbige fastsættelse er fra 3. kvartal 2019 og ophørsdatoen er den 30.09.2019. Boet skal indberette til og med ophørsdatoen. Henvendelse vedrørende afmeldelse medsendt.
[…]

Skattestyrelsen har den 16. november 2021 over for Skatteankestyrelsen udtalt følgende:

"[…]
Hermed svar på jeres spørgsmål.

"På baggrund heraf skal Skatteankestyrelsen bede om en redegørelse for, og eventuel dokumentation, hvorfor Skattestyrelsen efter godkendelsen af dødsboets afslutning den 11. oktober 2017 er fortsat med at foretage foreløbige fastsættelser af moms og pålagt dødsboet afgifter herfor. Skatteankestyrelsen henviser i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012 om Virksomhedsregistrering i en række skatte og afgiftslove. "
Boet har pligt til at indberette fra og med den periode hvori startdatoen ligger i henhold til registreringen hos Erhvervsstyrelsen og til og med slutdatoen hos Erhvervsstyrelsen. I dette tilfælde er startdatoen den 06.05.2016 og slutdatoen den 30.09.2019. Boet har derfor i denne periode pligt til at indberette. Boet har pligt til at indberette, uanset om der er aktivitet eller ej. Såfremt der ingen aktivitet er, skal der foretages en 0-indberetning.

Godkendelse af dødsboets afslutning den 11. oktober 2017 er ikke ens betydende med at boet er afmeldt. Boet skal afmelde sig hos Erhvervsstyrelsen, hvilket først blev gjort den 30. september 2019.

Vores Jurist i afdelingen har set på bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012 om Virksomhedsregistrering i en række skatte og afgiftslove og finder den ikke brugbar i denne sag.

På boets registreringsbevis oplyses der:
Har vi de rigtige oplysninger om din virksomhed?
På dette registreringsbevis, står der en række oplysninger om din virksomhed. Det er dit ansvar at kontrollere, at oplysningerne er rigtige. Er de ikke det, skal du indberette de korrekte oplysninger til Erhvervsstyrelsen. Det kan du gøre med NemID på virk.dk.

Hvis der sker ændringer i din virksomhed

Du har pligt til at indberette til Erhvervsstyrelsen, hvis der sker ændringer i din virksomhed. Ændringen kan fx være, at din virksomhed flytter til en anden adresse, at du holder op med at være arbejdsgiver, eller at du lukker virksomheden. Når du indberetter en ændring, er det vigtigt, at du skriver den korrekte dato, hvor ændringen gælder fra.

Når du har indberettet de nye oplysninger, kan du hente dit opdaterede registreringsbevis ved at logge på skat.dk/tastselverhverv og vælge Profil ® Registreringsbevis.

Hvis du har startet virksomhed for første gang Du kan finde svar på mange spørgsmål på skat.dk/startvirksomhed.

Har du spørgsmål
På virk.dk kan du finde svar på, hvordan du ændrer oplysninger om din virksomhed, afmelder din virksomhed for en pligt eller helt lukker den. Du kan også ringe til Erhvervsstyrelsen på 72 20 00 30. Du kan finde svar på en lang række spørgsmål om ATP på virk.dk/atp ® Spørgsmål og svar. Du kan læse mere om indberetning og betaling af skat, moms og afgifter på skat.dk/erhverv. Du er også velkommen til at ringe til os på 72 22 28 27. skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Skatteankestyrelsen skal samtidig hermed anmode om Skattestyrelsens stillingtagen til, om der vil kunne ske hel eller delvis eftergivelse af de pålignede afgifter for foreløbige fastsættelser af moms, rykkergebyrer og renter efter reglerne i gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, for perioden fra dødsboets afslutning den 11. oktober 2017 til og med 3. kvartal 2019."

Henset til sagens oplysninger finder Skattestyrelsen ikke, at der i boets tilfælde foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en eftergivelse efter Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 13 stk. 6.
[…]"

Skattestyrelsen har i en udtalelse af 16. maj 2022 blandt andet anført følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling:

"[…]
Skattestyrelsens udtalelse
Det fremgår af sagen, at
·         B afgik ved døden den 5. maj 2016.
·         Den 31. maj 2016 blev der givet meddelelse om at boet var udlagt til privat skifte.
·         Den 16. juni 2016 blev der dannet et ny registreringsbevis, til erstatning af det tidligere bevis. Registreringsbeviset som vedrørte boet efter B, id […], ses ikke fremsendt.
·         Boet efter B anses for afsluttet den 11. oktober 2017.

