Dato for udgivelse
29 Nov 2022 14:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Oct 2022 14:32
SKM-nummer
SKM2022.581.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
2-786/2022
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bøde, prøvesag, løse pantetiketter, køb, besiddelse
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af pantbekendtgørelsen ved den 23. november 2018, som indehaver af en virksomhed, at have købt eller på anden måde modtaget og været i besiddelse af 182 stk. løse pantmærker fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen idet han ved udeblivelsen uden gyldig grund ansås for at have tilstået forholdet.

Retten fandt, at i overensstemmelse med omfattende byretspraksis og forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2018, at bøden som udgangspunkt bør fastsættes til 5.000 kr., idet der er tale om et enkelt førstegangstilfælde. Bøden blev halveret under henvisning til sagens tidsmæssige forløb, hvor forholdet blev konstateret under et kontrolbesøg i november 2018, sigtelse rejst i november 2020 og anklageskrift indleveret i februar 2022, der ikke sås begrundet i T’s forhold sammenholdt med sagens ukomplicerede karakter, jf. principperne i UfR2012.2310H og UfR2012.3395H. T idømtes herefter en bøde på 2.500 kr

Reference(r)

Pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4 (dagældende § 106, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4)

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.3.4.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T født den (red. dato fjernet)

Anklageskrift er modtaget den 23. februar 2022.

Afgørelse truffet af dommer 

Mette Langborg

T er tiltalt for overtrædelse af

pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4 (dagældende § 106, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4),

ved den 23. november 2018, som indehaver af G1-virksomhed Y1-adresse, CVR ...11, at have købt eller på anden måde modtaget og været i besiddelse af 182 stk. løse pantmærker fra andre end Dansk Retursystem A/S.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Sagen er behandlet i medfør af retsplejelovens § 897, stk. 1, nr. 1.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte er udeblevet uden at oplyse retten om gyldig grund for sin udeblivelse. Retten anser derfor tiltalte for at have tilstået forholdene.

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten tiltalte skyldig i tiltalen, jf. retsplejelovens § 897, stk. 1.

Retten finder i overensstemmelse med omfattende byretspraksis og forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 at bøden som udgangspunkt bør fastsættes til 5.000 kr. idet der er tale om et enkelt førstegangs tilfælde.

Det fremgår af sagen, at skattestyrelsen har konstateret forholdet under et kontrolbesøg den 23. november 2018, at skattestyrelsen har anmeldt forholdet til politiet den 8. september 2020, at tiltalte er sigtet for forholdet den 6. november 2020 og at anklageskrift er indleveret den 13. februar 2022. Sagens tidsmæssige forløb ses ikke at være begrundet i tiltaltes forhold.

Retten finder på grundlag heraf, sammenholdt med sagens ukomplicerede karakter, at bøden skal nedsættes til det halve jf. principperne i UfR 2012.2310 H og UfR 2012.3395 H.

Straffen fastsættes til en bøde på 2.500 kr., jf. pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4 (dagældende § 106, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4).

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal betale en bøde på  2.500 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.