Det fremgår af sagen, at klageren har søgt om eftergivelse af renter og gebyrer. Boet efter Bs Skattekonto er tilskrevet

·         12 x 800,00 kr. i afgifter vedrørende foreløbige fastsættelser af moms for 3. kvartal 2016 og fra 1. kvartal 2017 til 3. kvartal 2019.
·         Rykkergebyr på 65,00 kr. fra den 23.02.2017.
·         Renter på Skattekontoen pr. 29.02.2020 pålydende 233,21 kr.

Skattestyrelsen kan tiltræde Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, hvorefter den påklagede afgørelse ændres således, at det pålægges Skattestyrelsen at eftergive renter og afgifter, som vedrører perioden fra den 11. oktober 2017.
[…]"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at anmodningen om fritagelse for betaling af pålagte renter, gebyr og afgifter for foreløbige fastsættelser af moms vedrørende boet skal imødekommes.

Til støtte herfor har klageren anført følgende:

"[…]
Det begrundes m. følgende.
Vi fik ingen oplysning om at boet skulle have ny E - boks fra: Told og Skat, Skifteretten, regnskabskontor, F1-Bank.

1) Det fremgår af brev om afgørelsen 30/03 2020, at oplysninger om skyldig moms og manglende indberetning, er sendt til boets digitale postkasse.
Vores spørgsmål er: Hvilken digital postkasse er rykkerbreve og meddelser sendt til, og hvem har fået tilsendt nøglekort. Jeg, A, som bobestyrer har intet modtaget.

2) Bilag 1 Kontobevægelser: 01/02 1917 til 01/03 2017.
Bilag 2 Der er betalt moms: 20.046,00 Kr. d. 01/03 2017.
Bilag 3 Endelig opgørelse fra F1-Bank udskrift NR 58 starter d. 03/04 2017.
Bilag 4 Returnering d. 16/03 2017 af moms 20.046,00 Kr. har vi derfor ikke kendskab til, før vi nu her i maj 2017, beder F1-Bank om der ikke findes en udskrift for 01/03 2017 - 03/04 2017.

3) Regnskabskontor og F1-Bank har ikke opdaget fejlen.
4) Boets E-boks, som bobestyrer ikke har haft kendskab til, bliver lukket d. 30/09 2019. Denne E-boks lukkes af tidligere regnskabskontor, ved skift til d andet regnskabskontor. Hvis der ikke var skiftet regnskabskontor sept. 2019, var renter og gebyrer kørt uendeligt.

5) Der er betalt arveafgift, og skyldig moms er ikke medtaget.

6) Boet er afsluttet d. 13/10 2017. hvor der står: Bilag 5 Når arveafgift er betalt er boet afsluttet.

7) Når Told og Skat har boets adresse, forstår vi ikke, at der skal gå 3 år, før vi bliver gjort opmærksom på den manglende tilbagemelding/betaling. Da vi er et forældrepar der mister vores […] årige søn, d. 5/5 2016, og ikke har været opmærksom på reglen, med at boet skulle have en ny E-boks. Vi har i øvrigt i de 43 år vi har drevet […], altid betalt Moms og Skat til tiden. Vi vil derfor blive skuffede over systemet, hvis vi hæfter for beløbene. Vi har hele vejen igennem dette triste forløb handlet i god tro.
[…]"

Retsmøde
Klageren fastholdt den tidligere fremsatte påstand og anbringender. Klageren gjorde således gældende, at klageren ikke skulle betale renter, rykkergebyr og afgifter for foreløbige fastsættelser af moms vedrørende boet.

Skattestyrelsen indstillede til, at den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse med Skattestyrelsens udtalelse af 16. maj 2022 og Skatteankestyrelsens indstilling.

Landsskatterettens afgørelse
Reglerne om angivelse af momstilsvar fremgår af momslovens § 57. For virksomheder registreret med kvartalet som afgiftsperiode, følger det af § 57, stk. 3, at angivelse af moms skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Momstilsvar afregnes efter reglerne i momslovens kapitel 15 samt opkrævningsloven, jf. momslovens § 56, stk. 1.

Hvis en virksomhed ikke angiver momstilsvaret rettidigt, foretager skatteforvaltningen foreløbige fastsættelser heraf efter reglerne i opkrævningslovens § 4.

Opkrævningslovens § 4, stk. 1-3, 1. pkt., § 6 og § 16 c, stk. 1, har følgende ordlyd:

"§ 4
Har told- og skatteforvaltningen efter afleveringsfristens udløb ikke modtaget angivelse for en afregningsperiode, kan de fastsætte virksomhedens tilsvar af skatter og afgifter m.v. foreløbigt til et skønsmæssigt beløb. Tilsvarende gælder, hvis indkomstregisteret eller told- og skatteforvaltningen efter udløbet af fristen for indberetning for en afregningsperiode ikke har modtaget indberetning af indeholdte beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt. Tilsvaret betales senest 14 dage efter påkrav.
Stk. 2. Virksomheden skal betale en afgift på 800 kr. for en foreløbig fastsættelse. Foretages der en foreløbig fastsættelse for både A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, betales dog kun én afgift pr. afregningsperiode.
Stk. 3. Såfremt en virksomhed i fire på hinanden følgende afregningsperioder for det samme registreringsforhold har fået foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar af skatter eller afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage virksomhedens registrering hos told- og skatteforvaltningen, for så vidt angår det pågældende registreringsforhold, medmindre virksomheden inden inddragelsen indgiver de manglende angivelser henholdsvis manglende indberetninger.
[…]

§ 6
Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling efter denne lov.
[…]

§ 16 c
En debetsaldo forrentes med den rente, der er fastsat i § 7, stk. 1, jf. stk. 2. Renten beregnes dagligt og tilskrives månedligt. Renten er ikke fradragsberettiget. En debetsaldo på 200 kr. eller derunder forrentes ikke efter registreringen af virksomhedens ophør.
[…]"

Af § 3, stk. 2, i dagældende lov om offentlig digital post (lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016), fremgår det, at juridiske personer skal tilsluttes Digital Post, medmindre den juridiske enhed fritages for obligatorisk tilslutning efter § 5, stk. 1, 3 eller 4.

I bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1504 af 5. december 2016 (herefter benævnt bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering), er der fastsat nærmere regler om registreringer efter blandt andet momsloven. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af opkrævningslovens § 16 e. Af bekendtgørelsens § 1, § 2 og § 4 fremgår følgende:

"§ 1
Anmeldelse om nyregistrering, ændring af igangværende registreringer og afmeldelse fra registrering i medfør af de i bilag 1 og 2 nævnte love og tilhørende bekendtgørelser skal ske til Erhvervsstyrelsen efter reglerne i kapitel 2 og 11 i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen).

§ 2
For de i bilag 1 nævnte love og tilhørende bekendtgørelser træffer Erhvervsstyrelsen på baggrund af anmeldelsen afgørelse om registrering, ændring af registreringen og afmeldelse fra registrering, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Anmeldelser efter stk. 1, som Erhvervsstyrelsen ikke kan registrere, herunder anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, videresendes til told- og skatteforvaltningen, som træffer afgørelse om registrering. Told- og skatteforvaltningen kan udtage visse anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, til sagsbehandling. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse i sager, som i medfør af 2. pkt. udtages til sagsbehandling
[…]

§ 4
Bliver told- og skatteforvaltningen i forbindelse med kontrol-, lignings- og inddrivelsesarbejdet bekendt med forhold, der medfører nyregistrering af, ændringer i eller afmeldelse af en virksomheds registreringsforhold, træffer den afgørelse herom, uanset at registreringen er omfattet af § 2, stk. 1."

Af boets registreringsbevis fra den 16. juni 2016 fremgår det, at boet havde pligt til kvartalsvis angivelse og indbetaling af momstilsvar i perioden fra den 6. maj 2016.

Den 24. februar 2017 foretog klageren på vegne af boet en momsangivelse for perioden den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016 (4. kvartal 2016).

Samme dag sendte SKAT en erindringsskrivelse til boets digitale postkasse og pålagde boet et gebyr på 65 kr. herfor, jf. opkrævningslovens § 6.

Klageren har gjort gældende, at der er foretaget rettidig indbetaling af moms for perioden 4. kvartal 2016 på i alt 20.046 kr.

Landsskatteretten finder det ikke af klageren godtgjort, at beløbet er blevet indbetalt rettidigt, da det fremgår af kontoudskrift fra boets bankkonto, at der den 16. marts 2017 blev returneret et beløb på 20.046 kr., og der tillige ikke fremgår en indbetaling til boets skattekonto pålydende dette beløb.

Eftersom klageren indberettede et momstilsvar på 20.046 kr. for 4. kvartal 2016, men ikke samtidigt indbetalte momstilsvaret korrekt, fremstod der en debetsaldo på -20.046 kr., som skatteforvaltningen løbende har beregnet og pålagt renter for i medfør af opkrævningslovens § 16 c, stk. 1.

Som følge af at klageren ikke foretog indbetaling eller angivelse af momstilsvar for 3. kvartal 2016 samt 1. kvartal 2017 til 3. kvartal 2019, foretog skatteforvaltningen løbende foreløbige fastsættelser af momstilsvar for 3. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017 til 3. kvartal 2019 og pålagde boet i alt 12 afgifter á 800 kr. herfor.

Da der bestod en debetsaldo på boets skattekonto i hele den påklagede periode, er det således med rette, at skatteforvaltningen løbende har beregnet og pålagt renter i medfør af opkrævningslovens § 16 c, stk. 1.

Ifølge opkrævningslovens § 8 kan told- og skatteforvaltningen, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, meddele fritagelse for betaling af afgifter, rykkergebyr og renter efter opkrævningslovens § 4, stk. 1 og stk. 2, § 6 og § 16 c, stk. 1.

Af forarbejderne til opkrævningslovens § 8 fremgår følgende:

"Bestemmelsen, der skal administreres restriktivt, anvendes til at fritage virksomheder, der hidtil har betalt rettidigt, for betaling af renter og afgifter ved for sen betaling, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt. Fritagelse kan ske i de situationer, hvor der er tale om pludseligt opståede omstændigheder, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse. Herudover er det en betingelse, at fristoverskridelsen er kortvarig."

I dagældende § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatte og afgifter m.v. (herefter benævnt som bekendtgørelsen), er fastsat nærmere regler om anvendelsen af opkrævningslovens § 8. Bestemmelsen lyder således:

"SKAT kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

1. overskridelse af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning eller indbetaling, eller
2. overskridelser af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde eller der foreligger undskyldelige forhold."

Efter det foreliggende har klageren ikke godtgjort, at klageren ikke foretog indberetninger og angivelser af kvartalsvis moms rettidigt på grund af en pludseligt opstået hændelse, som klageren ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, der kan begrunde fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, nr. 1.

Der kan derfor ikke ske fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, nr. 1.

Der er heller ikke tale om en overskridelse af indberetningsfristerne på få dage.

På baggrund af formuleringen af forarbejderne til opkrævningslovens § 8, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der kan ske fritagelse, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, og at det herudover er en betingelse, at fristoverskridelsen er kortvarig, må bekendtgørelsens § 4, nr. 2, forstås således, at der alene kan gives fritagelse i førstegangstilfælde, eller hvis der foreligger undskyldelige forhold, når betingelsen om kortvarig overskridelse er opfyldt.

Da der ikke er tale om kortvarig overskridelse af indberetningsfristerne, er betingelsen for fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, nr. 2, ikke opfyldt.

Det er derfor med rette, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for betaling af afgifter, renter og gebyr.

I særlige tilfælde kan der ske eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, af afgifter, renter og gebyr. Bestemmelsen havde på tidspunktet for den påklagede afgørelse om fritagelse for betaling af afgifter, renter og gebyr følgende indhold (lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 som ændret ved lov nr. 114 af 31. januar 2017):

"Eftergivelse kan i øvrigt, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor, meddeles personer, selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde el.lign."

Af forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. 20 af 8. oktober 2008) fremgår blandt andet følgende:

"Den nuværende adgang til eftergivelse i tilfælde af myndighedsfejl, force majeure og force majeure lignende forhold foreslås opretholdt. Herudover kan særlige forhold f.eks. også være situationer, hvor det, selvom der ikke foreligger økonomisk trang på grund af sociale forhold eller særlige forhold, vil være urimeligt at give afslag på en ansøgning om eftergivelse og dermed opretholde skyldforholdet."

Bestemmelsen blev ved lov nr. 1110 af 13. november 2019 revideret og har nu følgende ordlyd:

Eftergivelse kan i øvrigt meddeles fysiske eller juridiske personer, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor, uanset om skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede."

Af bemærkningerne til den reviderede bestemmelse (lovforslag nr. 26 som fremsat den 2. oktober 2019) fremgår der blandt andet følgende:

"[...]
Det foreslås med nyaffattelsen af § 13, stk. 6, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, at eftergivelse af gæld til det offentlige fortsat kan meddeles af restanceinddrivelsesmyndigheden, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor. Den første del af bestemmelsen er uændret, hvilket betyder, at de grundlæggende betingelser for eftergivelse således ikke er ændret, og at den hidtidige praksis for eftergivelse af gæld videreføres.

[...]

I lighed med gældende ret skal alle relevante forhold tages i betragtning i den samlede vurdering efter den foreslåede bestemmelse. Det er således fortsat hensigten med den foreslåede bestemmelse, at der principielt ikke er nogen begrænsning af, hvilke forhold der kan inddrages i vurderingen af, hvorvidt eftergivelse kan meddeles. De nedenfor angivne mulige relevante forhold skal derfor betragtes som værende en ikke-udtømmende angivelse af forhold, der i den enkelte sag kan være relevante i forhold til vurderingen af, hvorvidt eftergivelse kan meddeles efter den foreslåede bestemmelse.

[...]

Et tredje relevant forhold kan være gældens beskaffenhed og omstændighederne ved gældens tilblivelse.

[...]

Herudover vil myndighedsfejl, force majeure og force majeure-lignende forhold ligeledes kunne være relevante at inddrage i vurderingen. Fælles for disse forhold er, at der er tale om forhold, der ligger uden for skyldnerens kontrol. Det er i den forbindelse ikke en forudsætning, at forholdene har en direkte relation til gælden. Det er tilstrækkeligt, at forholdene har haft en væsentlig betydning for skyldnerens situation.
[...]"

Klageren har anført, at klageren anså boet for at være endegyldigt lukket og afmeldt under henvisning til, at boets endelige afgiftsberegning forelå den 11. oktober 2017, og at klageren herefter har betalt henholdsvis bo- og arveafgift. Endvidere har klageren henvist til, at klageren ikke havde kendskab til, at boet havde en Digital postkasse, hvorfor klageren ikke modtog skatteforvaltningens meddelelser sendt dertil.

For perioden frem til boets afslutning den 11. oktober 2017, finder Landsskatteretten, at der ikke foreligger særlige forhold, der kan medføre eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6.

Det forhold, at klageren ikke havde kendskab til, at boet havde en digital postkasse, og klageren således ikke havde kendskab til skatteforvaltningens meddelelser i relation til boet, er ikke et særligt forhold, der kan medføre eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, eftersom boet var forpligtet i medfør af § 3, stk. 2, i lov om Offentlig Digital Post at være tilsluttet digital post.

Landsskatteretten finder imidlertid, at der foreligger særlige forhold, som konkret taler for, at det vil være urimeligt ikke at eftergive de pålagte afgifter og renter i medfør af gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, som vedrører perioden efter boets afslutning den 11. oktober 2017. Ved vurderingen heraf har Landsskatteretten tillagt det vægt, at der er tale om et dødsbo, som er afviklet, at boet vedrørte en personlig virksomhed, som ikke blev videreført, at boopgørelsen blev godkendt af skatteforvaltningen den 11. oktober 2017, at skifteretten fremsendte en afsluttende afgiftsberegning til klageren, og at arve- og boafgiften var indbetalt.

Der er endvidere lagt vægt på, at Skattestyrelsen ved modtagelsen af den afsluttende boopgørelse den 11. oktober 2017 blev bekendt med oplysninger, som efter § 4 i bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering burde have medført, at Skattestyrelsen skulle træffe afgørelse om afmeldelse af boets momspligt.

Landsskatteretten ændrer derfor den påklagede afgørelse og pålægger Skattestyrelsen at eftergive 9 afgifter á 800 kr. vedrørende foreløbige fastsættelser af momstilsvar for perioden fra 3. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2019 og renter tilskrevet skattekontoen fra 11. oktober 2017 til og med 29. februar 2020.